Trang chủ    Giới thiệu    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO    ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2    Xã hội học    Ngành Xã hội học

Ngành Xã hội học

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Ban hành theo Quyết định số 3050/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 28/9/2015 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

 

              

Ngành đào tạo          : Xã hội học

Mã số                        : 52 31 03 01

Trình độ đào tạo       : Đại học thứ hai

Loại hình đào tạo     : Chính quy tập trung

 

1  Mục tiêu đào tạo

1.1 Mục tổng quát

             Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học xã hội học, có khả năng vận dụng phương pháp nghiên cứu Xã hội học nhằm phát hiện, lí giải, phân tích và giải quyết các vấn đề xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu truyền thông; có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lí tưởng của Đảng với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, có đạo đức nghề nghiệp, có năng lực giao tiếp xã hội, có khả năng thích ứng với các hoàn cảnh phát triển của đất nước và xu hướng hòa nhập quốc tế. Có cơ hội làm việc mở rộng và cơ hội học hỏi ở bậc cao hơn cả trong và ngoài nước.

1.2 Mục tiêu cụ thể

- Kiến thức

            + Trang bị cho người học hệ thống kiến thức cơ bản cơ sở, chuyên ngành về xã hội học: lý thuyết xã hội học, phương pháp nghiên cứu xã hội học và kỹ năng thiết kế, tổ chức nghiên cứu xã hội học. Có năng lực vận dụng các kiến thức đã học vào việc nhận thức và giải quyết các vấn đề xã hội đặt ra, đồng thời đạt được trình độ trung cấp về lý luận chính trị và hành chính.

            + Được trang bị kiến thức cơ bản về lĩnh vực truyền thông, phát hiện và lập kế hoạch nghiên cứu, giải quyết các vấn đề về lĩnh vực truyền thông.

            + Được trang bị kiến thức quản lí lãnh đạo, tư vấn cho các dự án phát triển xã hội, phát triển cộng đồng trong xây dựng đảng và chính quyền, trong phát triển các tổ chức đoàn thể xã hội phát hiện các vấn đề xã hội, giải quyết các vấn đề nghiên cứu, lập dự án, điều hành quản lý nhóm, kỹ năng đàm phán, giao tiếp hiệu quả.

+ Có tri thức chuyên sâu về xã hội học đảm bảo công tác giảng dạy tại các cơ sở đào tạo về xã hội học.

- Kỹ năng nghề nghiệp

            + Có kiến thức xã hội học chung về lí thuyết, lịch sử, các trường phái tiếp cận xã hội học và chuyên ngành xã hội học cơ bản. Đồng thời có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu giao tiếp và bước đầu vận dụng vào quá trình nghiên cứu và có kỹ năng giảng dạy xã hội học ở các trường đại học, cao đẳng, các trường Chính trị tỉnh, thành phố.

            + Có phương pháp, kỹ năng nghiên cứu xã hội học cần thiết, cơ bản cho việc tổ chức các hình thức nghiên cứu định tính và định lượng như phát hiện vấn đề xã hội, lập đề cương nghiên cứu, triển khai hoạt động điều tra, sử dụng thành thạo các phương pháp thu thập thông tin, phương pháp chọn mẫu cách thức xử lý thông tin (SPSS, Nvivo…), viết báo cáo.

            + Có kĩ năng điều hành, quản lí nhóm, tư vấn cho các nhà lãnh đạo, quản lý xã hội các cấp, các cơ quan đoàn thể, các dự án phát triển xã hội, các dự án phát triển cộng đồng… Có kĩ năng đàm phán, giao tiếp hiệu quả, xử lý tình huống trong các lĩnh vực xã hội.

            + Có khả năng vận dụng tốt kiến thức xã hội học vào các lĩnh vực nghiên cứu truyền thông đại chúng, kinh tế - xã hội khác. Trang bị các lí thuyết, phương pháp nghiên cứu xã hội học trong nghiên cứu truyền thông đại chúng như phân tích sản phẩm truyền thông; đánh giá nhu cầu của công chúng; đánh giá hiệu quả các phương tiện truyền thông đại chúng, các chương trình truyền thông; xây dựng và lập kế hoạch truyền thông.

- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

            +  Có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu, lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

            + Tích cực tham gia xây dụng và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có dũng khí đấu tranh chống các biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội, quan liêu, tham nhũng và những biểu hiện tiêu cực khác.

            + Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thực, có lối sống trong sáng, khiêm tốn, giản dị, gần gũi quần chúng, có ý thức tổ chức, kỉ luật và tinh thần trách nhiệm trong công tác, có lòng yêu nghề nghiệp.

- Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

+ Giảng dạy và nghiên cứu về xã hội học trong các trường cao đẳng và đại học trong cả nước.

+ Tham gia nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu….

+ Có thể làm việc trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp.

            + Có thể làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp về các lĩnh vực quảng cáo, quan hệ công chúng, maketting, phát triển thị trường, chăm sóc khách hàng, các dự án nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước…

+ Có thể làm tại các cơ quan với vị trí như biên tập chương trình, người dẫn chương trình….

- Trình độ ngoại ngữ

             Người học tốt nghiệp từ năm 2017 (khóa 35B) đạt trình độ ngoại ngữ B1 khung châu Âu (tương đương 450 điểm TOEIC hoặc 470 điểm TOEFL hoặc 4.5 điểm IELTS). Người học tốt nghiệp từ năm 2018 (khóa 36B) trở đi đạt trình độ ngoại ngữ B2 khung châu Âu (tương đương 500 điểm TOEIC hoặc 510 điểm TOEFL hoặc 5.0 điểm IELTS).

- Trình độ Tin học

Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức tin học văn phòng trình độ A, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.

2. Thời gian đào tạo: 2 năm.

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa:Chương trình toàn khóa gồm 64  tín chỉ

4. Đối tượng tuyển sinh

Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính đều có thể dự thi vào ngành Xã hội học nếu có đủ các điều kiện sau:

- Đã tốt nghiệp đại học;

            - Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định tại Thông tư liên Bộ Y tế - Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) số 10/TTLB ngày 18-8-1989 và Công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20-8-1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đã có bằng tốt nghiệp đại học.

Thí sinh là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

            Thực hiện theo Quyết định số 22/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26-6-2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai; Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 3307/QĐ-HVBCTT ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

6. Thang điểm:

            Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

            Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được tính theo công thức và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 3307/QĐ-HVBCTT ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

7. Nội dung chương trình:

TT

Mã học phần

Học phần

Số tín chỉ

Phân bổ

Học phần tiên quyết

Phân kỳ

Lý thuyết

 Thực hành

Khối kiến thức giáo dục đại cương

 

 

 

 

 

Khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

10

 

 

 

 

1

TM01011

Triết học Mác-Lênin

2.0

1.5

0.5

 

1

2

KT01011

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

2.0

1.5

0.5

 

1

3

CN01011

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2.0

1.5

0.5

 

2

4

LS01002

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2.0

1.5

0.5

 

2

5

TH01001

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2.0

1.5

0.5

 

2

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

47

 

 

 

 

Kiến thức cơ sở ngành

13

 

 

 

 

Bắt buộc

9

 

 

 

 

6

XH02051

Lịch sử xã hội học

3.0

2.0

1.0

 

   1

7

XH01001

Xã hội học đại cương

2.0

1.5

0,5

 

  1

8

XH02052

Lí thuyết xã hội học

2.0

1.5

0.5

 

1

9

XH02053

Lí thuyết phát triển

2.0

1.5

0.5

 

1

Tự chọn (2/6 môn)

4/12

 

 

 

 

10

XH02006

Tuyên truyền vận động các vấn đề xã hội

2.0

1.5

0.5

XH01001

2

11

XH01003

Dư luận xã hội

2.0

1.5

0.5

XH01001

2

12

XH02057

Các vấn đề xã hội đương đại

2.0

1.5

0.5

XH01001

2

13

NP01003

Khoa học quản lý

2.0

1.5

0.5

 

  2

14

TM01004

Tôn giáo học

2.0

1.5

0.5

 

  2

15

CT03032

Chính sách xã hội

2.0

1.5

0.5

 

  2

Kiến thức ngành và chuyên ngành

34

 

 

 

 

Bắt buộc

30

 

 

 

 

16

XH02023

Thiết kế nghiên cứu

2.0

1.5

0.5

 

1

17

XH03024

Kỹ thuật thu thập thông tin

2.0

1.5

0.5

 

1

18

XH03060

Kỹ thuật chọn mẫu

3.0

2.0

1.0

XH03024

2

19

XH03061

Kỹ thuật xử lý thông tin

3.0

1.0

2.0

XH03024

2

20

XH02054

Xã hội học về cơ cấu xã hội

2.0

1.5

0.5

 

1

21

XH03062

Xã hội học nông thôn

2.0

1.5

0.5

XH02053

XH03060

3

22

XH03063

Xã hội học đô thị

2.0

1.5

0.5

XH02053

XH03060

3

23

XH03064

Xã hội học lứa tuổi

2.0

1.5

0.5

XH02053

XH03060

3

24

XH03065

Xã hội học quản lí

2.0

1.5

0.5

XH02053

XH03060

3

25

XH03066

Xã hội học truyền thông đại chúng

2.0

1.5

0.5

XH02053

XH03060

3

26

XH03070

Xã hội học gia đình

2.0

1.5

0.5

XH02053

XH03060

3

27

XH03068

Xã hội học chính trị

2.0

1.5

0.5

XH02053

XH03060

3

28

XH03067

Xã hội học kinh tế

2.0

1.5

0.5

XH02053

   XH03060

 3

29

XH03069

Xã hội học về giới

2.0

1.5

0.5

XH02053

  XH03060

3

Tự chọn (2/12 môn)

4/10

 

 

 

 

31

XH03075

Xã hội học môi trường

2.0

1.5

0.5

XH02053

  XH03060

  3

32

XH03076

Xã hội học văn hóa

2.0

1.5

0.5

XH02053

   XH03060

3

33

XH03078

Xã hội học tôn giáo

2.0

1.5

0.5

XH02053

  XH03060

 3

34

XH03072

Xã hội học thực phẩm

2.0

1.5

0.5

XH02053

   XH03060

3

36

XH03074

Xã hội học khoa học

2.0

1.5

0.5

XH02053

   XH03060

3

37

XH03084

Thực tập nghề nghiệp

3.0

0.5

2.5

 

  4

Khóa luận hoặc các học phần thay thế khóa luận

7

 

 

 

4

38

XH03085

Lý thuyết xã hội học hiện đại

2.0

1.5

0.5

 

 4

39

XH03086

Xã hội học với công tác truyền thông

3.0

2.0

1.0

 

 4

40

XH03087

Xã hội học với công tác quản lý xã hội

2.0

1.5

0.5

 

 4

Tổng

67

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

PGS, TS. Trương Ngọc Nam

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ