Trang chủ    SAU ĐẠI HỌC    Thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                               Số: 1731/TB-HVBCTT-ĐT                                                                                Hà Nội, ngày 19 tháng  4 năm 2018

 

THÔNG BÁO

LỊCH THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2018

 

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018 như sau:

Ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Địa điểm

Sáng 05/5/2018

8h00

Tập huấn cán bộ coi thi

Ban Thư ký

B8.101

9h00-10h30

Tiếp sinh, phổ biến Quy chế thi

Cán bộ coi thi

Phòng thi

9h00

Làm đề thi môn tiếng Anh

Ban Đề thi

HT D

Chiều

05/5/2018

13h30

Chuyển đề đến Ban Coi thi

Ban Đề thi

B8.101

14h00-16h00

Thi môn: Tiếng Anh

Ban Coi thi

Nhà B8

Sáng 06/5/2018

5h00

Làm đề thi môn chủ chốt

Ban Đề thi

HT D

7h30

Chuyển đề đến Ban Coi thi

Ban Đề thi

B8.101

8h00-11h00

Thi môn chủ chốt:

Triết học Mác - Lênin

Ban Coi thi

Nhà B8

9h00

Làm đề thi môn chuyên ngành

Ban Đề thi

HT D

Chiều

06/5/2018

13h30

Chuyển đề thi đến Ban Coi thi

Ban Đề thi

B8.101

14h00-17h00

Thi môn chuyên ngành:

- Cơ sở lý luận báo chí (Chuyên ngành Báo chí và chuyên ngành Quản lý báo chí truyền thông)

- Tác phẩm báo chí phát thanh, truyền hình (Chuyên ngành Phát thanh-Truyền hình và chuyên ngành Quản lý phát thanh, truyền hình và báo mạng điện tử)

- Lý luận về xây dựng Đảng (Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước)

- Nguyên lý công tác tư tưởng (Chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa và chuyên ngành Quản lý văn hóa, giáo dục và khoa học)

- Lý thuyết chung về quản lý xã hội (Chuyên ngành Quản lý xã hội)

- Lịch sử tư tưởng chính trị (Chuyên ngành Chính trị phát triển)

Ban Coi thi

Nhà B8

 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ nghiêm túc Thông báo này./.

Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Học viện CTQG HCM;

- Ban Thanh tra Học viện CTQG HCM;

- Ban Giám đốc;

- Các đơn vị;

- Website;

- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

(Đã ký)

 

PGS, TS. Trương Ngọc Nam

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ