Trang chủ    Triết học    Ngành Triết học

Ngành Triết học

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

NGÀNH TRIẾT HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3186/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 07/10/2015 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

 

1. Học phần bổ sung, chuyển đổi

1.1. NCS có bằng thạc sĩ ngành gần: học 10 tín chỉ:

TT

Học phần

Số tín chỉ

Lý thuyết

Thực hành

1

Lịch sử triết học Mác – Lênin

3,0

2,0

1,0

2

Tác phẩm kinh điển Mác – Ăngghen – Lênin

3,0

2,5

0,5

3

Triết học phương Tây hiện đại: Một số trường phái và tác giả tiêu biểu

2,0

1,5

0,5

4

Lôgic hình thức

2,0

1,5

0,5

 

             1.2. NCS chỉ có bằng đại học (ngành đúng, ngành phù hợp): học 39 tín chỉ thuộc Chương trình đào tạo thạc sĩ Triết học (trừ học phần Ngoại ngữ và Luận văn).

2. Chương trình bắt buộc đối với tất cả NCS:

 

TT

Nội dung

Số tín chỉ

Lý thuyết

Thực hành

2.1. Học phần trình độ tiến sĩ

12,0

 

 

Bắt buộc

6,0

 

 

1

Khách quan và chủ quan

2,0

1,5

0,5

2

Nhà nước pháp quyền: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

2,0

1,5

0,5

3

Khâu trung gian trong sự phát triển xã hội – Lý luận và sự vận dụng

2,0

1,5

0,5

Tự chọn

6/26

 

 

4

Những vấn đề triết học về con người và phát triển con người

2,0

1,5

0,5

5

Vấn đề toàn cầu hóa trong một số học thuyết triết học phương Tây hiện đại

2,0

1,5

0,5

6

Lịch sử và lôgic của sự phát triển lịch sử triết học

2,0

1,5

0,5

7

Chủ nghĩa duy vật biện chứng trước những biến động của thời đại

2,0

1,5

0,5

8

Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật – Lý luận và thực tiễn

2,0

1,5

0,5

9

Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn – Sự vận dụng ở Việt Nam

2,0

1,5

0,5

10

Thể chế chính trị Việt Nam trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

2,0

1,5

0,5

11

Một số tôn giáo lớn trên thế giới

2,0

1,5

0,5

12

Lôgic trong bộ Tư bản của Các Mác

2,0

1,5

0,5

13

Triết học giá trị

2,0

1,5

0,5

14

Tam giáo trong lịch sử Việt Nam

2,0

1,5

0,5

15

Dân chủ cơ sở ở Việt Nam – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

2,0

1,5

0,5

16

Vấn đề giai cấp trong thời đại ngày nay

2,0

1,5

0,5

2.2. Chuyên đề tiến sĩ (NCS tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài luận án, thể hiện thành 3 chuyên đề, mỗi chuyên đề có thời lượng 2 tín chỉ)

6,0

 

 

2.3. Tiểu luận tổng quan

2,0

 

 

2.4. Nghiên cứu khoa học

2 bài báo

 

 

2.5. Luận án tiến sĩ

70,0

 

 

GIÁM ĐỐC

                                                  

Đã ký

                                  

      PGS, TS. Trương Ngọc Nam

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ