Trang chủ    SAU ĐẠI HỌC    Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành và thu hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành và thu hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

*

Số 1162-TB/HVBCTT-ĐT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


 

Hà Nội, ngày 01  tháng 4 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

về việc điều chỉnh thời gian phát hành và thu hồ sơ dự thi tuyển sinh

đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

-----

 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19,

Căn cứ tình hình thực tế, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điều chỉnh thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ  đợt 1 năm 2020 như sau:

- Thời gian phát hành và thu hồ sơ theo Thông báo số 33/TB-HVBCTT-ĐT ngày 02/01/2020 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020: Từ ngày 10/01/2020 đến hết ngày 05/4/2020.

- Thời gian điều chỉnh: Phát hành và thu nhận hồ sơ đến hết ngày 15/5/2020.

- Thời gian ôn thi và lịch thi tuyển sinh: Sẽ được thông báo sau trên cổng thông tin điện tử của Học viện https://ajc.hcma.vn và trang tin tuyển sinh https://tuyensinhajc.edu.vn/.

Mọi thông tin liên hệ: Ban Quản lý Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: (024) 37.546.963 (số máy lẻ 307), di động0968645468, 0912613584.

 Nơi nhận:

- Học viện CTQGHCM (để báo cáo),

- Bộ GD và ĐT (để báo cáo),

- Ban Giám đốc Học viện,

- Các đơn vị trong Học viện,

- Các trường Chính trị tỉnh, thành phố,

- Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp,

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố,

- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố,

- Các cơ quan Báo chí, Xuất bản  

Trung ương và địa phương,

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, quận ủy,

- Các trường đào tạo, bồi dưỡng của các bộ, ban, ngành,

- Lưu VT, ĐT.

 PHÓ GIÁM ĐỐC

                         

  

(đã ký)

 

  Lưu Văn An

 

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ