Trang chủ    Thông báo về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình

Thông báo về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo cho đối tượng là sinh viên hệ Đại học chính quy đang học tại Học viện có nhu cầu đăng ký học cùng lúc hai chương trình năm học 2016 – 2017 như sau:

   

   

         HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

                         HỒ CHÍ MINH

  HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

                                

                  Số:1609 /HVBCTT-ĐT

 

 

                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              

     

                                                   Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2016

 

                                                                                                     THÔNG BÁO

                                                                       Về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình

 

Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 3307/QĐ-HVBCTT ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền,

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo cho sinh viên có nhu cầu đăng ký học cùng lúc hai chương trình năm học 2016 – 2017 như sau:

1. Đối tượng, điều kiện đăng ký

1.1. Đối tượng

Là sinh viên hệ Đại học chính quy đang học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

1.2. Điều kiện chung đăng ký học cùng lúc hai chương trình

- Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác với ngành đào tạo chính ở chương trình thứ nhất.

- Sinh viên chỉ được đăng ký 1 chương trình thứ hai (không được thay đổi chương trình đã đăng ký)

- Sinh viên đã học xong học kỳ thứ nhất, năm học đầu tiên của chương trình thứ nhất và không thuộc diện xếp hạng học lực yếu.

- Sinh viên không đang trong thời gian bị kỷ luật từ mức cảnh cáo khoa và các tổ chức tương đương khoa trở lên.

- Hiện không phải là sinh viên học kỳ cuối của khóa học.

- Trong quá trình sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, nếu điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 2.00 thì phải dừng học thêm chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo.

- Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất. Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được bảo lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất.

- Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất.

1.3. Sinh viên đăng ký học ngành hai là ngành Ngôn ngữ Anh

Ngoài các điều kiện chung được quy định tại khoản 1.2, mục 1 của Thông báo này, sinh viên phải có trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng choViệt Nam hoặc tương đương, trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ, do các đơn vị cấp chứng chỉ được quy định dưới đây:

  TT

  Ngoại ngữ

        Chứng chỉ đạt yêu cầu

                     tối thiểu

                            Đơn vị cấp chứng chỉ

1

   Tiếng Anh

  IELTS

4.5

- British Council (BC)

- International Development Program (IDP)

TOEIC

450

- British Council (BC)

- Educational Testing Service (ETS)

- International Development Program (IDP)

- IIG

Cambridge Exam

PET

BEC

Preliminary

BULATS

40

CEFR

B1

- Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 

Sinh viên chưa có chứng chỉ Tiếng Anh theo quy định phải tham dự kỳ kiểm tra Tiếng Anh trình độ B1 khung Châu Âu (bỏ phần thi nghe hiểu và thi nói).

2. Thời gian và thủ tục đăng ký

2.1. Hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký học cùng lúc hai chương trình (download theo file đính kèm ở cuối bài viết)

- Bảng kê các môn học của chương trình chính và chương trình 2 (download theo file đính kèm ở cuối bài viết)

Chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành tại Học viện được đăng tải trên Website: https://tuyensinhajc.edu.vn/gioi-thieu/chuong-trinh-dao-tao/ai-hoc-van-bang-1.html

- Bảng điểm kết quả học tập của chương trình thứ nhất (có xác nhận của Ban Quản lý Đào tạo).

2.2. Thời gian, địa điểm đăng ký:

Phát hành và nhận hồ sơ từ ngày 20/5 đến hết ngày 30/6/2016 tại:

Phòng Tuyển sinh và Quản lý chương trình, Ban Quản lý Đào tạo, tầng 3 nhà A1.

3. Thông báo kết quả xét tuyển

- Kiểm tra Tiếng Anh trình độ B1 cho sinh viên đăng ký học ngành 2 là Ngôn ngữ Anh: ngày 23/7/2016.

- Thông báo kết quả kiểm tra, kết quả xét tuyển trên Website https://tuyensinhajc.edu.vn vào ngày 29/7/2016.

4. Cấp bằng tốt nghiệp: Sinh viên học cùng lúc hai chương trình được cấp bằng tốt nghiệp loại hình đào tạo chính quy theo ngành học đã đăng ký sau khi được cấp bằng của chương trình đại học thứ nhất.

5. Lệ phí, học phí

- Lệ phí xét tuyển: 300.000đ/hồ sơ.

- Học phí của các học phần trong chương trình thứ 2 không thấp hơn học phí của chương trình đào tạo thứ nhất. Nhà trường sẽ có thông báo mức học phí của chương trình 2 cho từng năm học. Sinh viên không được miễn giảm học phí của chương trình 2./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc HV;

- Các đơn vị;

- Các lớp đại học chính quy ;

- Lưu: VT, ĐT.

                                                                                                          GIÁM ĐỐC

                                                  

                                                                                                                Đã ký

                                                                                                                     

                                                                                           PGS, TS. Trương Ngọc Nam

 

 

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ