Trang chủ    THÔNG BÁO NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

THÔNG BÁO NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

              *                     

Số 4055-TB/HVBCTT-ĐT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

                       Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO
Ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học chính quy

theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

-----

 

Căn cứ Công văn số 1444/BGDĐT-GDĐH ngày 14/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học năm 2021 số 1660-ĐA/HVBCTT-ĐT ngày 14/4/2021 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT ngày 01/6/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn 3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30/7/2021 Về việc công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch COVID-19;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh ngày 26/8/2021,

Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo:

1. Ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2021: 

- Đối với các ngành có tổ hợp môn chính nhân hệ số 2 (tổng điểm 3 môn đã nhân hệ số): 22,0 điểm.

- Các ngành còn lại: 16,0 điểm.

Mức điểm này bao gồm điểm thi theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

2. Điều kiện bổ sung:

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền cần thỏa mãn các điều kiện sau:

- Tính đến thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

- Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm Trung học phổ thông đạt 6,0 trở lên;

- Hạnh kiểm từng năm học trong 3 năm Trung học phổ thông xếp loại Khá trở lên.

Thí sinh chịu trách nhiệm về điều kiện nộp hồ sơ (học lực, hạnh kiểm) theo quy định của Học viện. Trong trường hợp thí sinh đạt điểm xét tuyển nhưng không đáp ứng yêu cầu về điều kiện nộp hồ sơ, Học viện không công nhận trúng tuyển.

Trân trọng thông báo.

 

Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo,

- Học viện CTQG HCM,

- Ban Giám đốc Học viện,

- Website Học viện,

- Cổng thông tin tuyển sinh Bộ GDĐT,

- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Minh Sơn

 

 

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ