Trang chủ    Giới thiệu    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO    ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2    Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa    Chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

Chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3043/QĐ-HVBCTT ngày 28/9/2015 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Ngành đào tạo            : Chính trị học

Chuyên ngành            : Quản lý hoạt động Tư tưởng - Văn hóa

Trình độ đào tạo         : Đại học thứ hai

Mã số                         : 52 31 02 01

Loại hình đào tạo       : Chính quy tập trung

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

            Đào tạo trình độ đại học cán bộ công tác trong lĩnh vực tư tưởng – văn hóa và khoa giáo có trình độ lý luận chính trị và văn hóa vững vàng, có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ đủ rộng và chuyên sâu, có khả năng tham mưu, chỉ đạo, kiểm tra và thực hiện tốt các mặt công tác trong cơ quan tư tưởng – văn hoá và khoa giáo của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang và các cơ quan có chức năng giáo dục tư tưởng trong toàn xã hội; đồng thời có khả năng học tập để nâng cao trình độ ở những bậc học cao hơn.

1.2. Mục tiêu cụ thể

* Kiến thức

           - Được trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và những quan điểm của Đảng về công tác tư tưởng - văn hóa và khoa giáo.

           - Có sự hiểu biết nhất định về những quan điểm, tư tưởng khác nhau và có năng lực, phương pháp đấu tranh với quan điểm tư tưởng sai trái, thù địch.

           - Có kiến thức văn hoá tổng hợp, nhất là kiến thức về các khoa học xã hội và nhân văn. Hiểu biết về thế giới hiện đại, về đất nước, xã hội, con người Việt Nam trên các phương diện lịch sử, truyền thống, tâm lý, văn hoá...

- Nắm vững kiến thức các môn khoa học chuyên ngành về công tác tư tưởng văn hóa và khoa giáo.

* Kỹ năng

             - Nắm vững nghệ thuật tuyên truyền, diễn giảng, biết soạn thảo và xử lý các loại văn bản về công tác tư tưởng.

           - Có phong cách làm việc dân chủ và khả năng đối thoại với quần chúng. Có văn hoá trong ứng xử, giao tiếp, biết lôi cuốn quần chúng tham gia vào các hoạt động tư tưởng - văn hóa của Đảng.

           - Có khả năng tham mưu, hướng dẫn, triển khai, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động công tác tuyên giáo. Có khả năng nắm bắt, hướng dẫn dư luận xã hội, phát hiện, lý giải những khuynh hướng tư tưởng phát sinh trong các tầng lớp dân cư khác nhau.

Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp

           + Cơ quan tuyên giáo của các cấp ủy Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội và xã hội nghề nghiệp; cơ quan tuyên huấn, chính trị  của lực lượng vũ trang.

           + Cơ quan quản lý nhà nước về văn hoá - tư tưởng của trung ương và địa phương như: văn hóa, thể thao và du lịch;  thông tin và truyền thông; khoa học, giáo dục - đào tạo và các vấn đề xã hội.

+ Cán bộ công tác đảng, công tác đoàn thể trong các doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước.

           + Cán bộ, giảng viên các trung tâm bồi dưỡng chính trị, trường chính trị tỉnh, thành phố; có thể giảng dạy chính trị và làm công tác chính trị tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; giáo dục công dân ở các trường trung học phổ thông trong cả nước.

- Trình độ ngoại ngữ

Người học tốt nghiệp từ năm 2017 trở đi đạt trình độ ngoại ngữ B1 khung châu Âu (tương đương 500 điểm TOEIC hoặc 450 điểm TOEFL hoặc 4.5 điểm IELTS).

            - Trình độ Tin học

Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức tin học văn phòng trình độ A, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.

2. Thời gian đào tạo: 2 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá:

Chương trình đào tạo toàn khóa gồm 66 tín chỉ.

4. Đối tượng tuyển sinh:

            Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính đều có thể dự thi vào ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động Tư tưởng-Văn hóa nếu có đủ các điều kiện sau:

- Đã tốt nghiệp đại học;

            - Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định tại Thông tư liên Bộ Y tế - Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) số 10/TTLB ngày 18-8-1989 và Công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20-8-1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đã có bằng tốt nghiệp đại học.

Thí sinh là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

            Thực hiện theo Quyết định số 22/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26-6-2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai; Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 3307/QĐ-HVBCTT ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

6. Thang điểm:

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

          Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được tính theo công thức và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 3307/QĐ-HVBCTT ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

7. Nội dung chương trình:

TT

Mã học phần

Học phần

Số tín chỉ

Phân bổ

Học phần tiên quyết

Phân kỳ

Lý thuyết

Thực hành

 

7.1. Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

10

 

 

 

 

1

TM01011

Triết học Mác-Lênin

2.0

1.5

0.5

 

1

2

KT01011

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2.0

1.5

0.5

 

1

3

CN01011

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2.0

1.5

0.5

 

2

4

LS01002

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2.0

1.5

0.5

 

3

5

TH01001

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2.0

1.5

0.5

 

3

 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

56

 

 

 

 

 

7.2. Kiến thức cơ sở ngành

15

 

 

 

 

 

Bắt buộc

9

 

 

 

 

6

NP02014

Khoa học quản lý

3.0

2.0

1.0

 

1

7

CT02059

Khoa học chính sách công

3.0

2.0

1.0

 

1

8

TT02366

Nghệ thuật phát biểu miệng

3.0

2.0

1.0

 

1

 

Tự chọn

6/24

 

 

 

 

9

TH02055

Phương pháp cách mạng và phong cách Hồ Chí Minh

3.0

2.0

1.0

 

2

10

CN02052

Lịch sử tư tưởng Việt Nam

3.0

2.0

1.0

 

2

11

CN02050

Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

3.0

2.0

1.0

 

2

12

TH02051

Lịch sử tư tưởng Hồ Chí Minh

3.0

2.0

1.0

 

2

13

NP02002

Lịch sử xây dựng chính quyền nhà nước Việt Nam

3.0

2.0

1.0

 

2

14

TT02353

Lý thuyết truyền thông và vận động

3.0

2.0

1.0

 

2

15

CT02054

Thể chế chính trị thế giới đương đại

3.0

2.0

1.0

 

2

16

TG02005

Tâm lý học lãnh đạo, quản lý

3.0

2.0

1.0

 

2

7.2. Kiến thức chuyên ngành

31

 

 

 

 

Bắt buộc

25

 

 

 

 

17

TT01006

Hệ tư tưởng học

 2.0

1.5

0.5

 

1

18

TT03355

Nguyên lý công tác tư tưởng (I)

 3.0

2.0

1.0

 

1

19

TT03356

Nguyên lý công tác tư tưởng (II)

2.0

1.5

0.5

TT03355

2

20

TT03357

Nguyên lý tuyên truyền

2.0

1.5

0.5

TT03356

3

21

TT03358

Thông tin – cổ động

2.0

1.5

0.5

 

2

22

TT03359

Nghiên cứu giáo dục lý luận chính trị

2.0

1.5

0.5

TT03358

3

23

TT03363

Xử lý tình huống công tác tư tưởng

2.0

1.5

0.5

 

3

24

TT03373

Dư luận xã hội

2.0

1.5

0.5

 

2

25

TT03365

Quản lý hoạt động tư tưởng

2.0

1.5

0.5

 

2

26

TT03362

Soạn thảo văn bản công tác tư tưởng

2.0

1.0

1.0

 

2

27

TT03578

Nghiên cứu xã hội học trong lĩnh vực tư tưởng – văn hóa

2.0

1.5

0.5

TT03357

3

28

TT03381

Thể loại phát biểu miệng

2.0

0.5

1.5

TT02366

2

Tự chọn

6/18

 

 

 

 

29

TT03369

Quản lý giáo dục, đào tạo và dạy nghề

2.0

1.5

0.5

TT03357

3

30

TT03382

Quản lý khoa học, công nghệ và môi trường

2.0

1.5

0.5

TT03357

3

31

TT03370

Quản lý các vấn đề xã hội

2.0

1.5

0.5

TT03357

3

32

TT03367

Quản lý hoạt động nghệ thuật

2.0

1.5

0.5

TT03357

3

33

TT02352

Tâm lý học tuyên truyền

2.0

1.5

0.5

TT03357

3

34

TT03366

Công tác vận động quần chúng

2.0

1.5

0.5

 

3

35

TT03379

Truyền thông đại chúng

2.0

1.5

0.5

 

3

36

QQ03485

Tổ chức sự kiện

2.0

1.5

0.5

 

3

37

CT03020

Phân tích chính sách

2.0

1.5

0.5

 

3

38

TT03375

Thực tập nghề nghiệp

3.0

0.5

2.5

 

4

39

TT04008

Khóa luận tốt nghiệp

7.0

0.5

6.5

 

4

Học phần thay thế khóa luận

7.0

 

 

 

4

40

TT03376

Quản lý xã hội về tôn giáo

2.0

1.5

0.5

TT03357

4

41

TT03377

Quản lý xã hội về dân tộc

2.0

1.5

0.5

TT03357

4

42

TT02354

Lịch sử công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3.0

2.5

0.5

TT03357

4

              Tổng

66

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

PGS, TS. Trương Ngọc Nam

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ