Trang chủ    SAU ĐẠI HỌC    Thông báo lịch học bổ sung kiến thức dự thi trình độ thạc sĩ năm 2017

Thông báo lịch học bổ sung kiến thức dự thi trình độ thạc sĩ năm 2017

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

                                 Số: 429/TB-HVBCTT-ĐT

               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017

 

THÔNG BÁO

LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC DỰ THI TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2017

 

1.      Ngành Báo chí học, chuyên ngành Báo chí và chuyên ngành Quản lý báo chí truyền thông

Môn học

Số TC    

Thời gian học

Phòng học

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Cơ sở lý luận báo chí

3 (45 tiết)

13/2 - 17/2/2017 (buổi tối)

18/2 - 19/2/2017 (thứ 7, CN)

B5.101 (buổi tối)

B8.101 (T7, CN)

Báo chí

Ngành gần, ngành khác

25/2/2017

2. Lao động nhà báo

2 (30 tiết)

20/2 - 24/2/2017 (buổi tối)

Sáng 25/2/2017 (thứ 7)

B5.101 (buổi tối)

B8.101 (T7, CN)

Báo chí

Ngành gần, ngành khác

1/3/2017

3. Luật pháp và đạo đức báo chí

2 (30 tiết)

Chiều 25/2 - 26/2/2017 (thứ 7, CN)

27/2 - 1/3/2017 (buổi tối)

B5.101 (buổi tối)

B8.101 (T7, CN)

PT-TH

Ngành gần, ngành khác

5/3/2017

4. Báo chí - Truyền thông đa phương tiện

2 (30 tiết)

2/3 - 3/3/2017 (buổi tối)

4/3 - 5/3/2017 (thứ 7, CN)

B5.101 (buổi tối)

B8.101 (T7, CN)

PT-TH

Ngành gần, ngành khác

11/3/2017

5. Lý thuyết truyền thông

2 (30 tiết)

6/3 - 10/3/2017 (buổi tối)

Sáng 11/3/2017 (thứ 7)

B5.101 (buổi tối)

B8.101 (T7, CN)

Báo chí

Ngành khác

15/3/2017

6. Ảnh thời sự báo chí

2 (30 tiết)

Chiều 11/3 - 12/3/2017 (thứ 7, CN)

13/3 - 15/3/2017 (buổi tối)

B5.101 (buổi tối)

B8.101 (T7, CN)

Báo chí

Ngành gần, ngành khác

19/3/2017

7. Công chúng báo chí

2 (30 tiết)

16/3 - 17/3/2017 (buổi tối)

18/3 - 19/3 (thứ 7, CN)

B5.101 (buổi tối)

B8.101 (T7, CN)

Báo chí

Ngành gần, ngành khác

25/3/2017

8. Biên tập báo chí

2 (30 tiết)

20/3 - 24/3/2017(buổi tối)

Sáng 25/3/2017 (thứ 7)

B5.101 (buổi tối)

B8.101 (T7, CN)

Báo chí

Ngành khác

1/4/2017

9. Tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí - Truyền thông

3 (45 tiết)

C25/3-26/3/2017 (thứ 7, CN)

27/3 - 31/3/2017 (buổi tối)

Sáng 1/4/2017 (thứ 7)

B5.101 (buổi tối)

B8.101 (T7, CN)

 

Báo chí

 

Ngành khác

 

5/4/2017


2.      Ngành Báo chí học, chuyên ngành Phát thanh - Truyền hình và chuyên ngành Quản lý phát thanh, truyền hình và báo mạng điện tử

Môn học

Số TC

Thời gian học

Phòng học

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1.Cơ sở lý luận báo chí

3 (45 tiết)

13/2 - 17/2/2017 (buổi tối)

18/2 - 19/2/2017 (thứ 7, CN)

B5.101 (buổi tối)

B8.101 (T7, CN)

 

Báo chí

 

Ngành gần

 

25/2/2017

2. Laođộng nhà báo

2 (30 tiết)

20/2 - 24/2/2017 (buổi tối)

Sáng 25/2/2017 (thứ 7)

B5.101 (buổi tối)

B8.101 (T7, CN)

 

Báo chí

 

Ngành gần

 

1/3/2017

3. Luật pháp và đạo đức báo chí

2 (30 tiết)

Chiều 25/2 - 26/2/2017 (thứ 7, CN)

27/2 - 1/3/2017 (buổi tối)

B5.101 (buổi tối)

B8.101 (T7, CN)

 

PT-TH

 

Ngành gần

 

5/3/2017

4. Tác phẩm báo Phát thanh

2 (30 tiết)

2/3 - 3/3/2017 (buổi tối)

4/3 - 5/3/2017 (thứ 7, CN)

B5.102 (buổi tối)

B8.102 (T7, CN)

 

PT-TH

 

Ngành gần

 

12/3/2017

5. Tác phẩm báo Truyền hình

3 (45 tiết)

6/3 - 10/3/2017 (buổi tối)

11/3 - 12/3/2017 (thứ 7, CN)

B5.102 (buổi tối)

B8.102 (T7, CN)

 

PT-TH

 

Ngành gần

 

18/3/2017

6. Tác phẩm báo Mạng điện tử

2 (30 tiết)

13/3 - 17/3/2017(buổi tối)

Sáng 18/3/2017 (thứ 7)

B5.102 (buổi tối)

B8.102 (T7, CN)

 

PT-TH

 

Ngành gần

 

25/3/2017

7. Tổ chức sản xuất chương trình phát thanh

3 (45 tiết)

Chiều 18/3 - 19/3/2017 (thứ 7, CN)

20/3 - 24/3/2017 (buổi tối)

Sáng 25/3/2017 (thứ 7)

B5.102 (buổi tối)

B8.102 (T7, CN)

 

PT-TH

 

Ngành khác

 

1/4/2017

8. Tổ chức sản xuất chương trình truyền hình

3  (45 tiết)

Chiều 25/3 - 26/3/2017(thứ 7, CN)

27/3 - 31/3/2017 (buổi tối)

Sáng 1/4/2017 (thứ 7)

B5.102 (buổi tối)

B8.102 (T7, CN)

 

PT-TH

 

Ngành khác

 

5/4/2017


3.      Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

 

Môn học

Số TC

Thời gian học

Phòng học

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. XD Đảng về chính trị và tư tưởng

3  (45 tiết)

13/2 - 17/2/2017 (buổi tối)

18/2 - 19/2/2017 (thứ 7, CN)

B5.103 (buổi tối)

B8.103 (T7, CN)

Xây dựng Đảng

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

25/2/2017

2. Xây dựng Đảng về tổ chức

2  (30 tiết)

20/2 - 24/2/2017 (buổi tối)

Sáng 25/2/2017 (thứ 7)

B5.103 (buổi tối)

B8.103 (T7, CN)

Xây dựng Đảng

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

1/3/2017

 

3. Lý luận hành chính nhà nước

2 (30 tiết)

Chiều 25/2 - 26/2/2017 (thứ 7, CN)

27/2 - 1/3/2017 (buổi tối)

B5.103 (buổi tối)

B8.103 (T7, CN)

Xây dựng Đảng

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

8/3/2017

4. Quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trọng yếu

3 (45 tiết)

2/3 - 3/3/2017 (buổi tối)

4/3 - 5/3/2017 (thứ 7, CN)

6/3 - 8/3/2017 (buổi tối)

B5.103 (buổi tối)

B8.103 (T7, CN)

Xây dựng Đảng

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

15/3/2017

5. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và các lĩnh vực trọng yếu

3 (45 tiết)

9/3 - 10/3/2017 (buổi tối)

11/3 - 12/3/2017 (thứ 7, CN)

13/3 - 15/3/2017 (buổi tối)

B5.103 (buổi tối)

B8.103 (T7, CN)

Xây dựng Đảng

 

Ngành gần, ngành khác

22/3/2017

6. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

3 (45 tiết)

16/3 - 17/3/2017(buổi tối)

 18/3 - 19/3/2017 (thứ 7, CN)

20/3 - 22/3/2017 (buổi tối)

B5.103 (buổi tối)

B8.103 (T7, CN)

Xây dựng Đảng

 

Ngành gần, ngành khác

26/3/2017

 

7. Công tác dân vận

2 (30 tiết)

23/3 - 24/3/2017 (buổi tối)

25/3 - 26/3/2017 (thứ 7, CN)

B5.103 (buổi tối)

B8.103 (T7, CN)

Xây dựng Đảng

Ngành khác

1/4/2017

 

8. Khoa học lãnh đạo và quản lý

2 (30 tiết)

27/3 - 31/3/2017(buổi tối)

Sáng 1/4/2017 (thứ 7)

B5.103 (buổi tối)

B8.103 (T7, CN)

Xây dựng Đảng

Ngành khác

5/4/2017


4.      Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp và chuyên ngành Quản trị truyền thông

 

Môn học

Số TC

Thời gian học

Phòng học

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Nhập môn Quan hệ công chúng

3  (45 tiết)

13/2 - 17/2/2017 (buổi tối)

18/2 - 19/2/2017 (thứ 7, CN)

B5.104 (buổi tối)

B8.201 (T7, CN)

Quan hệ công chúng

Ngành gần, ngành khác

25/2/2017

2. Công chúng truyền thông

2 (30 tiết)

20/2 - 24/2/2017 (buổi tối)

Sáng 25/2/2017 (thứ 7)

B5.104 (buổi tối)

B8.201 (T7, CN)

Quan hệ công chúng

Ngành gần, ngành khác

1/3/2017

3. Truyền thông tiếp thị tích hợp (IMC)

2  (30 tiết)

Chiều 25/2 - 26/2/2017 (thứ 7, CN)

27/2 - 1/3/2017 (buổi tối)

B5.104 (buổi tối)

B8.201 (T7, CN)

Quan hệ công chúng

Ngành gần, ngành khác

5/3/2017

4. Các phương tiện báo chí truyền thông

2 (30 tiết)

2/3 - 3/3/2017 (buổi tối)

4/3 - 5/3/2017 (thứ 7, CN)

B5.104 (buổi tối)

B8.201 (T7, CN)

Quan hệ công chúng

Ngành khác

11/3/2017

5. Lý thuyết truyền thông

2 (30 tiết)

6/3 - 10/3/2017 (buổi tối)

Sáng 11/3/2017 (thứ 7)

B5.101 (buổi tối)

B8.101 (T7, CN)

Báo chí

Ngành gần, ngành khác

18/3/2017

6. Tổ chức sự kiện

3 (45 tiết)

Chiều 11/3 - 12/3/2017 (thứ 7, CN)

13/3 - 17/3/2017 (buổi tối)

Sáng 18/3/2017 (thứ 7)

 

B5.104 (buổi tối)

B8.201 (T7, CN)

Quan hệ công chúng

Ngành gần, ngành khác

25/3/2017

7. Marketing

3 (45 tiết)

Chiều 18/3 - 19/3/2017 (thứ 7, CN)

20/3 - 24/3/2017 (buổi tối)

Sáng 25/3/2017 (thứ 7)

 

B5.104 (buổi tối)

B8.201 (T7, CN)

Quan hệ công chúng

Ngành gần, ngành khác

1/4/2017

8. Nhập môn Quảng cáo

3  (45 tiết)

Chiều 25/3 - 26/3/2017 (thứ 7, CN)

27/3 - 31/3/2017 (buổi tối)

Sáng 1/4/2017 (thứ 7)

 

B5.104 (buổi tối)

B8.201 (T7, CN)

Quan hệ công chúng

Ngành khác

5/4/2017


5.      Ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

 

Môn học

Số TC

Thời gian học

Phòng học

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Khoa học quản lý

3  (45 tiết)

13/2 - 17/2/2017 (buổi tối)

18/2 - 19/2/2017 (thứ 7, CN)

B5.201 (buổi tối)

B8.202 (T7, CN)

Nhà nước-PL

Ngành gần, ngành khác

 25/2/2017

2. Nghệ thuật phát biểu miệng

2  (30 tiết)

20/2 - 24/2/2017 (buổi tối)

Sáng 25/2/2017 (thứ 7)

B5.201 (buổi tối)

B8.202 (T7, CN)

Tuyên truyền

Ngành gần, ngành khác

4/3/2017

 

3. Khoa học chính sách công

3 (45 tiết)

Chiều 25/2 - 26/2/2017 (thứ 7, CN)

27/2 - 3/3/2017 (buổi tối)

Sáng 4/3/2017 (thứ 7)

B5.201 (buổi tối)

B8.202 (T7, CN)

Chính trị học

Ngành gần, ngành khác

11/3/2017

 

4. Nguyên lý công tác tư tưởng

3 (45 tiết)

Chiều 4/3 - 5/3/2017 (thứ 7, CN)

6/3 - 10/3/2017 (buổi tối)

Sáng 11/3/2017 (thứ 7)

B5.201 (buổi tối)

B8.202 (T7, CN)

Tuyên truyền

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

15/3/2017

5. Thông tin cổ động

2 (30 tiết)

Chiều 11/3 - 12/3/2017 (thứ 7, CN)

13/3 - 15/3/2017 (buổi tối)

B5.201 (buổi tối)

B8.202 (T7, CN)

Tuyên truyền

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

19/3/2017

 

6. Quản lý hoạt động tư tưởng

2 (30 tiết)

16/3 - 17/3/2017 (buổi tối)

18/3 - 19/3/2017 (thứ 7, CN)

B5.201 (buổi tối)

B8.202 (T7, CN)

Tuyên truyền

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

25/3/2017

7. Nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị

2 (30 tiết)

20/3 - 24/3/2017 (buổi tối)

Sáng 25/3/2017 (thứ 7)

B5.201 (buổi tối)

B8.202 (T7, CN)

Tuyên truyền

Ngành khác

29/3/2017

 

8. Dư luận xã hội

2  (30 tiết)

Chiều 25/3 - 26/3/2017 (thứ 7, CN)

27/3 - 29/3/2017 (buổi tối)

B5.201 (buổi tối)

B8.202 (T7, CN)

Tuyên truyền

Ngành khác

5/4/2017


6.      Ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý văn hóa, giáo dục và khoa học

 

Môn học

Số TC

Thời gian học

Phòng học

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Khoa học quản lý

3 (45 tiết)

13/2 - 17/2/2017 (buổi tối)

18/2 - 19/2/2017 (thứ 7, CN)

B5.201 (buổi tối)

B8.202 (T7, CN)

Nhà nước-PL

Ngành gần, ngành khác

 25/2/2017

2. Nghệ thuật phát biểu miệng

2 (30 tiết)

20/2 - 24/2/2017 (buổi tối)

Sáng 25/2 (thứ 7)

B5.201 (buổi tối)

B8.202 (T7, CN)

Tuyên truyền

Ngành gần, ngành khác

4/3/2017

 

3. Khoa học chính sách công

3 (45 tiết)

Chiều 25/2 - 26/2/2017 (thứ 7, CN)

27/2 - 3/3/2017 (buổi tối)

Sáng 4/3/2017 (thứ 7)

B5.201 (buổi tối)

B8.202 (T7, CN)

Chính trị học

Ngành gần, ngành khác

11/3/2017

 

4. Nguyên lý công tác tư tưởng

3 (45 tiết)

Chiều 4/3 - 5/3/2017 (thứ 7, CN)

6/3 - 10/3/2017 (buổi tối)

Sáng 11/3/2017 (thứ 7)

B5.201 (buổi tối)

B8.202 (T7, CN)

Tuyên truyền

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

15/3/2017

5. Lý luận và đường lối văn hóa của Đảng

2 (30 tiết)

Chiều 11/3 - 12/3/2017 (thứ 7, CN)

13/3 - 15/3/2017 (buổi tối)

B5.202 (buổi tối)

B8.203 (T7, CN)

Tuyên truyền

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

19/3/2017

 

6. Giao lưu tiếp biến văn hóa

2 (30 tiết)

16/3 - 17/3/2017 (buổi tối)

18/3 - 19/3/2017 (thứ 7, CN)

B5.202 (buổi tối)

B8.203 (T7, CN)

Tuyên truyền

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

25/3/2017

7. Quản lý nhà nước về văn hóa

2 (30 tiết)

20/3 - 24/3 (buổi tối)

Sáng 25/3/2017 (thứ 7)

B5.202 (buổi tối)

B8.203 (T7, CN)

Tuyên truyền

Ngành khác

29/3/2017

8. Quản lý hoạt động lễ hội và sự kiện

2 (30 tiết)

Chiều 25/3 - 26/3/2017 (thứ 7, CN)

27/3 - 29/3/2017 (buổi tối)

B5.202 (buổi tối)

B8.203 (T7, CN)

Tuyên truyền

Ngành khác

5/4/2017


7.      Ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội

 

Môn học

Số TC

Thời gian học

Phòng học

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Khoa học quản lý

3  (45 tiết)

13/2 - 17/2/2017 (buổi tối)

18/2 - 19/2/2017 (thứ 7, CN)

B5.201 (buổi tối)

B8.202 (T7, CN)

Nhà nước-PL

Ngành gần, ngành khác

 25/3/2017

2. Nghệ thuật phát biểu miệng

2 (30 tiết)

20/2 - 24/2/2017 (buổi tối)

Sáng 25/2/2017 (thứ 7)

B5.201 (buổi tối)

B8.202 (T7, CN)

Tuyên truyền

Ngành gần, ngành khác

4/3/2017

 

3. Khoa học chính sách công

3 (45 tiết)

Chiều 25/2 - 26/2/2017 (thứ 7, CN)

27/2 - 3/3/2017 (buổi tối)

Sáng 4/3/2017 (thứ 7)

B5.201 (buổi tối)

B8.202 (T7, CN)

Chính trị học

Ngành gần, ngành khác

11/3/2017

 

4. Lý thuyết chung về quản lý xã hội

3  (45 tiết)

Chiều 4/3 - 5/3/2017 (thứ 7, CN)

6/3 - 10/3/2017 (buổi tối)

Sáng 11/3/2017 (thứ 7)

B5.203 (buổi tối)

B8.301 (T7, CN)

 

Nhà nước-PL

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

15/3/2017

5. Thể chế trong quản lý

2 (30 tiết)

Chiều 11/3 - 12/3/2017 (thứ 7, CN)

13/3 -15/3/2017 (buổi tối)

B5.203 (buổi tối)

B8.301 (T7, CN)

 

Nhà nước-PL

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

22/3/2017

 

6. Quản lý hành chính nhà nước

3 (45 tiết)

16/3 - 17/3/2017 (buổi tối)

18/3- 19/3/2017 (thứ 7, CN)

20/3 - 22/3/2017 (buổi tối)

B5.203 (buổi tối)

B8.301 (T7, CN)

 

Nhà nước-PL

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

26/3/2017

7. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

2 (30 tiết)

23/3 - 24/3/2017 (buổi tối)

25/3 - 26/3/2017 (thứ 7, CN)

B5.203 (buổi tối)

B8.301 (T7, CN)

Nhà nước-PL

Ngành khác

1/4/2017

 

8. Quản lý nguồn nhân lực

2 (30 tiết)

27/3 - 31/3/2017 (buổi tối)

Sáng 1/4/2017 (thứ 7)

B5.203 (buổi tối)

B8.301 (T7, CN)

Nhà nước-PL

Ngành khác

 5/4/2017


8.      Ngành Chính trị học chuyên ngành Chính trị phát triển

 

Môn học

Số TC

Thời gian học

Phòng học

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Khoa học quản lý

3  (45 tiết)

13/2 - 17/2/2017 (buổi tối)

18/2 - 19/2/2017 (thứ 7, CN)

B5.201 (buổi tối)

B8.202 (T7, CN)

Nhà nước-PL

Ngành gần

 25/2/2017

2. Nghệ thuật phát biểu miệng

2  (30 tiết)

20/2 - 24/2/2017 (buổi tối)

Sáng 25/2/2017 (thứ 7)

B5.201 (buổi tối)

B8.202 (T7, CN)

Tuyên truyền

Ngành gần

4/3/2017

 

3. Khoa học chính sách công

3  (45 tiết)

Chiều 25/2 - 26/2/2017 (thứ 7, CN)

27/2 - 3/3/2017 (buổi tối)

Sáng 4/3/2017 (thứ 7)

B5.201 (buổi tối)

B8.202 (T7, CN)

Chính trị học

Ngành gần

11/3/2017

 

4. Lịch sử tư tưởng chính trị

3 (45 tiết)

Chiều 4/3 - 5/3/2017 (thứ 7, CN)

6/3 - 10/3/2017 (buổi tối)

Sáng 11/3/2017 (thứ 7)

B5.204 (buổi tối)

B8.302 (T7, CN)

Chính trị học

Ngành phù hợp, ngành gần

15/3/2017

5. Thể chế chính trị thế giới đương đại

2  (30 tiết)

Chiều 11/3 - 12/3/2017 (thứ 7, CN)

13/3 -15/3/2017 (buổi tối)

B5.204 (buổi tối)

B8.302 (T7, CN)

Chính trị học

Ngành phù hợp, ngành gần

22/3/2017

 

6. Quyền lực chính trị cầm quyền

3 (45 tiết)

16/3 - 17/3/2017 (buổi tối)

18/3- 19/3/2017 (thứ 7, CN)

20/3 - 22/3/2017 (buổi tối)

B5.204 (buổi tối)

B8.302 (T7, CN)

Chính trị học

Ngành phù hợp, ngành gần

26/3/2017

                                                                                                        

9.      Ngành Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản và chuyên ngành Quản lý và Biên tập xuất bản

 

Môn học

Số TC

Thời gian học

Phòng học

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

 

1. Cơ sở lý luận xuất bản 

4  (60 tiết)

13/2 - 17/2/2017 (buổi tối)

18/2 - 19/2/2017 (thứ 7, CN)

20/2 - 22/2/2017 (buổi tối)

B9.201 (buổi tối)

B8.303 (T7, CN)

Xuất bản

Ngành gần, ngành khác

1/3/2017

2. Tổ chức bản thảo

3  (45 tiết)

23/2 - 24/2/2017 (buổi tối)

25/2 - 26/2/2017 (thứ 7, CN)

27/2 - 1/3/2017 (buổi tối)

B9.201 (buổi tối)

B8.303 (T7, CN)

Xuất bản

Ngành gần, ngành khác

5/3/2017

 

3. Biên tập bản thảo

2  (30 tiết)

2/3 - 3/3/2017 (buổi tối)

4/3 - 5/3/2017 (thứ 7, CN)

B9.201 (buổi tối)

B8.303 (T7, CN)

Xuất bản

Ngành gần, ngành khác

11/3/2017

 

4. Quản lý nhà nước về xuất bản

2  (30 tiết)

6/3 - 10/3/2017 (buổi tối)

Sáng 11/3/2017 (thứ 7)

B9.201 (buổi tối)

B8.303 (T7, CN)

 

Xuất bản

 

Ngành gần, ngành khác

18/3/2017

 

5. Biên tập ngôn ngữ văn bản

 

3 (45 tiết)

Chiều 11/3 - 12/3/2017 (thứ 7, CN)

13/3 - 17/3/2017 (buổi tối)

Sáng 18/3/2017 (thứ 7)

B9.201 (buổi tối)

B8.303 (T7, CN)

 

Xuất bản

 

Ngành gần, ngành khác

22/3/2017

6. Trình bày minh họa sách

2 (30 tiết)

Chiều 18/3 - 19/3/2017 (thứ 7, CN)

 20/3 - 22/3/2017 (buổi tối)

B9.201 (buổi tối)

B8.303 (T7, CN)

Xuất bản

Ngành khác

26/3/2017

7. Lịch sử xuất bản sách

2 (30 tiết)

23/3 - 24/3/2017 (buổi tối)

25/3 - 26/3/2017 (thứ 7, CN)

B9.201 (buổi tối)

B8.303 (T7, CN)

 

Xuất bản

 

Ngành khác

1/4/2017

8. Xuất bản sách điện tử

2 (30 tiết)

27/3 - 31/3/2017 (buổi tối)

Sáng 1/4/2017 (thứ 7)

B9.201 (buổi tối)

B8.303 (T7, CN)

 

Xuất bản

 

Ngành khác

5/4/2017

                           

10. Ngành Kinh tế chính trị

 

Môn học

Số TC

Thời gian học

Phòng học

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Tác phẩm kinh điển Mác - Ăngghen -Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

3 (45 tiết)

13/2 - 17/2/2017 (buổi tối)

18/2 - 19/2/2017 (thứ 7, CN)

B9.202 (buổi tối)

A4.101 (T7, CN)

Kinh tế

Ngành phù hợp, Ngành gần

25/2/2017

2. Tác phẩm kinh điển Mác - Ăngghen -Lênin về thời kỳ quá độ

2 (30 tiết)

20/2 - 24/2/2017 (buổi tối)

Sáng 25/2/2017 (thứ 7)

B9.202 (buổi tối)

A4.101 (T7, CN)

Kinh tế

Ngành phù hợp, Ngành gần

4/3/2017

 

3. Lịch sử học thuyết kinh tế

3 (45 tiết)

Chiều 25/2 - 26/2/2017 (thứ 7, CN)

27/2 - 3/3/2017 (buổi tối)

Sáng 4/3/2017 (thứ 7)

B9.202 (buổi tối)

A4.101 (T7, CN)

Kinh tế

Ngành phù hợp, Ngành gần

8/3/2017

4. Kinh tế chính trị Mác - Lênin thời kỳ tư bản chủ nghĩa

2 (30 tiết)

Chiều 4/3 - 5/3/2017 (thứ 7, CN)

6/3 - 8/3/2017 (buổi tối)

B9.202 (buổi tối)

A4.101 (T7, CN)

Kinh tế

 

Ngành gần

12/3/2017

5. Kinh tế chính trị Mác - Lênin thời kỳ quá độ

2 (30 tiết)

9/3 - 10/3/2017 (buổi tối)

11/3 - 12/3/2017 (thứ 7, CN)

B9.202 (buổi tối)

A4.101 (T7, CN)

Kinh tế

 

Ngành gần

18/3/2017

6. Kinh tế phát triển

2 (30 tiết)

13/3 - 17/3/2017 (buổi tối)

Sáng 18/3/2017 (thứ 7)

B9.202 (buổi tối)

A4.101 (T7, CN)

Kinh tế

 

Ngành gần

22/3/2017

7. Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô

2 (30 tiết)

Chiều 18/3 - 19/3/2017 (thứ 7, CN)

20/3 - 22/3/2017 (buổi tối)

B9.202 (buổi tối)

A4.101 (T7, CN)

Kinh tế

 

Ngành gần

1/4/2017

 

Ghi chú:

- Thời gian học bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ Thạc sĩ quy định cho mỗi tín chỉ là 15 tiết, mỗi ngày học 10 tiết, mỗi buổi tối học 5 tiết;

- Học vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các buổi tối từ thứ Hai đến thứ Sáu. Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, buổi tối từ 17h30 đến 21h30; 

 - Người học phải tham dự tối thiểu 75% số tiết trên lớp theo quy định của môn học và đóng học phí đầy đủ trước khi nộp tiểu luận kết thúc môn học;

          - Thời gian ôn thi tuyển sinh từ ngày 8/4 đến ngày 16/4/2017 (Lịch ôn thi sẽ thông báo trên Website Học viện);

- Thời gian thi tuyển sinh được tổ chức vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật  22 và 23/4/2017 (Lịch thi sẽ thông báo trên Website Học viện);

- Ban Quản lý Đào tạo phối hợp với các Khoa đào tạo để tổ chức và thực hiện theo đúng nội dung Thông báo này;

Mọi thông tin liên quan đến Lịch học bổ sung kiến thức, liên hệ với Phòng Kế hoạch - Tổng hợp đào tạo - Ban Quản lý Đào tạo. Điện thoại: 04.37548.963 (số máy lẻ 305); Di động: 091 3.585.062 hoặc 0968 645 468 hoặc 090 3 286 590.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Học viện (để báo cáo);

- Các Khoa đào tạo có tên trong TB;

- Văn phòng Học viện;

- Phòng Thanh tra;

- Trung tâm Thực hành và HTĐT;

- Trung tâm Khảo thí và ĐBCL;

- Phòng Quản lý Ký túc xá;

- Phòng Kế hoạch-Tài vụ;

- Website Học viện;

- Lưu: VT, ĐT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

PGS, TS. Lưu Văn An

 

 

 

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ