Trang chủ    Giới thiệu    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO    ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 1    Báo mạng điện tử    Chuyên ngành Báo mạng điện tử

Chuyên ngành Báo mạng điện tử

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

  HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3328/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

 

Trình độ đào tạo         : Đại học

Ngành đào tạo            : Báo chí

Mã ngành                    : 52 32 01 01

Chuyên ngành            : Báo mạng điện tử

Loại hình đào tạo        : Chính quy tập trung

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu tổng quát

            Đào tạo các nhà báo có trình độ chuyên môn bậc đại học về chuyên ngành báo mạng điện tử, có khả năng thực hiện các chức trách phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan báo, tạp chí, hãng tin, đài phát thanh, đài truyền hình; làm cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ báo chí và truyền thông đại chúng; làm cán bộ chức năng trong các cơ quan lãnh đạo, quản lý thông tin báo chí hoặc thực hiện các chức trách công tác đòi hỏi sự hiểu biết có hệ thống, cơ bản về lý luận và kỹ năng nghiệp vụ báo chí; đồng thời có thể tự học để nâng cao trình độ hoặc tiếp tục được đào tạo ở trình độ sau đại học.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Về kiến thức:

            + Được đào tạo cơ bản, hệ thống về báo chí trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

             + Có tri thức chuyên sâu về báo mạng điện tử, đồng thời am hiểu rộng các khoa học có liên quan, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ theo mục tiêu tổng quát đã nêu.

            - Về kỹ năng: sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có những kỹ năng sau:

+ Kỹ năng thực hiện các thể loại báo chí, đặc biệt là các thể loại báo mạng điện tử.

+ Kỹ năng biên tập tác phẩm và biên tập tổng thể .

+ Kỹ năng tổ chức sản xuất sản phẩm báo mạng.

+ Kỹ năng làm báo  đa phương tiện

- Về phẩm chất chính trị, đạo đức:

           + Có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, với chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

          + Có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, thái độ dũng cảm trong cuộc đấu tranh bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam, chống lại những âm mưu và hành động phá hoại chế độ, cổ vũ và hướng dẫn quần chúng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao, say mê nghề nghiệp, có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, cầu thị trên cơ sở nhận thức đầy đủ và tự giác về vai trò, vị thế xã hội của báo chí và truyền thông đại chúng.

            - Về vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

+ Có năng lực hoạt động nghiệp vụ báo chí để có thể hội nhập bình đẳng trong hoạt động nghề nghiệp trong khu vực và thế giới.

+ Có khả năng làm việc tại các cơ quan báo chí, các cơ quan báo mạng điện tử, các trang Web của cơ quan, tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp...

            + Có khả năng thích ứng rộng để có thể thực hiện các chức trách công tác tại các cơ quan đơn vị có liên quan đến báo chí và truyền thông đại chúng như các cơ quan văn hóa – tư tưởng, các cơ quan, tổ chức truyền thông vận động xã hội, các bộ phận thông tin tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội v.v....

+ Có năng lực nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy và hoạt động thực tiễn.

+ Có khả năng tham gia vào hoạt động tư tưởng của Đảng và các nhiệm vụ chính trị-  xã hội của Đảng và Nhà nước.

- Trình độ ngoại ngữ

Người học khi tốt nghiệp đạt trình độ ngoại ngữ B2 khung châu Âu (tương đương 600 điểm TOEIC hoặc 550 điểm TOEFL hoặc 5.5 điểm IELTS).

- Trình độ Tin học

Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức tin học ứng dụng trình độ B, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.

2. Thời gian đào tạo:4 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 128 tín chỉ

4. Đối tượng tuyển sinh:

            Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc gia đình, hoàn cảnh kinh tế đều có thể dự thi vào ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử nếu có đủ các điều kiện sau:

- Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc trở lên;

- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của Nhà nước;

- Đạt điểm xét tuyển theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

            Quy trình đào tạo thực hiện theo học chế tín chỉ theo Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27  tháng 12  năm  2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo Điều 27 của Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT.

6. Thang điểm:

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được tính theo công thức và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 3307/QĐ-HVBCTT ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

7. Nội dung chương trình:

7.1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 128 tín chỉ trong đó:

Khối kiến thức giáo dục đại cương

58

- Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

13 tín chỉ

- Khoa học xã hội và nhân văn

27 tín chỉ

Bắt buộc:

21 tín chỉ

Tự chọn:

6/18 tín chỉ

- Toán và khoa học tự nhiên

3 tín chỉ

- Ngoại ngữ

15 tín chỉ

- Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng

 

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

70

- Kiến thức cơ sở ngành

18 tín chỉ

Bắt buộc:

14 tín chỉ

Tự chọn:

4/12 tín chỉ

- Kiến thức chuyên ngành

32 tín chỉ

Bắt buộc:

28 tín chỉ

Tự chọn:

4/8 tín chỉ

- Kiến thức bổ trợ

8 tín chỉ

Bắt buộc:

4 tín chỉ

Tự chọn:

4/8 tín chỉ

- Kiến tập

2 tín chỉ

- Thực tập nghề nghiệp

3 tín chỉ

- Khóa luận/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

7 tín chỉ

7.2. Nội dung chương trình

TT

học phần

Học phần

Số tín chỉ

Phân bổ

Học phần tiên quyết

Lý thuyết

Thực hành

Khối kiến thức giáo dục đại cương

58

 

 

 

Khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

13

 

 

 

1

TM01012

Triết học Mác - Lênin

3.0

2.0

1.0

 

2

KT01001

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

3.0

2.0

1.0

 

3

CN01002

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2.0

1.5

0.5

 

4

LS01001

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3.0

2.0

1.0

 

5

TH01001

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2.0

1.5

0.5

 

Khoa học xã hội và nhân văn

27

 

 

 

Bắt buộc

21

 

 

 

6

NP01001

Pháp luật đại cương

3.0

2.0

1.0

 

7

NP01002

Quản lý hành chính Nhà nước

2.0

1.5

0.5

NP01001

8

CT01001

Chính trị học đại cương

2.0

1.5

0.5

 

9

TG01004

Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn

2.0

1.5

0.5

 

10

XD01001

Xây dựng Đảng

2.0

1.5

0.5

 

11

ĐC01001

Tiếng Việt thực hành

2.0

1.5

0.5

 

12

KT01005

Nguyên lý quản lý kinh tế

3.0

2.0

1.0

 

13

TT01002

Cơ sở văn hóa Việt Nam

2.0

1.5

0.5

 

14

ĐC01008

Chuyên đề văn học Việt Nam và thế giới

3.0

2.0

1.0

 

Tự chọn

6/18

 

 

 

15

ĐC01006

Ngôn ngữ học đại cương

2.0

1.5

0.5

 

16

XH01001

Xã hội học đại cương

2.0

1.5

0.5

 

17

TT01001

Lịch sử văn minh thế giới

2.0

1.5

0.5

 

18

TG01007

Tâm lý học xã hội

2.0

1.5

0.5

 

19

ĐC01004

Lý luận văn học

2.0

1.5

0.5

 

20

ĐC01007

Thống kê và xử lý dữ liệu

2.0

1.5

0.5

 

21

TM01007

Logic hình thức

2.0

1.5

0.5

 

22

QT02552

Địa chính trị thế giới

2.0

1.5

0.5

 

23

TM01006

Môi trường và phát triển

2.0

1.5

0.5

 

Toán và khoa học tự nhiên

3

 

 

 

25

ĐC01005

Tin học ứng dụng

3.0

1.0

2.0

 

Ngoại ngữ (sinh viên chọn học tiếng Anh hoặc tiếng Trung)

15

 

 

 

26

NN01001

Tiếng Anh học phần 1

3.0

1.5

1.5

 

27

NN01002

Tiếng Anh học phần 2

4.0

2.0

2.0

 

28

NN01003

Tiếng Anh học phần 3

3.0

1.5

1.5

 

29

NN01013

Tiếng Anh học phần 4

5.0

2.5

2.5

 

30

NN01004

Tiếng Trung học phần 1

3.0

1.5

1.5

 

31

NN01005

Tiếng Trung học phần 2

4.0

2.0

2.0

 

32

NN01006

Tiếng Trung học phần 3

3.0

1.5

1.5

 

33

NN01014

Tiếng Trung học phần 4

5.0

2.5

2.5

 

Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng

 

 

 

 

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

70

 

 

 

Kiến thức cơ sở ngành

18

 

 

 

Bắt buộc

14

 

 

 

34

BC02101

Lý thuyết truyền thông

2.0

1.0

1.0

 

35

BC02110

Cơ sở lý luận báo chí

3.0

2.0

1.0

 

36

BC02102

Các loại hình báo chí hiện đại

2.0

1.0

1.0

 

37

PT02301

Lịch sử báo chí

2.0

1.0

1.0

 

38

PT02305

Ngôn ngữ báo chí

2.0

1.0

1.0

 

39

PT02304

Luật pháp và đạo đức báo chí

3.0

2.0

1.0

 

Tự chọn

4/12

 

 

 

40

BC02106

Tâm lý báo chí

2.0

1.0

1.0

 

41

BC02107

Công chúng báo chí

2.0

1.0

1.0

 

42

BC02103

Xã hội học báo chí

2.0

1.0

1.0

 

43

QT01005

Truyền thông quốc tế và quan hệ đối ngoại

2.0

1.0

1.0

 

44

PT02310

Báo chí và dư luận xã hội

2.0

1.0

1.0

 

45

QQ01002

Quan hệ công chúng

2.0

1.5

0.5

 

Kiến thức chuyên ngành

32

 

 

 

Bắt buộc

28

 

 

 

46

PT03405

Tác phẩm báo chí đa phương tiện

2.0

1.0

1.0

BC02110

47

PT03348

Lao động báo chí đa phương tiện

2.0

1.0

1.0

BC02110

48

PT03361

Lý thuyết và kỹ năng báo mạng điện tử

3.0

2.0

1.0

 

49

PT03303

Audio cho báo mạng điện tử

2.0

1.0

1.0

PT03405

PT03361

50

PT03304

Video cho báo mạng điện tử

2.0

1.0

1.0

PT03305

51

PT03428

Tin và tường thuật báo mạng điện tử

4.0

1.5

2.5

PT03405PT03361

52

PT03306

Bài phản ánh và viết chân dung báo mạng điện tử

3.0

1.0

2.0

PT03405PT03361

53

PT03392

Phóng sự và điều tra báo mạng điện tử

3.0

1.0

2.0

PT03405PT03361

54

PT03393

Phỏng vấn báo mạng điện tử

2.0

1.0

1.0

PT03405PT03361

55

PT03431

Tổ chức diễn đàn trên báo mạng điện tử

3.0

1.0

2.0

PT03405PT03361

56

PT03305

Hình ảnh cho báo mạng điện tử

2.0

1.0

1.0

PT03361

Tự chọn

4/8

 

 

 

57

PT03371

Lý thuyết và kỹ năng truyền hình

2.0

1.0

1.0

 

58

PT03357

Lý thuyết và kỹ năng báo in

2.0

1.0

1.0

 

59

PT03366

Lý thuyết và kỹ năng phát thanh

2.0

1.0

1.0

 

60

PT03436

Trình bày báo mạng điện tử

2.0

1.0

1.0

PT03361

Kiến thức bổ trợ

8

 

 

 

Bắt buộc

4

 

 

 

61

PT03326

Chính luận báo mạng điện tử

2.0

1.0

1.0

PT03361

62

PT03316

Các chuyên đề báo mạng điện tử 1

2.0

1.5

0.5

 

Tự chọn

4/8

 

 

 

63

PT03435

Tổ chức và sản xuất sản phẩm đa phương tiện

2.0

1.0

1.0

PT03303

64

PT03410

Thiết kế và trình bày thông tin đồ họa

2.0

1.0

1.0

PT03361

65

PT03342

Kỹ năng điều tra

2.0

1.0

1.0

PT03348

66

PT03400

PR của cơ quan báo chí

2.0

1.0

1.0

 

67

PT03412

Thực tập nghiệp vụ

2.0

0.5

1.5

 

68

PT03417

Thực tập tốt nghiệp

3.0

0.5

2.5

 

69

PT04021

Khóa luận/Tác phẩm tốt nghiệp

7.0

0.5

6.5

 

Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

7.0

 

 

 

70

PT03317

Các chuyên đề báo mạng điện tử 2

4.0

2.0

2.0

 

71

PT03318

Các chuyên đề báo mạng điện tử 3

3.0

1.5

1.5

 

Tổng

128

 

 

 

                                              GIÁM ĐỐC

 

                                                                                                                                                              Đã ký

 

                                                                                                                                         PGS, TS. Trương Ngọc Nam

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ