Trang chủ    SAU ĐẠI HỌC    Thông báo lịch học bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Thông báo lịch học bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

*

                                    Số 406-TB/HVBCTT-ĐT

               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

          

                                    Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020

 

THÔNG BÁO

LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC DỰ THI TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2020

 

 

 

1. Ngành Báo chí học, chuyên ngành Báo chí và chuyên ngành Quản lý báo chí truyền thông

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Phòng học

Thảo luận/thực hành

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Lý thuyết truyền thông

3

05/3; 06/3/2020 (buổi tối)

A2.202

Cả ngày 09/3;

sáng 10/3/2020

Viện Báo chí

Ngành khác

13/3/2020

Cả ngày 07/3; 08/3/2020

B8.301

2. Cơ sở lý luận báo chí

3

12/3; 13/3/2020 (buổi tối)

A2.101

Cả ngày 16/3;

sáng 17/3/2020

Viện Báo chí

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

20/3/2020

Cả ngày 14/3; 15/3/2020

B1.401

3. Pháp luật và đạo đức báo chí truyền thông

3

19/3; 20/3/2020 (buổi tối)

A2.101

Cả ngày 23/3;

sáng 24/3/2020

PT-TH

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

27/3/2020

Cả ngày 21/3; 22/3/2020

B1.401

4. Lao động nhà báo

3

26/3; 27/3/2020 (buổi tối)

A2.101

Cả ngày 30/3; sáng 31/3/2020

Viện Báo chí

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

03/4/2020

Cả ngày 28/3; 29/3/2020

B1.401

5. Tác phẩm báo chí thông tấn

3

02/4; 03/4/2020 (buổi tối)

A2.101

Cả ngày 06/4; sáng 07/4/2020

Viện Báo chí

Ngành gần,

ngành khác

10/4/2020

Cả ngày 04/4; 05/4/2020

B1.401

6. Lý thuyết và kỹ năng báo chí - truyền thông dữ liệu

3

09/4; 10/4/2020 (buổi tối)

A2.101

Cả ngày 13/4; sáng 14/4/2020

Viện Báo chí

Ngành gần,

ngành khác

17/4/2020

Cả ngày 11/4; 12/4/2020

B1.401

2. Ngành Báo chí học, chuyên ngành Phát thanh - Truyền hình và chuyên ngành Quản lý phát thanh, truyền hình và báo mạng điện tử

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Phòng học

Thảo luận/thực hành

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Ngôn ngữ báo chí

3

05/3; 06/3/2020 (buổi tối)

A2.101

Cả ngày 09/3;

sáng 10/3/2020

PT-TH

Ngành khác

13/3/2020

Cả ngày 07/3; 08/3/2020

B5.201

2. Cơ sở lý luận báo chí

3

12/3; 13/3/2020 (buổi tối)

A2.101

Cả ngày 16/3;

sáng 17/3/2020

Viện Báo chí

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

20/3/2020

Cả ngày 14/3; 15/3/2020

B1.401

3. Pháp luật và đạo đức báo chí truyền thông

3

19/3; 20/3/2020 (buổi tối)

A2.101

Cả ngày 23/3;

sáng 24/3/2020

PT-TH

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

27/3/2020

Cả ngày 21/3; 22/3/2020

B1.401

4. Tác phẩm báo Phát thanh, truyền hình

3

26/3; 27/3/2020 (buổi tối)

A2.102

Cả ngày 30/3; sáng 31/3/2020

PT-TH

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

03/4/2020

Cả ngày 28/3; 29/3/2020

B1.402

5. Tổ chức sản xuất chương trình phát thanh, Truyền hình

3

02/4; 03/4/2020 (buổi tối)

A2.102

Cả ngày 06/4; sáng 07/4/2020

PT-TH

Ngành gần,

ngành khác

10/4/2020

Cả ngày 04/4; 05/4/2020

B1.402

6. Tác phẩm báo Mạng điện tử

3

09/4; 10/4/2020 (buổi tối)

A2.102

Cả ngày 13/4; sáng 14/4/2020

PT-TH

Ngành gần,

ngành khác

17/4/2020

Cả ngày 11/4; 12/4/2020

B1.402

3. Ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Phòng học

Thảo luận/thực hành

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Khoa học quản lý

05/3; 06/3/2020 (buổi tối)

A2.103

Cả ngày 09/3;

sáng 10/3/2020

Nhà nước & Pháp luật

Ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

13/3/2020

Cả ngày 07/3; 08/3/2020

B8.201

2. Soạn thảo văn bản quản lý

3

12/3; 13/3/2020 (buổi tối)

A2.103

Cả ngày 16/3;

sáng 17/3/2020

Nhà nước & Pháp luật

Ngành khác

20/3/2020

Cả ngày 14/3; 15/3/2020

B1.403

3. Quản lý nguồn nhân lực xã hội

3

19/3; 20/3/2020 (buổi tối)

A2.103

Cả ngày 23/3;

sáng 24/3/2020

Nhà nước & Pháp luật

Ngành gần,

ngành khác

27/3/2020

Cả ngày 21/3; 22/3/2020

B1.403

4. Giao tiếp trong quản lý

2   

Cả ngày 28/3; 29/3/2020

B1.403

Cả ngày 30/3/2020

Nhà nước & Pháp luật

Ngành khác

03/4/2020

5. Lý thuyết chung về quản lý xã hội

02/4; 03/4/2020 (buổi tối)

A2.103

Cả ngày 06/4; sáng 07/4/2020

Nhà nước & Pháp luật

Ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

10/4/2020

Cả ngày 04/4; 05/4/2020

B1.403

6. Quản lý cấp cơ sở

2

Cả ngày 11/4; 12/4/2020

B1.403

Cả ngày 13/4/2020

Nhà nước & Pháp luật

Ngành phù hợp, ngành gần,

ngành khác

17/4/2020

4. Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Phòng học

Thảo luận/thực hành

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Xây dựng Đảng về chính trị và tư tưởng

3

05/3; 06/3/2020 (buổi tối)

A2.104

Cả ngày 09/3;

sáng 10/3/2020

Xây dựng Đảng

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

13/3/2020

Cả ngày 07/3; 08/3/2020

B5.203

2. Xây dựng Đảng về tổ chức và đạo đức

3

12/3; 13/3/2020 (buổi tối)

A2.104

Cả ngày 16/3;

sáng 17/3/2020

Xây dựng Đảng

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

20/3/2020

Cả ngày 14/3; 15/3/2020

B1.404

3. Quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trọng yếu

3

19/3; 20/3/2020 (buổi tối)

A2.104

Cả ngày 23/3;

sáng 24/3/2020

Xây dựng Đảng

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

27/3/2020

Cả ngày 21/3; 22/3/2020

B1.404

4. Lý luận hành chính nhà nước

3

26/3; 27/3/2020 (buổi tối)

A2.104

Cả ngày 30/3; sáng 31/3/2020

Xây dựng Đảng

Ngành gần,

ngành khác

03/4/2020

Cả ngày 28/3; 29/3/2020

B1.404

5. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và các lĩnh vực trọng yếu

3

02/4; 03/4/2020 (buổi tối)

A2.104

Cả ngày 06/4; sáng 07/4/2020

Xây dựng Đảng

Ngành gần,

ngành khác

10/4/2020

Cả ngày 04/4; 05/4/2020

B1.404

6. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

3

09/4; 10/4/2020 (buổi tối)

A2.104

Cả ngày 13/4;

sáng 14/4/2020

Xây dựng Đảng

Ngành khác

17/4/2020

Cả ngày 11/4; 12/4/2020

B1.404

7. Công tác dân vận của Đảng

2

Cả ngày 18/4; 19/4/2020

B1.404

Cả ngày 17/4/2020

Xây dựng Đảng

Ngành khác

23/4/2020


5. Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng-văn  hóa

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Phòng học

Thảo luận/thực hành

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Quyền lực chính trị

3

05/3; 06/3/2020 (buổi tối)

A2.105

Cả ngày 09/3;

sáng 10/3/2020

Chính trị học

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

13/3/2020

Cả ngày 07/3; 08/3/2020

B8.502

2. Nguyên lý công tác tư tưởng

3

12/3; 13/3/2020 (buổi tối)

A2.105

Cả ngày 16/3;

sáng 17/3/2020

Tuyên truyền

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

20/3/2020

Cả ngày 14/3; 15/3/2020

B1.405

3. Lãnh đạo, quản lý hoạt động tư tưởng-văn hóa

3

19/3; 20/3/2020 (buổi tối)

A2.105

Cả ngày 23/3;

sáng 24/3/2020

Tuyên truyền

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

27/3/2020

Cả ngày 21/3; 22/3/2020

B1.405

4. Nghệ thuật phát biểu miệng

3

26/3; 27/3/2020 (buổi tối)

A2.105

Cả ngày 30/3; sáng 31/3/2020

Tuyên truyền

Ngành gần,

ngành khác

03/4/2020

Cả ngày 28/3; 29/3/2020

B1.405

5. Dư luận xã hội

3

02/4; 03/4/2020 (buổi tối)

A2.105

Cả ngày 06/4; sáng 07/4/2020

Tuyên truyền

Ngành gần,

ngành khác

10/4/2020

Cả ngày 04/4; 05/4/2020

B1.405

6. Xử lý tình huống công tác tư tưởng

3

09/4; 10/4/2020 (buổi tối)

A2.105

Cả ngày 13/4; sáng 14/4/2020

Tuyên truyền

Ngành khác

17/4/2020

Cả ngày 11/4; 12/4/2020

B1.405


6. Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Phòng học

Thảo luận/thực hành

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Quyền lực chính trị

3

05/3; 06/3/2020 (buổi tối)

A2.105

Cả ngày 09/3;

sáng 10/3/2020

Chính trị học

Ngành phù hợp, ngành gần nhóm 1,2

13/3/2020

Cả ngày 07/3; 08/3/2020

B8.502

2. Lịch sử tư tưởng chính trị

3

12/3; 13/3/2020 (buổi tối)

A2.106

Cả ngày 16/3;

sáng 17/3/2020

Chính trị học

Ngành phù hợp, ngành gần nhóm 1, 2

20/3/2020

Cả ngày 14/3; 15/3/2020

B1.503

3. Khoa học chính sách công

3

19/3; 20/3/2020 (buổi tối)

A2.106

Cả ngày 23/3;

sáng 24/3/2020

Chính trị học

Ngành phù hợp, ngành gần nhóm 1, 2

27/3/2020

Cả ngày 21/3; 22/3/2020

B1.503

4. Chính trị học phát triển

3

26/3; 27/3/2020 (buổi tối)

A2.106

Cả ngày 30/3; sáng 31/3/2020

Chính trị học

Ngành gần nhóm 1, 2

03/4/2020

Cả ngày 28/3; 29/3/2020

B1.503

5. Thể chế chính trị thế giới đương đại

3

02/4; 03/4/2020 (buổi tối)

A2.106

Cả ngày 06/4; sáng 07/4/2020

Chính trị học

Ngành gần nhóm 1, 2

10/4/2020

Cả ngày 04/4; 05/4/2020

B1.503

6. Hệ thống chính trị với quản lý xã hội

2

Cả ngày 11/4; 12/4/2020

B1.503

Cả ngày 13/4/2020

Chính trị học

Ngành gần nhóm 2

17/4/2020

7. Chính trị học Việt Nam

2

Cả ngày 18/4; 19/4/2020

B1.503

Cả ngày 17/4/2020

Chính trị học

Ngành gần nhóm 2

23/4/2020

 

Ghi chú:

- Thời gian học bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ Thạc sĩ quy định cho mỗi tín chỉ là 15 tiết, mỗi ngày học 10 tiết, mỗi buổi tối học 5 tiết;

- Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, buổi tối từ 17h30 đến 21h30; 

- Người học phải tham dự tối thiểu 75% số tiết trên lớp theo quy định của môn học và đóng học phí đầy đủ trước khi nộp tiểu luận kết thúc môn học;

- Thời gian ôn thi tuyển sinh và thi tuyển sinh sẽ thông báo trên Website Học viện và trang tuyensinhajc.edu.vn.

- Ban Quản lý Đào tạo phối hợp với các Khoa đào tạo để tổ chức và thực hiện theo đúng nội dung Thông báo này;

Mọi thông tin liên quan đến Lịch học bổ sung kiến thức, liên hệ Ban Quản lý Đào tạo. Điện thoại: 04.37546.963 (số máy lẻ 306); Di động: 0968 645 468 (đ/c Tạ Như Sơn) hoặc 0912 613 584 (đ/c Hoàng Anh Thao).

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Học viện (để báo cáo),

- Các Khoa tuyển sinh thạc sĩ đợt 1,

- Văn phòng Học viện,

- Ban Thanh tra,

- Phòng Quản trị và Quản lý ký túc xá,

- Ban Kế hoạch-Tài chính,

- Website Học viện,

- Lưu VT, ĐT.

T/L GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Thanh Giang

 

 

 

 


 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ