Trang chủ    SAU ĐẠI HỌC    Thông báo lịch học bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021 và hướng dẫn học online

Thông báo lịch học bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021 và hướng dẫn học online

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

*

                                    Số 4074-TB/HVBCTT-ĐT

               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

          

                                    Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO

LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC DỰ THI TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2021

 

         Chú ý: - Học viên xem hướng dẫn học trực tuyến tại đây

                     - Học viên lấy tài khoản (teams) học trực tuyến tại đây 

 

1. Ngành Báo chí học, chuyên ngành Báo chí và chuyên ngành Quản lý báo chí truyền thông

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Phòng học

Thảo luận/thực hành

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Lý thuyết truyền thông

3

16/9; 17/9/2021 (buổi tối)

B9.101

Cả ngày 20/9;

sáng 21/9/2021

Viện Báo chí

Ngành khác

25/9/2021

Cả ngày 18/9; 19/9/2021

A2.204

2. Cơ sở lý luận báo chí

3

23/9; 24/9/2021 (buổi tối)

B9.101

Cả ngày 27/9;

sáng 28/9/2021

Viện Báo chí

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

02/10/2021

Cả ngày 25/9; 26/9/2021

A2.204

3. Pháp luật và đạo đức báo chí truyền thông

3

30/9; 01/10/2021 (buổi tối)

B9.101

Cả ngày 04/10;

sáng 05/10/2021

PT-TH

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

09/10/2021

Cả ngày 02/10; 03/10/2021

A2.204

4. Lao động nhà báo

3

07/10; 08/10/2021 (buổi tối)

B9.101

Cả ngày 11/10; sáng 12/10/2021

Viện Báo chí

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

16/10/2021

Cả ngày 09/10; 10/10/2021

A2.204

5. Tác phẩm báo chí thông tấn

3

14/10; 15/10/2021 (buổi tối)

B9.101

Cả ngày 18/10; sáng 19/10/2021

Viện Báo chí

Ngành gần,

ngành khác

23/10/2021

Cả ngày 16/10; 17/10/2021

A2.204

6. Lý thuyết và kỹ năng báo chí - truyền thông dữ liệu

3

21/10; 22/10/2021 (buổi tối)

B9.101

Cả ngày 25/10; sáng 26/10/2021

Viện Báo chí

Ngành gần,

ngành khác

30/10/2021

Cả ngày 23/10; 24/10/2021

A2.204

 

2. Ngành Báo chí học, chuyên ngành Phát thanh - Truyền hình và chuyên ngành Quản lý phát thanh, truyền hình và báo mạng điện tử

 

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Phòng học

Thảo luận/thực hành

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Ngôn ngữ báo chí

3

16/9; 17/9/2021 (buổi tối)

B9.102

Cả ngày 20/9;

sáng 21/9/2021

PT-TH

Ngành khác

25/9/2021

Cả ngày 18/9; 19/9/2021

A2.201

2. Cơ sở lý luận báo chí

3

23/9; 24/9/2021 (buổi tối)

B9.101

Cả ngày 27/9;

sáng 28/9/2021

Viện Báo chí

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

02/10/2021

Cả ngày 25/9; 26/9/2021

A2.204

3. Pháp luật và đạo đức báo chí truyền thông

3

30/9; 01/10/2021 (buổi tối)

B9.101

Cả ngày 04/10;

sáng 05/10/2021

PT-TH

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

09/10/2021

Cả ngày 02/10; 03/10/2021

A2.204

4. Tác phẩm báo Phát thanh, truyền hình

3

07/10; 08/10/2021 (buổi tối)

B9.102

Cả ngày 11/10; sáng 12/10/2021

PT-TH

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

16/10/2021

Cả ngày 09/10; 10/10/2021

A2.201

5. Tổ chức sản xuất chương trình phát thanh, Truyền hình

3

14/10; 15/10/2021 (buổi tối)

B9.102

Cả ngày 18/10; sáng 19/10/2021

PT-TH

Ngành gần,

ngành khác

23/10/2021

Cả ngày 16/10; 17/10/2021

A2.201

6. Tác phẩm báo Mạng điện tử

3

21/10; 22/10/2021 (buổi tối)

B9.102

Cả ngày 25/10; sáng 26/10/2021

PT-TH

Ngành gần,

ngành khác

30/10/2021

Cả ngày 23/10; 24/10/2021

A2.201

 

3. Ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội

 

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Phòng học

Thảo luận/thực hành

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Khoa học quản lý

3                

16/9; 17/9/2021 (buổi tối)

B9.203

Cả ngày 20/9;

sáng 21/9/2021

Nhà nước & Pháp luật

Ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

25/9/2021

Cả ngày 18/9; 19/9/2021

A2.101

2. Lý thuyết chung về quản lý xã hội

3        

23/9; 24/9/2021 (buổi tối)

B9.203

Cả ngày 27/9;

sáng 28/9/2021

Nhà nước & Pháp luật

Ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

02/10/2021

Cả ngày 25/9; 26/9/2021

A2.101

3. Quản lý cấp cơ sở

2

Cả ngày 02/10; 03/10/2021

A2.101

Cả ngày  04/10/2021

Nhà nước & Pháp luật

Ngành phù hợp, ngành gần,

ngành khác

09/10/2021

4. Quản lý nguồn nhân lực xã hội

3

07/10; 08/10/2021 (buổi tối)

B9.203

Cả ngày 11/10; sáng 12/10/2021

Nhà nước & Pháp luật

Ngành gần,

ngành khác

 

16/10/2021

Cả ngày 09/10; 10/10/2021

A2.101

5. Soạn thảo văn bản quản lý

3

14/10; 15/10/2021 (buổi tối)

B9.203

Cả ngày 18/10; sáng 19/10/2021

Nhà nước & Pháp luật

Ngành khác

 

23/10/2021

Cả ngày 16/10; 17/10/2021

A2.101

6. Giao tiếp trong quản lý

2                  

Cả ngày 23/10; 24/10/2021

A2.101

Cả ngày 25/10/2021

Nhà nước & Pháp luật

Ngành khác

30/10/2021

 

4. Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

 

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Phòng học

Thảo luận/thực hành

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Xây dựng Đảng về chính trị và tư tưởng

3

16/9; 17/9/2021 (buổi tối)

B9.103

Cả ngày 20/9;

sáng 21/9/2021

Xây dựng Đảng

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

25/9/2021

Cả ngày 18/9; 19/9/2021

A2.102

2. Xây dựng Đảng về tổ chức và đạo đức

3

23/9; 24/9/2021 (buổi tối)

B9.103

Cả ngày 27/9;

sáng 28/9/2021

Xây dựng Đảng

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

02/10/2021

Cả ngày 25/9; 26/9/2021

A2.102

3. Quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trọng yếu

3

30/9; 01/10/2021 (buổi tối)

B9.103

Cả ngày 04/10;

sáng 05/10/2021

Xây dựng Đảng

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

09/10/2021

Cả ngày 02/10; 03/10/2021

A2.102

4. Lý luận hành chính nhà nước

3

07/10; 08/10/2021 (buổi tối)

B9.103

Cả ngày 11/10; sáng 12/10/2021

Xây dựng Đảng

Ngành gần,

ngành khác

16/10/2021

Cả ngày 09/10; 10/10/2021

A2.102

5. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và các lĩnh vực trọng yếu

3

14/10; 15/10/2021 (buổi tối)

B9.103

Cả ngày 18/10; sáng 19/10/2021

Xây dựng Đảng

Ngành gần,

ngành khác

23/10/2021

Cả ngày 16/10; 17/10/2021

A2.102

6. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

3

21/10; 22/10/2021 (buổi tối)

B9.103

Cả ngày 25/10; sáng 26/10/2021

Xây dựng Đảng

Ngành khác

30/10/2021

Cả ngày 23/10; 24/10/2021

A2.102

7. Công tác dân vận của Đảng

2

Cả ngày 30/10; 31/10/2021

B9.103

Cả ngày 01/11/2021

Xây dựng Đảng

Ngành khác

05/11/2021

 

5. Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng-văn hóa

 

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Phòng học

Thảo luận/thực hành

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Quyền lực chính trị

3

16/9; 17/9/2021 (buổi tối)

B9.302

Cả ngày 20/9;

sáng 21/9/2021

Chính trị học

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

25/9/2021

Cả ngày 18/9; 19/9/2021

A2.105

2. Nguyên lý công tác tư tưởng

3

23/9; 24/9/2021 (buổi tối)

B9.301

Cả ngày 27/9;

sáng 28/9/2021

Tuyên truyền

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

02/10/2021

Cả ngày 25/9; 26/9/2021

A2.103

3. Lãnh đạo, quản lý hoạt động tư tưởng-văn hóa

3

30/9; 01/10/2021 (buổi tối)

B9.301

Cả ngày 04/10;

sáng 05/10/2021

Tuyên truyền

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

09/10/2021

Cả ngày 02/10; 03/10/2021

A2.103

4. Nghệ thuật phát biểu miệng

3

07/10; 08/10/2021 (buổi tối)

B9.301

Cả ngày 11/10; sáng 12/10/2021

Tuyên truyền

Ngành gần,

ngành khác

16/10/2021

Cả ngày 09/10; 10/10/2021

A2.103

5. Dư luận xã hội

3

14/10; 15/10/2021 (buổi tối)

B9.301

Cả ngày 18/10; sáng 19/10/2021

Tuyên truyền

Ngành gần,

ngành khác

23/10/2021

Cả ngày 16/10; 17/10/2021

A2.103

6. Xử lý tình huống công tác tư tưởng

3

21/10; 22/10/2021 (buổi tối)

B9.301

Cả ngày 25/10; sáng 26/10/2021

Tuyên truyền

Ngành khác

30/10/2021

Cả ngày 23/10; 24/10/2021

A2.103

 

6. Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển

 

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Phòng học

Thảo luận/thực hành

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Quyền lực chính trị

3

16/9; 17/9/2021 (buổi tối)

B9.302

Cả ngày 20/9;

sáng 21/9/2021

Chính trị học

Ngành phù hợp, ngành gần nhóm 1,2

25/9/2021

Cả ngày 18/9; 19/9/2021

A2.105

2. Lịch sử tư tưởng chính trị

3

23/9; 24/9/2021 (buổi tối)

B9.302

Cả ngày 27/9;

sáng 28/9/2021

Chính trị học

Ngành phù hợp, ngành gần nhóm 1, 2

02/10/2021

Cả ngày 25/9; 26/9/2021

A2.105

3. Khoa học chính sách công

3

30/9; 01/10/2021 (buổi tối)

B9.302

Cả ngày 04/10;

sáng 05/10/2021

Chính trị học

Ngành phù hợp, ngành gần nhóm 1, 2

09/10/2021

Cả ngày 02/10; 03/10/2021

A2.105

4. Chính trị học phát triển

3

07/10; 08/10/2021 (buổi tối)

B9.302

Cả ngày 11/10; sáng 12/10/2021

Chính trị học

Ngành gần nhóm 1, 2

16/10/2021

Cả ngày 09/10; 10/10/2021

A2.105

5. Thể chế chính trị thế giới đương đại

3

14/10; 15/10/2021 (buổi tối)

B9.302

Cả ngày 18/10; sáng 19/10/2021

Chính trị học

Ngành gần nhóm 1, 2

23/10/2021

Cả ngày 16/10; 17/10/2021

A2.105

6. Hệ thống chính trị với quản lý xã hội

2

Cả ngày 23/10; 24/10/2021

A2.105

Cả ngày 25/10/2021

Chính trị học

Ngành gần nhóm 2

30/10/2021

7. Chính trị học Việt Nam

2

Cả ngày 30/10; 31/10/2021

A2.105

Cả ngày 01/11/2021

Chính trị học

Ngành gần nhóm 2

05/11/2021

 

7. Ngành Quan hệ công chúng

 

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Phòng học

Thảo luận/thực hành

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Lý thuyết truyền thông

3

16/9; 17/9/2021 (buổi tối)

B9.101

Cả ngày 20/9;

sáng 21/9/2021

Viện BC

Ngành gần, ngành khác

25/9/2021

Cả ngày 18/9; 19/9/2021

A2.204

2. Nhập môn PR

3

23/9; 24/9/2021 (buổi tối)

B9.202

Cả ngày 27/9;

sáng 28/9/2021

QHCC

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

02/10/2021

Cả ngày 25/9; 26/9/2021

A2.106

3. Nhập môn Quảng cáo

3

30/9; 01/10/2021 (buổi tối)

B9.202

Cả ngày 04/10;

sáng 05/10/2021

QHCC

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

09/10/2021

Cả ngày 02/10; 03/10/2021

A2.106

4. Nhập môn Marketing

3

07/10; 08/10/2021 (buổi tối)

B9.202

Cả ngày 11/10; sáng 12/10/2021

QHCC

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

16/10/2021

Cả ngày 09/10; 10/10/2021

A2.106

5. Các phương tiện truyền thông

3

14/10; 15/10/2021 (buổi tối)

B9.202

Cả ngày 18/10; sáng 19/10/2021

QHCC

Ngành gần, ngành khác

23/10/2021

Cả ngày 16/10; 17/10/2021

A2.106

6. Ngôn ngữ truyền thông

3

21/10; 22/10/2021 (buổi tối)

B9.202

Cả ngày 25/10; sáng 26/10/2021

QHCC

Ngành khác

30/10/2021

Cả ngày 23/10; 24/10/2021

A2.106

7. Truyền thông tiếp thị tích hợp IMC

2

Cả ngày 30/10; 31/10/2021

A2.106

Cả ngày 01/11/2021

QHCC

Ngành khác

05/11/2021

 

         8. Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quản lý hoạt động đối ngoại

 

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Phòng học

Thảo luận/thực hành

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Quan hệ quốc tế

3

16/9; 17/9/2021 (buổi tối)

B9.201

Cả ngày 20/9;

sáng 21/9/2021

Quan hệ QT

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

25/9/2021

Cả ngày 18/9; 19/9/2021

A2.104

2. Lịch sử quan hệ quốc tế

3

23/9; 24/9/2021 (buổi tối)

B9.201

Cả ngày 27/9;

sáng 28/9/2021

Quan hệ QT

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

02/10/2021

Cả ngày 25/9; 26/9/2021

A2.104

3.  Lý luận báo chí quốc tế

3

30/9; 01/10/2021 (buổi tối)

B9.201

Cả ngày 04/10;

sáng 05/10/2021

Quan hệ QT

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

09/10/2021

Cả ngày 02/10; 03/10/2021

A2.104

4. Thông tin đối ngoại Việt Nam

3

07/10; 08/10/2021 (buổi tối)

B9.201

Cả ngày 11/10; sáng 12/10/2021

Quan hệ QT

Ngành gần, ngành khác

16/10/2021

Cả ngày 09/10; 10/10/2021

A2.104

5. Địa chính trị thế giới

3

14/10; 15/10/2021 (buổi tối)

B9.201

Cả ngày 18/10; sáng 19/10/2021

Quan hệ QT

Ngành gần, ngành khác

23/10/2021

Cả ngày 16/10; 17/10/2021

A2.104

6. Chính sách đối ngoại một số nước trên thế giới

3

21/10; 22/10/2021 (buổi tối)

B9.201

Cả ngày 25/10; sáng 26/10/2021

Quan hệ QT

Ngành khác

30/10/2021

Cả ngày 23/10; 24/10/2021

A2.104

7. Lịch sử ngoại giao và chính sách đối ngoại Việt Nam

2

Cả ngày 30/10; 31/10/2021

A2.104

Cả ngày 01/11/2021

Quan hệ QT

Ngành khác

05/11/2021

 

9. Ngành Xuất bản

 

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Phòng học

Thảo luận/thực hành

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Cơ sở lý luận xuất bản

3

16/9; 17/9/2021 (buổi tối)

B6.203

Cả ngày 20/9;

sáng 21/9/2021

Xuất bản

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

25/9/2021

Cả ngày 18/9; 19/9/2021

2. Tổ chức và biên tập bản thảo

5

23/9; 24/9/2021 (buổi tối)

B6.203

Cả ngày 27/9; 28/9 sáng 29/9/2021

Xuất bản

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

09/10/2021

Cả ngày 25/9; 26/9; 02/10; 03/10/2021

3. Quản lý nhà nước về xuất bản

2

Cả ngày 09/10; 10/10/2021

B6.203

Cả ngày 11/10/2021

Xuất bản

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

16/10/2021

4. Trình bày và minh họa xuất bản phẩm

2

Cả ngày 16/10; 17/10/2021

B6.203

Cả ngày 18/10/2021

Xuất bản

Ngành gần, ngành khác

23/10/2021

5. Biên tập sách điện tử

3

21/10; 22/10/2021 (buổi tối)

B6.203

Cả ngày 25/10; sáng 26/10

Xuất bản

Ngành gần, ngành khác

30/10/2021

Cả ngày 23/10; 24/10/2021

6. Biên tập ngôn ngữ văn bản

4

Từ 26-29/10/2021 (buổi tối)

B6.203

Cả ngày 01/11; 02/11/2021

Xuất bản

Ngành khác

05/11/2021

Cả ngày 30/10; 31/10/2021

 

10. Ngành Triết học

 

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Phòng học

Thảo luận/thực hành

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Lịch sử triết học

3

16/9; 17/9/2021 (buổi tối)

B6.101

Cả ngày 20/9;

sáng 21/9/2021

Triết học

Ngành phù hợp, ngành gần nhóm 1, nhóm 2

25/9/2021

Cả ngày 18/9; 19/9/2021

2. Chuyên đề duy vật biện chứng

3

23/9; 24/9/2021 (buổi tối)

B6.101

Cả ngày 27/9;

sáng 28/9/2021

Triết học

Ngành phù hợp, ngành gần nhóm 1, nhóm 2

02/10/2021

Cả ngày 25/9; 26/9/2021

3. Chuyên đề duy vật lịch sử

3

30/9; 01/10/2021 (buổi tối)

B6.101

Cả ngày 04/10;

sáng 05/10/2021

Triết học

Ngành phù hợp, ngành gần nhóm 1, nhóm 2

09/10/2021

Cả ngày 02/10; 03/10/2021

4. Lịch sử triết học Mác-Lênin

3

07/10; 08/10/2021 (buổi tối)

B6.101

Cả ngày 11/10; sáng 12/10/2021

Triết học

Ngành gần nhóm 1, nhóm 2

16/10/2021

Cả ngày 09/10; 10/10/2021

5. Đạo đức học Mác-Lênin

3

14/10; 15/10/2021 (buổi tối)

B6.101

Cả ngày 18/10; sáng 19/10/2021

Triết học

Ngành gần nhóm 1, nhóm 2

23/10/2021

Cả ngày 16/10; 17/10/2021

6. Logic học

3

21/10; 22/10/2021 (buổi tối)

B6.101

Cả ngày 25/10; sáng 26/10/2021

Triết học

Ngành gần nhóm 2

30/10/2021

Cả ngày 23/10; 24/10/2021

7. Triết học ngoài mác xít hiện đại

2

Cả ngày 30/10; 31/10/2021

B6.101

Cả ngày 01/11/2021

Triết học

Ngành gần nhóm 2

05/11/2021

 

11. Ngành Kinh tế chính trị

 

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Phòng học

Thảo luận/thực hành

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Tác Phẩm kinh điển về kinh tế chính trị

3

16/9; 17/9/2021 (buổi tối)

B6.102

Cả ngày 20/9;

sáng 21/9/2021

KTCT

Ngành phù hợp, ngành gần nhóm 1, nhóm 2

25/9/2021

Cả ngày 18/9; 19/9/2021

2. Lịch sử học thuyết kinh tế

2

Cả ngày 25/9; 26/9/2021

B6.102

Cả ngày 27/9/2021

KTCT

Ngành phù hợp, ngành gần nhóm 1, nhóm 2

02/10/2021

3. Kinh tế chính trị Mác-Lênin

2

Cả ngày 02/10; 03/10/2021

B6.102

Cả  ngày 04/10/2021

KTCT

Ngành phù hợp, ngành gần nhóm 1, nhóm 2

09/10/2021

4. Kinh tế vi mô

2

Cả ngày 09/10; 10/10/2021

B6.102

Cả ngày 11/10/2021

KTCT

Ngành gần nhóm 1, nhóm 2

16/10/2021

5. Kinh tế vĩ mô

2

Cả ngày 16/10; 17/10/2021

B6.102

Cả ngày 18/10/2021

KTCT

Ngành gần nhóm 1, nhóm 2

23/10/2021

6. Kinh tế phát triển

2

Cả ngày 23/10; 24/10/2021

B6.102

Cả ngày 25/10/2021

KTCT

Ngành gần nhóm 2

30/10/2021

7. Kinh tế tài nguyên và môi trường

2

Cả ngày 30/10; 31/10/2021

B6.102

Cả ngày 01/11/2021

KTCT

Ngành gần nhóm 2

05/11/2021

 

12. Ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

 

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Phòng học

Thảo luận/thực hành

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Cuộc vận động thành lập ĐCSVN (1920-1930)

3

16/9; 17/9/2021 (buổi tối)

B6.103

Cả ngày 20/9;

sáng 21/9/2021

Lịch sử Đảng

Ngành phù hợp,

ngành gần

25/9/2021

Cả ngày 18/9; 19/9/2021

2. Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) 

3

23/9; 24/9/2021 (buổi tối)

B6.103

Cả ngày 27/9;

sáng 28/9/2021

Lịch sử Đảng

Ngành phù hợp,

ngành gần

02/10/2021

Cả ngày 25/9; 26/9/2021

3. Đảng lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975) 

3

30/9; 01/10/2021 (buổi tối)

B6.103

Cả ngày 04/10;

sáng 05/10/2021

Lịch sử Đảng

Ngành phù hợp,

ngành gần

09/10/2021

Cả ngày 02/10; 03/10/2021

4. Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên CNXH (1975-1986)

3

07/10; 08/10/2021 (buổi tối)

B6.103

Cả ngày 11/10; sáng 12/10/2021

Lịch sử Đảng

Ngành gần

16/10/2021

Cả ngày 09/10; 10/10/2021

5. Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986 đến nay

3

14/10; 15/10/2021 (buổi tối)

B6.103

Cả ngày 18/10; sáng 19/10/2021

Lịch sử Đảng

Ngành gần

23/10/2021

Cả ngày 16/10; 17/10/2021

 

13. Ngành Hồ Chí Minh học

 

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Phòng học

Thảo luận/thực hành

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Tiểu sử, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

3

16/9; 17/9/2021 (buổi tối)

B6.104

Cả ngày 20/9;

sáng 21/9/2021

TTHCM

Ngành phù hợp,

ngành gần

25/9/2021

Cả ngày 18/9; 19/9/2021

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

4

Cả ngày 25/9; 26/9; 02/10; 03/10/2021

B6.104

Cả ngày 04/10; 05/10/2021

TTHCM

Ngành phù hợp,

ngành gần

09/10/2021

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam

3

07/10; 08/10/2021 (buổi tối)

B6.104

Cả ngày 11/0; sáng 12/10/2021

TTHCM

Ngành phù hợp,

ngành gần

23/10/2021

Cả ngày 09/10; 10/10/2021

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con người 

4

Cả ngày 16/10; 17/10; 23/10; 24/10/2021

B6.104

Cả ngày 25/10; 26/10/2021

TTHCM

Ngành gần

30/10/2021

 

14. Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

 

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Phòng học

Thảo luận/thực hành

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa

3

16/9; 17/9/2021 (buổi tối)

B6.201

Cả ngày 20/9;

sáng 21/9/2021

CNXHKH

Ngành phù hợp,

ngành gần

25/9/2021

Cả ngày 18/9; 19/9/2021

2. Lịch sử tư tưởng Việt Nam

3

23/9; 24/9/2021 (buổi tối)

B6.201

Cả ngày 27/9;

 sáng 28/9/2021

CNXHKH

Ngành phù hợp,

ngành gần

02/10/2021

Cả ngày 25/9; 26/9/2021

3. Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

2

Cả ngày 02/10; 03/10/2021

B6.201

Cả ngày 04/10/2021

CNXHKH

Ngành gần

09/10/2021

4. Lịch sử triết học Mác-Lênin

2

Cả ngày 09/10; 10/10/2021

B6.201

Cả ngày 11/10/2021

CNXHKH

Ngành gần

16/10/2021

 

15. Ngành Xã hội học

 

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Phòng học

Thảo luận/thực hành

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Thiết kế nghiên cứu

3

16/9; 17/9/2021 (buổi tối)

B6.202

Cả ngày 20/9;

sáng 21/9/2021

XHH&PT

Ngành phù hợp,

 ngành gần

25/9/2021

Cả ngày 18/9; 19/9/2021

2. Lịch sử và lý thuyết xã hội học

5

22/9; 23/9/2021 (buổi tối)

B6.202

Cả ngày 04/10; 05/10

sáng 06/10/2021

XHH&PT

Ngành phù hợp,

 ngành gần

09/10/2021

Cả ngày 25/9; 26/9; 02/10; 03/10/2021

3. Xã hội học về cơ cấu xã hội

3

07/10; 08/10/2021 (buổi tối)

B6.202

Cả ngày 11/10;

 sáng 12/10/2021

XHH&PT

Ngành phù hợp,

 ngành gần

23/10/2021

Cả ngày 09/10; 10/10/2021

4. Xã hội học nông thôn-đô thị

4

Cả ngày 16/10; 17/10; 23/10; 24/10/2021

B6.202

Cả ngày 25/10; 26/10/2021

XHH&PT

Ngành gần

30/10/2021

 

Ghi chú:

- Lịch học áp dụng cho cả hai hình thức trực tiếp hoặc online.

- Thời gian học bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ Thạc sĩ quy định cho mỗi tín chỉ là 15 tiết, mỗi ngày học 10 tiết, mỗi buổi tối học 5 tiết;

- Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, buổi tối từ 18h00 đến 21h30; 

- Người học phải tham dự tối thiểu 75% số tiết trên lớp theo quy định của môn học và đóng học phí đầy đủ trước khi nộp tiểu luận kết thúc môn học;

- Thời gian ôn thi tuyển sinh và thi tuyển sinh sẽ thông báo trên Website Học viện và trang daotaoajc.edu.vn

- Ban Quản lý Đào tạo phối hợp với các Khoa đào tạo để tổ chức và thực hiện theo đúng nội dung Thông báo này;

Mọi thông tin liên quan đến Lịch học bổ sung kiến thức, liên hệ Ban Quản lý Đào tạo. Điện thoại: 04.37546.963 (số máy lẻ 306);

Di động: 0968 645 468 (Ths. Tạ Như Sơn).

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Học viện (để báo cáo),

- Các Khoa tuyển sinh thạc sĩ đợt 2,

- Văn phòng Học viện,

- Ban Thanh tra,

- Phòng Quản trị và Quản lý ký túc xá,

- Ban Kế hoạch-Tài chính,

- Website Học viện,

- Lưu VT, ĐT.

T/L GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

 

 (Đã ký)

 

 

 

Trần Thanh Giang

 

 

 

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ