Trang chủ    Giới thiệu    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO    ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2    Tư tưởng Hồ Chí Minh    Chuyên ngành tư tưởng Hồ Chí Minh

Chuyên ngành tư tưởng Hồ Chí Minh

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

  HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3042/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 28/9/2015 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

 

 Ngành đào tạo           : Chính trị học

Chuyên ngành            : Tư tưởng Hồ Chí Minh

Mã số                          : 52 31 02 01

Trình độ đào tạo         : Đại học thứ hai

Loại hình đào tạo       : Chính quy tập trung

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

            Đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ đại học để giảng dạy và nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường chính trị tỉnh, thành phố, trung tâm giáo dục lý luận chính trị ở các quận, huyện, thị và các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề; ngoài ra còn có khả năng làm việc trong các cơ quan, ban, ngành của Đảng và Nhà nước ở trung ương và địa phương đối với chuyên ngành được đào tạo; đồng thời có thể tự học để nâng cao trình độ hoặc tiếp tục được đào tạo ở trình độ sau đại học.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Về kiến thức:

            + Được trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

             + Có kiến thức văn hóa tổng hợp, nhất là kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn, về thế giới hiện đại, về đất nước và con người Việt Nam trên các phương diện: truyền thống, lịch sử, tâm lý, văn hóa…

              + Có tri thức khoa học chuyên sâu về tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời am hiểu rộng các khoa học có liên quan, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy lý luận chính trị theo mục tiêu của chương trình đào tạo

- Về kỹ năng:

+ Có trình độ nghiệp vụ sư phạm cơ bản, vững chắc để giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Có năng lực nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy và hoạt động thực tiễn.

+ Có khả năng tham gia vào hoạt động tư tưởng của Đảng và các nhiệm vụ chính trị - xã hội của của Đảng và Nhà nước.

- Về phẩm chất chính trị và đạo đức:

            + Có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

             + Tích cực tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có dũng khí đấu tranh chống các biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa xét lại và chủ nghĩa giáo điều; chống các quan điểm sai trái, phản động và các tệ nạn xã hội.

             + Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thực, có lối sống trong sáng, khiêm tốn, giản dị, gần gũi quần chúng, lời nói đi đôi với việc làm; có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công tác, có lòng yêu nghề nghiệp.

- Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

+ Giảng viên các trường chính trị tỉnh, thành phố, các trường đại học, cao đẳng…

+ Làm việc trong hệ thống chính trị: Các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội…

+ Cán bộ nghiên cứu ở các viện, trung tâm nghiên cứu về Hồ Chí Minh học.

- Trình độ ngoại ngữ

Người học tốt nghiệp từ năm 2017 trở đi đạt trình độ ngoại ngữ B1 khung châu Âu (tương đương 450 điểm TOEIC hoặc 470 điểm TOEFL hoặc 4.5 điểm IELTS).

- Trình độ Tin học

Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức tin học văn phòng trình độ A, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.

2. Thời gian đào tạo: 2 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa:

             Chương trình đào tạo toàn khóa gồm 68 tín chỉ.

4. Đối tượng tuyển sinh:

          Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính đều có thể dự thi vào ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh nếu có đủ các điều kiện sau:

           - Đã tốt nghiệp đại học;

          - Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định tại Thông tư liên Bộ Y tế - Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) số 10/TTLB ngày 18-8-1989 và Công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20-8-1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đã có bằng tốt nghiệp đại học.

Thí sinh là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

           Thực hiện theo Quyết định số 22/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26-6-2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai; Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 3307/QĐ-HVBCTT ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

6. Thang điểm:

           Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

          Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được tính theo công thức và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 3307/QĐ-HVBCTT ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

7. Nội dung chương trình:

TT

học phần

Học phần

Số tín chỉ

Phân bổ

Học phần tiên quyết

Phân kỳ

  Lý thuyết

  Thực hành

 

7.1. Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

10

 

 

 

 

1

TM01011

Triết học Mác - Lênin

2.0

1.5

0.5

 

1

2

KT01011

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2.0

1.5

0.5

 

1

3

CN01011

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2.0

1.5

0.5

 

2

4

LS01002

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2.0

1.5

0.5

 

2

5

TH01001

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2.0

1.5

0.5

      TM01011

       KT01011

2

 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

58

 

 

 

 

 

7.2. Kiến thức cơ sở ngành

15

 

 

 

 

 

Bắt buộc

12

 

 

 

 

6

NP02014

Khoa học quản lý

3.0

2.0

1.0

 

1

7

TT02366

Nghệ thuật phát biểu miệng

3.0

2.0

1.0

 

1

8

CT02059

Khoa học chính sách công

3.0

2.0

1.0

 

1

9

TH02051

Lịch sử tư tưởng Hồ Chí Minh

3.0

2.0

1.0

 

2

 

Tự chọn

3/21

 

 

 

 

10

TH02055

Phương pháp cách mạng và phong cách Hồ Chí Minh

3.0

2.0

1.0

 

2

11

CN02050

Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

3.0

2.0

1.0

 

2

12

CN02052

Lịch sử tư tưởng Việt Nam

3.0

2.0

1.0

 

2

13

NP02002

Lịch sử xây dựng chính quyền nhà nước Việt Nam

3.0

2.0

1.0

 

2

14

TT02353

Lý thuyết truyền thông và vận động

3.0

2.0

1.0

 

2

15

CT02054

Thể chế chính trị thế giới đương đại

3.0

2.0

1.0

 

2

16

TG02005

Tâm lý học lãnh đạo, quản lý

3.0

2.0

1.0

 

2

 

Kiến thức chuyên ngành

33

 

 

 

 

 

Bắt buộc

23

 

 

 

 

17

TH02054

Tác phẩm Hồ Chí Minh

3.0

2.0

1.0

 

1

18

TH03062

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và CMGPDT

2.0

1.5

0.5

TH02054

1

19

TH03063

Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam

2.0

1.5

0.5

TH02054

2

20

TH03064

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam

2.0

1.5

0.5

TH02054

2

21

TH03065

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân, vì dân

2.0

1.5

0.5

TH02054

2

22

TH03066

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết

2.0

1.5

0.5

TH02054

 

2

23

TH03068

Tư tưởng nhân văn, đạo đức, văn hóa Hồ Chí Minh

3.0

2.0

1.0

TH02054

 

3

24

TH03070

Phương pháp giảng dạy TTHCM (Lý thuyết)

3.0

3.0

0.0

 

3

25

TH03071

Thực hành giảng dạy TTHCM

4.0

0.0

4.0

 

3

 

Tự chọn

6/18

 

 

 

 

26

TH03067

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế

2.0

1.5

0.5

TH02054

3

27

TH03072

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng

2.0

1.5

0.5

TH02054

3

28

TH03073

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ quốc tế

2.0

1.5

0.5

TH02054

3

29

TH03074

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và dân vận

2.0

1.5

0.5

 

TH02054

3

30

TH03075

Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

2.0

1.5

0.5

TH02054

3

31

TH03076

 Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh

2.0

1.5

0.5

TH02054

3

32

TH03077

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công nhân, nông dân, trí thức

2.0

15

0.5

TH02054

3

33

TH03078

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phụ nữ, thanh - thiếu niên và nhi đồng

2.0

1.5

0.5

TH02054

3

34

TH03079

Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

2.0

1.0

1.0

TH02054

3

Kiến thức bổ trợ

4

 

 

 

 

35

TH02053

Hồ Chí Minh tiểu sử

2.0

1.5

0.5

 

1

36

LS02248

Lịch sử Đảng (chuyên đề)

2.0

1.5

0.5

 

3

37

TH03081

Thực tập nghề nghiệp

3.0

0.5

2.5

TH03071

4

38

TH04006

Khóa luận tốt nghiệp

7.0

0.5

6.5

TH03070

4

Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

7.0

 

 

 

4

39

TH03086

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

2.0

1.5

0.5

TH02054

4

40

TH03087

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và quyền con người

 

3.0

 

2.0

1.0

TH02054

4

41

TH03088

Những luận điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam

2.0

1.0

1.0

TH03068

4

Tổng

68

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

Đã ký

 

PGS, TS. Trương Ngọc Nam

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ