Trang chủ    SAU ĐẠI HỌC    Thông báo lịch học bổ sung kiến thức dự thi trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018 tại Học viện

Thông báo lịch học bổ sung kiến thức dự thi trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018 tại Học viện

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

                      Số: 596/TB-HVBCTT-ĐT

               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          

                                             Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2018

 

THÔNG BÁO

LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC DỰ THI TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2018

 

1.      Ngành Báo chí học, chuyên ngành Báo chí và chuyên ngành Quản lý báo chí truyền thông

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

Phòng học

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Cơ sở lý luận báo chí

3

24/2 - 25/2/2018 (Thứ 7,CN)

26/2 - 27/2/2018 (buổi tối)

27/2-

sáng 28/2/2018

B6.101

Báo chí

Ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

04/3/2018

2. Luật pháp và đạo đức báo chí

3

28/2-02/3/2018 (buổi tối)

03/3- sáng 04/3/2018 (T7,CN)

05/3 -

sáng 06/3/2018

B6.101

PT-TH

Ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

9/3/2018

3. Lao động nhà báo

3

Chiều 04/3/2018 (CN)

5/3-9/3/2018 (buổi tối)

8/3 -

 sáng 9/3/2018

B6.101

Báo chí

Ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

13/3/2018

4. Lý thuyết truyền thông

3

10/3-11/3/2018 (T7,CN)

12/3-13/3/2018 (buổi tối)

12/3 -

sáng 13/3/2018

B6.101

Báo chí

Ngành phù hợp, ngành khác

21/3/2018

5. Tác phẩm báo in

5

14/3-16/3/2018 (buổi tối)

17/3-18/3/2018 (T7,CN)

19/3-21/3/2018 (buổi tối)

21/3 -

sáng 23/3/2018

B6.101

Báo chí

Ngành phù hợp, ngành khác

25/3/2018

6. Nghệ thuật nhiếp ảnh

3

22/3-23/3/2018 (buổi tối)

24/3-25/3/2018 (T7,CN)

26/3 -

sáng 27/3/218

B6.101

Báo chí

Ngành phù hợp, ngành khác

31/3/2018

7. Các dự án báo chí và các sản phẩm truyền thông

3

26/3-30/3/2018 (buổi tối)

Sáng 31/3/2018 (T7)

2/4 -

 sáng 3/4/2018

B6.101

Báo chí

Ngành phù hợp, ngành khác

4/4/2018

8. Công chúng báo chí

3

Chiều 31/3-1/4/2018 (T7,CN)

2/4-4/4/2018 (buổi tối)

5/4 -

sáng 6/4/2018

B6.101

Báo chí

Ngành khác

10/4/2018

9. Tác phẩm báo chí truyền hình

5

5/4-6/4/2018 (buổi tối)

7/4-8/4/2018 (T7,CN)

9/4-12/4/2018 (buổi tối)

12/4 -

 sáng 14/4/2018

B6.101

Báo chí

Ngành khác

14/4/2018

2.      Ngành Báo chí học, chuyên ngành Phát thanh - Truyền hình và chuyên ngành Quản lý phát thanh, truyền hình và báo mạng điện tử

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

Phòng học

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Cơ sở lý luận báo chí

3

24/2 - 25/2/2018 (Thứ 7,CN)

26/2 - 27/2/2018 (buổi tối)

27/2 -

 sáng 28/2/2018

B6.101

Báo chí

Ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

04/3/2018

2. Luật pháp và đạo đức báo chí

3

28/2-02/3/2018 (buổi tối)

03/3- sáng 04/3/2018 (T7,CN)

05/3 -

 sáng 06/3/2018

B6.101

PT-TH

Ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

9/3/2018

3. Lao động nhà báo

3

Chiều 04/3/2018 (CN)

5/3-9/3/2018 (buổi tối)

08/3 -

sáng 09/3/2018

B6.101

Báo chí

Ngành phù hợp,

ngành khác

13/3/2018

4. Tác phẩm báo Phát thanh- truyền hình

2

10/3-11/3/2018 (T7,CN)

12/3/2018

B6.102

PT-TH

Ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

15/3/2018

5. Tác phẩm báo Mạng điện tử

2

12/3 - 15/3/2018 (buổi tối)

16/3/2018

B6.102

PT-TH

Ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

19/3/2018

6. Tổ chức sản xuất chương trình phát thanh

3

16/3/2018 (buổi tối)

17/3-18/3/2018 (T7,CN)

19/3/2018 (buổi tối)

19/3 -

 sáng 20/3/2018

B6.102

PT-TH

Ngành phù hợp,

ngành khác

25/3/2018

7. Tổ chức sản xuất chương trình truyền hình

4

20/3-23/3/2018 (buổi tối)

24/3-25/3/2018 (T7,CN)

22/3-23/3/2018

B6.102

PT-TH

Ngành phù hợp,

ngành khác

31/3/2018

8. Truyền thông xã hội và mạng xã hội

3

26/3-30/3/2018 (buổi tối)

Sáng 31/3/2018 (T7)

2/4 -

sáng 3/4/2018

B6.102

PT-TH

Ngành khác

4/4/2018

9. Ngôn ngữ báo chí

3

Chiều 31/3-01/4/2018 (T7,CN)

2/4-4/4/2018 (buổi tối)

5/4 -

sáng 6/4/2018

B6.102

PT-TH

Ngành khác

6/4/2018


3.      Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

Phòng học

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. XD Đảng về chính trị và tư tưởng

3

24/2-25/2/2018 (Thứ 7,CN)

26/2-27/2/2018 (buổi tối)

26/2 -

 sáng 27/2/2018

B6.103

Xây dựng Đảng

Ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

4/3/2018

2. Xây dựng Đảng về tổ chức và đạo đức

3

28/2-02/3/2018 (buổi tối)

03/3- sáng 4/3/2018 (T7,CN)

05/3 -

Sáng 06/3/2018

B6.103

Xây dựng Đảng

Ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

9/3/2018

3. Lý luận hành chính nhà nước

3

Chiều 4/3/2018 (CN)

5/3-9/3/2018 (buổi tối)

12/3 -

sáng 13/3/2018

B6.103

Xây dựng Đảng

Ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

13/3/2018

4. Quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trọng yếu

3

10/3-11/3/2018 (T7,CN)

12/3-13/3/2018 (buổi tối)

14/3 -

sáng 15/3/2018

B6.103

Xây dựng Đảng

Ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

18/3/2018

5. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và các lĩnh vực trọng yếu

3

14/3-16/3/2018 (buổi tối)

17/3 - sáng 18/3/2018 (T7,CN)

19/3 -

sáng 20/3/2018

B6.103

Xây dựng Đảng

Ngành phù hợp, ngành khác

21/3/2018

6. Công tác dân vận của Đảng

2

Chiều 18/3/2018 (CN)

19/3-21/3/2018 (buổi tối)

21/3/2018

B6.103

Xây dựng Đảng

Ngành phù hợp, ngành khác

25/3/2018

7. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

3

22/3-23/3/2018 (buổi tối)

24/3-25/3/2018 (T7,CN)

22/3 -

sáng 23/3/2018

B6.103

Xây dựng Đảng

Ngành phù hợp, ngành khác

31/3/2018

8. Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng

3

26/3-30/3/2018 (buổi tối)

Sáng 31/3/2018 (T7)

2/4 -

sáng 3/4/2018

B6.103

Xây dựng Đảng

Ngành khác

6/4/2018

9. Lịch sử xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

4

Chiều 31/3-01/4/2018 (T7,CN)

02/4-06/4/2018 (buổi tối)

05/4 - 06/4/2018

B6.103

Xây dựng Đảng

Ngành khác

10/4/2018

10. Khoa học lãnh đạo và quản lý

3

7/4-8/4/2018 (T7,CN)

9/4-10/4/2018 (buổi tối)

10/4 -

sáng 11/4/2018

B6.103

Xây dựng Đảng

Ngành khác

13/4/2018


4.      Ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

Phòng học

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Khoa học quản lý

2

24/2-25/2/2018 (Thứ 7, CN)

26/2/2018

B6.104

Nhà nước-PL

Ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

01/3/2018

2. Khoa học chính sách công

2

26/2-01/3/2018 (buổi tối)

02/3/2018

B6.104

Chính trị học

Ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

04/3/2018

3. Nghệ thuật phát biểu miệng

2

02/3/2018 (buổi tối)

03/3- sáng 04/3/2018 (T7,CN)

05/3/2018

B6.104

Tuyên truyền

Ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

07/3/2018

4. Nguyên lý công tác tư tưởng

2

Chiều 04/3/2018 (CN)

05/3-07/3/2018 (buổi tối)

08/3/2018

B6.104

Tuyên truyền

Ngành đúng, ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

10/3/2018

5. Quản lý hoạt động tư tưởng

2

8/3-9/3/2018 (buổi tối)

10/3/2018 (T7)

12/3/2018

B6.104

Tuyên truyền

Ngành đúng, ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

17/3/2018

6. Thông tin cổ động và nghiên cứu giáo dục lý luận chính trị

4

11/3/2018 (CN)

12/3-16/3/2018 (buổi tối)

Sáng 17/3/2018 (T7)

14/3-15/3/2018

B6.104

Tuyên truyền

Ngành phù hợp, ngành khác

23/3/2018

7. Tâm lý học tuyên truyền và dư luận xã hội

4

Chiều 17/3-18/3/2018 (T7,CN)

19/3-23/3/2018 (buổi tối)

21/3-22/3/2018

B6.104

Tuyên truyền

Ngành phù hợp, ngành khác

25/3/2018

8. Xử lý tình huống công tác tư tưởng

2

24/3-25/3/2018 (T7,CN)

26/3/2018

B6.104

Tuyên truyền

Ngành phù hợp, ngành khác

01/4/2018

9. Lý thuyết truyền thông, vận động và xã hội học trong lĩnh vực tư tưởng-văn hóa

4

26/3-30/3/2018 (buổi tối)

31/3 - sáng 01/4/2018 (T7,CN)

2/4-3/4/2018

B6.104

Tuyên truyền

Ngành khác

06/4/2018

10. Quản lý giáo dục, khoa học, y tế và soạn thảo văn bản công tác tư tưởng

6

2/4-6/4/2018 (buổi tối)

7/4-8/4/2018 (T7,CN)

9/4-11/4/2018 (buổi tối)

09/4-11/4/2018

B6.104

Tuyên truyền

Ngành khác

13/4/2018


5.      Ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý văn hóa, giáo dục và khoa học

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

Phòng học

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Khoa học quản lý

      2           

24/2-25/2/2018 (Thứ 7, CN)

26/2/2018

B6.104

Nhà nước-PL

Ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

01/3/2018

2. Khoa học chính sách công

      2        

26/2-01/3/2018 (buổi tối)

02/3/2018

B6.104

Chính trị học

Ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

04/3/2018

3. Lý luận đường lối văn hóa của Đảng

2

02/3/2018 (buổi tối)

03/3- sáng 04/3/2018 (T7,CN)

05/3/2018

B6.201

Tuyên truyền

Ngành đúng, ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

7/3/2018

4. Nguyên lý công tác tư tưởng

       2         

Chiều 04/3/2018 (CN)

05/3-07/3/2018 (buổi tối)

08/3/2018

B6.104

Tuyên truyền

Ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

10/3/2018

5. Giao lưu tiếp biến văn hóa

                        2          

8/3-9/3/2018 (buổi tối)

10/3/2018 (T7)

12/3/2018

B6.201

Tuyên truyền

Ngành đúng, ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

17/3/2018

6. Quản lý hoạt động lễ hội, sự kiện và di sản văn hóa

4

11/3/2018 (CN)

12/3-16/3/2018 (buổi tối)

Sáng 17/3/2018 (T7)

14/3-15/3/2018

B6.201

Tuyên truyền

Ngành phù hợp, ngành khác

23/3/2018

7. Quản lý hoạt động tư tưởng văn hóa

4

Chiều 17/3-18/3/2018 (T7,CN)

19/3-23/3/2018 (buổi tối)

22/3-23/3/2018

B6.201

Tuyên truyền

Ngành phù hợp, ngành khác

25/3/2018

8. Nghiên cứu xã hội học  lĩnh vực tư tưởng - văn hóa

      2         

24/3-25/3/2018 (T7,CN)

26/3/2018

B6.201

Tuyên truyền

Ngành phù hợp, ngành khác

02/4/2018

9. Văn hóa nghệ thuật và tín ngưỡng tôn giáo

5

26/3-30/3/2018 (buổi tối)

31/3-01/4/2018 (T7,CN)

02/4/2018 (buổi tối)

02/4 -

sáng 4/4/2018

B6.201

Tuyên truyền

Ngành khác

6/4/2018

10. Mô hình quản lý văn hóa Việt Nam và thế giới

2

03/4-0/6/4/2018 (buổi tối)

06/4/2018

B6.201

Tuyên truyền

Ngành khác

10/4/2018

11. Xây dựng văn hóa cộng đồng

3

7/4-8/4/2018 (T7,CN)

9/4-10/4/2018 (buổi tối)

10/4 -

sáng 11/4/2018

B6.201

Tuyên truyền

Ngành khác

13/4/2018


6.      Ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

Phòng học

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Khoa học quản lý

2                 

24/2-25/2/2018 (Thứ 7, CN)

26/2/2018

B6.104

Nhà nước-PL

Ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

01/3/2018

2. Khoa học chính sách công

2        

26/2-01/3/2018 (buổi tối)

02/3/2018

B6.104

Chính trị học

Ngành phù hợp, ngành khác

04/3/2018

3. Nghệ thuật phát biểu miệng

2                  

02/3/2018 (buổi tối)

03/3- sáng 04/3/2018 (T7,CN)

05/3/2018

B6.104

Tuyên truyền

Ngành phù hợp, ngành khác

07/3/2018

4. Lý thuyết chung về quản lý xã hội

3         

Chiều 4/3/2018 (CN)

5/3-9/3/2018 (buổi tối)

8/3 -

sáng 9/3/2018

B6.202

Nhà nước-PL

Ngành đúng, Ngành gần, Ngành phù hợp, Ngành khác

11/3/2018

5. Thể chế trong quản lý

2                  

10/3-11/3/2018 (T7,CN)

12/3/2018

B6.202

Nhà nước-PL

Ngành đúng, Ngành gần, Ngành phù hợp, Ngành khác

17/3/2018

 

6. Quản lý hành chính nhà nước

3          

12/3-16/3/2018 (buổi tối)

Sáng 17/3/2018 (T7)

19/3 -

sáng 20/3/2018

B6.202

Nhà nước-PL

Ngành đúng, Ngành gần, Ngành phù hợp, Ngành khác

21/3/2018

7. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

3                 

Chiều 17/3-18/3/2018 (T7,CN)

19/3-21/3/2018 (buổi tối)

20/3 -

sáng 21/3/2018

B6.202

Nhà nước-PL

Ngành phù hợp, Ngành khác

25/3/2018

8. Quản lý nguồn nhân lực

3          

22/3-23/3/2018 (buổi tối)

24/3-25/3/2018 (T7,CN)

26/3 -

sáng 27/3/2018

B6.202

Nhà nước-PL

Ngành phù hợp, Ngành khác

31/3/2018

9. Quản lý xã hội về khoa hoc, công nghệ, tài nguyên và môi trường

3

26/3-30/3/2018 (buổi tối)

Sáng 31/3/2018 (T7)

02/4 -

sáng 03/4/2018

B6.202

Nhà nước-PL

Ngành khác

4/4/2018

10. Soạn thảo văn bản quản lý

3

Chiều 31/3-01/4/2018 (T7,CN)

02/4-4/4/2018 (buổi tối)

04/4 -

sáng 05/4/2018

B6.202

Nhà nước-PL

Ngành khác

6/4/2018

 

 

7.  Ngành Chính trị học chuyên ngành Chính trị phát triển

 

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

Phòng học

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Khoa học quản lý

2                 

24/2-25/2/2018 (Thứ 7, CN)

26/2/2018

B6.104

Nhà nước-PL

Ngành phù hợp

nhóm 1,2

01/3/2018

2. Khoa học chính sách công

2        

26/2-01/3/2018 (buổi tối)

02/3/2018

B6.104

Chính trị học

Ngành phù hợp

nhóm 1,2

04/3/2018

3. Nghệ thuật phát biểu miệng

2                   

02/3/2018 (buổi tối)

03/3- sáng 04/3/2018 (T7,CN)

05/3/2018

B6.104

Tuyên truyền

Ngành phù hợp

nhóm 1,2

07/3/2018

4. Quyền lực chính trị và  cầm quyền

4          

Chiều 4/3/2018 (CN)

5/3-9/3/2018 (buổi tối)

10/3/2018 (T7)

8/3-9/3/2018

B6.203

Chính trị học

Ngành đúng, ngành gần, ngành phù hợp nhóm 1,2

15/3/2018

5. Chính trị học phát triển

3

11/3/2018 (CN)

12/3-15/3/2018 (buổi tối)

14/3 -

sáng 15/3/2018

B6.203

Chính trị học

Ngành gần, ngành phù hợp nhóm 1,2

19/3/2018

6. Lịch sử tư tưởng chính trị

3

16/3/2018 (buổi tối)

17/3-18/3/2018 (T7,CN)

19/3/2018 (buổi tối)

19/3 -

sáng 20/3/2018

B6.203

Chính trị học

Ngành gần, ngành phù hợp nhóm 1,2

25/3/2018

7. Thể chế chính trị thế giới đương đại

4

20/3-23/3/2018 (buổi tối)

24/3-25/3/2018 (T7,CN)

26/3-27/3/2018

B6.203

Chính trị học

Ngành phù hợp

nhóm 1,2

01/4/2018

8. Chính trị học đại cương và chính trị học Việt Nam

4

26/3-30/3/2018 (buổi tối)

31/3-sáng 01/4/2018 (T7,CN)

29/3-30/3/2018

B6.203

Chính trị học

Ngành phù hợp

 nhóm 2

6/4/2018

9. Chính trị học so sánh

3

Chiều 01/4/2018 (CN)

02/4-06/4/2018 (buổi tối)

5/4 -

sáng 6/4/2018

B6.203

Chính trị học

Ngành phù hợp

 nhóm 2

10/4/2018

10. Hệ thống chính trị với quản lý xã hội

3

07/4-08/4/2018 (T7,CN)

09/4-10/4/2018 (buổi tối)

9/4 -

 sáng 10/4/2018

B6.203

Chính trị học

Ngành phù hợp

 nhóm 2

13/4/2018

                                                                                          

Ghi chú:

           - Thời gian học bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ Thạc sĩ quy định cho mỗi tín chỉ là 15 tiết, mỗi ngày học 10 tiết, mỗi buổi tối học 5 tiết;

- Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, buổi tối từ 17h30 đến 21h30; 

- Người học phải tham dự tối thiểu 75% số tiết trên lớp theo quy định của môn học và đóng học phí đầy đủ trước khi nộp tiểu luận kết thúc môn học;

- Thời gian ôn thi tuyển sinh từ ngày 16/4 đến ngày 22/4/2018 (Lịch ôn thi sẽ thông báo trên Website Học viện);

- Thời gian thi tuyển sinh được tổ chức vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật  05 và 06/5/2018 (Lịch thi sẽ thông báo trên Website Học viện);

- Ban Quản lý Đào tạo phối hợp với các Khoa đào tạo để tổ chức và thực hiện theo đúng nội dung Thông báo này;

Mọi thông tin liên quan đến Lịch học bổ sung kiến thức, liên hệ với Phòng Tuyển sinh, Kế hoạch và Tổng hợp đào tạo - Ban Quản lý Đào tạo. Điện thoại: 04.37546.963 (số máy lẻ 305); Di động: 0968 645 468 hoặc0912 613 584.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Học viện (để báo cáo);

- Các Khoa tuyển sinh thạc sĩ đợt 1;

- Văn phòng Học viện;

- Phòng Thanh tra;

- Trung tâm Thực hành và HTĐT;

- Trung tâm Khảo thí và ĐBCL;

- Phòng Quản lý Ký túc xá;

- Phòng Kế hoạch-Tài vụ;

- Website Học viện;

- Lưu: VT, ĐT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

PGS, TS. Lưu Văn An

 

 

 

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ