Trang chủ    Giới thiệu    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO    NGHIÊN CỨU SINH    Công tác tư tưởng    Chuyên ngành Công tác tư tưởng

Chuyên ngành Công tác tư tưởng

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

NGÀNH CHÍNH TRỊ HỌC, CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3186/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 07/10/2015 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

 

1. Học phần bổ sung, chuyển đổi

1.1. NCS có bằng thạc sĩ ngành Chính trị học, chuyên ngành khác: học 6 tín chỉ:

 

TT

Học phần

Số tín chỉ

Lý thuyết

Thực hành

1

Hệ tư tưởng học

2,0

1,5

0,5

2

Cơ sở lý luận công tác tư tưởng

2,0

1,5

0,5

3

Quản lý hoạt động tư tưởng

2,0

1,5

0,5

 

1.2. NCS có bằng thạc sĩ ngành gần: học 10 tín chỉ:

 

TT

Học phần

Số tín chỉ

Lý thuyết

Thực hành

1

Hệ tư tưởng học

2,0

1,5

0,5

2

Cơ sở lý luận công tác tư tưởng

2,0

1,5

0,5

3

Tâm lý học trong công tác tư tưởng

2,0

1,5

0,5

4

Lịch sử công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2,0

1,5

0,5

5

Quản lý hoạt động tư tưởng

2,0

1,5

0,5

 

1.3. NCS chỉ có bằng đại học (ngành đúng, ngành phù hợp):học 39 tín chỉ thuộc Chương trình đào tạo thạc sĩ Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa (trừ học phần Ngoại ngữ và Luận văn).

2. Chương trình bắt buộc đối với tất cả NCS:

 

TT

Nội dung

Số tín chỉ

Lý thuyết

Thực hành

2.1. Học phần trình độ tiến sĩ

12,0

 

 

Bắt buộc

6,0

 

 

1

Công tác tư tưởng trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

3,0

2,0

1,0

2

Ảnh hưởng của các hệ tư tưởng và cuộc đấu tranh tư tưởng ở Việt Nam hiện nay

3,0

2,0

1,0

Tự chọn

6/18

 

 

3

Lãnh đạo và quản lý hoạt động nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị

2,0

1,5

0,5

4

Lãnh đạo và quản lý hoạt động báo chí

2,0

1,5

0,5

5

Lãnh đạo và quản lý hoạt động xuất bản

2,0

1,5

0,5

6

Lãnh đạo và quản lý văn học, nghệ thuật

2,0

1,5

0,5

7

Lãnh đạo và quản lý văn hóa – xã hội

2,0

1,5

0,5

8

Tuyên truyền miệng: Lý luận – Tổ chức – Phương pháp

2,0

1,5

0,5

9

Vận dụng xã hội học trong nghiên cứu khoa học công tác tư tưởng

2,0

1,5

0,5

10

Phương pháp viết tổng quan tình hình nghiên cứu và phương pháp giải quyết vấn đề lựa chọn

2,0

1,5

0,5

11

Phương pháp nghiên cứu khoa học và viết luận án

2,0

1,5

0,5

2.2. Chuyên đề tiến sĩ(NCS tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài luận án, thể hiện thành 3 chuyên đề, mỗi chuyên đề có thời lượng 2 tín chỉ)

6,0

 

 

2.3. Tiểu luận tổng quan

2,0

 

 

2.4. Nghiên cứu khoa học

2 bài báo

 

 

2.5. Luận án tiến sĩ

70,0

 

 

GIÁM ĐỐC

                                               

                                                                                 

Đã ký

                                  

      PGS, TS. Trương Ngọc Nam

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ