Trang chủ    SAU ĐẠI HỌC    Thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                   Số: 4378/TB-HVBCTT-ĐT                                   Hà Nội, ngày 03 tháng  10 năm 2018


 

THÔNG BÁO

LỊCH THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2018

 

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018 như sau:

Ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Đơn vị

thực hiện

Địa điểm

Sáng 20/10/2018

8h00

Tập huấn cán bộ coi thi

Ban Thư ký

B8.101

9h00-10h30

Tiếp sinh, phổ biến Quy chế thi

Cán bộ coi thi

Phòng thi

9h00

Làm đề thi môn tiếng Anh

Ban Đề thi

HT D

Chiều

20/10/2018

13h30

Chuyển đề đến Ban Coi thi

Ban Đề thi

B8.101

14h00-16h00

Thi môn: Tiếng Anh

Ban Coi thi

Nhà B8

Sáng 21/10/2018

5h00

Làm đề thi môn chủ chốt

Ban Đề thi

HT D

7h30

Chuyển đề đến Ban Coi thi

Ban Đề thi

B8.101

8h00-11h00

Thi môn chủ chốt:

Triết học Mác - Lênin

Ban Coi thi

Nhà B8

9h00

Làm đề thi môn chuyên ngành

Ban Đề thi

HT D

Chiều

21/10/2018

13h30

Chuyển đề thi đến Ban Coi thi

Ban Đề thi

B8.101

14h00-17h00

Thi môn chuyên ngành:

- Cơ sở lý luận báo chí (Chuyên ngành Báo chí và chuyên ngành Quản lý báo chí truyền thông)

- Tác phẩm báo chí phát thanh, truyền hình (Chuyên ngành Phát thanh-Truyền hình và chuyên ngành Quản lý phát thanh, truyền hình và báo mạng điện tử)

- Lý luận về xây dựng Đảng (Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước)

- Nguyên lý công tác tư tưởng (Chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa và chuyên ngành Quản lý văn hóa, giáo dục và khoa học)

- Lý thuyết chung về quản lý xã hội (Chuyên ngành Quản lý xã hội)

- Lịch sử tư tưởng chính trị (Chuyên ngành Chính trị phát triển)

-Lý thuyết quan hệ công chúng (Chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp và chuyên ngành Quản trị truyền thông)

-Kinh tế  chính trị  Mác-Lênin chuyên ngành (Ngành Kinh tế chính trị)

-Lịch sử Triết học (Ngành Triết học)

- Chủ nghĩa xã hội khoa họcchuyên ngành (Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học)

- Tư tưởngHồ Chí Minhvề độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (Ngành Hồ Chí Minh học)

- Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954-1975)(Lịch sử ĐảngCộng sản Việt Nam)

Ban Coi thi

Nhà B8

 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ nghiêm túc Thông báo này./.

Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Học viện CTQG HCM;

- Ban Thanh tra Học viện CTQG HCM;

- Ban Giám đốc;

- Các đơn vị;

- Website;

- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

(Đã ký)

 

PGS, TS. Trương Ngọc Nam

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ