Trang chủ    Giới thiệu    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO    ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2    Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước    Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3041/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 28/9/2015 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

 

Ngành đào tạo           : Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Trình độ đào tạo        : Đại học thứ hai

Mã số                         : 52 31 02 02

Loại hình đào tạo       : Chính quy tập trung

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu tổng quát

             Đào tạo trình độ đại học đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước; cán bộ làm công tác Đảng, công tác chính quyền và đoàn thể, có năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có khả năng phát triển lên trình độ cao hơn về lĩnh vực chuyên môn.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Về kiến thức:

            + Được trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời am hiểu rộng các khoa học xã hội và nhân văn.

           + Có tri thức chuyên sâu về giảng dạy xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, về công tác đảng, công tác quản lý nhà nước; có phương pháp tư duy khoa học, có năng lực vận dụng các kiến thức đã học vào công tác chuyên môn, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra thuộc chuyên ngành được đào tạo.

           + Có kiến thức, năng lực và phương pháp đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, đi ngược lợi ích dân tộc, đối lập với hệ tư tưởng Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

- Về kỹ năng:

Người học khi tốt nghiệp, bước đầu có những năng lực cơ bản sau:

            + Có nhãn quan chính trị nhạy bén, năng lực nắm bắt, phân tích, đánh giá và chủ động xử lý có hiệu quả các vấn đề thực tiễn trong công tác xây dựng đảng và xây dựng chính quyền nhà nước các cấp.

            + Có khả năng tham mưu, đề xuất cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hoạch định chủ trương, chính sách và tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn.

+ Có kỹ năng sư phạm, kỹ năng xử lý các tình huống sư phạm và tình huống lãnh đạo, quản lý các cấp.

+ Có năng lực độc lập nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước.

- Về thái độ:

            + Có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lòng yêu nước nồng nàn, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

            + Tích cực tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có dũng khí đấu tranh chống các biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội, quan liêu, tham nhũng và những biểu hiện tiêu cực khác.

            + Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thực, có lối sống trong sáng, khiêm tốn, giản dị, gần gũi quần chúng, lời nói đi đôi với việc làm; có ý thức tổ chức, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công tác, có lòng yêu nghề nghiệp.

- Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:

             Người học sau khi tốt nghiệp có thể công tác trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; làm công tác nghiên cứu về xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền Nhà nước; giảng dạy lý luận chính trị tại các trường chính trị tỉnh, thành phố, ngành, đoàn thể, các trung tâm giáo dục lý luận chính trị, các trường đại học và cao đẳng trong cả nước...

- Trình độ ngoại ngữ:

             Người học tốt nghiệp từ năm 2017 trở đi đạt trình độ ngoại ngữ B1 khung châu Âu (tương đương 500 điểm TOEIC hoặc 450 điểm TOEFL hoặc 4.5 điểm IELTS).

- Trình độ Tin học:

            Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức tin học văn phòng trình độ A, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.

2. Thời gian đào tạo: 2 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá:

Chương trình đào tạo toàn khóa gồm 68 tín chỉ.

4. Đối tượng tuyển sinh

             Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính đều có thể dự thi vào ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước nếu có đủ các điều kiện sau:

- Đã tốt nghiệp đại học;

             - Có đủ sức khỏe sức khỏe để học tập theo quy định tại Thông tư liên Bộ Y tế - Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) số 10/TTLB ngày 18-8-1989 và Công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20-8-1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đã có bằng tốt nghiệp đại học.

Thí sinh là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

            Thực hiện theo Quyết định số 22/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26-6-2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai; Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 3307/QĐ-HVBCTT ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

6. Thang điểm

             Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

             Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được tính theo công thức và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 3307/QĐ-HVBCTT ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

7. Nội dung chương trình:

TT

Mã học phần

Học phần

Số tín chỉ

Phân bổ

Học phần tiên quyết

Phân kỳ

Lý thuyết

Thực hành

7.1. Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

10

 

 

 

 

1

TM01011

Triết học Mác-Lênin

2.0

1.5

0.5

 

1

2

KT01011

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2.0

1.5

0.5

 

1

3

CN01011

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2.0

1.5

0.5

 

2

4

LS01002

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2.0

1.5

0.5

 

2

5

TH01001

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2.0

1.5

0.5

 

3

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

58

 

 

 

 

7.2. Kiến thức cơ sở ngành

11

 

 

 

 

Bắt buộc

9

 

 

 

 

6

XD02301

Các đảng chính trị trên thế giới

2.0

1.5

0.5

 

1

7

XD02302

Lịch sử xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam

2.0

1.5

0.5

 

1

8

NP02056

Lý luận về nhà nước và pháp luật

3.0

2.0

1.0

 

1

9

XD02304

Học thuyết Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

2.0

1.5

0.5

 

1

Tự chọn

2/6

 

 

 

 

10

XD02305

Khoa học lãnh đạo, quản lý

2.0

1.5

0.5

 

1

11

XD02306

Lãnh đạo và quản lý truyền thông

2.0

1.5

0.5

 

1

12

TG01003

Lý luận dạy học đại học

2.0

1.5

0.5

 

1

Kiến thức chuyên ngành

37

 

 

 

 

Bắt buộc

33

 

 

 

 

13

XD03310

Tác phẩm kinh điển về xây dựng Đảng

3.0

2.5

0.5

 

1

14

XD03311

Xây dựng Đảng về chính trị

2.0

1.5

0.5

XD02304

XD03310

2

15

XD03312

Xây dựng Đảng về tư tưởng

2.0

1.5

0.5

XD02304

XD03310

2

16

XD03313

Xây dựng Đảng về tổ chức

3.0

2.5

0.5

XD02304

XD03310

2

17

XD03314

Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị

2.0

1.5

0.5

 

2

18

XD03315

Đảng lãnh đạo các lĩnh vực đời sống xã hội

2.0

1.5

0.5

 

2

19

XD03316

Lý luận hành chính Nhà nước

2.0

1.5

0.5

 

1

20

XD03318

Các ngành luật cơ bản của Việt Nam

3.0

2.5

0.5

XD03316

2

21

XD03319

Quản lý nhà nước trong các lĩnh vực  trọng yếu

3.0

2.5

0.5

XD03316

3

22

XD03320

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

2.0

1.5

0.5

XD03311

XD03312

XD03313

3

23

XD03321

Công tác dân vận của Đảng

2.0

1.5

0.5

 

3

24

XD03322

Phương pháp nghiên cứu, giảng dạy  khoa học Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước (lý thuyết)

3.0

2.5

0.5

 

3

25

XD03323

Phương pháp giảng dạy khoa học Xây dựng Đảng (thực hành)

2.0

0.5

1.5

 

3

26

XD03324

Phương pháp giảng dạy khoa học Xây dựng chính quyền Nhà nước (thực hành)

2.0

0.5

1.5

 

3

Tự chọn

4/8

 

 

 

 

27

XD03325

Văn phòng cấp ủy

2.0

1.5

0.5

 

3

28

XD03326

Văn phòng hành chính nhà nước

2.0

1.5

0.5

XD03314

XD03316

3

29

XD03327

Giao tiếp trong thực thi công vụ

2.0

1.5

0.5

 

3

30

NP03029

Pháp chế trong quản lý nhà nước

2.0

1.5

0.5

XD03318

3

31

XD03332

Thực tập nghề nghiệp

3.0

0.5

2.5

XD03323

XD03324

4

32

XD04007

Khóa luận tốt nghiệp

7.0

0.5

6.5

 

4

Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

7.0

 

 

 

4

33

XD03333

Xử lý tình huống xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

3.0

2.0

1.0

 

4

34

CT03068

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý

2.0

1.0

1.0

 

4

35

NP03023

Quản lý nguồn nhân lực xã hội

2.0

1.5

0.5

 

4

Tổng số

68

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

PGS, TS. Trương Ngọc Nam

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ