Trang chủ    Giới thiệu    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO    ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 1    Tư tưởng Hồ Chí Minh    Chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh


HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

  HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3314/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

 

   Trình độ đào tạo       : Đại học

   Ngành đào tạo          : Chính trị học

   Mã số                        : 52 31 02 01

   Chuyên ngành          : Tư tưởng Hồ Chí Minh

   Loại hình đào tạo      : Chính quy

 

1. Mục tiêu đào tạo

             1.1. Mục tiêu tổng quát

            Đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ đại học để giảng dạy và nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường chính trị tỉnh, thành phố, trung tâm giáo dục lý luận chính trị ở các quận, huyện, thị và các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề; ngoài ra còn có khả năng làm việc trong các cơ quan, ban, ngành của Đảng và Nhà nước ở trung ương và địa phương đối với chuyên ngành được đào tạo; đồng thời có thể tự học để nâng cao trình độ hoặc tiếp tục được đào tạo ở trình độ sau đại học.

              1.2. Mục tiêu cụ thể

- Về kiến thức:

            + Được trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

            + Có kiến thức văn hóa tổng hợp, nhất là kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn, về thế giới hiện đại, về đất nước và con người Việt Nam trên các phương diện: truyền thống, lịch sử, tâm lý, văn hóa…

             + Có tri thức khoa học chuyên sâu về tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời am hiểu rộng các khoa học có liên quan, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy lý luận chính trị theo mục tiêu của chương trình đào tạo

- Về kỹ năng:

              + Có trình độ nghiệp vụ sư phạm cơ bản, vững chắc để giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh.

              + Có năng lực nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy và hoạt động thực tiễn.

              + Có khả năng tham gia vào hoạt động tư tưởng của Đảng và các nhiệm vụ chính trị - xã hội của của Đảng và Nhà nước.

- Về phẩm chất chính trị, đạo đức:

             + Có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

              + Tích cực tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có dũng khí đấu tranh chống các biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa xét lại và chủ nghĩa giáo điều; chống các quan điểm sai trái, phản động và các tệ nạn xã hội.

              + Cần, kiêm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thực, có lối sống trong sáng, khiêm tốn, giản dị, gần gũi quần chúng, lời nói đi đôi với việc làm; có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công tác, có lòng yêu nghề nghiệp.

- Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp:

              + Giảng viên các trường chính trị tỉnh, thành phố, các trường đại học, cao đẳng…

              + Làm việc trong hệ thống chính trị: Các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội…

              + Cán bộ nghiên cứu ở các viện, trung tâm nghiên cứu về Hồ Chí Minh học.

              - Trình độ ngoại ngữ

Người học tốt nghiệp đạt trình độ ngoại ngữ B1 khung châu Âu (tương đương 450 điểm TOEIC hoặc 470 điểm TOEFL hoặc 4.5 điểm IELTS).

              - Trình độ Tin học

               Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức tin học văn phòng trình độ A, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.

2. Thời gian đào tạo: 4 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 130 tín chỉ

4. Đối tượng tuyển sinh: Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc gia đình, hoàn cảnh kinh tế đều có thể dự thi vào ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh nếu có đủ các điều kiện sau:

            - Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc trở lên;

            - Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của Nhà nước;

            - Đạt điểm xét tuyển theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

             Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

            Quy trình đào tạo thực hiện theo học chế tín chỉ theo Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

             Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo Điều 27 của Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT.

6. Thang điểm: Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được tính theo công thức và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 3307/QĐ-HVBCTT ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

7. Nội dung chương trình:

7.1.Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 130 tín chỉ trong đó:

Khối kiến thức giáo dục đại cương

60

- Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

15 tín chỉ

- Khoa học xã hội và nhân văn

27 tín chỉ

Bắt buộc:

21 tín chỉ

Tự chọn:

6/12 tín chỉ

- Toán và khoa học tự nhiên

3 tín chỉ

- Ngoại ngữ

15 tín chỉ

- Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng

 

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

70

- Kiến thức cơ sở ngành

21 tín chỉ

Bắt buộc:

15 tín chỉ

Tự chọn:

6/18 tín chỉ

- Kiến thức chuyên ngành

29 tín chỉ

Bắt buộc:

23 tín chỉ

Tự chọn:

6/18 tín chỉ

- Kiến thức bổ trợ

8 tín chỉ

Bắt buộc:

4 tín chỉ

Tự chọn:

4/8 tín chỉ

- Kiến tập

2 tín chỉ

- Thực tập nghề nghiệp

3 tín chỉ

- Khóa luận/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

7 tín chỉ

7.2. Nội dung chương trình

TT

học phần

Học phần

Số tín chỉ

Phân bổ

Học phần tiên quyết

Lý thuyết

Thực hành

Khối kiến thức giáo dục đại cương

60

 

 

 

Khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

15

 

 

 

1

TM01001

Triết học Mác - Lênin

4.0

3.0

1.0

 

2

KT01001

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

3.0

2.0

1.0

 

3

CN01001

Chủ nghĩa xã hội khoa học

3.0

2.0

1.0

 

4

LS01001

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3.0

2.0

1.0

 

5

TH01001

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2.0

1.5

0.5

 

Khoa học xã hội và nhân văn

27

 

 

 

Bắt buộc

21

 

 

 

6

NP01001

Pháp luật đại cương

3.0

2.0

1.0

 

7

XD01001

Xây dựng Đảng

2.0

1.5

0.5

 

8

CT01001

Chính trị học đại cương

2.0

1.5

0.5

 

9

TG01004

Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn

2.0

1.5

0.5

 

10

TT01002

Cơ sở văn hóa Việt Nam

2.0

1.5

0.5

 

11

TT01003

Nguyên lý công tác tư tưởng

2.0

1.5

0.5

 

12

XH01001

Xã hội học đại cương

2.0

1.5

0.5

 

13

TG01006

Tâm lý học đại cương

2.0

1.5

0.5

 

14

KT01004

Nguyên lý quản lý kinh tế

2.0

1.5

0.5

 

15

NP01002

Quản lý hành chính Nhà nước

2.0

1.5

0.5

NP01001

Tự chọn

6/18

 

 

 

16

ĐC01001

Tiếng Việt thực hành

2.0

1.5

0.5

 

17

TT01001

Lịch sử văn minh thế giới

2.0

1.5

0.5

 

18

TM01003

Đạo đức học

2.0

1.5

0.5

 

19

TG01003

Lý luận dạy học đại học

2.0

1.5

0.5

 

20

TM01005

Mỹ học

2.0

1.5

0.5

 

21

TM01007

Logic hình thức

2.0

1.5

0.5

TM01001

22

QT01001

Quan hệ quốc tế đại cương

2.0

1.5

0.5

 

23

QQ01002

Quan hệ công chúng

2.0

1.5

0.5

 

24

QQ01001

Truyền thông trong lãnh đạo, quản lý

2.0

1.5

0.5

 

Toán và khoa học tự nhiên

3

 

 

 

25

ĐC01005

Tin học ứng dụng

3.0

1.0

2.0

 

Ngoại ngữ (sinh viên chọn học tiếng Anh hoặc tiếng Trung)

15

 

 

 

26

NN01001

Tiếng Anh học phần 1

3.0

1.5

1.5

 

27

NN01002

Tiếng Anh học phần 2

4.0

2.0

2.0

 

28

NN01003

Tiếng Anh học phần 3

3.0

1.5

1.5

 

29

NN01013

Tiếng Anh học phần 4

5.0

2.5

2.5

 

30

NN01004

Tiếng Trung học phần 1

3.0

1.5

1.5

 

31

NN01005

Tiếng Trung học phần 2

4.0

2.0

2.0

 

32

NN01006

Tiếng Trung học phần 3

3.0

1.5

1.5

 

33

NN01014

Tiếng Trung học phần 4

5.0

2.5

2.5

 

Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng

 

 

 

 

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

70

 

 

 

Kiến thức cơ sở ngành

21

 

 

 

Bắt buộc

15

 

 

 

34

NP02014

Khoa học quản lý

3.0

2.0

1.0

 

35

TT02366

Nghệ thuật phát biểu miệng

3.0

2.0

1.0

 

36

CT02059

Khoa học chính sách công

3.0

2.0

1.0

 

37

CN02052

Lịch sử tư tưởng Việt Nam

3.0

2.0

1.0

 

38

TH02055

Phương pháp cách mạng và phong cách Hồ Chí Minh

3.0

2.0

1.0

 

Tự chọn

6/18

 

 

 

39

CN02050

Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

3.0

2.0

1.0

 

40

TH02051

Lịch sử tư tưởng Hồ Chí Minh

3.0

2.0

1.0

 

41

NP02002

Lịch sử xây dựng chính quyền nhà nước Việt Nam

3.0

2.0

1.0

 

42

TT02353

Lý thuyết truyền thông và vận động

3.0

2.0

1.0

 

43

CT02054

Thể chế chính trị thế giới đương đại

3.0

2.0

1.0

 

44

TG02005

Tâm lý học lãnh đạo, quản lý

3.0

2.0

1.0

 

Kiến thức chuyên ngành

29

 

 

 

Bắt buộc

23

 

 

 

45

TH02054

Tác phẩm Hồ Chí Minh

3.0

2.0

1.0

 

46

TH03062

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và CMGPDT

2.0

1.5

0.5

TH02054

47

TH03063

Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam

2.0

1.5

0.5

TH02054

48

TH03064

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam

2.0

1.5

0.5

TH02054

49

TH03065

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân, vì dân

2.0

1.5

0.5

TH02054

50

TH03066

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết

2.0

1.5

0.5

TH02054

51

TH03068

Tư tưởng nhân văn, đạo đức, văn hóa Hồ Chí Minh

3.0

2.0

1.0

TH02054

52

TH03070

Phương pháp giảng dạy TTHCM (Lý thuyết)

3.0

3.0

0.0

TH03062

TH03063

TH03064

TH03065

TH03066

TH03068

53

TH03071

Thực hành giảng dạy TTHCM

4.0

0.0

4.0

TH03070

Tự chọn

6/18

 

 

 

54

TH03067

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế

2.0

1.5

0.5

TH02054

55

TH03072

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng

2.0

1.5

0.5

TH02054

56

TH03073

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ quốc tế

2.0

1.5

0.5

TH02054

57

TH03074

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và dân vận

2.0

1.5

0.5

 

58

TH03075

Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

2.0

1.5

0.5

TH02054

59

TH03076

 Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh

2.0

1.5

0.5

TH02054

60

TH03077

 Tư tưởng Hồ Chí Minh về công nhân, nông dân, trí thức

2.0

1.5

0.5

TH02054

61

TH03078

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phụ nữ, thanh - thiếu niên và nhi đồng

 

2.0

1.5

0.5

TH02054

62

TH03079

Vận dụng và phát triển sáng tạo

tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

2.0

1.0

1.0

TH03062

TH03063

TH03064

TH03065

TH03066

TH03068

Kiến thức bổ trợ

8

 

 

 

Bắt buộc

4

 

 

 

63

TH02053

Hồ Chí Minh tiểu sử

2.0

1.5

0.5

 

64

LS02248

Lịch sử Đảng (chuyên đề)

2.0

1.5

0.5

 

Tự chọn

4/8

 

 

 

65

LS01005

Lịch sử Việt Nam (chuyên đề)

2.0

1.5

0.5

 

66

LS01004

Lịch sử thế giới (chuyên đề)

2.0

1.5

0.5

 

67

QT01002

Thông tin đối ngoại

2.0

1.5

0.5

 

68

CT01005

Thể chế chính trị Việt Nam

2.0

1.5

0.5

 

69

TH03080

Kiến tập

2.0

0.5

1.5

 

70

TH03081

Thực tập nghề nghiệp

3.0

0.5

2.5

TH03080

71

TH04006

Khóa luận tốt nghiệp

7.0

0.5

6.5

TH03070

Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

7.0

 

 

 

72

TH03086

 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

2.0

1.5

0.5

TH02054

73

TH03087

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và quyền con người

 

3.0

 

2.0

1.0

TH02054

74

TH03088

Những luận điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam

2.0

1.0

1.0

TH03063

TH03064

TH03065

TH03066

TH03068

Tổng

130

 

 

 

                                                                                                                                                         GIÁM ĐỐC

 

                                                                                                                                                              Đã ký

 

                                                                                                                                                        PGS, TS. Trương Ngọc Nam

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ