Trang chủ    Giới thiệu    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO    ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 1    Quan hệ công chúng    Ngành Quan hệ công chúng

Ngành Quan hệ công chúng


HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3331/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

 

Trình độ đào tạo                : Đại học

Ngành đào tạo                   : Quan hệ công chúng

Mã ngành                          : 52 36 07 08

Loại hình đào tạo               : Chính quy

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

            Đào tạo đội ngũ PR chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn bậc đại học về chuyên ngành Quan hệ công chúng, khả năng thực hiện công tác Quan hệ công chúng trong các cơ quan, tổ chức Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị -  xã hội, các doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ; đồng thời có thể tự học để nâng cao trình độ hoặc tiếp tục được đào tạo ở trình độ sau đại học.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Về kiến thức:

           + Người học được trang bị kiến thức chung, cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân ngành Quan hệ công chúng, người học được trang bị những kiến thức chuyên ngành như sau:

           + Nắm vững bản chất của Quan hệ công chúng: Khái niệm, sự hình thành và phát triển của Quan hệ công chúng trên thế giới và tại Việt Nam, vai trò của nó trong đời sống xã hội, các nguyên tắc hoạt động của Quan hệ công chúng;

+ Hiểu rõ nhiệm vụ của cán bộ QHCC trong các tổ chức, cơ quan và công ty;

+ Có tri thức vững vàng về các phương tiện truyền thông đại chúng và biết cách tận dụng các phương tiện này trong quá trình quan hệ công chúng.

-Về kỹ năng:

           + Nắm vững kỹ năng xây dựng quan hệ giữa những cá nhân và tổ chức với các nhóm công chúng, mở rộng, duy trì và phát triển quan hệ với giới truyền thông; lập ra các kế hoạch truyền thông; xử lý thông tin trong khủng hoảng;

+ Có kỹ năng tổ chức các hoạt động truyền thông như triển lãm, gây quỹ, tài trợ, họp báo;

+ Có kỹ năng viết và biên tập và xuất bản các thông cáo báo chí và các sản phẩm truyền thông khác dưới hình thức in ấn, phát thanh, truyền hình và qua mạng điện tử.

- Về phẩm chất chính trị, đạo đức:

           + Có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Có đạo đức tác phong của người cán bộ cách mạng, ý thức kỷ luật tốt, tinh thần trách nhiệm cao, say mê nghề nghiệp và có mối quan hệ chặt chẽ gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân.

           + Được đào tạo cơ bản, hệ thống về Quan hệ công chúng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đương lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

            + Có tri thức khoa học, đặc biệt là tri thức chuyên sâu về Quan hệ công chúng, đồng thời am hiểu rộng các khoa học có liên quan, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ theo mục tiêu tổng quát đã nêu.

- Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp:

+ Làm việc tại các công ty truyền thông chuyên nghiệp trong và ngoài nước.

+ Làm truyền thông, PR, Marketing cho tất cả các tổ chức của Nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ.

+ Có năng lực nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy và hoạt động thực tiễn.

+ Có khả năng tham gia vào hoạt động tư tưởng của Đảng và các nhiệm vụ chính trị - xã hội của Đảng và Nhà nước.

- Trình độ ngoại ngữ

Người học khi tốt nghiệp đạt trình độ ngoại ngữ B2 khung châu Âu (tương đương 600 điểm TOEIC hoặc 550điểm TOEFL hoặc 5.5điểm IELTS).

- Trình độ Tin học

Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức tin học ứng dụng trình độ B, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.

2. Thời gian đào tạo: 4 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 128 tín chỉ

4. Đối tượng tuyển sinh: Mọi công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc gia đình, hoàn cảnh kinh tế đều có thể dự thi vào ngành Quan hệ công chúng nếu có đủ các điều kiện sau:

- Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc trở lên;

- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của Nhà nước;

- Đạt điểm xét tuyển theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

           Quy trình đào tạo thực hiện theo học chế tín chỉ theo Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27  tháng 12  năm  2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo Điều 27 của Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT.

6. Thang điểm:Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

             Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được tính theo công thức và cách thức quy định tại Điều 24 Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 3307/QĐ-HVBCTT ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

7. Nội dung chương trình:

7.1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 128 tín chỉ trong đó:

Khối kiến thức giáo dục đại cương

54 tín chỉ

- Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

13 tín chỉ

- Khoa học xã hội và nhân văn

23 tín chỉ

Bắt buộc:

19 tín chỉ

Tự chọn:

4/8 tín chỉ

- Toán và khoa học tự nhiên

3 tín chỉ

- Ngoại ngữ

15 tín chỉ

Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng

 

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

74 tín chỉ

- Kiến thức cơ sở ngành

16 tín chỉ

Bắt buộc:

10 tín chỉ

Tự chọn:

6/12 tín chỉ

- Kiến thức ngành và chuyên ngành

36 tín chỉ

Bắt buộc:

29 tín chỉ

Tự chọn:

7/14 tín chỉ

- Kiến thức bổ trợ

10 tín chỉ

Bắt buộc:

5 tín chỉ

Tự chọn:

5/10 tín chỉ

- Kiến tập

2 tín chỉ

- Thực tập nghề nghiệp

3 tín chỉ

- Khóa luận/tác phẩm tốt nghiệp

7 tín chỉ

 

7.2. Nội dung chương trình

 

TT

 

học phần

Học phần

Số tín chỉ

 

Phân bổ

Học phần tiên quyết

 

Lý thuyết

Thự chành

Khối kiến thức giáo dục đại cương

54

 

 

 

Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

13

 

 

 

1

TM01012

Triết học Mác – Lênin

3.0

2.0

1.0

 

2

KT01001

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

3.0

2.0

1.0

 

3

CN01002

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2.0

1.5

0.5

 

4

TH01001

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2.0

1.5

0.5

 

5

LS01001

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3.0

2.0

1.0

 

Khoa học xã hội và nhân văn

23

 

 

 

Bắt buộc

19

 

 

 

6

TG01006

Tâm lý học đại cương

2.0

1.5

0.5

 

7

CT01001

Chính trị học đại cương

2.0

1.5

0.5

 

8

XH01001

Xã hội học đại cương

2.0

1.5

0.5

 

9

KT01006

Kinh tế học đại cương

2.0

1.5

0.5

 

10

NP01001

Pháp luật đại cương

3.0

2.0

1.0

 

11

XD01001

Xây dựng Đảng

2.0

1.5

0.5

 

12

TG01004

Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn

2.0

1.5

0.5

 

13

TT01002

Cơ sở văn hoá Việt Nam

2.0

1.5

0.5

 

14

NP01002

Quản lý hành chính nhà nước

2.0

1.5

0.5

 

Tự chọn

4/8

 

 

 

15

ĐC01007

Thống kê và xử lý dữ liệu

2.0

1.5

0.5

 

16

TT01001

Lịch sử văn minh thế giới

2.0

1.5

0.5

 

17

ĐC01001

Tiếng Việt thực hành

2.0

1.5

0.5

 

18

QT01001

Quan hệ quốc tế đại cương

2.0

1.5

0.5

 

Toán và khoa học tự nhiên

3

 

 

 

19

ĐC01005

Tin học ứng dụng

3.0

1.0

2.0

 

Ngoại ngữ

15

 

 

 

20

NN01001

Tiếng Anh học phần 1

3.0

1.5

1.5

 

21

NN01002

Tiếng Anh học phần 2

4.0

2.0

2.0

 

22

NN01003

Tiếng Anh học phần 3

3.0

1.5

1.5

 

23

NN01013

Tiếng Anh học phần 4

5.0

2.5

2.5

 

Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng

 

 

 

 

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

74

 

 

 

Kiến thức cơ sở ngành

16

 

 

 

Bắt buộc

10

 

 

 

 24

BC02101

Lý thuyết truyền thông

2.0

1.0

1.0

 

25

QQ02452

Các phương tiện báo chí truyền thông

2.0

1.5

0.5

 

26

QQ02453

Marketing

3.0

2.0

1.0

 

27

QQ02454

Nhập môn Quảng cáo

3.0

2.0

1.0

 

Tự chọn

6/12

 

 

 

28

QQ02455

Tác động quảng cáo trong xã hội

2.0

1.5

0.5

 

29

QQ02456

Ngôn ngữ truyền thông

2.0

1.5

0.5

 

30

QQ02485

Luật và đạo đức báo chí truyền thông

2.0

1.5

0.5

 

31

QQ02457

Quản lý báo chí

2.0

1.5

0.5

 

32

QQ01001

Truyền thông trong lãnh đạo, quản lý

2.0

1.5

0.5

 

33

QQ02458

Kinh tế truyền thông

2.0

1.5

0.5

 

Kiến thức chuyên ngành

36

 

 

 

Bắt buộc

29

 

 

 

34

QQ03459

Nhập môn Quan hệ công chúng

3.0

2.0

1.0

 

35

QQ03460

Công chúng truyền thông

3.0

1.5

1.5

 

36

QQ03461

Quan hệ công chúng ứng dụng

2.0

1.0

1.0

QQ03459

QQ03460

37

QQ03462

Công cụ quan hệ công chúng 1

4.0

2.0

2.0

NN01003

QQ03459

QQ03460

38

QQ03463

Công cụ quan hệ công chúng 2

4.0

2.0

2.0

NN01003

QQ03459

QQ03460

QQ03460

39

QQ03464

Lập kế hoạch quan hệ công chúng

4.0

2.0

2.0

QQ03459

QQ03460

40

QQ03465

Quản lý vấn đề và quản lý khủng hoảng

3.0

1.5

1.5

QQ03459

QQ03460

41

QQ03466

Tổ chức sự kiện

3.0

1.5

1.5

QQ03459

QQ03460

42

QQ03467

Thiết kế trình bày cho quan hệ công  chúng

3.0

1.5

1.5

QQ03459

Tự chọn

7/14

 

 

 

43

QQ03468

Nghiên cứu và đánh giá quan hệ công chúng

2.0

1.0

1.0

QQ03459

QQ03460

44

QQ03469

Thuật ngữ PR

2.0

2.0

0

QQ03459

45

QQ03470

Các chuyên đề quan hệ công chúng

2.0

2.0

0

QQ03459

46

QQ03471

Quan hệ báo chí

2.0

1.5

0.5

QQ03459

47

QQ03472

Viết lời quảng cáo

3.0

1.5

1.5

QQ02454 QQ03459

48

QQ03473

Quản lý bán hàng và quan hệ khách hàng

3.0

1.5

1.5

QQ02453 QQ02454 QQ03459

Kiến thức bổ trợ

10

 

 

 

Bắt buộc

5

 

 

 

49

QQ03474

Truyền thông tiếp thị tích hợp (IMC)

2.0

2.0

0

QQ03459 QQ03469

50

QQ03475

Kĩ năng giao tiếp đàm phán

3.0

1.5

1.5

 

Tự chọn

5/10

 

 

 

51

QQ03476

Chiến lược Marketing

3.0

1.5

1.5

QQ02453

52

QQ03477

Hành vi khách hàng

2.0

1.5

0.5

QQ02453

53

QQ03478

Sản xuất quảng cáo

3.0

1.5

1.5

QQ02454

54

QQ03487

Thương mại điện tử và marketing kỹ thuật số

2.0

1.5

0.5

QQ02453

55

QQ03480

Kiến tập

2.0

0.5

1.5

 

56

QQ03481

Thực tập nghề nghiệp

3.0

0.5

2.5

 

57

QQ04024

Khóa luận/Tác phẩm tốt nghiệp

7.0

0.5

6.5

 

Học phần thay thế khóa luận/Tác phẩm tốt nghiệp

7.0

 

 

 

58

QQ03482

Quản trị thương hiệu

3.0

1.5

1.5

 

59

QQ03483

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

2.0

1.5

0.5

 

60

QQ03484

Kỹ năng phát ngôn

2.0

1.0

1.0

 

Tổng

128

 

 

 

 

                                                                                                                                                           GIÁM ĐỐC

                                                                                    

                                                                                                                                                                 Đã ký

 

                                                                                                                                             PGS, TS. Trương Ngọc Nam

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ