Trang chủ    SAU ĐẠI HỌC    Thông báo phúc khảo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019

Thông báo phúc khảo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

                                   Số 5187-TB/HVBCTT-ĐT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2019

 

THÔNG BÁO

về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh

đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019

-----

 

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019 như sau:

  1. Thời gian nhận đơn: Từ ngày 07/11/2019 đến hết ngày 21/11/2019 (trong giờ hành chính);
  2. Địa điểm nhận đơn:Ban Quản lý Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (đơn phúc khảo theo mẫu đăng tải trên Website Học viện Báo chí và Tuyên truyền);
  3. Lệ phí phúc khảo: 60.000đ/môn (nộp tại Ban Kế hoạch - Tài chính của Học viện)

          Sau ngày 21/11/2019, Hội đồng Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện sẽ tiến hành chấm phúc khảo theo Quy chế hiện hành.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Học viện,

- Các khoa đào tạo sau đại học,

- Ban Kế hoạch - Tài chính,

- Website Học viện,

- Lưu VT, ĐT.

PHÓ GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

(đã ký)

 

 

Lưu Văn An

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ