Trang chủ    SAU ĐẠI HỌC    Thông báo lịch học bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Thông báo lịch học bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

*

                                    Số 1180-TB/HVBCTT-ĐT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

          

                              Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2021

 

THÔNG BÁO

LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC DỰ THI TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2021

 

1. Ngành Báo chí học, chuyên ngành Báo chí và chuyên ngành Quản lý báo chí truyền thông

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Phòng học

Thảo luận/

thực hành

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Lý thuyết truyền thông

3

18/3; 19/3/2021 (buổi tối)

B9.101

Cả ngày 22/3;

sáng 23/3/2021

Viện Báo chí

Ngành khác

27/3/2021

Cả ngày 20/3; 21/3/2021

A2.204

2. Cơ sở lý luận báo chí

3

25/3; 26/3/2021 (buổi tối)

B9.101

Cả ngày 29/3;

sáng 30/3/2021

Viện Báo chí

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

03/4/2021

Cả ngày 27/3; 28/3/2021

A2.204

3. Pháp luật và đạo đức báo chí truyền thông

3

01/4; 02/4/2021 (buổi tối)

B9.101

Cả ngày 05/4;

sáng 06/4/2021

PT-TH

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

10/4/2021

Cả ngày 03/4; 04/4/2021

A2.204

4. Lao động nhà báo

3

08/4; 09/4/2021 (buổi tối)

B9.101

Cả ngày 12/4; sáng 13/4/2021

Viện Báo chí

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

17/4/2021

Cả ngày 10/4; 11/4/2021

A2.204

5. Tác phẩm báo chí thông tấn

3

15/4; 16/4/2021 (buổi tối)

B9.101

Cả ngày 19/4; sáng 20/4/2021

Viện Báo chí

Ngành gần,

ngành khác

24/4/2021

Cả ngày 17/4; 18/4/2021

A2.204

6. Lý thuyết và kỹ năng báo chí - truyền thông dữ liệu

3

22/4; 23/4/2021 (buổi tối)

B9.101

Cả ngày 26/4; sáng 27/4/2021

Viện Báo chí

Ngành gần,

ngành khác

02/5/2021

Cả ngày 24/4; 25/4/2021

A2.204

 

 

 

 

2. Ngành Báo chí học, chuyên ngành Phát thanh - Truyền hình và chuyên ngành Quản lý phát thanh, truyền hình và báo mạng điện tử

 

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Phòng học

Thảoluận/

thực hành

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Ngôn ngữ báo chí

3

18/3; 19/3/2021 (buổi tối)

B9.102

Cả ngày 22/3;

sáng 23/3/2021

PT-TH

Ngành khác

27/3/2021

Cả ngày 20/3; 21/3/2021

A2.201

2. Cơ sở lý luận báo chí

3

25/3; 26/3/2021 (buổi tối)

B9.101

Cả ngày 29/3;

sáng 30/3/2021

Viện Báo chí

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

03/4/2021

Cả ngày 27/3; 28/3/2021

A2.204

3. Pháp luật và đạo đức báo chí truyền thông

3

01/4; 02/4/2021 (buổi tối)

B9.101

Cả ngày 05/4;

sáng 06/4/2021

PT-TH

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

10/4/2021

Cả ngày 03/4; 04/4/2021

A2.204

4. Tác phẩm báo Phát thanh, truyền hình

3

08/4; 09/4/2021 (buổi tối)

B9.102

Cả ngày 12/4; sáng 13/4/2021

PT-TH

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

17/4/2021

Cả ngày 10/4; 11/4/2021

A2.201

5. Tổ chức sản xuất chương trình phát thanh, Truyền hình

3

15/4; 16/4/2021 (buổi tối)

B9.102

Cả ngày 19/4; sáng 20/4/2021

PT-TH

Ngành gần,

ngành khác

24/4/2021

Cả ngày 17/4; 18/4/2021

A2.201

6. Tác phẩm báo Mạng điện tử

3

22/4; 23/4/2021 (buổi tối)

B9.102

Cả ngày 26/4; sáng 27/4/2021

PT-TH

Ngành gần,

ngành khác

02/5/2021

Cả ngày 24/4; 25/4/2021

A2.201


3. Ngành Quan hệ công chúng

 

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Phòng học

Thảo luận/thực hành

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Lý thuyết truyền thông

3

18/3; 19/3/2021 (buổi tối)

B9.101

Cả ngày 22/3;

sáng 23/3/2021

Viện BC

Ngành gần, ngành khác

27/3/2021

Cả ngày 20/3; 21/3/2021

A2.204

2. Nhập môn PR

3

25/3; 26/3/2021 (buổi tối)

B9.202

Cả ngày 29/3;

sáng 30/3/2021

QHCC

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

03/4/2021

Cả ngày 27/3; 28/3/2021

A2.106

3. Nhập môn Quảng cáo

3

01/4; 02/4/2021 (buổi tối)

B9.202

Cả ngày 05/4;

sáng 06/4/2021

QHCC

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

10/4/2021

Cả ngày 03/4; 04/4/2021

A2.106

4. Nhập môn Marketing

3

08/4; 09/4/2021 (buổi tối)

B9.202

Cả ngày 12/4; sáng 13/4/2021

QHCC

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

17/4/2021

Cả ngày 10/4; 11/4/2021

A2.106

5. Các phương tiện truyền thông

3

15/4; 16/4/2021 (buổi tối)

B9.202

Cả ngày 19/4; sáng 20/4/2021

QHCC

Ngành gần, ngành khác

24/4/2021

Cả ngày 17/4; 18/4/2021

A2.106

6. Ngôn ngữ truyền thông

3

22/4; 23/4/2021 (buổi tối)

B9.202

Cả ngày 26/4; sáng 27/4/2021

QHCC

Ngành khác

02/5/2021

Cả ngày 24/4; 25/4/2021

A2.106

7. Truyền thông tiếp thị tích hợp IMC

2

Cả ngày 08/5; 09/5/2021

A2.106

Cả ngày 10/5/2021

QHCC

Ngành khác

14/5/2021

 

              4. Ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội

 

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Phòng học

Thảo luận/thực hành

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Khoa học quản lý

18/3; 19/3/2021 (buổi tối)

B9.201

Cả ngày 22/3;

sáng 23/3/2021

Nhà nước & Pháp luật

Ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

27/3/2021

Cả ngày 20/3; 21/3/2021

A2.101

2. Lý thuyết chung về quản lý xã hội

25/3; 26/3/2021 (buổi tối)

B9.201

Cả ngày 29/3;

sáng 30/3/2021

Nhà nước & Pháp luật

Ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

03/4/2021

Cả ngày 27/3; 28/3/2021

A2.101

3. Quản lý cấp cơ sở

2

Cả ngày 03/4; 04/4/2021

A2.101

Cả ngày  05/4/2021

Nhà nước & Pháp luật

Ngành phù hợp, ngành gần,

ngành khác

10/4/2021

4. Quản lý nguồn nhân lực xã hội

3

08/4; 09/4/2021 (buổi tối)

B9.201

Cả ngày 12/4;

sáng 13/4/2021

Nhà nước & Pháp luật

Ngành gần,

ngành khác

 

17/4/2021

Cả ngày 10/4; 11/4/2021

A2.101

5. Soạn thảo văn bản quản lý

3

15/4; 16/4/2021 (buổi tối)

B9.201

Cả ngày 19/4; sáng 20/4/2021

Nhà nước & Pháp luật

Ngành khác

24/4/2021

Cả ngày 17/4; 18/4/2021

A2.101

6. Giao tiếp trong quản lý

2  

Cả ngày 24/4; 25/4/2021

A2.101

Cả ngày 26/4/2021

Nhà nước & Pháp luật

Ngành khác

02/5/2021


5. Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

 

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Phòng học

Thảo luận/

thực hành

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Xây dựng Đảng về chính trị và tư tưởng

3

18/3; 19/3/2021 (buổi tối)

B9.103

Cả ngày 22/3;

sáng 23/3/2021

Xây dựng Đảng

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

27/3/2021

Cả ngày 20/3; 21/3/2021

A2.102

2. Xây dựng Đảng về tổ chức và đạo đức

3

25/3; 26/3/2021 (buổi tối)

B9.103

Cả ngày 29/3;

sáng 30/3/2021

Xây dựng Đảng

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

03/4/2021

Cả ngày 27/3; 28/3/2021

A2.102

3. Quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trọng yếu

3

01/4; 02/4/2021 (buổi tối)

B9.103

Cả ngày 05/4;

sáng 06/4/2021

Xây dựng Đảng

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

10/4/2021

Cả ngày 03/4; 04/4/2021

A2.102

4. Lý luận hành chính nhà nước

3

08/4; 09/4/2021 (buổi tối)

B9.103

Cả ngày 12/4; sáng 13/4/2021

Xây dựng Đảng

Ngành gần,

ngành khác

17/4/2021

Cả ngày 10/4; 11/4/2021

A2.102

5. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và các lĩnh vực trọng yếu

3

15/4; 16/4/2021 (buổi tối)

B9.103

Cả ngày 19/4; sáng 20/4/2021

Xây dựng Đảng

Ngành gần,

ngành khác

24/4/2021

Cả ngày 17/4; 18/4/2021

A2.102

6. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

3

22/4; 23/4/2021 (buổi tối)

B9.103

Cả ngày 26/4; sáng 27/4/2021

Xây dựng Đảng

Ngành khác

02/5/2021

Cả ngày 24/4; 25/4/2021

A2.102

7. Công tác dân vận của Đảng

2

Cả ngày 08/5; 09/5/2021

A2.102

Cả ngày 10/5/2021

Xây dựng Đảng

Ngành khác

14/5/2021

 

6. Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng-văn hóa

 

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Phòng học

Thảo luận/

thực hành

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Quyền lực chính trị

3

18/3; 19/3/2021 (buổi tối)

B9.301

Cả ngày 22/3;

sáng 23/3/2021

Chính trị học

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

27/3/2021

Cả ngày 20/3; 21/3/2021

A2.103

2. Nguyên lý công tác tư tưởng

3

25/3; 26/3/2021 (buổi tối)

B9.301

Cả ngày 29/3;

sáng 30/3/2021

Tuyên truyền

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

03/4/2021

Cả ngày 27/3; 28/3/2021

A2.103

3. Lãnh đạo, quản lý hoạt động tư tưởng-văn hóa

3

01/4; 02/4/2021 (buổi tối)

B9.301

Cả ngày 05/4;

sáng 06/4/2021

Tuyên truyền

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

10/4/2021

Cả ngày 03/4; 04/4/2021

A2.103

4. Nghệ thuật phát biểu miệng

3

08/4; 09/4/2021 (buổi tối)

B9.301

Cả ngày 12/4; sáng 13/4/2021

Tuyên truyền

Ngành gần,

ngành khác

17/4/2021

Cả ngày 10/4; 11/4/2021

A2.103

5. Dư luận xã hội

3

15/4; 16/4/2021 (buổi tối)

B9.301

Cả ngày 19/4; sáng 20/4/2021

Tuyên truyền

Ngành gần,

ngành khác

24/4/2021

Cả ngày 17/4; 18/4/2021

A2.103

6. Xử lý tình huống công tác tư tưởng

3

22/4; 23/4/2021 (buổi tối)

B9.301

Cả ngày 26/4; sáng 27/4/2021

Tuyên truyền

Ngành khác

02/5/2021

Cả ngày 24/4; 25/4/2021

A2.103

 

7. Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển

 

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Phòng học

Thảo luận/thực hành

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Quyền lực chính trị

3

18/3; 19/3/2021 (buổi tối)

B9.203

Cả ngày 22/3;

sáng 23/3/2021

Chính trị học

Ngành phù hợp, ngành gần nhóm 1,2

27/3/2021

Cả ngày 20/3; 21/3/2021

A2.105

2. Lịch sử tư tưởng chính trị

3

25/3; 26/3/2021 (buổi tối)

B9.203

Cả ngày 29/3;

sáng 30/3/2021

Chính trị học

Ngành phù hợp, ngành gần nhóm 1, 2

03/4/2021

Cả ngày 27/3; 28/3/2021

A2.105

3. Khoa học chính sách công

3

01/4; 02/4/2021 (buổi tối)

B9.203

Cả ngày 05/4;

sáng 06/4/2021

Chính trị học

Ngành phù hợp, ngành gần nhóm 1, 2

10/4/2021

Cả ngày 03/4; 04/4/2021

A2.105

4. Chính trị học phát triển

3

08/4; 09/4/2021 (buổi tối)

B9.203

Cả ngày 12/4; sáng 13/4/2021

Chính trị học

Ngành gần nhóm 1, 2

17/4/2021

Cả ngày 10/4; 11/4/2021

A2.105

5. Thể chế chính trị thế giới đương đại

3

15/4; 16/4/2021 (buổi tối)

B9.203

Cả ngày 19/4; sáng 20/4/2021

Chính trị học

Ngành gần nhóm 1, 2

24/4/2021

Cả ngày 17/4; 18/4/2021

A2.105

6. Hệ thống chính trị với quản lý xã hội

2

Cả ngày 24/4; 25/4/2021

A2.105

Cả ngày 26/5/2021

Chính trị học

Ngành gần nhóm 2

09/5/2021

7. Chính trị học Việt Nam

2

Cả ngày 08/5; 09/5/2021

A2.105

Cả ngày 10/5/2021

Chính trị học

Ngành gần nhóm 2

14/5/2021

 

8. Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quản lý hoạt động đối ngoại

 

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Phòng học

Thảo luận/

thực hành

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Quan hệ quốc tế

3

18/3; 19/3/2021 (buổi tối)

B9.303

Cả ngày 22/3;

sáng 23/3/2021

Quan hệ QT

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

27/3/2021

Cả ngày 20/3; 21/3/2021

A2.104

2. Lịch sử quan hệ quốc tế

3

25/3; 26/3/2021 (buổi tối)

B9.303

Cả ngày 29/3;

sáng 30/3/2021

Quan hệ QT

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

03/4/2021

Cả ngày 27/3; 28/3/2021

A2.104

3.  Lý luận báo chí quốc tế

3

01/4; 02/4/2021 (buổi tối)

B9.303

Cả ngày 05/4;

sáng 06/4/2021

Quan hệ QT

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

10/4/2021

Cả ngày 03/4; 04/4/2021

A2.104

4. Thông tin đối ngoại Việt Nam

3

08/4; 09/4/2021 (buổi tối)

B9.303

Cả ngày 12/4; sáng 13/4/2021

Quan hệ QT

Ngành gần, ngành khác

17/4/2021

Cả ngày 10/4; 11/4/2021

A2.104

5. Địa chính trị thế giới

3

15/4; 16/4/2021 (buổi tối)

B9.303

Cả ngày 19/4; sáng 20/4/2021

Quan hệ QT

Ngành gần, ngành khác

24/4/2021

Cả ngày 17/4; 18/4/2021

A2.104

6. Chính sách đối ngoại một số nước trên thế giới

3

22/4; 23/4/2021 (buổi tối)

B9.303

Cả ngày 26/4; sáng 27/4/2021

Quan hệ QT

Ngành khác

02/5/2021

Cả ngày 24/4; 25/4/2021

A2.104

7. Lịch sử ngoại giao và chính sách đối ngoại Việt Nam

2

Cả ngày 08/5; 09/5/2021

A2.104

Cả ngày 10/5/2021

Quan hệ QT

Ngành khác

14/5/2021

 

9. Ngành Xuất bản

 

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Phòng học

Thảo luận/

thực hành

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Cơ sở lý luận xuất bản

3

18/3; 19/3/2021 (buổi tối)

B9.302

Cả ngày 22/3;

sáng 23/3/2021

Xuất bản

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

27/3/2021

Cả ngày 20/3; 21/3/2021

A2.301

2. Tổ chức và biên tập bản thảo

5

25/3; 26/3/2021 (buổi tối)

B9.302

Cả ngày 29/3; 30/3 sáng 31/3/2021

Xuất bản

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

10/4/2021

Cả ngày 27/3; 28/3; 03/4; 04/4/2021

A2.301

3. Quản lý nhà nước về xuất bản

2

08/4; 09/4/2021 (buổi tối)

B9.302

Cả ngày 12/4/2021

Xuất bản

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

16/4/2021

Cả ngày 10/4/2021

A2.301

4. Trình bày và minh họa xuất bản phẩm

2

Cả ngày 11/4/2021

B9.302

Cả ngày 14/4/2021

Xuất bản

Ngành gần, ngành khác

22/4/2021

15/4; 16/4/2021 (buổi tối)

A2.301

5. Biên tập sách điện tử

3

Cả ngày 17/4; 18/4/2021

B9.302

Cả ngày 26/4; sáng 27/4/2021

Xuất bản

Ngành gần, ngành khác

08/5/2021

22/4; 23/4/2021 (buổi tối)

A2.301

6. Biên tập ngôn ngữ văn bản

4

Cả ngày 24/4; 25/4; 08/5; 09/5/2021

A2.301

Cả ngày 06/5; 07/5/2021

Xuất bản

Ngành khác

14/5/2021

 

Ghi chú:

- Thời gian học bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ Thạc sĩ quy định cho mỗi tín chỉ là 15 tiết, mỗi ngày học 10 tiết, mỗi buổi tối học 5 tiết;

- Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, buổi tối từ 17h30 đến 21h30; 

- Người học phải tham dự tối thiểu 75% số tiết trên lớp theo quy định của môn học và đóng học phí đầy đủ trước khi nộp tiểu luận kết thúc môn học;

- Thời gian ôn thi tuyển sinh và thi tuyển sinh sẽ thông báo trên Website Học viện và trang tuyensinhajc.edu.vn.

- Ban Quản lý Đào tạo phối hợp với các Khoa đào tạo để tổ chức và thực hiện theo đúng nội dung Thông báo này;

Mọi thông tin liên quan đến Lịch học bổ sung kiến thức, liên hệ Ban Quản lý Đào tạo: 0968 645 468 (đ/c Tạ Như Sơn), 0983783375 (đ/c Nguyễn Đức Minh).

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Học viện (để báo cáo),

- Các Khoa tuyển sinh thạc sĩ đợt 1,

- Văn phòng Học viện,

- Ban Thanh tra,

- Phòng Quản trị và Quản lý ký túc xá,

- Ban Kế hoạch-Tài chính,

- Website Học viện,

- Lưu VT, ĐT.

T/L GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Thanh Giang

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ