Trang chủ    THÔNG BÁO NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2018

THÔNG BÁO NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2018

      HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

                        HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

 
 
 

 


Số:  3161/TB-HVBCTT-ĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 


    

        Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2018

 

THÔNG BÁO
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2018

 

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy và Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế này;

Căn cứ Công văn số 899/BGDĐT-GDĐH ngày 09/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp  nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018;

Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2018 số 1269/ĐA-HVBCTT-ĐT ngày 19/3/2018 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy ngày 04/7/2018,

 

Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo:

1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2018: 

- Đối với ngành Báo chí: 16 điểm.

- Các ngành còn lại: 15,5 điểm.

Mức điểm này bao gồm điểm thi theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực đối với các ngành có tổ hợp các môn tính hệ số 1.

Đối với các ngành có tổ hợp môn Tiếng Anh tính hệ số 2, các môn khác tính hệ số 1: quy về thang điểm 30 theo công thức:

(Điểm môn 1 + Điểm môn 3 + Điểm Tiếng Anh * 2)*3/4 + điểm ưu tiên.

Đối với Lịch sử có tổ hợp môn Lịch sử tính hệ số 2, các môn khác tính hệ số 1: quy về thang điểm 30 theo công thức:

(Điểm môn 1 + Điểm môn 3 + Điểm Lịch sử * 2)*3/4 + điểm ưu tiên.

2.  Điều kiện bổ sung:

Thí sinh cần thỏa mãn các điều kiện sau:

- Tính đến thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

- Thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2018.

- Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm Trung học phổ thông đạt 6,0 trở lên;

- Hạnh kiểm từng năm học trong 3 năm Trung học phổ thông xếp loại Khá trở lên;

Thí sinh chịu trách nhiệm về điều kiện nộp hồ sơ (học lực, hạnh kiểm) theo quy định của Học viện. Trong trường hợp thí sinh đạt điểm xét tuyển nhưng không đáp ứng yêu cầu về điều kiện nộp hồ sơ, Học viện không công nhận trúng tuyển.

Trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Học viện CTQG HCM;

- Ban Giám đốc Học viện;

- Website Học viện;

- Cổng thông tin tuyển sinh Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

 

PGS, TS. Trương Ngọc Nam

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ