Trang chủ    SAU ĐẠI HỌC    Danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2017

Danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2017

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

               Số:4668/QĐ-HVBCTT-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2017   

         

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2017

của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

 Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 22/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Quyết định số 473/2014/QĐ-HVBCTT ngày 28/02/2014 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định về xét tuyển nghiên cứu sinh ban hành kèm theo Quyết định số 4252/2017/QĐ-HVBCTT ngày 23/11/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ kết quả xét tuyển và chØ tiªutuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

 Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận 24 (hai mươi tư) thí sinh tróng tuyÓnnghiªn cøusinh năm 2017 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Th­êng trùcHội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng các khoa đào tạo trình độ tiến sĩ, các đơn vị có liên quan và các thí sinh có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Học viện CTQG HCM;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Ban Giám đốc Học viện;

- Như Điều 2;

- Lưu: VT, ĐT.

                GIÁM ĐỐC

           

              

            (Đã ký)

 

                                                 

               PGS, TS. Trương Ngọc Nam

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 4668/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày  12 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

 

1. Ngành: Chính trị học                                                      Mã số: 9310201

Chuyên ngành: Công tác tư tưởng                                    

TT

Họ và tên thí sinh

Ngày sinh

Điểm đánh giá

Bằng số

Bằng chữ

1

Lưu Huyền Trang

18/8/1986

80,6

Tám mươi phảy sáu

2

Đỗ An Biên

04/4/1979

73,4

Bảy ba phảy tư

3

Nguyễn Văn Hay

21/8/1977

71,3

Bảy mươi mốt phảy ba

4

Phan Hoàng Quỳnh

12/9/1989

68,1

Sáu tám phảy một

5

Đỗ Công Tiến

04/6/1987

63,6

Sáu mươi ba phảy sáu


2. Ngành:Báo chí học                                                         Mã số:9320101

TT

Họ và tên thí sinh

Ngày sinh

Điểm đánh giá

Bằng số

Bằng chữ

1

Nguyễn Đồng Anh

27/11/1986

83

Tám mươi ba

2

Lê Quang Tự Do

18/3/1978

79,1

Bảy mươi chín phảy một

3

Hồ Thị Thanh Bạch

19/5/1977

73,1

Bảy mươi ba phảy một

4

Nguyễn Thị Kiều Oanh

20/11/1987

61,0

Sáu mươi mốt


3. Ngành:Triết học                                                             Mã số:9229001

TT

Họ và tên thí sinh

Ngày sinh

Điểm đánh giá

Bằng số

Bằng chữ

1

Hoàng Quốc Dũng

21/11/1960

76,3

Bảy mươi sáu phảy ba


4. Ngành:Xuất bản                                                             Mã số:9320401

TT

Họ và tên thí sinh

Ngày sinh

Điểm đánh giá

Bằng số

Bằng chữ

1

Vũ Thị Ngọc Thùy

28/8/1983

74,7

Bảy mươi tư phảy bảy

2

Lê Hồng Quang

26/02/1978

60,4

Sáu mươi phảy bốn


5. Ngành:Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước      Mã số:9310202

TT

Họ và tên thí sinh

Ngày sinh

Điểm đánh giá

Bằng số

Bằng chữ

1

Tô Nài Não

18/03/1985

83,7

Tám mươi ba phảy bảy

2

Từ Lương

16/04/1978

79,9

Bảy mươi chín phảy chín

3

Lê Văn Phong

05/10/1985

79,4

Bảy mươi chín phảy tư

4

Nguyễn Mậu Hạnh

15/05/1964

78,7

Bảy mươi tám phảy bảy

5

Võ Đào Hà

19/09/1966

78,1

Bảy mươi tám phảy một

6

Phạm Văn Đoàn

01/04/1983

75,0

Bảy mươi lăm

7

Phạm Truyền Thống

16/08/1976

74,9

Bảy mươi tư phảy chín

8

Tô Hoàng Linh

13/01/1974

72,9

Bảy mươi hai phảy chín

9

Nguyễn Trung Dũng

20/10/1977

71,7

Bảy mươi mốt phảy bảy

10

Ngô Văn Hùng

02/10/1981

71,4

Bảy mươi mốt phảy bốn

11

Trần Trung Hiếu

05/06/1982

63,9

Sáu mươi ba phảy chín

12

Sisomxay KeoBounPhanh

07/04/1975

59,4

Năm mươi chín phảy bốn


GIÁM ĐỐC

 

                                                      ( Đã ký)

 

PGS, TS. Trương NgọcNam

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ