Trang chủ    SAU ĐẠI HỌC    Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                    Số: 1577/TB-HVBCTT-ĐT

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017

 

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017 như sau:

1.       Thời gian nhận đơn: Từ ngày 03/5/2017 đến hết ngày 17/5/2017 (trong giờ hành chính);

2.       Địa điểm nhận đơn:Phòng Tuyển sinh và Quản lý chương trình - Ban Quản lý Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (đơn phúc khảo theo mẫu đăng tải trên Website Học viện Báo chí và Tuyên truyền);

3.       Lệ phí phúc khảo: 60.000đ/môn (nộp tại Phòng Kế hoạch - Tài vụ của Học viện)

          Sau ngày 17/5/2017, Hội đồng Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện sẽ tiến hành chấm phúc khảo theo Quy chế hiện hành./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Học viện;

- Các khoa đào tạo sau đại học;

- Phòng Kế hoạch - Tài vụ;

- Website Học viện;

- Lưu: VT, ĐT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

PGS, TS. Lưu Văn An

 

 

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ