Trang chủ    SAU ĐẠI HỌC    Thông báo lịch học bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Thông báo lịch học bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

*

                                                           Số 3164-TB/HVBCTT-ĐT

               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

          

                                                Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC DỰ THI TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2020

 

 

1. Ngành Báo chí học, chuyên ngành Báo chí và chuyên ngành Quản lý báo chí truyền thông

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Phòng học

Thảo luận/thực hành

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Lý thuyết truyền thông

3

03/9; 04/9/2020 (buổi tối)

B5.201

Cả ngày 07/9;

sáng 08/9/2020

Viện Báo chí

Ngành khác

12/9/2020

Cả ngày 05/9; 06/9/2020

2. Cơ sở lý luận báo chí

3

10/9; 11/9/2020 (buổi tối)

B5.201

Cả ngày 14/9;

sáng 15/9/2020

Viện Báo chí

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

19/9/2020

Cả ngày 12/9; 13/9/2020

3. Pháp luật và đạo đức báo chí truyền thông

3

17/9; 18/9/2020 (buổi tối)

B5.201

Cả ngày 21/9;

sáng 22/9/2020

PT-TH

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

26/9/2020

Cả ngày 19/9; 20/9/2020

4. Lao động nhà báo

3

24/9; 25/9/2020 (buổi tối)

B5.201

Cả ngày 28/9; sáng 29/9/2020

Viện Báo chí

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

03/10/2020

Cả ngày 26/9; 27/9/2020

5. Tác phẩm báo chí thông tấn

3

01/10; 02/10/2020 (buổi tối)

B5.201

Cả ngày 05/10; sáng 06/10/2020

Viện Báo chí

Ngành gần,

ngành khác

10/10/2020

Cả ngày 03/10; 04/10/2020

6. Lý thuyết và kỹ năng báo chí - truyền thông dữ liệu

3

08/10; 09/10/2020 (buổi tối)

B5.201

Cả ngày 12/10; sáng 13/10/2020

Viện Báo chí

Ngành gần,

ngành khác

17/10/2020

Cả ngày 10/10; 11/10/2020

2. Ngành Báo chí học, chuyên ngành Phát thanh - Truyền hình và chuyên ngành Quản lý phát thanh, truyền hình và báo mạng điện tử

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Phòng học

Thảo luận/thực hành

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Ngôn ngữ báo chí

3

03/9; 04/9/2020 (buổi tối)

B5.204

Cả ngày 07/9;

sáng 08/9/2020

PT-TH

Ngành khác

12/9/2020

Cả ngày 05/9; 06/9/2020

2. Cơ sở lý luận báo chí

3

10/9; 11/9/2020 (buổi tối)

B5.201

Cả ngày 14/9;

sáng 15/9/2020

Viện Báo chí

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

19/9/2020

Cả ngày 12/9; 13/9/2020

3. Pháp luật và đạo đức báo chí truyền thông

3

17/9; 18/9/2020 (buổi tối)

B5.201

Cả ngày 21/9;

sáng 22/9/2020

PT-TH

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

26/9/2020

Cả ngày 19/9; 20/9/2020

4. Tác phẩm báo Phát thanh, truyền hình

3

24/9; 25/9/2020 (buổi tối)

B5.204

Cả ngày 28/9; sáng 29/9/2020

PT-TH

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

03/10/2020

Cả ngày 26/9; 27/9/2020

5. Tổ chức sản xuất chương trình phát thanh, Truyền hình

3

01/10; 02/10/2020 (buổi tối)

B5.204

Cả ngày 05/10; sáng 06/10/2020

PT-TH

Ngành gần,

ngành khác

10/10/2020

Cả ngày 03/10; 04/10/2020

6. Tác phẩm báo Mạng điện tử

3

08/10; 09/10/2020 (buổi tối)

B5.204

Cả ngày 12/10; sáng 13/10/2020

PT-TH

Ngành gần,

ngành khác

17/10/2020

Cả ngày 10/10; 11/10/2020

3. Ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Phòng học

Thảo luận/thực hành

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Khoa học quản lý

03/9; 04/9/2020 (buổi tối)

B6.204

Cả ngày 07/9;

sáng 08/9/2020

Nhà nước & Pháp luật

Ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

12/09/2020

Cả ngày 05/9; 06/9/2020

2. Lý thuyết chung về quản lý xã hội

10/9; 11/9/2020 (buổi tối)

B6.204

Cả ngày 14/9;

sáng 15/9/2020

Nhà nước & Pháp luật

Ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

19/09/2020

Cả ngày 12/9; 13/9/2020

3. Quản lý cấp cơ sở

2

Cả ngày 19/9; 20/9/2020

B6.204

Cả ngày 21/9/2020

Nhà nước & Pháp luật

Ngành phù hợp, ngành gần,

ngành khác

26/09/202

4. Quản lý nguồn nhân lực xã hội

3

24/9; 25/9/2020 (buổi tối)

B6.204

Cả ngày 28/9;

sáng 29/9/2020

Nhà nước & Pháp luật

Ngành gần,

ngành khác

03/10/2020

Cả ngày 26/9; 27/9/2020

5. Soạn thảo văn bản quản lý

3

01/10; 02/10/2020 (buổi tối)

B6.204

Cả ngày 05/10;

sáng 06/10/2020

Nhà nước & Pháp luật

Ngành khác

10/10/2020

Cả ngày 03/10; 04/10/2020

6. Giao tiếp trong quản lý

2

Cả ngày 10/10; 11/10/2020

B6.204

Cả ngày 12/10/2020

Nhà nước & Pháp luật

Ngành khác

17/10/2020

4. Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Phòng học

Thảo luận/thực hành

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Xây dựng Đảng về chính trị và tư tưởng

3

03/9; 04/9/2020 (buổi tối)

B5.102

Cả ngày 07/9;

sáng 08/9/2020

Xây dựng Đảng

Ngành phù hợp, ngành gần nhóm 1&2

12/9/2020

Cả ngày 05/9; 06/9/2020

2. Xây dựng Đảng về tổ chức và đạo đức

3

10/9; 11/9/2020 (buổi tối)

B5.102

Cả ngày 14/9;

sáng 15/9/2020

Xây dựng Đảng

Ngành phù hợp, ngành gần nhóm 1&2

19/9/2020

Cả ngày 12/9; 13/9/2020

3. Quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trọng yếu

3

17/9; 18/9/2020 (buổi tối)

B5.102

Cả ngày 21/9;

sáng 22/9/2020

Xây dựng Đảng

Ngành phù hợp, ngành gần nhóm 1&2

26/9/2020

Cả ngày 19/9; 20/9/2020

4. Lý luận hành chính nhà nước

3

24/9; 25/9/2020 (buổi tối)

B5.102

Cả ngày 28/9; sáng 29/9/2020

Xây dựng Đảng

Ngành gần nhóm 1&2

03/10/2020

Cả ngày 26/9; 27/9/2020

5. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và các lĩnh vực trọng yếu

3

01/10; 02/10/2020 (buổi tối)

B5.102

Cả ngày 05/10; sáng 06/10/2020

Xây dựng Đảng

Ngành gần nhóm 1&2

10/10/2020

Cả ngày 03/10; 04/10/2020

6. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

3

08/10; 09/10/2020 (buổi tối)

B5.102

Cả ngày 12/10; sáng 13/10/2020

Xây dựng Đảng

Ngành gần nhóm 2

17/10/2020

Cả ngày 10/10; 11/10/2020

7. Công tác dân vận của Đảng

2

Cả ngày 17/10; 18/10/2020

B5.102

Cả ngày 19/10/2020

Xây dựng Đảng

Ngành gần nhóm 2

21/10/2020


5. Ngành Quan hệ công chúng

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Phòng học

Thảo luận/thực hành

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Lý thuyết truyền thông

3

03/9; 04/9/2020 (buổi tối)

B5.201

Cả ngày 07/9;

sáng 08/9/2020

Viện Báo chí

Ngành gần,

ngành khác

03/10/2020

Cả ngày 05/9; 06/9/2020

2. Nhập môn PR

3

10/9; 11/9/2020 (buổi tối)

B5.203

Cả ngày 14/9;

sáng 15/9/2020

QHCC

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

12/9/2020

Cả ngày 12/9; 13/9/2020

3. Nhập môn Quảng cáo

3

17/9; 18/9/2020 (buổi tối)

B5.203

Cả ngày 21/9;

sáng 22/9/2020

QHCC

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

19/9/2020

Cả ngày 19/9; 20/9/2020

4. Nhập môn Marketing

3

24/9; 25/9/2020 (buổi tối)

B5.203

Cả ngày 28/9; sáng 29/9/2020

QHCC

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

26/9/2020

Cả ngày 26/9; 27/9/2020

5. Các phương tiện truyền thông

3

01/10; 02/10/2020 (buổi tối)

B5.203

Cả ngày 05/10; sáng 06/10/2020

QHCC

Ngành gần,

ngành khác

10/10/2020

Cả ngày 03/10; 04/10/2020

6. Ngôn ngữ truyền thông

3

08/10; 09/10/2020 (buổi tối)

B5.203

Cả ngày 12/10; sáng 13/10/2020

QHCC

Ngành khác

17/10/2020

Cả ngày 10/10; 11/10/2020

7. Truyền thông tiếp thị tích hợp IMC

2

Cả ngày 17/10; 18/10/2020

B5.203

Cả ngày 19/10/2020

QHCC

Ngành khác

21/10/2020


6. Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quản lý hoạt động đối ngoại

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Phòng học

Thảo luận/thực hành

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Quan hệ quốc tế

3

03/9; 04/9/2020 (buổi tối)

A2.101

Cả ngày 07/9;

sáng 08/9/2020

QHQT

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

03/10/2020

Cả ngày 05/9; 06/9/2020

2. Lịch sử quan hệ quốc tế

3

10/9; 11/9/2020 (buổi tối)

A2.101

Cả ngày 14/9;

sáng 15/9/2020

QHQT

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

12/9/2020

Cả ngày 12/9; 13/9/2020

3.  Lý luận báo chí quốc tế

3

17/9; 18/9/2020 (buổi tối)

A2.101

Cả ngày 21/9;

sáng 22/9/2020

QHQT

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

19/9/2020

Cả ngày 19/9; 20/9/2020

4. Thông tin đối ngoại Việt Nam

3

24/9; 25/9/2020 (buổi tối)

A2.101

Cả ngày 28/9; sáng 29/9/2020

QHQT

Ngành gần,

ngành khác

26/9/2020

Cả ngày 26/9; 27/9/2020

5. Địa chính trị thế giới

3

01/10; 02/10/2020 (buổi tối)

A2.101

Cả ngày 05/10; sáng 06/10/2020

QHQT

Ngành gần,

ngành khác

10/10/2020

Cả ngày 03/10; 04/10/2020

6. Chính sách đối ngoại một số nước trên thế giới

3

08/10; 09/10/2020 (buổi tối)

A2.101

Cả ngày 12/10; sáng 13/10/2020

QHQT

Ngành khác

17/10/2020

Cả ngày 10/10; 11/10/2020

7. Lịch sử ngoại giao và chính sách đối ngoại Việt Nam

2

Cả ngày 17/10; 18/10/2020

A2.101

Cả ngày 19/10/2020

QHQT

Ngành khác

21/10/2020


7. Ngành Kinh tế chính trị

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Phòng học

Thảo luận/thực hành

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Tác phẩm kinh điển về kinh tế chính trị

3

03/9; 04/9/2020 (buổi tối)

A2.102

Cả ngày 07/9;

sáng 08/9/2020

KTCT

Ngành phù hợp, ngành gần nhóm 1&2

12/9/2020

Cả ngày 05/9; 06/9/2020

2. Lịch sử học thuyết kinh tế

2

Cả ngày 12/9; 13/9/2020

A2.102

Cả ngày 14/9/2020

KTCT

Ngành phù hợp, ngành gần nhóm 1&2

19/9/2020

3. Kinh tế chính trị Mác-Lênin

2

Cả ngày 19/9; 20/9/2020

A2.102

Cả ngày 21/9/2020

KTCT

Ngành phù hợp, ngành gần nhóm 1&2

26/9/2020

4. Kinh tế học vi mô

2

Cả ngày 26/9; 27/9/2020

A2.102

Cả ngày 28/9/2020

KTCT

Ngành gần nhóm 1&2

03/10/2020

5. Kinh tế học vĩ mô

2

Cả ngày 03/10; 04/10/2020

A2.102

Cả ngày 05/10/2020

KTCT

Ngành gần nhóm 1&2

10/10/2020

6. Kinh tế phát triển

2

Cả ngày 10/10; 11/10/2020

A2.102

Cả ngày 12/10/2020

KTCT

Ngành gần nhóm 2

17/10/2020

7. Kinh tế tài nguyên và môi trường

2

Cả ngày 17/10; 18/10/2020

A2.102

Cả ngày 19/10/2020

KTCT

Ngành gần nhóm 2

21/10/2020


8. Ngành Triết học

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Phòng học

Thảo luận/thực hành

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Lịch sử triết học

3

03/9; 04/9/2020 (buổi tối)

A2.103

Cả ngày 07/9;

sáng 08/9/2020

Triết học

Ngành phù hợp, ngành gần nhóm 1&2

03/10/2020

Cả ngày 05/9; 06/9/2020

2. Chuyên đề duy vật biện chứng

3

10/9; 11/9/2020 (buổi tối)

A2.103

Cả ngày 14/9;

sáng 15/9/2020

Triết học

Ngành phù hợp, ngành gần nhóm 1&2

12/9/2020

Cả ngày 12/9; 13/9/2020

3. Chuyên đề duy vật lịch sử

3

17/9; 18/9/2020 (buổi tối)

A2.103

Cả ngày 21/9;

sáng 22/9/2020

Triết học

Ngành phù hợp, ngành gần nhóm 1&2

19/9/2020

Cả ngày 19/9; 20/9/2020

4. Lịch sử triết học Mác-Lênin

3

24/9; 25/9/2020 (buổi tối)

A2.103

Cả ngày 28/9; sáng 29/9/2020

Triết học

Ngành gần nhóm 1&2

26/9/2020

Cả ngày 26/9; 27/9/2020

5. Đạo đức học Mác - Lênin

3

01/10; 02/10/2020 (buổi tối)

A2.103

Cả ngày 05/10; sáng 06/10/2020

Triết học

Ngành gần nhóm 1&2

10/10/2020

Cả ngày 03/10; 04/10/2020

6. Logic học

3

08/10; 09/10/2020 (buổi tối)

A2.103

Cả ngày 12/10; sáng 13/10/2020

Triết học

Ngành gần nhóm 2

17/10/2020

Cả ngày 10/10; 11/10/2020

7. Triết học ngoài mác-xit hiện đại

2

Cả ngày 17/10; 18/10/2020

A2.103

Cả ngày 19/10/2020

Triết học

Ngành gần nhóm 2

21/10/2020

 

 

9. Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

 

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Phòng học

Thảo luận/thực hành

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa

3

03/9; 04/9/2020 (buổi tối)

A2.104

Cả ngày 07/9;

sáng 08/9/2020

CNXHKH

Ngành phù hợp,

ngành gần

12/9/2020

Cả ngày 05/9; 06/9/2020

2. Lịch sử tư tưởng Việt Nam

3

10/9; 11/9/2020 (buổi tối)

A2.104

Cả ngày 14/9;

sáng 15/9/2020

CNXHKH

Ngành phù hợp,

ngành gần

19/9/2020

Cả ngày 12/9; 13/9/2020

3. Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

2

Cả ngày 19/9; 20/9/2020

A2.104

Cả ngày 21/9/2020

CNXHKH

Ngành gần

26/9/2020

4. Lịch sử triết học Mác-Lênin

2

Cả ngày 26/9; 27/9/2020

A2.104

Cả ngày 28/9/2020

CNXHKH

Ngành gần

03/10/2020

10. Ngành Hồ Chí Minh học

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Phòng học

Thảo luận/thực hành

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Tiểu sử, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

3

03/9; 04/9/2020 (buổi tối)

A2.201

Cả ngày 07/9;

sáng 08/9/2020

TTHCM

Ngành phù hợp,

ngành gần

12/9/2020

Cả ngày 05/9; 06/9/2020

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

4

Cả ngày 12/9; 13/9;

19/9; 20/9/2020

A2.201

Cả ngày 14/9; 15/9/2020

TTHCM

Ngành phù hợp,

ngành gần

26/9/2020

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam

3

24/9; 25/9/2020 (buổi tối)

A2.201

Cả ngày 28/9;

sáng 29/9/2020

TTHCM

Ngành phù hợp,

ngành gần

03/10/2020

Cả ngày 26/9; 27/9/2020

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con người

4

Cả ngày 03/10; 04/10; 10/10; 11/10/2020

A2.201

Cả ngày 05/10; 06/10/2020

TTHCM

Ngành gần

17/10/2020

 

11. Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng-văn  hóa

 

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Phòng học

Thảo luận/thực hành

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Quyền lực chính trị

3

03/9; 04/9/2020 (buổi tối)

A2.203

Cả ngày 07/9;

sáng 08/9/2020

Chính trị học

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

12/9/2020

Cả ngày 05/9; 06/9/2020

2. Nguyên lý công tác tư tưởng

3

10/9; 11/9/2020 (buổi tối)

A2.203

Cả ngày 14/9;

sáng 15/9/2020

Tuyên truyền

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

19/9/2020

Cả ngày 12/9; 13/9/2020

3. Lãnh đạo, quản lý hoạt động tư tưởng-văn hóa

3

17/9; 18/9/2020 (buổi tối)

A2.203

Cả ngày 21/9;

sáng 22/9/2020

Tuyên truyền

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

26/9/2020

Cả ngày 19/9; 20/9/2020

4. Nghệ thuật phát biểu miệng

3

24/9; 25/9/2020 (buổi tối)

A2.203

Cả ngày 28/9; sáng 29/9/2020

Tuyên truyền

Ngành gần,

ngành khác

03/10/2020

Cả ngày 26/9; 27/9/2020

5. Dư luận xã hội

3

01/10; 02/10/2020 (buổi tối)

A2.203

Cả ngày 05/10; sáng 06/10/2020

Tuyên truyền

Ngành gần,

ngành khác

10/10/2020

Cả ngày 03/10; 04/10/2020

6. Xử lý tình huống công tác tư tưởng

3

08/10; 09/10/2020 (buổi tối)

A2.203

Cả ngày 12/10; sáng 13/10/2020

Tuyên truyền

Ngành khác

17/10/2020

Cả ngày 10/10; 11/10/2020

 

Ghi chú:

- Thời gian học bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ Thạc sĩ quy định cho mỗi tín chỉ là 15 tiết, mỗi ngày học 10 tiết, mỗi buổi tối học 5 tiết;

- Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, buổi tối từ 17h30 đến 21h30; 

- Người học phải tham dự tối thiểu 75% số tiết trên lớp theo quy định của môn học và đóng học phí đầy đủ trước khi nộp tiểu luận kết thúc môn học;

- Thời gian ôn thi tuyển sinh và thi tuyển sinh sẽ thông báo trên Website Học viện và trang tuyensinhajc.edu.vn.

- Ban Quản lý Đào tạo phối hợp với các Khoa đào tạo để tổ chức và thực hiện theo đúng nội dung Thông báo này;

Mọi thông tin liên quan đến Lịch học bổ sung kiến thức, liên hệ Ban Quản lý Đào tạo. Điện thoại: 04.37546.963 (số máy lẻ 306);

Di động: 0968 645 468 (đ/c Tạ Như Sơn) hoặc 0912 613 584 (đ/c Hoàng Anh Thao).

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Học viện (để báo cáo),

- Các Khoa tuyển sinh thạc sĩ đợt 2,

- Văn phòng Học viện,

- Ban Thanh tra,

- Phòng Quản trị và Quản lý ký túc xá,

- Ban Kế hoạch-Tài chính,

- Website Học viện,

- Lưu VT, ĐT.

T/L GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Trần Thanh Giang

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ