Trang chủ    SAU ĐẠI HỌC    Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

 HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Số: 133/TB-HVBCTT-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                         Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2018

 

                                                         

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2018

 

Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh hằng năm, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 (tháng 5) và đợt 2 (tháng 10) năm  2018, như sau:

       1. Thời gian đào tạo

       Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ: 2 năm.

       2. Thời gian và chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018: 550 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

TT

Ngành, chuyên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

2.1. Đợt 1 (tháng 5/2018)

200

Hình thức đào tạo chính quy không tập trung (học thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần)

 

1

Báo chí học, gồm các chuyên ngành:

- Báo chí;

- Quản lý báo chí truyền thông;

- Phát thanh - Truyền hình;

- Quản lý phát thanh, truyền hình và báo mạng điện tử.

60320101

80

2

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

60310203

30

3

Chính trị học, gồm các chuyên ngành:

- Quản lý xã hội;

- Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa;

- Quản lý văn hóa, giáo dục và khoa học.

- Chính trị phát triển

60310201

90

2.2. Đợt 2 (tháng 10/2018)

350

a.  Hình thức đào tạo chính quy không tập trung (học thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần)

 

1

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

60310203

20

2

Chính trị học, gồm các chuyên ngành:

- Chính trị phát triển;

- Quản lý xã hội;

- Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa;

- Quản lý văn hóa, giáo dục và khoa học.

60310201

50

3

Báo chí học, gồm các chuyên ngành:

- Báo chí;

- Quản lý báo chí truyền thông;

- Phát thanh - Truyền hình;

- Quản lý phát thanh, truyền hình và báo mạng điện tử

60320101

50

4

Kinh tế chính trị

60310102

20

5

Xã hội học

60310301

15

6

Quan hệ công chúng, gồm các chuyên ngành:

- Quan hệ công chúng chuyên nghiệp;

- Quản trị truyền thông.

60320108

20

7

Xuất bản, gồm các chuyên ngành:

- Biên tập xuất bản;

- Quản lý xuất bản.

60320401

15

b. Hình thức đào tạo chính quy tập trung (học 10 ngày/tháng)

1

Triết học

60220301

15

2

Chủ nghĩa xã hội khoa học

60220308

15

3

Hồ Chí Minh học

60310204

15

4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

60220315

15

5

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

60310203

20

6

Báo chí học, gồm các chuyên ngành:

- Báo chí;

- Quản lý báo chí truyền thông;

- Phát thanh - Truyền hình;

- Quản lý phát thanh, truyền hình và báo mạng điện tử

60320101

40

7

Chính trị học, gồm các chuyên ngành:

- Chính trị phát triển;

- Quản lý xã hội;

- Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa;

- Quản lý văn hóa, giáo dục và khoa học.

60310201

40

 

       3. Điều kiện dự tuyển

       Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải thoả mãn các điều kiện sau:

       - Điều kiện về văn bằng:

       + Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ.

       + Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng nhưng khác chuyên ngành; ngành gần hoặc ngành khác với ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và có giấy chứng nhận hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp.

       + Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ nước ngoài phải có xác nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

       - Điều kiện về thâm niên công tác:

       + Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi, được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học nếu xếp loại tốt nghiệp từ Khá trở lên. Trường hợp bằng tốt nghiệp xếp loại khác phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

       + Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng nhưng khác chuyên ngành hoặc ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

       + Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác với ngành đăng ký dự thi phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi (xem Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác và các môn học bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ đính kèm Thông báo này.

       - Điều kiện về sức khoẻ : Đủ sức khoẻ để học tập và công tác (có chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện đa khoa).

       - Điều kiện về hồ sơ :Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng mẫu và đúng thời hạn quy định của Học viện.

       4. Môn thi tuyển sinh

       a) Người dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ phải tham dự kỳ thi tuyển sinh do Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, gồm các môn quy định cho từng ngành/chuyên ngành như sau:

TT

Ngành, chuyên ngành

Môn chủ chốt

Môn chuyên ngành

1

Báo chí học, chuyên ngành Báo chí và chuyên ngành Quản lý báo chí truyền thông

Triết học Mác - Lênin

Cơ sở lý luận báo chí

2

Báo chí học, chuyên ngành Phát thanh - Truyền hình, chuyên ngành Quản lý phát thanh, truyền hình và báo mạng điện tử

Triết học Mác - Lênin

Tác phẩm báo chí phát thanh, truyền hình

3

Xuất bản,chuyên ngành Biên tập xuất bản và chuyên ngành Quản lý xuất bản

Triết học Mác - Lênin

Cơ sở lý luận xuất bản

4

Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp và chuyên ngành Quản trị truyền thông

Triết học Mác - Lênin

Lý thuyết quan hệ công chúng

5

Xã hội học

Triết học Mác - Lênin

Phương pháp nghiên cứu Xã hội học

6

Triết học

Triết học Mác - Lênin

Lịch sử Triết học

7

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Triết học Mác - Lênin

Chủ nghĩa xã hội khoa họcchuyên ngành

8

Kinh tế chính trị

Triết học Mác - Lênin

Kinh tế  chính trị  Mác-Lênin chuyên ngành

9

Lịch sử ĐảngCộng sản Việt Nam

Triết học Mác - Lênin

Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954-1975)

10

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Triết học Mác - Lênin

Lý luận về xây dựng Đảng

11

Hồ Chí Minh học

Triết học Mác - Lênin

Tư tưởngHồ Chí Minhvề độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

12

Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa, chuyên ngành Quản lý văn hóa, giáo dục và khoa học

Triết học Mác - Lênin

Nguyên lý công tác tư tưởng

13

Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội

Triết học Mác - Lênin

Lý thuyết chung về quản lý xã hội

14

Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển

Triết học Mác - Lênin

Lịch sử tư tưởng chính trị


       b) Môn Ngoại ngữ:

       - Miễn thi môn Ngoại ngữ, đối với thí sinh thuộc một trong các trường hợp sau: 

       + Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

       + Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

       + Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;

       + Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, do các đơn vị cấp chứng chỉ được quy định dưới đây:

TT

Ngoại ngữ

Chứng chỉ đạt yêu cầu

tối thiểu

Đơn vị cấp chứng chỉ

1

Tiếng Anh

  IELTS

4.5

- British Council (BC)

- International Development Program (IDP)

TOEIC

450

- British Council (BC)

- Educational Testing Service (ETS)

- International Development Program (IDP)

- IIG

Cambridge Exam

PET

BEC

Preliminary

BULATS

40

CEFR

B1

- Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

- Đại học Hà Nội

2

Tiếng Nga

TRKI

Cấp độ 1

Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội (The Russian centre of science and culture in Hanoi)

3

Tiếng Pháp

- DELF

- TCF niveau

- B1

- Cấp độ 3

Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques - CIEP)

4

     Tiếng

Trung Quốc

HSK

Cấp độ 3

- Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung Quốc (Han Ban)

- Ủy ban Khảo thí trình độ Hán ngữ quốc gia (The National Committee for the Test of Proficiency in Chinese)

5

Tiếng Đức

- ZD

B1

Ủy ban giáo dục phổ thông Đức tại nước ngoài (ZfA)

6

Tiếng Nhật

JLPT

Cấp độ N4

Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation)

       Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc Học viện sẽ thành lập Hội đồng kiểm tra năng lực ngoại ngữ của các thí sinh đã có chứng chỉ. Kết quả kiểm tra sẽ được sử dụng làm kết quả chính thức để xét miễn thi đầu vào, đầu ra về ngoại ngữ tại Học viện.

       - Thí sinh không thuộc diện miễn thi môn Ngoại ngữ phải tham dự kỳ kiểm tra trình độ ngoại ngữ mônTiếng Anh. Đề thi môn Tiếng Anhtrình độ A2 (bỏ phần thi nghe hiểu và thi nói) theo dạng thức đềB1 khung Châu Âu áp dụng cho đào tạo trình độ thạc sĩ.

       Lưu ý: Học viện tổ chức các lớp học, thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 trước khi thi tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ các đợt trong năm. Thông tin chi tiết xem trên Website của Học viện. Điện thoại liên hệ: 0983 173 087 (ThS. Phạm Thu Phương).

       5. Đối tượng và chính sách ưu tiên

       a. Đối tượng ưu tiên:

       - Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

       - Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

       - Con liệt sĩ;

       - Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;

       - Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định là khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành;

       - Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

       b. Chính sách ưu tiên:

       - Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn Ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo quy định và cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn chủ chốt ngành/chuyên ngành;

       - Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng ưu tiên.

       Lưu ý: Các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên, chứng chỉ Ngoại ngữ để xét miễn thiphải nộp cùng với hồ sơ đăng ký dự thi và trong thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

       6. Hồ sơ dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ gồm có:

1.

Phiếu đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ 02 bản (theo mẫu)

2.

Công văn cử đi thi của cơ quan quản lý (nếu là công chức, viên chức)

3.

Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)

4.

Bản sao công chứng bằng đại học và bảng điểm (Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm do nước ngoài cấp phải có bản dịch kèm theo).

5.

Bản sao công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có)

6.

Các giấy tờ xác nhận thâm niên nghề nghiệp (bắt buộc với các đối tượng ngành gần, ngành phù hợp và ngành khác).

7.

01 giấy chứng nhận sức khoẻ của bệnh viện đa khoa.

8.

02 ảnh 3 x 4 cho vào phong bì ghi rõ họ tên.

9.

02 phong bì ghi rõ họ tên, địa chỉ liên hệ của thí sinh (địa chỉ trên phong bì thư phải ghi rõ ràng, đầy đủ thông tin người nhận chuyển theo đường bưu điện và số điện thoại bàn và di động để liên hệ).

       7. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ

       Hồ sơ dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ do Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát hành.

       a) Thời gian phát hành và nhận hồ sơ:

       Đợt 1: Từ  ngày 10/01/2018đến hết ngày 14/4/2018. Thí sinh thuộc đối tượng học bổ sung kiến thức phải nộp hồ sơ trước ngày 24/02/2018.

       Đợt 2: Từ ngày 15/6/2018đến hết ngày 30/9/2018. Thí sinh thuộc đối tượng học bổ sung kiến thức phải nộp hồ sơ trước ngày 01/8/2018.

       Hồ sơ dự thi đã nộp không trả lại.

       b) Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:

       Phòng Tuyểnsinh, kế hoạch và tổng hợp, Ban Quản lý Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

       Điện thoại liên hệ:  (024) 37. 546. 963 (máy lẻ 307).

       8. Thời gian, địa điểm  học bổ sung kiến thức, ôn tập và thi tuyển sinh

       a. Thời gian học bổ sung kiến thức, ôn tập và thi tuyển sinh

       -  Đợt 1:

       + Thời gian học bổ sung kiến thức: Từ ngày 24/02/2018 đến ngày 14/4/2018, học liên tục vào các ngày trong tuần hoặc các ngày nghỉ và buổi tối.

       + Thời gian ôn thi tuyển sinh: Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 22/4/2018. Tổ chức ôn tập liên tục vào các ngày trong tuần.

       + Thời gian thi tuyển sinh: Tổ chức vào các ngày thứ  Bảy và Chủ nhật, (ngày 05/5/2018 và 06/5/2018).

       -  Đợt 2:

       + Thời gian học bổ sung kiến thức: Từ ngày 01/8/2018 đến ngày 30/9/2018, học liên tục vào các ngày trong tuần hoặc các ngày nghỉ và buổi tối.

       + Thời gian ôn thi tuyển sinh: Từ ngày 01/10 đến ngày 07/10/2018. Tổ chức ôn tập liên tục vào các ngày trong tuần.

       + Thời gian thi tuyển sinh: Tổ chức vào các ngày thứ  Bảy và Chủ nhật, (ngày 20 và 21/10/2018).

       b. Địa điểm

       Địa điểm tổ chức học bổ sung kiến thức, ôn tập và thi tuyển sinh của tất cả các loại hình đào tạo được tổ chức tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

       9. Kinh phí tuyển sinh

       - Lệ phí đăng ký tuyển sinh: 60.000 đồng/hồ sơ.

       - Lệ phí thi tuyển sinh: 360.000 đồng/thí sinh. Thí sinh diện miễn thi Ngoại ngữ nộp lệ phí thi 240.000đ.

       (Lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi nộp cùng hồ sơ).

       Thông tin chi tiết về tuyển sinh trình độ thạc sĩ được cập nhật trên Website: tuyensinhajc.edu.vn của Học viện Báo chí và Tuyên truyền./. 

Nơi nhận:   

- Học viện Chính trị quốc gia HCM (để b/c);

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c);

- Các Bộ, Ban, ngành ở Trung ương;

- Các báo, đài của Trung ương và địa phương;

- Các nhà xuất bản Trung ương và địa phương;                                                    

- Sở Nội vụ, BTC Tỉnh uỷ, Ban TG Tỉnh uỷ,

- VP Tỉnh uỷ, Trường CT tỉnh, TP trong cả nước;                               

- Các trường CĐ, đại học, học viện trong cả nước;                     

- Các trường đào tạo, bồi dưỡng của Đảng,

  Nhà nước và các đoàn thể chính trị-xã hội;    

- Lưu: VT, ĐT.                                                                                                                            

GIÁM ĐỐC

 

 

 

(Đã ký)

 

 

PGS, TS. Trương  Ngọc Nam

       Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác và các môn học bổ sung kiến thức ban hành kèm theo Quyết định xem tại đây

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ