Trang chủ    SAU ĐẠI HỌC    Thông báo lịch học bổ sung kiến thức dự thi trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Thông báo lịch học bổ sung kiến thức dự thi trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

      Số: 3235/TB-HVBCTT-ĐT

               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          

                                                          Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2018

 

THÔNG BÁO

LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC DỰ THI TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2018

 

  1. Ngành Báo chí học, chuyên ngành Báo chí và chuyên ngành Quản lý báo chí truyền thông

Môn học

Số

 tín chỉ

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

Phòng học

Khoa

giảng dạy

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Cơ sở lý luận báo chí

3

01/8-03/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 04/8; sáng 05/8/2018

Cả ngày 02/8; sáng 03/8/2018

B6.101

Báo chí

Ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

10/8/2018

2. Luật pháp và đạo đức báo chí

3

Chiều 05/8/2018

06/8-10/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 09/8; sáng 10/8/2018

B6.101

PT-TH

Ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

14/8/2018

3. Lao động nhà báo

3

Cả ngày11/8; 12/8/2018

13/8-14/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 13/8; sáng 14/8/2018

B6.101

Báo chí

Ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

19/8/2018

4. Lý thuyết truyền thông

3

15/8-17/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 18/8; sáng 19/8/2018

Cả ngày 16/8; sáng 17/8/2018

B6.101

Báo chí

Ngành phù hợp, ngành khác

24/8/2018

5. Tác phẩm báo in

5

Chiều 19/8/2018

20/8-24/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 25/8; 26/8/2018

Cả ngày 22/8;  sáng 24/8/2018

B6.101

Báo chí

Ngành phù hợp, ngành khác

31/8/2018

6. Nghệ thuật nhiếp ảnh

3

27/8-31/8/2018 (buổi tối)

Sáng 01/9/2018

Cả ngày 30/8; sáng 31/8/2018

B6.101

Báo chí

Ngành phù hợp, ngành khác

08/9/2018

7. Dự án báo chí và các sản phẩm truyền thông

3

04/9-07/9 (buổi tối)

Cả ngày 08/9/2018

Cả ngày 06/9; sáng 07/9/2018

B6.101

Báo chí

Ngành phù hợp, ngành khác

13/9/2018

8. Công chúng báo chí

3

Cả ngày 09/9/2018

10/9-13/9/2018 (buổi tối)

Cả ngày 12/9; sáng 13/9/2018

B6.101

Báo chí

Ngành khác

17/9/2018

9. Tác phẩm báo chí truyền hình

4

14/9/2018 (buổi tối)

Cả ngày 15/9; 16/9/2018

17/9 - 19/9/2018 (buổi tối)

Cả ngày 18/9; 19/9/2018

B6.101

PT-TH

Ngành khác

21/9/2018

 

2. Ngành Báo chí học, chuyên ngành Phát thanh - Truyền hình và chuyên ngành Quản lý phát thanh, truyền hình và báo mạng điện tử

 

Môn học

Số

 tín chỉ

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

Phòng học

Khoa

giảng dạy

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Cơ sở lý luận báo chí

3

01/8-03/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 04/8; sáng 05/8/2018

Cả ngày 02/8; sáng 03/8/2018

B6.101

Báo chí

Ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

10/8/2018

2. Luật pháp và đạo đức báo chí

3

Chiều 05/8/2018

06/8-10/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 09/8; sáng 10/8/2018

B6.101

PT-TH

Ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

14/8/2018

3. Lao động nhà báo

3

Cả ngày 11/8; 12/8/2018

13/8-14/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 13/8; sáng 14/8/2018

B6.101

Báo chí

Ngành phù hợp,

ngành khác

19/8/2018

4. Tác phẩm báo Phát thanh- truyền hình

2

15/8-17/8/2018 (buổi tối)

Sáng 18/8/2018

Cả ngày 17/8/2018

B6.102

PT-TH

Ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

21/8/2018

5. Tác phẩm báo Mạng điện tử

2

Chiều 18/8; cả ngày 19/8/2018

20/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 20/8/2018

B6.102

PT-TH

Ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

25/8/2018

6. Tổ chức sản xuất chương trình phát thanh

3

21/8-24/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 25/8/2018

Cả ngày 23/8; sáng 24/8/2018

B6.102

PT-TH

Ngành phù hợp,

ngành khác

31/8/2018

7. Tổ chức sản xuất chương trình truyền hình

4

Cả ngày 26/8/2018

27/8-31/8/2018 (buổi tối)

Sáng 01/9/2018

Cả ngày 30/8; 31/8/2018

B6.102

PT-TH

Ngành phù hợp,

ngành khác

04/9/2018

8. Truyền thông xã hội và mạng xã hội

3

04/9-07/9/2018 (buổi tối)

Cả ngày 08/9/2018

Cả ngày 06/9; sáng 07/9/2018

B6.102

PT-TH

Ngành khác

11/9/2018

9. Ngôn ngữ báo chí

3

Cả ngày 09/9/2018

10/9-13/9/2018 (buổi tối)

Cả ngày 08/9; sáng 09/9/2018

B6.102

PT-TH

Ngành khác

15/9/2018


3. Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

 

Môn học

Số

 tín chỉ

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

Phòng học

Khoa

giảng dạy

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Xây dựng Đảng về chính trị và tư tưởng

3

01/8-03/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 04/8; sáng 05/8/2018

Cả ngày 02/8; sáng 03/8/2018

B6.103

Xây dựng Đảng

Ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

10/8/2018

2. Xây dựng Đảng về tổ chức và đạo đức

3

Chiều 05/8/2018

06/8-10/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 09/8; sáng 10/8/2018

B6.103

Xây dựng Đảng

Ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

14/8/2018

3. Lý luận hành chính nhà nước

3

Cả ngày 11/8; 12/8/2018

13/8-14/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 13/8; sáng 14/8/2018

B6.103

Xây dựng Đảng

Ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

19/8/2018

4. Quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trọng yếu

3

15/8-17/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 18/8; sáng 19/8/2018

Cả ngày 16/8; sáng 17/8/2018

B6.103

Xây dựng Đảng

Ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

24/8/2018

5. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và các lĩnh vực trọng yếu

3

Chiều 19/8/2018

20/8-24/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 23/8; sáng 24/8/2018

B6.103

Xây dựng Đảng

Ngành phù hợp, ngành khác

26/8/2018

6. Công tác dân vận của Đảng

2

Cả ngày 25/8; 26/8/2018

Cả ngày 27/8/2018

B6.103

Xây dựng Đảng

Ngành phù hợp, ngành khác

31/8/2018

7. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

3

27/8-31/8/2018 (buổi tối)

Sáng 01/9/2018

Cả ngày 30/8; sáng 31/8/2018

B6.103

Xây dựng Đảng

Ngành phù hợp, ngành khác

08/9/2018

8. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

3

04/9-07/9/2018 (buổi tối)

Cả ngày 08/9/2018

Cả ngày 06/9; sáng 07/9/2018

B6.103

Xây dựng Đảng

Ngành khác

14/9/2018

9. Lịch sử xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

4

Cả ngày 09/9/2018

10/9-14/9/2018 (buổi tối)

Sáng 15/9/2018

Cả ngày 13/9; 14/9/2018

B6.103

Xây dựng Đảng

Ngành khác

17/9/2018

10. Khoa học lãnh đạo và quản lý

3

Chiều 15/9; cả ngày 16/9/2018

17/9-19/9/2018 (buổi tối)

Cả ngày 18/9; sáng 19/9/2018

B6.103

Xây dựng Đảng

Ngành khác

21/9/2018


4. Ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

Môn học

Số

 tín chỉ

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

Phòng học

Khoa

giảng dạy

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Khoa học quản lý

2

01/8-03/8/2018 (buổi tối)

Sáng 04/8/2018

Cả ngày 03/8/2018

B6.104

Nhà nước-Pháp luật

Ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

06/8/2018

2. Khoa học chính sách công

2

Chiều 04/8; cả ngày 05/8/2018

06/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 06/8/2018

B6.104

Chính trị học

Ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

10/8/2018

3. Nghệ thuật phát biểu miệng

2

07/8-10/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 10/8/2018

B6.104

Tuyên truyền

Ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

12/8/2018

4. Nguyên lý công tác tư tưởng

2

Cả ngày 11/8; 12/8/2018

Cả ngày 13/8/2018

B6.104

Tuyên truyền

Ngành đúng, ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

16/8/2018

5. Quản lý hoạt động tư tưởng

2

13/8-16/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 16/8/2018

B6.104

Tuyên truyền

Ngành đúng, ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

20/8/2018

6. Thông tin cổ động và nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị

4

17/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 18/8; 19/8/2018

20/8-22/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 21/8; 22/8/2018

B6.104

Tuyên truyền

Ngành phù hợp, ngành khác

26/8/2018

7. Tâm lý học tuyên truyền và dư luận xã hội

4

23/8-24/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 25/8; 26/8/2018

27/8-28/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 27/8; 28/8/2018

B6.104

Tuyên truyền

Ngành phù hợp, ngành khác

31/8/2018

8. Xử lý tình huống công tác tư tưởng

2

29/8-31/8/2018 (buổi tối)

Sáng 01/9/2018

Cả ngày 31/8/2018

B6.104

Tuyên truyền

Ngành phù hợp, ngành khác

08/9/2018

9. Lý thuyết truyền thông, vận động và xã hội học trong lĩnh vực tư tưởng-văn hóa

4

04/9-07/9/2018 (buổi tối)

Cả ngày 08/9; 09/9/218

Cả ngày 06/9; 07/9/2018

B6.104

Tuyên truyền

Ngành khác

16/9/2018

10. Quản lý giáo dục, khoa học, y tế và soạn thảo văn bản công tác tư tưởng

6

10/9-14/9/2018 (buổi tối)

Cả ngày 15/9-16/9/2018

17/9-19/9/2018 (buổi tối)

Cả ngày 17/9; 18/9; 19/9/2018

B6.104

Tuyên truyền

Ngành khác

21/9/2018

5. Ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý văn hóa, giáo dục và khoa học

Môn học

Số

 tín chỉ

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

Phòng học

Khoa

giảng dạy

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Khoa học quản lý

2                 

01/8-03/8/2018 (buổi tối)

Sáng 04/8/2018

Cả ngày 03/8/2018

B6.104

Nhà nước-Pháp luật

Ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

06/8/2018

2. Khoa học chính sách công

2        

Chiều 04/8; cả ngày 05/8/2018

06/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 06/8/2018

B6.104

Chính trị học

Ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

10/8/2018

3. Lý luận đường lối văn hóa của Đảng

2

07/8-10/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 10/8/2018

B6.201

Tuyên truyền

Ngành đúng, ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

12/8/2018

4. Nguyên lý công tác tư tưởng

2         

Cả ngày 11/8; 12/8/2018

Cả ngày 13/8/2018

B6.104

Tuyên truyền

Ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

16/8/2018

5. Giao lưu tiếp biến văn hóa

2          

13/8-16/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 16/8/2018

B6.201

Tuyên truyền

Ngành đúng, ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

20/8/2018

6. Quản lý hoạt động lễ hội, sự kiện và di sản văn hóa

4

17/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 18/8; 19/8/2018

20/8-22/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 21/8; 22/8/2018

B6.201

Tuyên truyền

Ngành phù hợp, ngành khác

25/8/2018

7. Quản lý hoạt động tư tưởng văn hóa

4

23/8-24/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 25/8; 26/8/2018

27/8-28/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 27/8; 28/8/2018

B6.201

Tuyên truyền

Ngành phù hợp, ngành khác

31/8/2018

8. Nghiên cứu xã hội học  lĩnh vực tư tưởng - văn hóa

2         

29/8-31/8/2018 (buổi tối)

Sáng 01/9/2018

Cả ngày 31/8/2018

B6.201

Tuyên truyền

Ngành phù hợp, ngành khác

07/9/2018

9. Văn hóa nghệ thuật và tín ngưỡng tôn giáo

5

04/9-07/9/2018 (buổi tối)

Cả ngày 8/9; 9/9/2018

10/9-11/9/2018 (buổi tối)

Cả ngày 5/9; sáng 7/9/2018

B6.201

Tuyên truyền

Ngành khác

14/9/2018

10. Mô hình quản lý văn hóa Việt Nam và thế giới

2

12/9-14/9/2018 (buổi tối)

Sáng 15/9/2018

Cả ngày 14/9/2018

B6.201

Tuyên truyền

Ngành khác

17/9/2018

11. Xây dựng văn hóa cộng đồng

3

Chiều 15/9; sáng 16/9/2018

17/9-19/92018 (buổi tối)

Cả ngày 15/9; sáng 16/9/2018

B6.201

Tuyên truyền

Ngành khác

21/9/2018


6. Ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội

Môn học

Số

 tín chỉ

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

Phòng học

Khoa

giảng dạy

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Khoa học quản lý

2                 

01/8-03/8/2018 (buổi tối)

Sáng 04/8/2018

Cả ngày 03/8/2018

B6.104

Nhà nước-Pháp luật

Ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

06/8/2018

2. Khoa học chính sách công

2        

Chiều 04/8; sáng 05/8/2018

06/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 06/8/2018

B6.104

Chính trị học

Ngành phù hợp, ngành khác

10/8/2018

3. Nghệ thuật phát biểu miệng

2                  

07/8-10/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 10/8/2018

B6.104

Tuyên truyền

Ngành phù hợp, ngành khác

12/8/2018

4. Lý thuyết chung về quản lý xã hội

3         

Cả ngày 11/8; 12/82018

13/8-14/8 (buổi tối)

Cả ngày 13/8; sáng 14/8/2018

B6.202

Nhà nước-Pháp luật

Ngành đúng, Ngành gần, Ngành phù hợp, Ngành khác

15/8/2018

5. Thể chế trong quản lý

2                  

15/8-17/8/2018 (buổi tối)

Sáng 18/8/2018

Cả ngày 17/8/2018

B6.202

Nhà nước-Pháp luật

Ngành đúng, Ngành gần, Ngành phù hợp, Ngành khác

20/8/2018

 

6. Quản lý hành chính nhà nước

3          

Chiều 18/8; cả ngày 19/8/2018

20/8-22/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 21/8; sáng 22/8/2018

B6.202

Nhà nước-Pháp luật

Ngành đúng, Ngành gần, Ngành phù hợp, Ngành khác

26/8/2018

7. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

3                 

23/8-24/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 25/8; 26/8/2018

Cả ngày 23/8; sáng 24/8/2018

B6.202

Nhà nước-Pháp luật

Ngành phù hợp, Ngành khác

31/8/2018

8. Quản lý nguồn nhân lực

3          

27/8-31/8/2018 (buổi tối)

Sáng 01/9/2018

Cả ngày 30/8; sáng 31/8/2018

B6.202

Nhà nước-Pháp luật

Ngành phù hợp, Ngành khác

09/9/2018

9. Quản lý xã hội về khoa hoc, công nghệ, tài nguyên và môi trường

3

04/9-07/9/2018 (buổi tối)

Cả ngày 08/9; 09/9/2018

Cả ngày 06/9; sáng 07/9/2018

B6.202

Nhà nước-Pháp luật

Ngành khác

14/9/2018

10. Soạn thảo văn bản quản lý

3

10/9-14/9/2018 (buổi tối)

Sáng 15/9/2018

Cả ngày 13/9; sáng 14/9/2018

B6.202

Nhà nước-Pháp luật

Ngành khác

18/9/2018

7.  Ngành Chính trị học chuyên ngành Chính trị phát triển

Môn học

Số

 tín chỉ

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

Phòng học

Khoa

giảng dạy

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Khoa học quản lý

2                 

01/8-03/8/2018 (buổi tối)

Sáng 04/8/2018

Cả ngày 03/8/2018

B6.104

Nhà nước-PL

Ngành phù hợp

nhóm 1,2

06/8/2018

2. Khoa học chính sách công

2        

Chiều 04/8; sáng 05/8/2018

06/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 06/8/2018

B6.104

Chính trị học

Ngành phù hợp

nhóm 1,2

10/8/2018

3. Nghệ thuật phát biểu miệng

2                   

07/8-10/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 10/8/2018

B6.104

Tuyên truyền

Ngành phù hợp

nhóm 1,2

16/8/2018

4. Quyền lực chính trị và  cầm quyền

4          

Cả ngày 11/8; 12/8/2018

13/8-16/8 (buổi tối)

Cả ngày 15/8; 16/8/2018

B6.203

Chính trị học

Ngành đúng, ngành gần, ngành phù hợp nhóm 1,2

20/8/2018

5. Chính trị học phát triển

3

17/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 18/8; 19/8/2018 20/8/218 (buổi tối)

Cả ngày 17/8/2018;

sáng 20/8/2018

B6.203

Chính trị học

Ngành gần, ngành phù hợp nhóm 1,2

25/8/2018

6. Lịch sử tư tưởng chính trị

3

21/8-24/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 25/8/2018

Cả ngày 23/8; sáng 24/8/2018

B6.203

Chính trị học

Ngành gần, ngành phù hợp nhóm 1,2

31/8/2018

7. Thể chế chính trị thế giới đương đại

4

Cả ngày 26/8/2018

27/8-31/8/2018 (buổi tối)

Sáng 01/9/2018

Cả ngày 30/8; 31/8/2018

B6.203

Chính trị học

Ngành phù hợp

nhóm 1,2

09/9/2018

8. Chính trị học đại cương và chính trị học Việt Nam

4

04/9-07/9/2018 (buổi tối)

Cả ngày 08/9; 09/9/2018

Cả ngày 06/9; 07/9/2018

B6.203

Chính trị học

Ngành phù hợp

 nhóm 2

15/9/2018

9. Chính trị học so sánh

3

10/9-14/9/2018 (buổi tối)

Sáng 15/9/2018

Cả ngày 13/9; sáng 14/9/2018

B6.203

Chính trị học

Ngành phù hợp

 nhóm 2

19/9/2018

10. Hệ thống chính trị với quản lý xã hội

3

Chiều 15/9; cả ngày 16/9/2018

17/9-19/9/2018 (buổi tối)

Cả ngày 18/9; sáng 19/9/2018

B6.203

Chính trị học

Ngành phù hợp

 nhóm 2

21/9/2018

                                                                                                   

8.  Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành QHCC chuyên nghiệp và chuyên ngành Quản trị truyền thông

Môn học

Số

 tín chỉ

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

Phòng học

Khoa

giảng dạy

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Nhập môn PR

3                 

01/8-03/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 04/8; sáng 05/8/2018

Cả ngày 02/8; sáng 03/8/2018

B6.204

QHCC

Ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

10/8/2018

2. Nhập môn Quảng cáo

3        

Chiều 05/8/2018

06/8-10/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 09/8; sáng 10/8/2018

B6.204

QHCC

Ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

14/8/2018

3. Marketing

3                  

Cả ngày 11/8; 12/8/2018

13/8-14/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 13/8; sáng 14/8/2018

B6.204

QHCC

Ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

19/8/2018

4. Lý thuyết truyền thông

3         

15/8-17/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 18/8; sáng 19/8/2018

Cả ngày 16/8 - sáng 17/8/2018

Học ghép

B6.101

Báo chí

Ngành phù hợp, ngành khác

24/8/2018

5. Ngôn ngữ truyền thông

2

20/8-23/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 24/8/2018

B6.204

QHCC

Ngành phù hợp, ngành khác

26/8/2018

6. Công chúng truyền thông

2

24/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 25/8; sáng 26/8/2018

Cả ngày 24/8/2018

B6.204

QHCC

Ngành phù hợp, ngành khác

31/8/2018

7. Các phương tiện báo chí truyền thông

3

Chiều 26/8/2018

27/8-31/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 30/8 - sáng 31/8/2018

B6.204

QHCC

Ngành phù hợp, ngành khác

08/9/2018

8. Quản trị thương hiệu

3

04/9-07/9/2018 (buổi tối)

Cả ngày 08/9/2018

Cả ngày 06/9; sáng 07/9/2018

B6.204

QHCC

Ngành khác

13/9/2018

9. Kinh tế truyền thông

3

Cả ngày 09/9/2018

10/9-13/9/2018 (buổi tối)

Cả ngày 12/9; sáng 13/9/2018

B6.204

QHCC

Ngành khác

16/9/2018

10. Truyền thông tiếp thị tích hợp

3

14/9/2018 (buổi tối)

Cả ngày 15/9; 16/9/2018 17/9/2018 (buổi tối)

Chiều 14/9; Cả ngày 17/9/2018

B6.204

QHCC

Ngành khác

19/9/2018

 

9. Ngành Xã hội học

Môn học

Số

 tín chỉ

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

Phòng học

Khoa

giảng dạy

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Thiết kế nghiên cứu

2                  

01/8-03/8/2018 (buổi tối)

Sáng 04/8/2018

Cả ngày 03/8/2018

B8.102

Xã hội học

Ngành gần, ngành phù hợp

07/8/2018

2. Lịch sử xã hội học

2        

Cả ngày 05/8/2018

06/8-07/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 07/8/2018

B8.102

Xã hội học

Ngành gần, ngành phù hợp

11/8/2018

3. Xã hôi học về cơ cấu xã hội

2

08//8-10/8/2018 (buổi tối)

Sáng 11/8/2018

Cả ngày 10/8/2018

B8.102

Xã hội học

Ngành gần, ngành phù hợp

17/8/2018

4. Xã hội học nông thôn-đô thị

4

Chiều 11/8; cả ngày 12/8/2018

13/-17/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 16/8; 17/8/2018

B8.102

Xã hội học

Ngành gần, ngành phù hợp

19/8/2018

5. Phương pháp nghiên cứu xã hội học

6

Cả ngày 18/8; 19/8/2018

20/8-24/8 (buổi tối)

Cả ngày 18/8; sáng 19/8/2018

Cả ngày 22/8; 23/8; 24/8/2018

B8.102

Xã hội học

Ngành phù hợp

23/8/2018

6. Xã hội học gia đình

2

20/8-23/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 23/8/2018

B8.102

Xã hội học

Ngành phù hợp

26/8/2018

7. Xã hội học truyền thông đại chúng

2

Cả ngày 25/8; 26/8/2018

Cả ngày 27/8/2018

B8.102

Xã hội học

Ngành phù hợp

30/8/2018

 

10. Ngành Triết học

Môn học

Số

Tín chỉ

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

Phòng học

Khoa

giảng dạy

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Lịch sử triết học

2

01/8-03/8/2018 (buổi tối)

Sáng 04/8/2018

Cả ngày 03/8/2018

B8.103

Triết học

Ngành gần, ngành phù hợp

07/8/2018

2. Triết học ngoài Mácxít hiện đại

2

Cả ngày 05/8/2018

06/8-07/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 07/8/2018

B8.103

Triết học

Ngành gần, ngành phù hợp

12/8/2018

3. Chuyên đề duy vật biện chứng

3

08/8-10/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 11/8; sáng 12/8/2018

Cả ngày 09/8; sáng 10/8/2018

B8.103

Triết học

Ngành gần, ngành phù hợp

16/8/2018

4. Chuyên đề duy vật lịch sử

2

13/8-16/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 16/8/2018

B8.103

Triết học

Ngành gần, ngành phù hợp

19/8/2018

5. Lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam

2

17/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 18/8; sáng 19/8/2018

Cả ngày 17/8/2018

B8.103

Triết học

Ngành phù hợp

22/8/2018

6. Logic hình thức

2

Chiều 19/8/2018

20/8-22/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 22/8/2018

B8.103

Triết học

Ngành phù hợp

26/8/2018

7. Logic biện chứng

3

23/8-24/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 25/8; 26/8/2018

Cả ngày 25/8; sáng 26/8/2018

B8.103

Triết học

Ngành phù hợp

31/8/2018

8. Lịch sử triết học Mác-Lênin và một số tác phẩm kinh điển

3

27/8-31/8/2018 (buổi tối)

Sáng 01/9/2018

Cả ngày 30/8; sáng 31/8/2018

B8.103

Triết học

Ngành phù hợp

04/9/2018


11. Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

Môn học

Số

Tín chỉ

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

Phòng học

Khoa

giảng dạy

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa

3

01/8-03/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 04/8; sáng 05/8/2018

Cả ngày 02/8; sáng 03/8/2018

B8.203

CNXHKH

Ngành gần, ngành phù hợp

10/8/2018

2. Lịch sử tư tưởng Việt Nam

3

Chiều 05/8/2018

06/8-10/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 09/8; sáng 10/8/2018

B8.203

CNXHKH

Ngành gần, ngành phù hợp

12/8/2018

3. Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

2

Cả ngày 11/8; 12/8/2018

Cả ngày 13/8/2018

B8.203

CNXHKH

Ngành gân, ngành phù hợp

16/8/2018

4. Lịch sử triết học Mác-Lênin

2

13/8-16/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 16/8/2018

B8.203

CNXHKH

Ngành gần, ngành phù hợp

20/8/2018

5. Các tác phẩm tiêu biểu của C.Mác, Ph.Ănghen và Lênin về CNXHKH

4

17/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 18/8; 19/8/2018

20/8-22/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 21/8; 22/8/2018

B8.203

CNXHKH

Ngành phù hợp

26/8/2018

6. Học thuyết sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

3

23/8-24/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 25/8; 26/8/2018

Cả ngày 23/8; sáng 24/8/2018

B8.203

CNXHKH

Ngành phù hợp

31/8/2018

7. Phê phán các trào lưu phi Mác-xít

3

 

27/8-31/8/2018 (buổi tối)

Sáng 01/9/2018

Cả ngày 30/8; sáng 31/8/2018

B8.203

CNXHKH

Ngành phù hợp

04/9/2018

 

12. Ngành Kinh tế chính trị

Môn học

Số

Tín chỉ

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

Phòng học

Khoa

giảng dạy

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Tác phẩm kinh điển Mác-Ănghen-Lênin về phương thức sản tư bản chủ nghĩa

3

01/8-03/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 04/8; sáng 05/8/2018

Cả ngày 02/8; sáng 03/8/2018

B8.201

Kinh tế

Ngành gần, ngành phù hợp

09/8/2018

2. Tác phẩm kinh điển Mác-Ănghen-Lênin về thời kỳ quá độ

2

06/8-09/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 09/8/2018

B8.201

Kinh tế

Ngành gần, ngành phù hợp

13/8/2018

3. Lịch sử học thuyết kinh tế

3

10/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 11/8; 12/8/2018 13/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 10/8 và sáng 13/8/2018

B8.201

Kinh tế

Ngành gần, ngành phù hợp

17/8/2018

4. Kinh tế chính trị Mác-Lênin thời kỳ tư bản chủ nghĩa

2

14/8-17/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 17/8/2018

B8.201

Kinh tế

Ngành phù hợp

19/8/2018

5. Kinh tế chính trị Mác -Lênin thời kỳ quá độ

2

Cả ngày 18/8; 19/8/2018

Cả ngày 20/8/2018

B8.201

Kinh tế

Ngành phù hợp

23/8/2018

6. Kinh tế phát triển

2

20/8-23/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 23/8/2018

B8.201

Kinh tế

Ngành phù hợp

26/8/2018

7. Kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mỗ

2

Cả ngày 25/8; 26/8/2018

Cả ngày 27/8/2018

B8.201

Kinh tế

Ngành phù hợp

30/8/2018

 

13. Ngành Hồ Chí Minh học

Môn học

Số

Tín chỉ

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

Phòng học

Khoa

giảng dạy

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Hồ Chí Minh tiểu sử

2                 

01/8-03/8/2018 (buổi tối)

Sáng 04/8/2018

Cả ngày 03/8/2018

B8.101

TT HCM

Ngành đúng, ngành gần, ngành phù hợp

06/8/2018

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc

2        

Chiều 04/8; cả ngày 05/82018 06/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 06/8/2018

B8.101

TT HCM

Ngành đúng, ngành gần, ngành phù hợp

11/8/2018

3. Tư tưởng nhân văn, đạo đức, văn hóa Hồ Chí Minh

3                 

07/8-10/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 11/8/2018

Cả ngày 09/8; sáng 10/8/2018

B8.101

TT HCM

Ngành đúng, ngành gần, ngành phù hợp

16/8/2018

4. Phương pháp cách mạng và phong cách HCM

3          

Cả ngày 12/8/2018

13/8-16/8/2018 (buổi tối)

Cả này 15/8; sáng 16/8/2018

B8.101

TT HCM

Ngành gần, ngành phù hợp

20/8/2018

5. Tác phẩm Hồ Chí Minh

3

17/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 18/8; 16/8/2018

20/8/2018 (buổi tối)

Chiều 17/8 và cả ngày 20/8/2018

B8.101

TT HCM

Ngành phù hợp

26/8/2018

6. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam, đại đoàn kết

6

21/8-24/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 25/8; 26/8/2018

27/8-31/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 29/8; 30/8; 31/8/2018

B8.101

TT HCM

Ngành phù hợp

09/9/2018

7. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước, dân chủ và dân vận

4

04/9-07/9/2018 (buổi tối)

Cả ngày 08/9; 09/9/2018

Cả ngày 06/9; 07/9/2018

B8.101

TT HCM

Ngành phù hợp

13/9/2018

 

14. Ngành Xuất bản chuyên ngành Biên tập xuất bản và chuyên ngành Quản lý biên tập xuất bản

Môn học

Số

Tín chỉ

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

Phòng học

Khoa

giảng dạy

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Cơ sở lý luận xuất bản

3

01/8-03/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 04/8; 05/8/2018

Cả ngày 02/8; sáng 03/8/2018

B8.202

Xuất bản

Ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

10/8/2018

2. Tổ chức và biên tập bản thảo

5

Chiều 05/8/2018

06/8-10/82018 (buổi tối)

Cả ngày 11/8; 12/82018

Cả ngày 08/8; sáng 10/8/2018

B8.202

Xuất bản

Ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

16/8/2018

3. Quản lý nhà nước về xuất bản

2

13/8-16/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 16/8/2018

B8.202

Xuất bản

Ngành gần, ngành phù hợp, ngành khác

22/8/2018

4. Biên tập ngôn ngữ văn bản

4

17/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 18/8; 19/8/2018

20/8-22/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 21/8; sáng 22/8/2018

B8.202

Xuất bản

Ngành phù hợp, ngành khác

25/8/2018

5. Trình bày minh họa sách

2

23/8-24/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 25/8/2018

Cả ngày 24/8/2018

B8.202

Xuất bản

Ngành phù hợp, ngành khác

28/8/2018

6. Lịch sử xuất bản sách

2

Cả ngày 26/8/2018

27/8-28/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 28/8/2018

B8.202

Xuất bản

Ngành phù hợp, ngành khác

06/9/2018

7. Biên tập sách điện tử

3

29/8-31/8/2018 (buổi tối)

04/9-06/9/2018 (buổi tối)

Cả ngày 05/9; sáng 06/9/2018

B8.202

Xuất bản

Ngành phù hợp, ngành khác

10/9/2018

8. Phát hành sách

3

07/09/2018 (buổi tối)

Cả ngày 08/9; 09/9/2018 10/9/2018 (buổi tối)

Chiều 07/9 và cả ngày 10/9/2018

B8.202

Xuất bản

Ngành khác

15/9/2018

9. Soạn thảo và biên tập văn bản hành chính

3

11/9-14/9/2018 (buổi tối)

Cả ngày 15/9/2018

Cả ngày 13/9; sáng 14/9/2018

B8.202

Xuất bản

Ngành khác

20/9/2018

10. Quản trị doanh nghiệp xuất bản

3

Cả ngày 16/9/2018

17/9-20/09/2018 (buổi tối)

Cả ngày 18/9; sáng 20/9/2018

B8.202

Xuất bản

Ngành khác

22/9/2018

 

15. Ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Môn học

Số

Tín chỉ

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

Phòng học

Khoa

giảng dạy

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Cuộc vận đồng thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930)

2

01/8-03/8/2018 (buổi tối)

Sáng 04/8/2018

Cả ngày 03/8/2018

B8.301

Lịch sử Đảng

Ngành gần, ngành phù hợp

06/8/2018

2. Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)

2

Chiều 04/8; cả ngày 05/82018

06/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 06/8/2018

B8.301

Lịch sử Đảng

Ngành gần, ngành phù hợp

10/8/2018

3. Đảng lãnh đạo kháng chiến chống thực dân pháp  và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975)

2

07/8-10/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 10/8/2018

B8.301

Lịch sử Đảng

Ngành gần, ngành phù hợp

12/8/2018

4. Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên CNXH (1975-1986)

2

Cả ngày 11/8; 12/8/2018

Cả ngày 13/8/2018

B8.301

Lịch sử Đảng

Ngành gần, ngành phù hợp

16/8/2018

5. Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986 đến nay

2

13/8-16/82018 (buổi tối)

Cả ngày 16/8/2018

B8.301

Lịch sử Đảng

Ngành gần, ngành phù hợp

21/8/2018

6. Lịch sử Việt Nam

3

Cả ngày 18/8; 19/8/2018

20/8-21/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 20/8; sáng 21/8/2018

B8.301

Lịch sử Đảng

Ngành phù hợp

26/8/2018

7. Lịch sử thế giới

3

22/8-24/82018 (buổi tối)

Cả ngày 25/8; sáng 26/8/2018

Cả ngày 23/8;  sáng 24/8/2018

B8.301

Lịch sử Đảng

Ngành phù hợp

30/8/2018

8. Phương pháp luận sử học

2

27/8-30/8/2018 (buổi tối)

Cả ngày 30/8/2018

B8.301

Lịch sử Đảng

Ngành phù hợp

07/9/2018

9. Dân tộc học

2

04/9-07/9/2018 (buổi tối)

Cả ngày 07/9/2018

B8.301

Lịch sử Đảng

Ngành phù hợp

10/9/2018

 

Ghi chú:

- Thời gian học bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ Thạc sĩ quy định cho mỗi tín chỉ là 15 tiết, mỗi ngày học 10 tiết, mỗi buổi tối học 5 tiết;

- Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, buổi tối từ 17h30 đến 21h30; 

- Người học phải tham dự tối thiểu 75% số tiết trên lớp theo quy định của môn học và đóng học phí đầy đủ trước khi nộp tiểu luận kết thúc môn học;

- Thời gian ôn thi tuyển sinh từ ngày 01/10 đến ngày 07/10/2018 (Lịch ôn thi sẽ thông báo trên Website Học viện);

- Thời gian thi tuyển sinh được tổ chức vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật  20 và 21/10/2018 (Lịch thi sẽ thông báo trên Website Học viện);

- Ban Quản lý Đào tạo phối hợp với các Khoa đào tạo để tổ chức và thực hiện theo đúng nội dung Thông báo này;

Mọi thông tin liên quan đến Lịch học bổ sung kiến thức, liên hệ với Phòng Tuyển sinh, Kế hoạch và Tổng hợp đào tạo - Ban Quản lý Đào tạo. Điện thoại: 04.37546.963 (số máy lẻ 305); Di động: 0968 645 468 hoặc0912 613 584.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Học viện (để báo cáo);

- Các Khoa tuyển sinh thạc sĩ đợt 2;

- Văn phòng Học viện;

- Phòng Thanh tra;

- Trung tâm Thực hành và HTĐT;

- Trung tâm Khảo thí và ĐBCL;

- Phòng Quản lý Ký túc xá;

- Phòng Kế hoạch-Tài vụ;

- Website Học viện;

- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

(Đã ký)

 

 

PGS, TS. Trương Ngọc Nam

 

 

 

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ