Trang chủ    SAU ĐẠI HỌC    Quyết định về việc xác định điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017

Quyết định về việc xác định điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

 HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Số: 1600/QĐ-HVBCTT-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                   Hà Nội,  ngày 05 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xác định điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 23 đợt 1 năm 2017

 

 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

         Căn cứ Quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 22/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Quyết định số 3434/QĐ/HVBCTT ngày 12/9/2014 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ vào kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, ngày 05/5/2017;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thí sinh thuộc diện xét trúng tuyển phải đạt 5,0 điểm trở lên ở các môn thi chủ chốt và chuyên ngành. Môn tiếng Anh dự thi phải đạt 50/100 điểm trở lên.

Điều 2. Điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 23 đợt 1 năm 2017 (2017-2019) của các ngành/chuyên ngành được xác định cụ thể như sau:

1. Ngành Báo chíhọc:

a.Chuyên ngành Báo chí: Tổng điểm 2 môn chủ chốt và chuyên ngành: 11,5 điểm trở lên.

b. Chuyên ngành Quản lý báo chí truyền thông: Tổng điểm 2 môn chủ chốt và chuyên ngành: 12,5 điểm trở lên.

c. Chuyên ngành Phát thanh-Truyền hình: Tổng điểm 2 môn chủ chốt và chuyên ngành: 13,0 điểm trở lên.

c. Chuyên ngành Quản lý phát thanh, truyền hình và báo mạng điện tử: Tổng điểm 2 môn chủ chốt và chuyên ngành: 11,5 điểm trở lên.

2. Ngành Chính trị học:

a. Chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng-văn hóa: Tổng điểm 2 môn chủ chốt và chuyên ngành: 13,0 điểm trở lên.

b. Chuyên ngành Quản lý văn hóa, giáo dục và khoa học: Tổng điểm 2 môn chủ chốt và chuyên ngành: 13,5 điểm trở lên.

c. Chuyên ngành Quản lý xã hội: Tổng điểm 2 môn chủ chốt và chuyên ngành: 11,5 điểm trở lên.

d. Chuyên ngành Chính trị phát triển: Tổng điểm 2 môn chủ chốt và chuyên ngành: 11,0 điểm trở lên.

3. Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước:Tổng điểm 2 môn chủ chốt và chuyên ngành: 11,5 điểm trở lên.

4. Ngành Quan hệ công chúng:

Chuyên ngành Quản trị truyền thông: Tổng điểm 2 môn chủ chốt và chuyên ngành: 11,5 điểm trở lên.

5. Ngành Kinh tế chính trị: Tổng điểm 2 môn chủ chốt và chuyên ngành: 12,0 điểm trở lên.

6. Ngành Xuất bản:

a. Chuyên ngành Biên tập xuất bản: Tổng điểm 2 môn chủ chốt và chuyên ngành: 13,75 điểm trở lên.

b. Chuyên ngành Quản lý xuất bản: Tổng điểm 2 môn chủ chốt và chuyên ngành: 14,0 điểm trở lên.

Điều 3. Các đồng chí Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Trưởng các khoa đào tạo sau đại học, các đơn vị có liên quan và các thí sinh dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;                

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (báo cáo);

- Học viện CTQGHCM (báo cáo);

- Ban Giám đốc HV;

- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

PGS, TS. Trương Ngọc Nam

 

 

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ