Trang chủ    Báo chí    Ngành Báo chí học

Ngành Báo chí học

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

NGÀNH BÁO CHÍ HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3186/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 07/10/2015 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

 

1. Học phần bổ sung, chuyển đổi

1.1. NCS có bằng thạc sĩ ngành gần:học 10 tín chỉ:

TT

Học phần

Số tín chỉ

Lý thuyết

Thực hành

1

Lãnh đạo, quản lý báo chí - truyền thông

2,0

1,5

0,5

2

Lý luận và thực tiễn báo chí truyền thông đương đại

2,0

1,5

0,5

3

Chính luận báo chí

2,0

1,5

0,5

4

Báo chí điều tra

2,0

1,0

1,0

5

Nghiên cứu truyền thông

2,0

1,5

0,5

             1.2. NCS chỉ có bằng đại học (ngành đúng, ngành phù hợp):học 39 tín chỉ thuộc Chương trình đào tạo thạc sĩ Báo chí học, chuyên ngành Báo chí (trừ học phần Ngoại ngữ và Luận văn).

2. Chương trình bắt buộc đối với tất cả NCS:

TT

Nội dung

Số tín chỉ

Lý thuyết

Thực hành

2.1. Học phần trình độ tiến sĩ

12,0

 

 

Bắt buộc

6,0

 

 

1

Cơ sở lý luận và thực tiễn báo chí học

3,0

2,0

1,0

2

Cơ sở lý luận và thực tiễn kinh tế báo chí - truyền thông

3,0

2,0

1,0

Tự chọn

6/18

 

 

3

Báo chí - truyền thông với các lĩnh vực đời sống xã hội

2,0

1,5

0,5

4

Báo chí-truyền thông và dư luận xã hội

2,0

1,5

0,5

5

Phát thanh-truyền hình trong môi trường truyền thông số

2,0

1,5

0,5

6

Lý thuyết multimedia và hội tụ truyền thông

2,0

1,5

0,5

7

Báo chí với vấn đề dân chủ, nhân quyền

2,0

1,5

0,5

8

Vấn đề bản quyền trong lĩnh vực báo chí-truyền thông

2,0

1,5

0,5

9

Thảo luận về phương pháp nghiên cứu khoa học và triển khai luận án

2,0

1,5

0,5

10

Tổng quan tình hình nghiên cứu: phương pháp viết Tổng quan tình hình nghiên cứu; hướng dẫn phương pháp giải quyết vấn đề

2,0

1,5

0,5

11

 Phương pháp giảng dạy báo chí hiện đại

2,0

1,5

0,5

2.2. Chuyên đề tiến sĩ(NCS tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài luận án, thể hiện thành 3 chuyên đề, mỗi chuyên đề có thời lượng 2 tín chỉ)

6,0

 

 

2.3. Tiểu luận tổng quan

2,0

 

 

2.4. Nghiên cứu khoa học

3 bài báo

 

 

2.5. Luận án tiến sĩ

70,0

 

 

GIÁM ĐỐC

                                                 

                                                                                  

Đã ký

 

 

      PGS, TS. Trương Ngọc Nam

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ