Trang chủ    SAU ĐẠI HỌC    Thông báo lịch ôn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đơt 2 năm 2018

Thông báo lịch ôn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đơt 2 năm 2018


HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

  Số:4293/TB-HVBCTT-ĐT

                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          

                                                                Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2018

 

THÔNG BÁO

LỊCH ÔN THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2018

 

1. Ngành Báo chí học, chuyên ngành Báo chí và chuyên ngành Quản lý báo chí truyền thông

Môn học

Số buổi

Thời gian học

Phòng học

Khoa Giảng dạy

 

Tiếng Anh

 

5

Chiều 02/10;

cả ngày 03,04/10/2018               

 Sáng 03,04/10/2018

B1.303

Chiều 02,03,04/10/2018

 B8.301

 

Ngoại ngữ

Triết học Mác - Lênin

3

Cả ngày 05/10;

sáng 06/10/2018

Sáng 05,06/10/2018

B1.303

Chiều 05/10/2018

B8.301

Triết học

Cơ sở lý luận báo chí

3

Chiều 06/10;

Cả ngày 07/10/2018

B6.101

Báo chí

 

2. Ngành Báo chí học, chuyên ngành Phát thanh - TH và chuyên ngành Quản lý phát thanh, truyền hình và báo mạng điện tử

Môn học

Số buổi

Thời gian học

Phòng học

Khoa Giảng dạy

 

Tiếng Anh

 

5

Chiều 02/10;

cả ngày 03,04/10/2018

 Sáng 03,04/10/2018

B1.303

Chiều 02,03,04/10/2018

 B8.301

 

Ngoại ngữ

Triết học Mác - Lênin

3

Cả ngày 05/10;

sáng 06/10/2018

Sáng 05,06/10/2018

B1.303

Chiều 05/10/2018

B8.301

Triết học

Tác phẩm báo chí phát thanh, truyền hình

 

3

Chiều 06/10;

Cả ngày 07/10/2018

B6.102

 

Phát thanh-Truyền hình


3. Ngành Quan hệ công chúng

Môn học

Số buổi

Thời gian học

Phòng học

Khoa Giảng dạy

 

Tiếng Anh

 

5

Chiều 02/10;

cả ngày 03,04/10/2018

 Sáng 03,04/10/2018

B1.303

Chiều 02,03,04/10/2018

 B8.301

 

Ngoại ngữ

Triết học Mác - Lênin

3

Cả ngày 05/10;

sáng 06/10/2018

Sáng 05,06/10/2018

B1.304

Chiều 05/10/2018

B8.303

Triết học

Lý thuyết quan hệ công chúng

 

3

Chiều 06/10;

Cả ngày 07/10/2018

B6.203

 

Quan hệ công chúng

4. Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Môn học

Số buổi

Thời gian học

Phòng học

Khoa Giảng dạy

 

Tiếng Anh

 

5

Chiều 02/10;

cả ngày 03,04/10/2018

 Sáng 03,04/10/2018

B1.303

Chiều 02,03,04/10/2018

 B8.301

Ngoại ngữ

Triết học Mác - Lênin

3

Cả ngày 05/10;

sáng 06/10/2018

Sáng 05,06/10/2018

B1.304

Chiều 05/10/2018

B8.303

Triết học

Lý luận về xây dựng Đảng

3

Chiều 06/10;

Cả ngày 07/10/2018

B6.103

Xây dựng Đảng

5. Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng  - văn hóa và chuyên ngành Quản lý văn hóa giáo dục và khoa học

Môn học

Số buổi

Thời gian học

Phòng học

Khoa Giảng dạy

 

Tiếng Anh

 

5

 

Chiều 02/10;

cả ngày 03,04/10/2018               

 Sáng 03,04/10/2018

B1.303

Chiều 02,03,04/10/2018

 B8.301

Ngoại ngữ

Triết học Mác - Lênin

3

Cả ngày 05/10;

sáng 06/10/2018

Sáng 05,06/10/2018

B1.304

Chiều 05/10/2018

B8.303

Triết học

Nguyên lý công tác tư tưởng

3

Chiều 06/10;

Cả ngày 07/10/2018

B6.104

Tuyên truyền

6. Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội                                                                                                                                           

Môn học

Số buổi

Thời gian học

Phòng học

Khoa Giảng dạy

 

Tiếng Anh

 

5

Chiều 02/10;

cả ngày 03,04/10/2018               

 Sáng 03,04/10/2018

B1.303

Chiều 02,03,04/10/2018

 B8.301

 

Ngoại ngữ

Triết học Mác - Lênin

3

Cả ngày 05/10;

sáng 06/10/2018

Sáng 05,06/10/2018

B1.304

Chiều 05/10/2018

B8.303

Triết học

Lý thuyết chung về quản lý xã hội

3

Chiều 06/10;

Cả ngày 07/10/2018

B6.201

Nhà nước - Pháp luật


7. Ngành Kinh tế chính trị                                                                                                                                                               

Môn học

Số buổi

Thời gian học

Phòng học

Khoa Giảng dạy

 

Tiếng Anh

 

5

Chiều 02/10;

cả ngày 03,04/10/2018               

 Sáng 03,04/10/2018

B1.303

Chiều 02,03,04/10/2018

 B8.301

 

Ngoại ngữ

Triết học Mác - Lênin

3

Cả ngày 05/10;

sáng 06/10/2018

Sáng 05,06/10/2018

B1.303

Chiều 05/10/2018

B8.301

Triết học

Kinh tế  chính trị  Mác-Lênin chuyên ngành

3

Chiều 06/10;

Cả ngày 07/10/2018

B6.204

Kinh tế

8. Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển

Môn học

Số buổi

Thời gian học

Phòng học

Khoa Giảng dạy

 

Tiếng Anh

 

5

Chiều 02/10;

cả ngày 03,04/10/2018                

 Sáng 03,04/10/2018

B1.303

Chiều 02,03,04/10/2018

 B8.301

Ngoại ngữ

Triết học Mác - Lênin

3

Cả ngày 05/10;

sáng 06/10/2018

Sáng 05,06/10/2018

B1.303

Chiều 05/10/2018

B8.301

Triết học

Lịch sử tư tưởng chính trị

3

Chiều 06/10;

Cả ngày 07/10/2018

B6.202

Chính trị học

9. Ngành Triết học

Môn học

Số buổi

Thời gian học

Phòng học

Khoa Giảng dạy

 

Tiếng Anh

 

5

Chiều 02/10;

cả ngày 03,04/10/2018               

 Sáng 03,04/10/2018

B1.303

Chiều 02,03,04/10/2018

 B8.301

Ngoại ngữ

Triết học Mác - Lênin

3

Cả ngày 05/10;

sáng 06/10/2018

Sáng 05,06/10/2018

B1.304

Chiều 05/10/2018

B8.303

Triết học

Lịch sử Triết học

3

Chiều 06/10;

Cả ngày 07/10/2018

B8.101

Triết học

10. Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

Môn học

Số buổi

Thời gian học

Phòng học

Khoa Giảng dạy

 

Tiếng Anh

 

5

Chiều 02/10;

cả ngày 03,04/10/2018               

 Sáng 03,04/10/2018

B1.303

Chiều 02,03,04/10/2018

 B8.301

Ngoại ngữ

Triết học Mác - Lênin

3

Cả ngày 05/10;

sáng 06/10/2018

Sáng 05,06/10/2018

B1.304

Chiều 05/10/2018

B8.303

Triết học

Chủ nghĩa xã hội khoa họcchuyên ngành

3

Chiều 06/10;

Cả ngày 07/10/2018

B8.102

Chủ nghĩa xã hội

11. Ngành Hồ Chí Minh học

Môn học

Số buổi

Thời gian học

Phòng học

Khoa Giảng dạy

 

Tiếng Anh

 

5

Chiều 02/10;

cả ngày 03,04/10/2018               

 Sáng 03,04/10/2018

B1.303

Chiều 02,03,04/10/2018

 B8.301

Ngoại ngữ

Triết học Mác - Lênin

3

Cả ngày 05/10;

sáng 06/10/2018

Sáng 05,06/10/2018

B1.304

Chiều 05/10/2018

B8.303

Triết học

Tư tưởngHồ Chí Minhvề độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

3

Chiều 06/10;

Cả ngày 07/10/2018

B8.103

Tư tưởng HCM

12. Ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Môn học

Số buổi

Thời gian học

Phòng học

Khoa Giảng dạy

 

Tiếng Anh

 

5

Chiều 02/10;

cả ngày 03,04/10/2018

 Sáng 03,04/10/2018

B1.303

Chiều 02,03,04/10/2018

 B8.301

Ngoại ngữ

Triết học Mác - Lênin

3

Cả ngày 05/10;

sáng 06/10/2018

Sáng 05,06/10/2018

B1.304

Chiều 05/10/2018

B8.303

Triết học

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954-1975)

3

Chiều 06/10;

Cả ngày 07/10/2018

B8.201

Lịch sử Đảng

13. Ngành Xã hội học

Môn học

Số buổi

Thời gian học

Phòng học

Khoa Giảng dạy

 

Tiếng Anh

 

5

Chiều 02/10;

cả ngày 03,04/10/2018

 Sáng 03,04/10/2018

B1.303

Chiều 02,03,04/10/2018

 B8.301

Ngoại ngữ

Triết học Mác - Lênin

3

Cả ngày 05/10;

sáng 06/10/2018

Sáng 05,06/10/2018

B1.304

Chiều 05/10/2018

B8.303

Triết học

Phương pháp nghiên cứu Xã hội học

3

Chiều 06/10;

Cả ngày 07/10/2018

B8.202

Xã hội học

14. Ngành Xuất bản

Môn học

Số buổi

Thời gian học

Phòng học

Khoa Giảng dạy

 

Ngoại ngữ

 

5

Chiều 02/10;

cả ngày 03,04/10/2018               

 Sáng 03,04/10/2018

B1.304

Chiều 02,03,04/10/2018

 B8.403

Ngoại ngữ

Triết học Mác - Lênin

3

Cả ngày 05/10;

sáng 06/10/2018

Sáng 05,06/10/2018

B1.304

Chiều 05/10/2018

B8.303

Triết học

Cơ sở lý luận xuất bản

3

Chiều 06/10;

Cả ngày 07/10/2018

B8.203

Xuất bản

Ghi chú:

               -  Thời gian ôn thi tuyển sinh dự thi đào tạo trình độ Thạc sĩ:  

+ Mỗi buổi học 5 tiết, mỗi ngày học 10 tiết.

+ Học vào các ngày trong tuần từ thứ Hai đến Chủ nhật. Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30.

Mọi thông tin liên quan đến Lịch ôn thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2018,  liên hệ với Ban Quản lý Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Điện thoại: 04.37548.963 (số máy lẻ 305); Di động: 0912613584 hoặc 0968 645 468.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Học viện (để báo cáo);

- Các khoa đào tạo có tên trong TB;

- Văn phòngHọc viện;

- Trung tâm Thực hành và HTĐT;

- Phòng Kế hoạch-Tài vụ;

- WebsiteHọc viện;

- Lưu: VT, ĐT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

PGS, TS. Lưu Văn An

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ