Trang chủ    Giới thiệu    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO    ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2    Lịch sử    Chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam


HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

  HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3040/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 28/9/2015 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

 

Ngành đào tạo           : Lịch sử

Chuyên ngành           : Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Mã số                         : 52 22 03 10

Trình độ đào tạo        : Đại học thứ hai

Loại hình đạo tạo      : Chính quy tập trung

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

            Đào tạo trình độ đại học những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong hệ thống trường Đảng của cả nước; những người làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Về kiến thức:

            + Trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn.

           + Trang bị những kiến thức chuyên sâu về Lịch sử Đảng và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; kiến thức chuyên sâu về phương pháp nghiên cứu và giảng dạy lịch sử Đảng và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đáp ứng yêu cầu công tác trong lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy Lịch sử Đảng và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam tại các cơ quan, ban, ngành, trường chính trị, các trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

           - Về kỹ năng:

          + Trang bị kỹ năng giảng dạy môn Lịch sử Đảng và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong các trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và hệ thống trường chính trị của cả nước.

+ Kỹ năng nghiên cứu triển khai các đề tài khoa học về Lịch sử Đảng và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Kỹ năng xử lý tình huống cụ thể trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ khác trong quá trình công tác.

- Về phẩm chất chính trị, đạo đức:

            + Có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng.

+ Đạo đức nghề giáo và đạo đức của người cán bộ cách mạng.

+  Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công tác, có tình yêu nghề nghiệp.

- Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp:

           + Làm giảng viên giảng dạy các môn Lịch sử Đảng và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống trường Đảng và hệ thống giáo dục quốc dân cả nước;

+ Làm cán bộ nghiên cứu trong các viện nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn;

+ Làm cán bộ trong các cơ quan, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc hệ thống chính trị của Việt Nam.

- Trình độ ngoại ngữ:

           Người học tốt nghiệp từ năm 2017 trở đi đạt trình độ ngoại ngữ B1 khung châu Âu (tương đương 500 điểm TOEIC hoặc 450 điểm TOEFL hoặc 4.5 điểm IELTS).  

            - Trình độ Tin học:

Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức tin học văn phòng trình độ A, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.

2. Thời gian đào tạo: 2 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 65 tín chỉ

4. Đối tượng tuyển sinh: 

           Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính đều có thể dự thi vào ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam nếu có đủ các điều kiện sau:

- Đã tốt nghiệp đại học;

           - Có đủ sức khỏe sức khỏe để học tập theo quy định tại Thông tư liên Bộ Y tế - Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) số 10/TTLB ngày 18-8-1989 và Công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20-8-1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đã có bằng tốt nghiệp đại học.

Thí sinh là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

            Thực hiện theo Quyết định số 22/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26-6-2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai; Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 3307/QĐ-HVBCTT ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

6. Thang điểm

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

           Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được tính theo công thức và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 3307/QĐ-HVBCTT ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

7. Nội dung chương trình:

TT

học phần

Học phần

Số tín chỉ

Phân bổ

Học phần tiên quyết

Phân kỳ

Lý thuyết

Thực hành

7.1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

10

 

 

 

 

1

TM01011

Triết học Mác - Lênin

2.0

1.5

0.5

 

1

2

KT01011

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2.0

1.5

0.5

 

1

3

CN01011

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2.0

1.5

0.5

 

2

4

LS01002

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2.0

1.5

0.5

 

2

5

TH01001

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2.0

1.5

0.5

 

2

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

55

 

 

 

 

7.2. Kiến thức cơ sở ngành

14

 

 

 

 

Bắt buộc

10

 

 

 

 

6

LS02201

Nhập môn sử học

2.0

1.5

0.5

 

1

7

LS02202

Lịch sử sử học

2.0

1.5

0.5

 

1

8

LS02203

Phương pháp luận sử học

2.0

1.5

0.5

 

1

9

LS01003

Dân tộc học đại cương

2.0

1.5

0.5

 

1

10

XD01001

Xây dựng Đảng

2.0

1.5

0.5

 

1

Tự chọn

4/10

 

 

 

 

11

LS02206

Lịch sử Việt Nam

2.0

1.5

0.5

 

1

12

LS02207

Lịch sử thế giới

2.0

1.5

0.5

 

1

13

QQ01001

Truyền thông trong lãnh đạo và quản lý

2.0

1.5

0.5

 

1

14

TT01003

Nguyên lý công tác tư tưởng

2.0

1.5

0.5

 

1

15

KT01004

Nguyên lý quản lý kinh tế

2.0

1.5

0.5

 

1

Kiến thức ngành và chuyên ngành

31

 

 

 

 

Bắt buộc

23

 

 

 

 

16

LS03208

Cuộc vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1920 - 1930)

2.0

1.5

0.5

LS02203

2

17

LS03209

Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945)

2.0

1.5

0.5

 

2

18

LS03210

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ (1945 - 1954)

2.0

1.5

0.5

 

2

19

LS03211

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 -1975)

2.0

1.5

0.5

 

2

20

LS03212

Đảng lãnh đạo cách mạng XHCN ở miền Bắc (1954 - 1975)

2.0

1.5

0.5

 

2

21

LS03213

Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên CNXH (1975 - 1986)

2.0

1.5

0.5

 

2

22

LS03214

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 - 1996)

2.0

1.5

0.5

 

3

23

LS03215

Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1996 - 2014)

2.0

1.5

0.5

 

3

24

LS03216

Phương pháp giảng dạy Lịch sử Đảng và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Lý thuyết)

3.0

2.0

1.0

 

3

25

LS03217

Phương pháp giảng dạy Lịch sử Đảng và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Thực hành)

4.0

1.0

3.0

 

3

Tự chọn

8/14

 

 

 

 

26

LS03218

Đường lối công nghiệp hóa của Đảng

2.0

1.5

0.5

 

3

27

LS03219

Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN của Đảng

2.0

1.5

0.5

 

3

28

LS03220

Đường lối xây dựng hệ thống chính trị của Đảng

2.0

1.5

0.5

 

3

29

LS03221

Đường lối văn hóa của Đảng

2.0

1.5

0.5

 

3

30

LS03222

Đường lối đối ngoại của Đảng

2.0

1.5

0.5

 

3

31

LS03223

Đường lối quốc phòng - an ninh của Đảng

2.0

1.5

0.5

 

3

32

LS03227

Chính sách xã hội của Đảng

2.0

1.5

0.5

 

3

33

LS03224

Thực tập nghề nghiệp

3.0

0.5

2.5

LS03216

LS03217

4

34

LS04005

Khóa luận

7.0

0.5

6.5

 

4

Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

 

 

 

 

 

35

LS03225

Phương pháp nghiên cứu lịch sử đảng bộ địa phương

3.0

2.0

1.0

 

4

36

LS03226

Chính sách xã hội của Đảng

2.0

1.5

0.5

 

4

37

LS03227

Các bài học kinh nghiệm của Đảng

2.0

1.5

0.5

 

4

Tổng

65

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

PGS, TS. Trương Ngọc Nam

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ