Trang chủ    Giới thiệu    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO    ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 1    Xuất bản    Chuyên ngành Biên tập xuất bản

Chuyên ngành Biên tập xuất bản


HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

   HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3338/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

 

Trình độ đào tạo        : Đại học

Ngành đào tạo           : Xuất bản

Mã số                         : 52 32 04 01

Chuyên ngành           : Biên tập xuất bản

Loại hình đào tạo       : Chính quy tập trung


1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

             Đào tạo cử nhân có trình độ đại học về lí luận và nghiệp vụ biên tập xuất bản làm việc cho các nhà xuất bản, các cơ quan văn hoá, truyền thông ở trung ương và các địa phương; có đủ phẩm chất và năng lực để có thể biên tập được các loại bản thảo thuộc các chuyên ngành khác nhau.

 1.2. Mục tiêu cụ thể

- Về kiến thức

+ Có kiến thức cơ bản, hệ thống về lý luận chuyên ngành biên tập, in, phát hành xuất bản phẩm.

+ Có tri thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

+ Có kiến thức cơ bản, có hệ thống về lý luận và nghiệp vụ xuất bản, có khả năng biên tập được các loại bản thảo thông thường.

             + Có kiến thức tổng hợp, nhất là kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn, về thế giới hiện đại, về đất nước và con người Việt Nam trên các phương diện: lịch sử, truyền thống, tâm lý, văn hóa…

             - Về kỹ năng

             + Nắm vững tri thức về kỹ năng chuyên môn, được rèn luyện kỹ năng tổ chức bản thảo, biên tập bản thảo, thiết kế xuất bản phẩm truyền thông, biên tập ngôn ngữ văn bản.

+ Biết sử dụng thành thạo các trang thiết bị hiện đại trong công tác biên tập xuất bản: máy tính, máy in, máy ảnh...

+ Có năng lực tổng kết kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học phục vụ học tập và hoạt động thực tiễn về xuất bản

+ Có khả năng tham gia các hoạt động đoàn thể chính trị xã hội, công tác văn hoá tư tưởng của Đảng và Nhà nước.

- Về phẩm chất chính trị, đạo đức

+ Có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công tác. Trung thực và thẳng thắn. Yêu nghề, khiêm tốn, giản dị.

- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

             Sinh viên tốt nghiệp ra trường có khả năng làm việc tại các cơ quan xuất bản, in, phát hành sách báo, cơ quan báo chí truyền thông và văn hóa nghệ thuật; có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các viện, trường đại học, cao đẳng trung học chuyên nghiệp thuộc các lĩnh vực trên; đồng thời, có thể tiếp tục học ở trình độ sau đại học, hoặc một số chuyên ngành khác như: báo chí, công tác tư tưởng, phát hành xuất bản phẩm... 

- Trình độ ngoại ngữ

Người học tốt nghiệp đạt trình độ ngoại ngữ B1 khung châu Âu (tương đương 500 điểm TOEIC hoặc 450 điểm TOEFL hoặc 4.5 điểm IELTS).

            - Trình độ Tin học

Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức tin học ứng dụng trình độ B, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.

2. Thời gian đào tạo: 4 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 128 tín chỉ

4. Đối tượng tuyển sinh: Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc gia đình, hoàn cảnh kinh tế đều có thể dự thi vào ngành Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản nếu có đủ các điều kiện sau:

- Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc trở lên;

- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của Nhà nước;

- Đạt điểm xét tuyển theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

            Quy trình đào tạo thực hiện theo học chế tín chỉ theo Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27  tháng 12  năm  2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo Điều 27 của Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT.

6. Thang điểm: Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

            Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được tính theo công thức và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 3307/QĐ-HVBCTT ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

7. Nội dung chương trình:

7.1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 128 tín chỉ trong đó:

 

Khối kiến thức giáo dục đại cương

58 tín chỉ

-Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

13 tín chỉ

-Khoa học xã hội và nhân văn

27 tín chỉ

Bắtbuộc:

23 tín chỉ

Tựchọn:

4/8 tín chỉ

-Khoa học tự nhiên

3 tín chỉ

- Ngoại ngữ

15 tín chỉ

- Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng

 

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

70 tín chỉ

-Kiếnthứccơsởngành

17 tín chỉ

Bắtbuộc:

11 tín chỉ

Tựchọn:

6/12 tín chỉ

- Kiến thức ngành và chuyên ngành

33 tín chỉ

Bắtbuộc:

27 tín chỉ

Tựchọn:

6/12 tín chỉ

- Kiến thức bổ trợ

8 tín chỉ

Bắtbuộc:

tín chỉ

Tựchọn:

4/8 tín chỉ

- Kiến tập

2 tín chỉ

- Thực tập nghề nghiệp

3 tín chỉ

- Khóa luận/tác phẩm tốt nghiệp

7 tín chỉ

7.2. Nội dung chương trình

TT

 

Mã học phần

Học phần

Số tín chỉ

 

Phân bổ

Học phần tiên quyết

Lý thuyết

Thực hành

Khối kiến thức giáo dục đại cương

58

 

 

 

Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

13

 

 

 

1

TM01012

Triết học Mác - Lênin

3.0

2.0

1.0

 

2

KT01001

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

3.0

2.0

1.0

 

3

CN01002

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2.0

1.5

0.5

 

4

LS01001

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3.0

2.0

1.0

 

5

TH01001

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2.0

1.5

0.5

 

Khoa học xã hội và nhân văn

27

 

 

 

Bắt buộc

23

 

 

 

6

CT01001

Chính trị học đại cương

2.0

1.5

0.5

 

7

NP01001

Pháp luật đại cương

3.0

2.0

1.0

 

8

XB01703

Cơ sở ngôn ngữ học

2.0

1.5

0.5

 

9

TT01002

Cơ sở văn hóa Việt Nam

2.0

1.5

0.5

 

10

TG01004

Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn

2.0

1.5

0.5

 

11

TM01007

Lôgic hình thức

2.0

1.5

0.5

 

12

ĐC01004

Lý luận văn học

2.0

1.5

0.5

 

13

XD01001

Xây dựng Đảng

2.0

1.5

0.5

 

14

ĐC01003

Văn học Việt Nam (chuyên đề)

2.0

1.5

0.5

 

15

NP01002

Quản lý hành chính nhà nước

2.0

1.5

0.5

 

16

XH01001

Xã hội học đại cương

2.0

1.5

0.5

 

Tự chọn

4/6

 

 

 

17

BC02113

Tác phẩm báo chí

2.0

1.0

1.0

 

18

TM01005

Mỹ học

2.0

1.5

0.5

 

19

KT01004

Nguyên lý quản lý kinh tế

2.0

1.5

0.5

 

Toán và khoa học tự nhiên

3

 

 

 

21

ĐC01005

Tin học ứng dụng

3.0

1.0

2.0

 

Ngoại ngữ

15

 

 

 

20

NN01001

Tiếng Anh học phần 1

3.0

1.5

1.5

 

22

NN01002

Tiếng Anh học phần 2

4.0

2.0

2.0

 

23

NN01003

Tiếng Anh học phần 3

3.0

1.5

1.5

 

24

NN01013

Tiếng Anh học phần 4

5.0

2.5

2.5

 

25

NN01004

Tiếng Trung học phần 1

3.0

1.5

1.5

 

26

NN01005

Tiếng Trung học phần 2

4.0

2.0

2.0

 

27

NN01006

Tiếng Trung học phần 3

3.0

1.5

1.5

 

28

NN01014

Tiếng Trung học phần 4

5.0

2.5

2.5

 

Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng

 

 

 

 

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

70

 

 

 

Kiến thức cơ sở ngành

17

 

 

 

Bắt buộc

11

 

 

 

29

BC02101

Lý thuyết truyền thông

2.0

1.0

1.0

 

30

XB02701

Cơ sở lý luận xuất bản

3.0

2.0

1.0

 

31

XB02702

Lịch sử xuất bản sách

2.0

1.5

0.5

XB02701

32

ĐC01001

Tiếng Việt thực hành

2.0

1.5

0.5

 

33

XB02704

Bản quyền và thực thi bản quyền trong xuất bản

2.0

1.5

0.5

XB02701

Tự chọn

6/12

 

 

 

34

XB02705

Phong cách học văn bản

2.0

1.5

0.5

 

35

ĐC01706

Tin học ứng dụng trong biên tập - xuất bản

2.0

1.0

1.0

ĐC01005

36

XB02706

Quan hệ công chúng trong hoạt động xuất bản

2.0

1.5

0.5

XB02701

37

BC02102

Các loại hình báo chí hiện đại

2.0

1.0

1.0

 

38

QQ02530

Công chúng truyền thông

2.0

1.5

0.5

 

 

39

PT02305

Ngôn ngữ báo chí

2.0

1.0

1.0

 

Kiến thức chuyên ngành

33

 

 

 

Bắt buộc

27

 

 

 

40

XB03711

Tổ chức bản thảo

2.0

1.5

0.5

XB02701 XB02704

41

XB03712

Biên tập bản thảo

2.0

1.0

1.0

XB03711

42

XB03713

Trình bày minh họa sách

2.0

1.0

1.0

XB03712

43

XB03714

Công nghệ in và sửa bài

2.0

1.5

0.5

XB03713

44

XB03715

Biên tập ngôn ngữ văn bản

4.0

2.0

2.0

XB03712

45

XB03716

Quản lý nhà nước về xuất bản

2.0

1.5

0.5

XB02701

XB02704

46

XB03717

Quản trị doanh nghiệp xuất bản

2.0

1.0

1.0

XB03716

47

XB03718

Biên tập sách chính trị - pháp luật

3.0

1.5

1.5

XB03712

48

XB03719

Biên tập sách văn học

3.0

1.5

1.5

XB03712

49

XB03720

Biên tập sách giáo dục

3.0

1.5

1.5

XB03712

50

XB03721

Biên tập sách KH kỹ thuật và công nghệ

2.0

1.0

1.0

XB03712

Tự chọn

6/10

 

 

 

51

XB03722

Biên tập sách dịch

2.0

1.5

1.5

XB03712

52

XB03723

Biên tập sách thiếu nhi

2.0

1.0

1.0

XB03712

53

XB03724

Marketing xuất bản

2.0

1.0

1.0

XB03717

54

XB03725

Biên tập tạp chí

2.0

1.0

1.0

XB03712

55

XB03726

Biên tập sách tra cứu - chỉ dẫn

2.0

1.0

1.0

XB03712

Kiến thức bổ trợ

8

 

 

 

Bắt buộc

4

 

 

 

56

XB03727

Phát hành xuất bản phẩm

2.0

1.0

1.0

 

57

XB03728

Biên tập sách điện tử

2.0

1.0

1.0

XB03712

Tự chọn

4/8

 

 

 

58

XB03729

Soạn thảo và biên tập văn bản hành chính

2.0

1.0

1.0

XB03712

59

XB03730

Tổ chức tiêu thụ xuất bản phẩm

4.0

2.0

2.0

XB03727

60

XB03731

Nghiên cứu thị trường xuất bản

2.0

1.0

1.0

XB03727

61

XB03732

Kiến tập

2.0

0.5

1.5

XB03712

62

XB03733

Thực tập nghề nghiệp

3.0

0.5

2.5

XB03732

63

XB04029

Khóa luận/tác phẩm tốt nghiệp

7.0

0.5

6.5

 

Học phần thay thế khóa luận/tác phẩm tốt nghiệp

7.0

 

 

 

64

XB03734

Những vấn đề của xuất bản hiện đại

3.0

1.5

1.5

 

65

XB03735

Xã hội hóa và thương mại hóa trong hoạt động xuất bản

2.0

1.5

0.5

 

66

XB03736

Thương mại điện tử trong hoạt động xuất bản

2.0

1.0

1.0

 

Tổng

128

 

 

 

                                                                                                                                                  GIÁM ĐỐC

 

                                                                                                                                                       Đã ký

 

                                                                                                                                  PGS, TS. Trương Ngọc Nam

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ