Trang chủ    Giới thiệu    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO    ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2    Quan hệ công chúng    Ngành Quan hệ công chúng

Ngành Quan hệ công chúng

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Ban hành theo Quyết định số 3052/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày  28/9/2015 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

 

Ngành đào tạo           : Quan hệ công chúng

Trình độ đào tạo        : Đại học thứ hai

Mã số                        : 52 36 07 08

Loại hình đào tạo      : Chính quy tập trung

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

            Chương trình giáo dục đại học thứ hai hệ chính quy tập trung ngành Quan hệ công chúng đào tạo đội ngũ cán bộ có khả năng thực hiện công tác Quan hệ công chúng trong các cơ quan, tổ chức Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị -  xã hội, các doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Về kiến thức

              Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, người học được trang bị những kiến thức chuyên ngành như sau:

             - Nắm vững bản chất của Quan hệ công chúng: Khái niệm, sự hình thành và phát triển của Quan hệ công chúng trên thế giới và tại Việt Nam, vai trò của nó trong đời sống xã hội, các nguyên tắc hoạt động của Quan hệ công chúng;

              - Hiểu rõ nhiệm vụ của cán bộ Quan hệ công chúng trong các tổ chức, cơ quan và công ty;

              - Có tri thức vững vàng về các phương tiện truyền thông đại chúng và biết cách tận dụng các phương tiện này trong quá trình quan hệ công chúng;

              Ngoài ra, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, người học còn có kiến thức nền tảng, tổng quan về khoa học xã hội và nhân văn, về ngôn ngữ và văn hoá, đất nước, con người Việt Nam và thế giới; Có các kỹ năng nghiên cứu ở mức độ cơ sở trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.  

- Về kỹ năng

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, người học được trang bị những kỹ năng nghề nghiệp như sau:

              - Nắm vững kỹ năng xây dựng quan hệ giữa những cá nhân và tổ chức với các nhóm công chúng, mở rộng, duy trì và phát triển quan hệ với giới truyền thông; lập ra các kế hoạch truyền thông; xử lý thông tin trong khủng hoảng;

             - Có kỹ năng tổ chức các hoạt động truyền thông như triển lãm, gây quỹ, tài trợ, họp báo; có kỹ năng viết và biên tập và xuất bản các thông cáo báo chí và các sản phẩm truyền thông khác dưới hình thức in ấn, phát thanh, truyền hình và qua mạng điện tử.

- Về phẩm chất chính trị và đạo đức

            Nắm vững chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Có lập trường giai cấp, lý tưởng cộng sản và bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng và tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Có đạo đức tác phong của người cán bộ cách mạng, ý thức kỷ luật tốt, tinh thần trách nhiệm cao, say mê nghề nghiệp và có mối quan hệ gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân.

- Về vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

            Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể trở thành nhà tư vấn truyền thông, chuyên viên PR phụ trách các công việc như phát ngôn, quan hệ báo chí, tổ chức sự kiện, quảng bá hình ảnh của tổ chức, tổ chức các hoạt động truyền thông đối nội nhằm duy trì mối quan hệ với công chúng trong và ngoài tổ chức tại các bộ, ngành, các sở ngoại vụ, các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan báo chí và truyền thông. 

- Trình độ ngoại ngữ

Người học tốt nghiệp từ năm 2017 trở đi đạt trình độ ngoại ngữ B2 khung châu Âu (tương đương 600 điểm TOEIC hoặc 550điểm TOEFL hoặc 5.5điểm IELTS).

- Trình độ Tin học

Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức tin học ứng dụng trình độ B, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.

2. Thời gian đào tạo: 2 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá:

Chương trình đào tạo toàn khóa gồm 65 tín chỉ.

4. Đối tượng tuyển sinh:

Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính đều có thể dự thi vào ngành Quan hệ công chúng nếu có đủ các điều kiện sau:

- Đã tốt nghiệp đại học;

           - Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định tại Thông tư liên Bộ Y tế - Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) số 10/TTLB ngày 18-8-1989 và Công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20-8-1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đã có bằng tốt nghiệp đại học.

Thí sinh là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

            Thực hiện theo Quyết định số 22/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26-6-2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai; Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 3307/QĐ-HVBCTT ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

6. Thang điểm:

             Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

            Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được tính theo công thức và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 3307/QĐ-HVBCTT ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

7. Nội dung chương trình:

TT

 

học phần

Học phần

Số tín chỉ

 

Phân bổ

 

Học phần tiên quyết

 

Phân kỳ

   Lý thuyết

Thực hành

7.1. Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

10

 

 

 

 

1

TM01011

Triết học Mác-Lênin

2.0

1.5

0.5

 

1

2

KT01011

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

2.0

1.5

0.5

 

1

3

CN01011

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2.0

1.5

0.5

 

2

4

LS01002

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2.0

1.5

0.5

 

3

5

TH01001

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2.0

1.5

0.5

 

3

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

55

 

 

 

 

7.2. Kiến thức cơ sở ngành

14

 

 

 

 

Bắt buộc

10

 

 

 

 

6

BC02101

Lý thuyết truyền thông

2.0

1.0

1.0

 

1

7

QQ02452

Các phương tiện báo chí truyền thông

2.0

1.5

0.5

 

1

8

QQ02453

Marketing

3.0

2.0

1.0

 

1

9

QQ02454

Nhập môn Quảng cáo

3.0

2.0

1.0

 

1

  Tự chọn

4/12

 

 

 

 

10

QQ02455

Tác động quảng cáo trong xã hội

2.0

1.5

0.5

 

2

11

QQ02456

Ngôn ngữ truyền thông

2.0

1.5

0.5

 

2

12

QQ02485

Luật và đạo đức báo chí truyền thông

2.0

1.5

0.5

 

2

13

QQ02458

Kinh tế truyền thông

2.0

1.5

0.5

 

2

14

QQ02457

Quản lý báo chí

2.0

1.5

0.5

 

2

15

QQ01001

Truyền thông trong lãnh đạo, quản lý

2.0

1.5

0.5

 

2

  7.3 Kiến thức ngành và chuyên ngành

31

 

 

 

 

  Bắt buộc

26

 

 

 

 

16

QQ03459

Nhập môn Quan hệ công chúng

3.0

1.5

1.5

 

1

17

QQ03460

Công chúng truyền thông

3.0

1.5

1.5

 

1

18

QQ03461

Quan hệ công chúng ứng dụng

2.0

1.0

1.0

QQ03459

3

19

QQ03462

Công cụ Quan hệ công chúng 1

4.0

2.0

2.0

QQ03459

2

20

QQ03463

Công cụ Quan hệ công chúng 2

4.0

1.5

2.5

QQ03462

3

21

QQ03464

Lập kế hoạch Quan hệ công chúng

4.0

1.5

2.5

QQ03459

2

22

QQ03465

Quản lý vấn đề và quản lý khủng hoảng

3.0

1.5

1.5

QQ03459

3

23

QQ03466

Tổ chức sự kiện

3.0

1.0

2.0

QQ03459

QQ03460

 

3

Tự chọn

5/15

 

 

 

 

24

QQ03475

 Kĩ năng giao tiếp đàm phán

3.0

1.5

1.5

QQ03459

2

25

QQ03467

 Thiết kế trình bày cho Quan hệ công chúng

3.0

1.0

2.0

QQ03459

2

26

QQ03472

Viết lời quảng cáo  

3.0

1.5

1.5

QQ02454

2

27

QQ03469

Thuật ngữ PR

2.0

1.5

0.5

QQ03459

2

28

QQ03474

Truyền thông tích hợp (IMC)

2.0

2.0

0

QQ03459

2

29

QQ03468

Nghiên cứu và đánh giá Quan hệ công chúng

2.0

1.0

1.0

QQ03459

2

30

QQ03481

Thực tập nghề nghiệp

3.0

0.5

2.5

 

4

31

QQ04024

Khóa luận

7.0

0.5

6.5

 

 

Học phần thay thế khóa luận

7.0

 

 

 

4

32

QQ03482

Quản trị thương hiệu

3.0

1.5

1.5

 

4

33

QQ03483

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

2.0

1.5

0.5

 

4

34

QQ03484

Kỹ năng phát ngôn

2.0

1.0

1.0

 

4

Tổng

65

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

PGS, TS. Trương Ngọc Nam

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ