Trang chủ    SAU ĐẠI HỌC    Thông báo về việc xác định điểm trúng tuyển tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Thông báo về việc xác định điểm trúng tuyển tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

*

Số 3608-QĐ/HVBCTT-ĐT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc xác định điểm trúng tuyển tuyển sinh trình độ thạc sĩ

khóa 27 đợt 1 năm 2021

-----

 

Căn cứ Quyết định số 6591-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quyết định số 1537/QĐ -TTg ngày 22/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Quyết định số 3434/QĐ-HVBCTT ngày 12/9/2014 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ vào kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh ngày 15/7/2021;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh,

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thí sinh thuộc diện xét trúng tuyển phải đạt 5,0 điểm trở lên ở các môn thi chủ chốt (Triết học Mác-Lênin) và chuyên ngành. Môn tiếng Anh dự thi phải đạt 50/100 điểm trở lên.

Điều 2. Điểm trúng tuyển vào học Cao học khóa 27 đợt 1 năm 2021 (2021- 2023) của các ngành/chuyên ngành được xác định cụ thể như sau:

1. Ngành Báo chí học:

a. Chuyên ngành Báo chí: Tổng điểm 2 môn chủ chốt và chuyên ngành:12.5 điểm trở lên.

b. Chuyên ngành Quản lý báo chí truyền thông: Tổng điểm 2 môn chủ chốt và chuyên ngành:12.0 điểm trở lên.

c. Chuyên ngành Phát thanh-truyền hình: Tổng điểm 2 môn chủ chốt và chuyên ngành:14.0 điểm trở lên.

d. Chuyên ngành Quản lý phát thanh, truyền hình và báo mạng điện tử: Tổng điểm 2 môn chủ chốt và chuyên ngành:11.0 điểm trở lên.

2. Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội: Tổng điểm 2 môn chủ chốt và chuyên ngành: 12.0 điểm trở lên.

3. Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển: Tổng điểm 2 môn chủ chốt và chuyên ngành: 12.5 điểm trở lên.

4. Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa: Tổng điểm 2 môn chủ chốt và chuyên ngành: 12.5 điểm trở lên.

5. Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước: Tổng điểm 2 môn chủ chốt và chuyên ngành: 12.5 điểm trở lên.

6. Ngành Xuất bản, chuyên ngành Quản lý xuất bản: Tổng điểm 2 môn chủchốt vàchuyên ngành: 14.0 điểm trở lên.

7. Ngành Quan hệ Quốc tếchuyên ngành Quản lý hoạt động đối ngoại: Tổng điểm 2 môn chủ chốt vàchuyên ngành: 12.5 điểm trở lên.

8. Ngành Quan hệ công chúngchuyên ngành Quản trị truyền thông: Tổng điểm 2 môn chủ chốt và chuyên ngành: 13.5 điểm trở lên

         Điều 3. Trưởng ban Quản lý đào tạo, Trưởng các khoa đào tạo sau đại học, các đơn vị có liên quan và các thí sinh dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 Nơi nhận:

- Như Điều 3,

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (báo cáo),

- Học viện CTQGHCM (báo cáo),

- Ban Giám đốc HV,

- Lưu: VT, ĐT.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC-CTHĐTS

 

(Đã ký)

 

Phạm Minh Sơn

Chú ý: Thí sinh xem điểm thi tại mục tra cứu kết quả thi thạc sĩ đợt 1 năm 2021

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ