Trang chủ    SAU ĐẠI HỌC    Thông báo về việc điểu chỉnh Hội trường ôn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo về việc điểu chỉnh Hội trường ôn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ  VÀ TUYÊN TRUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 4379/TB-HVBCTTT-ĐT                                                                Hà Nội, ngày 03 tháng 10  năm  2018

 

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh Hội trường ôn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

 

Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điều chỉnh Hội trường ôn thi một của số ngành/chuyên ngành như sau:

Môn học

Thời gian

Hội trường

Ngành/chuyên ngành

Triết học Mác-Lênin

Cả ngày 05/10;

Sáng 06/10/2018

Sáng 05,6/10/2018

B1.303

Chiều 05/10/2018

B8.301

Báo chí; Quản lý báo chí truyền thông; Phát thanh - truyền hình; Quản lý PT,TH&BMĐT

Sáng 05,6/10/2018

 B1.304

Chiều 05/10/2018

B8.303

Quan hệ công chúng; Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Sáng 05,6/10/2018

B1.305

Chiều 05/10/2018

B8.503

Chính trị phát triển; Hồ Chí Minh học; Kinh tế chính trị; Lịch sử Đảng; Triết học; Chủ nghĩa xã hội; Quản lý xã hội; Quản lý hoạt động TT-VH; Quản lý văn hóa, GD&KH

Môn Chuyên ngành

Chiều 06/10;

Cả ngày 07/10/2018

B6.101

Báo chí; Quản lý báo chí truyền thông

B6.102

Phát thanh-truyền hình; Quản lý PT,TH&BMĐT

B6.103

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

B6.104

Quản lý hoạt động TT-VH;

Quản lý văn hóa GD&KH

B6.203

Quan hệ công chúng

B8.502

Quản lý xã hội

B6.204

Kinh tế chính trị

B6.202

Chính trị phát triển

B8.401

Triết học

B8.402

Chủ nghĩa xã hội khoa học

B8.403

Hồ Chí Minh học

B8.501

Lịch sử Đảng Cộng sản VN

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Học viện (để b/c);

- Các đơn vị;

- WebsiteHọc viện;

- Lưu: VT, ĐT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

PGS, TS. Lưu Văn An

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ