Trang chủ    SAU ĐẠI HỌC    Thông báo về việc điều chỉnh thời gian xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2017

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2017

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3318/TB-HVBCTT-ĐT

                    Hà Nội, ngày 21 tháng 9  năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh thời gian xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2017

 

 

Theo Thông báo số 1871/TB-HVBCTT-ĐT ngày 29/5/2017 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017, thời gian nhận hồ sơ hết ngày 29/9/2017 và thời gian xét tuyển dự kiến ngày 14 và 15/10/2017. Để tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đăng ký xét tuyển nghiên cứu sinh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điều chỉnh thời gian thu nhận hồ sơ và xét tuyển như sau:

Thời gian: - Nhận hồ sơ kéo dài đến hết ngày 17/11/2017

                 - Xét tuyển dự kiến 2 ngày 28 và 29/11/2017

Địa điểm: Phòng Tuyển sinh và Quản lý chương trình, Ban Quản lý Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, số 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: (024) 37.546.963 (số máy lẻ 306)

      Nơi nhận:

- Học viện CTQGHCM (để báo cáo);

- Bộ GD và ĐT (để báo cáo);

- Ban Giám đốc Học viện;

- Các đơn vị trong Học viện;

- Các trường Chính trị tỉnh, thành phố;

- Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố;

- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố;

- Các cơ quan Báo chí, Xuất bản  

- Trung ương và địa phương;

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, quận ủy;

- Các trường đào tạo, bồi dưỡng của các bộ, ban, ngành;

- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

 

     (Đã ký)      

                  

           

                 PGS, TS. Trương Ngọc Nam                   

 

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ