Trang chủ    Giới thiệu    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO    ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2    Chính trị học phát triển    Chuyên ngành chính trị học phát triển

Chuyên ngành chính trị học phát triển

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

  HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Ban hành tại Quyết định số 3045/QĐ-HVBCTT  ngày 28/9/2015 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

 

Ngành đào tạo:         Chính trị học

Chuyên ngành:         Chính trị học phát triển

Trình độ đào tạo:      Đại học thứ hai

Mã số:                       52310201

Loại hình đào tạo:    Chính quy tập trung

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu tổng quát

            - Đào tạo đội ngũ cán bộ làm việc trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị các cấp; trong các tổ chức kinh tế, xã hội, doanh nghiệp.

         - Đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu Chính trị học tại các trường Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân và hệ thống học viện và trường chính trị tỉnh, thành phố; Viện nghiên cứu.

 1.2. Mục tiêu cụ thể

- Kiến thức:

           + Người học được trang bị kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có kiến thức tổng hợp, nhất là về khoa học xã hội và nhân văn. Hiểu biết sâu sắc về khoa học chính trị: Lịch sử tư tưởng chính trị; Quyền lực chính trị; Thể chế chính trị; Quan hệ chính trị quốc tế; Xã hội học chính trị; Phương pháp xử lý điểm nóng chính trị; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý…

          + Có phương pháp tư duy khoa học, có năng lực vận dụng kiến thức đã học vào công tác chuyên môn, đủ trình độ hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dạy và giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra liên quan đến chuyên ngành được đào tạo.

         + Có kiến thức, năng lực, phương pháp và kỹ năng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch đi ngược lại lợi ích dân tộc, chống lại chế độ chính trị ở Việt Nam. 

- Kỹ năng:

+ Sau khi tốt nghiệp, người học bước đầu có những kỹ năng cơ bản sau:

+ Có trình độ, khả năng vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước vào thực tiễn công tác;

           + Có khả năng tham mưu lãnh đạo, quản lý; Có năng lực hoạt động thực tiễn, nhất là kỹ năng tổ chức, tập hợp, lôi cuốn quần chúng, phát huy sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới và đẩy nhanh việc hội nhập quốc tế.

+ Có khả năng nghiên cứu khoa học, có thể tham gia và chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học;

+ Có khả năng giảng dạy Chính trị học và học lên bậc cao hơn.

- Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống:

          + Có lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng, kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có năng lực bảo vệ các giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng;

          + Tích cực tham gia xây dựng và thực hiện đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước; sẵn sàng đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, quan liêu, tham nhũng và những hiện tượng tiêu cực khác;

            + Có đạo đức, tác phong của người cán bộ cách mạng; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có ý thức tổ chức kỷ luật; có tình cảm cách mạng trong sáng; có tinh thần trách nhiệm cao, say mê nghề nghiệp; có thái độ cầu thị, tôn trọng và có quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân.

- Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:

Người học sau khi tốt nghiệp có thể công tác ở các vị trí:

+ Cán bộ trong các tổ chức, cơ quan thuộc hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương; các doanh nghiệp; tổ chức kinh tế, xã hội;

+ Giảng viên dạy các môn khoa học chính trị ở các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các trường chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị;

+ Công tác nghiên cứu ở các viện nghiên cứu về chính trị, chính sách.

- Trình độ ngoại ngữ

Người học tốt nghiệp từ 2017 trở đi đạt trình độ ngoại ngữ B1 khung châu Âu (tương đương 500 điểm TOEIC hoặc 450 điểm TOEFL hoặc 4.5 điểm IELTS).

            - Trình độ Tin học

Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức tin học văn phòng trình độ A, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.

2. Thời gian đào tạo: 2 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá:

Chương trình đào tạo toàn khoá gồm 68 tín chỉ.

4. Đối tượng tuyển sinh:

           Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính đều có thể dự thi vào ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển nếu có đủ các điều kiện sau:

- Đã tốt nghiệp đại học;

            - Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định tại Thông tư liên Bộ Y tế - Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) số 10/TTLB ngày 18-8-1989 và Công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20-8-1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đã có bằng tốt nghiệp đại học.

Thí sinh là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

            Thực hiện theo Quyết định số 22/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26-6-2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai; Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 3307/QĐ-HVBCTT ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

6. Thang điểm:

             Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

           Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được tính theo công thức và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 3307/QĐ-HVBCTT ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

7. Nội dung chương trình:

TT

học phần

Học phần

Số tín chỉ

Phân bổ

Học phần tiên quyết

Phân kỳ

  Lý thuyết

 Thực hành

 I. Chủ nghĩa Mác-Lênin,  Tư tưởng Hồ Chí Minh

10

 

 

 

 

1

TM01011

Triết học Mác - Lênin

2.0

1.5

0.5

 

1

2

KT01011

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2.0

1.5

0.5

 

1

3

CN01011

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2.0

1.5

0.5

 

2

4

LS01002

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2.0

1.5

0.5

 

3

5

TH01001

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2.0

1.5

0.5

 

3

II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

58

 

 

 

 

II.1. Kiến thức cơ sở ngành

15

 

 

 

 

Bắt buộc

9

 

 

 

 

6

NP02014

Khoa học quản lý

3.0

2.0

1.0

 

1

7

TT02001

Nghệ thuật phát biểu miệng

3.0

2.0

1.0

 

1

8

CT02059

Khoa học chính sách công

3.0

2.0

1.0

 

1

Tự chọn

6/24

 

 

 

 

9

CN02050

Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

3.0

2.0

1.0

 

2

10

TH02051

Lịch sử tư tưởng Hồ Chí Minh

3.0

2.0

1.0

 

2

11

NP02002

Lịch sử xây dựng chính quyền nhà nước Việt Nam

3.0

2.0

1.0

 

2

12

TT02353

Lý thuyết truyền thông và vận động

3.0

2.0

1.0

 

2

13

CT02054

Thể chế chính trị thế giới đương đại

3.0

2.0

1.0

 

2

14

TG02005

Tâm lý học lãnh đạo, quản lý

3.0

2.0

1.0

 

2

15

CN02052

Lịch sử tư tưởng Việt Nam

3.0

2.0

1.0

 

2

16

TH02055

Phương pháp cách mạng và phong cách Hồ Chí Minh

3.0

2.0

1.0

 

2

II.2. Kiến thức chuyên ngành

29

 

 

 

 

Bắt buộc

23

 

 

 

 

17

CT03062

Lịch sử tư tưởng chính trị

3.0

2.5

0.5

 

1

18

CT02053

Quyền lực chính trị và cầm quyền

3.0

2.5

0.5

 

2

19

CT03063

Chính trị học phát triển

2.0

1.5

0.5

 

1

20

CT02055

Hệ thống chính trị với quản lý xã hội

2.0

1.5

0.5

 

2

21

CT02061

Chính trị quốc tế đương đại

2.0

1.5

0.5

 

1

22

CT03068

Kỹ năng lãnh đạo quản lý

2.0

1.0

1.0

 

2

23

CT03070

Kỹ năng xử lý điểm nóng chính trị - xã hội

2.0

1.0

1.0

 

3

24

CT03071

Nghiệp vụ hành chính văn phòng

2.0

1.0

1.0

 

2

25

CT03081

Chính trị học Việt Nam

2.0

1.5

0.5

 

2

26

CT03072

Phương pháp giảng dạy chính trị học

3.0

1.0

2.0

CT02053

3

Tự chọn

6/26

 

 

 

 

27

CT03076

Giới thiệu các tác phẩm Mác-Lênin về chính trị

2.0

1.5

0.5

 

3

28

CT03074

Giới thiệu các tác phẩm ngoài Mác về chính trị

2.0

1.5

0.5

CT02053

3

29

CT03082

Giới thiệu các tác phẩm Hồ Chí Minh và văn kiện Đảng Cộng sản Việt Nam về chính trị

2.0

1.5

0.5

CT02053

3

30

CT03077

Kỹ năng giao tiếp chính trị

2.0

1.0

1.0

 

3

31

TT02552

Văn hóa chính trị

2.0

1.5

0.5

 

3

32

XD02301

Các đảng chính trị trên thế giới

2.0

1.5

0.5

 

3

33

KT01003

Kinh tế phát triển

2.0

1.5

0.5

 

3

34

CT03019

Hệ thống chính trị và quá trình chính sách

2.0

1.5

0.5

CT02053

3

35

NP03023

Quản lý nguồn nhân lực xã hội

2.0

1.5

0.5

NP02014

3

36

CT03084

Quan hệ đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam

2.0

1.5

0.5

 

3

37

CT03024

Tham nhũng và phòng chống tham nhũng chính sách

2.0

1.5

0.5

 

3

38

CT03031

Công nghệ vận động hành lang

2.0

1.5

0.5

 

3

39

CT03032

Chính sách xã hội

2.0

1.5

0.5

 

3

II.3. Kiến thức bổ trợ

4

 

 

 

 

40

CT03080

Kỹ năng điều tra xã hội học chính trị

2.0

1.0

1.0

CT02053

3

41

CT02058

Chính trị học so sánh

2.0

1.5

0.5

 

3

II.4

CT03091

Thực tập nghề nghiệp

3.0

0.5

2.5

 

4

II.5

CT04010

Khóa luận

7.0

0.5

6.5

 

4

Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

7.0

 

 

 

4

42

CT03073

Phương pháp nghiên cứu chính trị học

2.0

1.5

0.5

 

4

43

CT03088

Chính sách đối ngoại

2.0

1.5

0.5

 

4

44

CT03089

Hệ thống tổ chức quyền lực chính trị

3.0

2.5

0.5

CT02053

4

Tổng

68

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

PGS, TS. Trương Ngọc Nam

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ