Trang chủ    Giới thiệu    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO    ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2    Xuất bản    Chuyên ngành Biên tập xuất bản

Chuyên ngành Biên tập xuất bản

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Ban hành theo Quyết định số 3056/QĐ-HVBCTT ngày 28/9/2015 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

 

Ngành đào tạo           :Xuất bản

Chuyên ngành           :Biên tập xuất bản

Mã số                         :52 32 04 01

Trình độ đào tạo        : Đại học thứ hai

Loại hình đào tạo      :Chính quy tập trung

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

             Đào tạo cử nhân có trình độ đại học về lí luận và nghiệp vụ biên tập xuất bản làm việc cho các nhà xuất bản, các cơ quan văn hoá, truyền thông ở trung ương và các địa phương; có đủ phẩm chất và năng lực để có thể biên tập được các loại bản thảo thuộc các chuyên ngành khác nhau.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Về kiến thức

+ Có kiến thức cơ bản, hệ thống về lý luận chuyên ngành biên tập, in, phát hành xuất bản phẩm.

+ Có tri thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

+ Có kiến thức cơ bản, có hệ thống về lý luận và nghiệp vụ xuất bản, có khả năng biên tập được các loại bản thảo thông thường.

            + Có kiến thức tổng hợp, nhất là kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn, về thế giới hiện đại, về đất nước và con người Việt Nam trên các phương diện: lịch sử, truyền thống, tâm lý, văn hóa…

- Về kỹ năng

            + Nắm vững tri thức về kỹ năng chuyên môn, được rèn luyện kỹ năng tổ chức bản thảo, biên tập bản thảo, thiết kế xuất bản phẩm truyền thông, biên tập ngôn ngữ văn bản.

+ Biết sử dụng thành thạo các trang thiết bị hiện đại trong công tác biên tập xuất bản: máy tính, máy in, máy ảnh...

+ Có năng lực tổng kết kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học phục vụ học tập và hoạt động thực tiễn về xuất bản

+ Có khả năng tham gia các hoạt động đoàn thể chính trị xã hội, công tác văn hoá tư tưởng của Đảng và Nhà nước.

- Về phẩm chất chính trị, đạo đức

            + Có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công tác. Trung thực và thẳng thắn. Yêu nghề, khiêm tốn, giản dị.

- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

             Sinh viên tốt nghiệp ra trường có khả năng làm việc tại các cơ quan xuất bản, in, phát hành sách báo, cơ quan báo chí truyền thông và văn hóa nghệ thuật; có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các viện, trường đại học, cao đẳng trung học chuyên nghiệp thuộc các lĩnh vực trên; đồng thời, có thể tiếp tục học ở trình độ sau đại học, hoặc một số chuyên ngành khác như: báo chí, phát hành xuất bản phẩm... 

- Trình độ ngoại ngữ

Người học tốt nghiệp từ năm 2017 trở đi đạt trình độ ngoại ngữ B1 khung châu Âu (tương đương 500 điểm TOEIC hoặc 450 điểm TOEFL hoặc 4.5 điểm IELTS).

            - Trình độ Tin học

Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức tin học ứng dụng trình độ B, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.

2. Thời gian đào tạo:2 năm.

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa:

Chương trình đào tạo toàn khóa gồm 65 tín chỉ.

4. Đối tượng tuyển sinh

           Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính đều có thể dự thi vào ngành Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản nếu có đủ các điều kiện sau:

- Đã tốt nghiệp đại học;

            - Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định tại Thông tư liên Bộ Y tế - Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) số 10/TTLB ngày 18-8-1989 và Công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20-8-1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đã có bằng tốt nghiệp đại học.

Thí sinh là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

             Thực hiện theo Quyết định số 22/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26-6-2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai; Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 3307/QĐ-HVBCTT ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

6. Thang điểm:

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

            Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được tính theo công thức và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 3307/QĐ-HVBCTT ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

7. Nội dung chương trình

TT

 

học phần

Học phần

Số tín chỉ

 

Phân bổ

Học phần tiên quyết

Học kỳ

Lý thuyết

Thực hành

7.1. Chủ nghĩa  Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

10

 

 

 

 

1

TM01011

Triết học Mác - Lênin

2.0

1.5

0.5

 

1

2

KT01011

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2.0

1.5

0.5

 

1

3

CN01011

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2.0

1.5

0.5

 

2

4

LS01002

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2.0

1.5

0.5

 

3

5

TH01001

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2.0

1.5

0.5

 

3

7.2 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

55

 

 

 

 

Kiến thức cơ sở ngành

15

 

 

 

 

Bắt buộc

9

 

 

 

 

6

BC02101

Lý thuyết truyền thông

2.0

1.5

0.5

 

1

7

XB02701

Cơ sở lý luận xuất bản

3.0

2.0

1.0

 

1

8

XB02702

Lịch sử xuất bản sách

2.0

1.5

0.5

 

1

9

ĐC01001

Tiếng Việt thực hành

2.0

1.5

0.5

 

1

Tự chọn

6/12

 

 

 

 

10

XB02705

Phong cách học văn bản

2.0

1.5

0.5

 

1

11

ĐC01706

Tin học ứng dụng trong biên tập - xuất bản

2.0

1.0

1.0

 

1

12

XB02706

Quan hệ công chúng trong hoạt động xuất bản

2.0

1.5

0.5

 

1

13

BC02102

Các loại hình báo chí hiện đại

2.0

1.0

1.0

 

1

14

QQ02530

Công chúng truyền thông

2.0

1.5

0.5

 

1

15

PT02305

Ngôn ngữ báo chí

2.0

1.5

0.5

 

1

Kiến thức chuyên ngành

40

 

 

 

 

Bắt buộc

24

 

 

 

 

16

XB03711

Tổ chức bản thảo

2.0

1.5

0.5

XB02701

2

17

XB03712

Biên tập bản thảo

2.0

1.0

1.0

XB02701

2

18

XB03713

Trình bày minh họa sách

2.0

1.0

1.0

XB03712

3

19

XB03714

Công nghệ in và sửa bài

2.0

1.5

0.5

XB03712

3

20

XB03715

Biên tập ngôn ngữ văn bản

4.0

2.0

2.0

XB03712

3

21

XB03716

Quản lý nhà nước về xuất bản

2.0

1.5

0.5

XB02701

2

22

XB03717

Quản trị doanh nghiệp xuất bản

2.0

1.0

1.0

XB02701

2

23

XB03718

Biên tập sách chính trị - pháp luật

3.0

1.5

1.5

XB03712

2

24

XB03720

Biên tập sách giáo dục

3.0

1.5

1.5

XB03712

3

25

XB03721

Biên tập sách KH kỹ thuật và công nghệ

2.0

1.0

1.0

XB03712

3

Tự chọn

6/10

 

 

 

 

26

XB03722

Biên tập sách dịch

2.0

1.5

1.5

 

2

27

XB03723

Biên tập sách thiếu nhi

2.0

1.0

1.0

 

2

28

XB03724

Marketing xuất bản

2.0

1.0

1.0

 

2

29

XB03725

Biên tập tạp chí

2.0

1.0

1.0

 

2

30

XB03726

Biên tập sách tra cứu - chỉ dẫn

2.0

1.0

1.0

 

2

31

XB03733

Thực tập tốt nghiệp

3.0

0.5

2.5

 

4

32

XB04029

Khóa luận/tác phẩm tốt nghiệp

7.0

 

 

 

4

Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

7.0

 

 

 

4

33

XB03734

Những vấn đề của xuất bản hiện đại

3.0

1.5

1.5

 

4

34

XB03735

Xã hội hóa và thương mại hóa trong hoạt động xuất bản

 

2.0

1.5

0.5

 

4

35

XB03736

Thương mại điện tử trong hoạt động xuất bản

 

2.0

1.0

1.0

 

4

Tổng

65

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

PGS, TS. Trương Ngọc Nam

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ