Trang chủ    SAU ĐẠI HỌC    Thông báo lịch học bổ sung kiến thức dự thi trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019

Thông báo lịch học bổ sung kiến thức dự thi trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

*

                                  Số 3085-TB/HVBCTT-ĐT

               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

          

                                       Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2019

 

THÔNG BÁO

LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC DỰ THI TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2019

 

 

 

1. Ngành Báo chí học, chuyên ngành Báo chí và chuyên ngành Quản lý báo chí truyền thông

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Thảo luận/thực hành

Phòng học

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Cơ sở lý luận báo chí

3

Cả ngày 03/8; 04/8/2019

05/8-06/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 05/8;

sáng 06/8/2019

B6.101

Báo chí

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

11/8/2019

2. Pháp luật và đạo đức báo chí truyền thông

3

07/8-09/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 10/8; sáng 11/8/2019

Cả ngày 08/8;

sáng 09/8/2019

B6.101

PT-TH

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

16/8/2019

3. Lao động nhà báo

3

Chiều 11/8/2019

12/8-16/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 15/8;

 sáng 16/8/2019

B6.101

Báo chí

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

21/8/2019

4. Tác phẩm báo Phát thanh- truyền hình

2

Cả ngày 17/8; 18/8/2019

Cả ngày 19/8/2019

B6.101

PT-TH

Ngành gần,

ngành khác

26/8/2019

5. Tác phẩm báo Mạng điện tử

2

19/8-22/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 22/8/2019

B6.101

PT-TH

Ngành gần,

ngành khác

03/9/2019

6. Lý thuyết truyền thông

3

23/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 24/8; 25/8/2019 26/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 26/8; sáng 27/8/2019

B6.101

Báo chí

Ngành gần,

ngành khác

08/9/2019

7. Tác phẩm báo in

5

27/8-30/8/2019 (buổi tối)

03/9-06/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 07/9/2019

Cả ngày 04/9; 05/9/2019;

sáng 06/9/2019

B6.101

Báo chí

Ngành gần,

ngành khác

12/9/2019

8. Công chúng báo chí truyền thông

3

Cả ngày 08/9/2019

09/9-12/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 10/9; sáng 11/9/2019

B6.101

Báo chí

Ngành khác

16/9/2019

9. Ảnh báo chí

3

13/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 14/9; 15/9/2019

16/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 16/9; sáng 17/9/2019

B6.101

Báo chí

Ngành khác

20/9/2019

2. Ngành Báo chí học, chuyên ngành Phát thanh - Truyền hình và chuyên ngành Quản lý phát thanh, truyền hình và báo mạng điện tử

 

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Thảo luận/thực hành

Phòng học

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Cơ sở lý luận báo chí

3

Cả ngày 03/8; 04/8/2019

05/8-06/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 05/8;

sáng 06/8/2019

B6.101

Báo chí

Ngành phù hợp ngành gần, ngành khác

11/8/2019

2. Pháp luật và đạo đức báo chí truyền thông

3

07/8-09/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 10/8; sáng 11/8/2019

Cả ngày 08/8;

sáng 09/8/2019

B6.101

PT-TH

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

16/8/2019

3. Lao động nhà báo

3

Chiều 11/8/2019

12/8-16/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 15/8;

 sáng 16/8/2019

B6.101

Báo chí

Ngành gần,

ngành khác

21/8/2019

4. Tác phẩm báo Phát thanh- truyền hình

2

Cả ngày 17/8; 18/8/2019

Cả ngày 19/8/2019

B6.101

PT-TH

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

26/8/2019

5. Tác phẩm báo Mạng điện tử

2

19/8-22/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 22/8/2019

B6.101

PT-TH

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

03/9/2019

6. Tổ chức sản xuất chương trình phát thanh

3

23/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 24/8; 25/8/2019 26/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 26/8; sáng 27/8/2019

B6.102

PT-TH

Ngành gần,

ngành khác

08/9/2019

7. Tổ chức sản xuất chương trình truyền hình

4

27/8-30/8/2019 (buổi tối)

03/9-06/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 05/9; 06/9/2019

B6.102

PT-TH

Ngành gần,

ngành khác

12/9/2019

8. Truyền thông xã hội và mạng xã hội

3

Cả ngày 07/9; 08/9/2019

09/9-10/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 09/9;

sáng 10/9/2019

B6.102

PT-TH

Ngành khác

16/9/2019

9. Ngôn ngữ báo chí

3

11/9-13/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 14/9; sáng 15/9/2019

Cả ngày 13/9;

Chiều 15/9/2019

B6.102

PT-TH

Ngành khác

20/9/2019

 

3. Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

 

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Thảo luận/thực hành

Phòng học

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Xây dựng Đảng về chính trị và tư tưởng

3

Cả ngày 03/8; 04/8/2019

05/8-06/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 05/8;

sáng 06/8/2019

B6.103

Xây dựng Đảng

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

11/8/2019

2. Xây dựng Đảng về tổ chức và đạo đức

3

07/8-09/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 10/8; sáng 11/8/2019

Cả ngày 08/8;

sáng 09/8/2019

B6.103

Xây dựng Đảng

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

16/8/2019

3. Lý luận hành chính nhà nước

3

Chiều 11/8/2019

12/8-16/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 15/8;

 sáng 16/8/2019

B6.103

Xây dựng Đảng

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

20/8/2019

4. Quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trọng yếu

3

Cả ngày 17/8; 18/8/2019

19/8-20/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 19/8;

sáng 20/8/2019

B6.103

Xây dựng Đảng

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

24/8/2019

5. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và các lĩnh vực trọng yếu

3

21/8-23/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 24/8; sáng 25/8/2019

Cả ngày 26/8;

sáng 27/8/2019

B6.103

Xây dựng Đảng

Ngành gần,

 ngành khác

28/8/2019

6. Công tác dân vận của Đảng

2

Chiều 25/8/2019

26/8-28/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 29/8/2019

B6.103

Xây dựng Đảng

Ngành gần,

ngành khác

03/9/2019

7. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

3

29/8-30/8/2019 (buổi tối)

03/9-06/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 05/9;

sáng 06/9/2019

B6.103

Xây dựng Đảng

Ngành gần,

 ngành khác

10/9/2019

8. Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng

3

Cả ngày 07/9; 08/9/2019

09/9-10/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 09/9;

sáng 10/9/2018

B6.103

Xây dựng Đảng

Ngành khác

15/9/2019

9. Lịch sử xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

4

11/9-13/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 14/9; 15/9/2019

16/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 13/9; 16/9/2019

B6.103

Xây dựng Đảng

Ngành khác

20/9/2019

10. Khoa học lãnh đạo và quản lý

3

17/9-20/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 21/9/2019

Cả ngày 20/9;

sáng 21/9/2019

B6.103

Xây dựng Đảng

Ngành khác

25/9/2019

 

4. Ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

 

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Thảo luận/thực hành

Phòng học

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Quyền lực chính trị

3

Cả ngày 03/8; 04/8/2019

05/8-06/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 05/8;

sáng 06/8/2019

B6.104

Chính trị học

Ngành phù hợp,

ngành gần, ngành khác

11/8/2019

2. Nguyên lý công tác tư tưởng

3

07/8-09/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 10/8; sáng 11/8/2019

Cả ngày 08/8;

sáng 09/8/2019

B6.104

Tuyên truyền

Ngành phù hợp,

 ngành gần, ngành khác

16/8/2019

3. Nghệ thuật phát biểu miệng

3

Chiều 11/8/2019

12/8-16/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 15/8;

 sáng 16/8/2019

B6.104

Tuyên truyền

Ngành phù hợp,

 ngành gần, ngành khác

20/8/2019

4.Nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị

3

Cả ngày 17/8; 18/8/2019

19/8-20/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 19/8;

sáng 20/8/2019

B6.104

Tuyên truyền

Ngành gần, ngành khác

24/8/2019

5. Tuyên truyền – cổ động

3

21/8-23/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 24/8; sáng 25/8/2019

Cả ngày 26/8;

sáng 27/8/2019

B6.104

Tuyên truyền

Ngành gần, ngành khác

28/8/2019

6. Lãnh đạo, quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa

3

Chiều 25/8/2019

26/8-30/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 29/8; sáng 30/8/2019

B6.104

Tuyên truyền

Ngành gần, ngành khác

03/9/2019

7. Tổ chức và hoạt động của ban tuyên giáo

3

03/9-06/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 07/9/2019

Cả ngày 05/9; sáng 06/9/2019

B6.104

Tuyên truyền

Ngành khác

10/9/2019

8. Truyền thông và vận động

3

Cả ngày 08/9/2019

09/9-12/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 11/9; sáng 12/9/2019

B6.104

Tuyên truyền

Ngành khác

15/9/2019

9. Dư luận xã hội

3

13/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 14/9; 15/9/2019

16/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 13/9; sáng 16/9/2019

B6.104

Tuyên truyền

Ngành khác

20/9/2019

10. Xử lý tình huống công tác tư tưởng

3

17/9-20/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 21/9/2019

Cả ngày 19/9;

Sáng 20/9/2019

B6.104

Tuyên truyền

Ngành khác

25/9/2019

 

5. Ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý văn hóa, giáo dục và khoa học

 

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Thảo luận/thực hành

Phòng học

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Quyền lực chính trị

3                 

Cả ngày 03/8; 04/8/2019

05/8-06/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 05/8;

sáng 06/8/2019

B6.104

Chính trị học

Ngành phù hợp,

ngành gần, ngành khác

11/8/2019

2. Nguyên lý công tác tư tưởng

3        

07/8-09/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 10/8; sáng 11/8/2019

Cả ngày 08/8;

sáng 09/8/2019

B6.104

Tuyên truyền

Ngành phù hợp,

ngành gần, ngành khác

16/8/2019

3. Nghệ thuật phát biểu miệng

3

Chiều 11/8/2019

12/8-16/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 15/8;

 sáng 16/8/2019

B6.104

Tuyên truyền

Ngành phù hợp,

ngành gần, ngành khác

20/8/2019

4. Lý luận văn hóa

3         

Cả ngày 17/8; 18/8/2019

19/8-20/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 19/8;

sáng 20/8/2019

B6.201

Tuyên truyền

Ngành gần,

ngành khác

24/8/2019

5. Quản lý nhà nước về văn hóa

3          

21/8-23/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 24/8; sáng 25/8/2019

Cả ngày 26/8;

sáng 27/8/2019

B6.201

Tuyên truyền

Ngành gần,

ngành khác

28/8/2019

6. Lãnh đạo, quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

3

Chiều 25/8/2019

26/8-30/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 29/8; sáng 30/8/2019

B6.104

Tuyên truyền

Ngành khác

03/9/2019

7. Lãnh đạo, quản lý giáo dục, khoa học công nghệ và môi trường

3

03/9-06/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 07/9/2019

Cả ngày 05/9; sáng 06/9/2019

B6.201

Tuyên truyền

Ngành gần,

 ngành khác

10/9/2019

8. Giao lưu tiếp biến văn hóa

3         

Cả ngày 08/9/2019

09/9-12/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 11/9; sáng 12/9/2019

B6.201

Tuyên truyền

Ngành khác

15/9/2019

9. Dư luận xã hội

3

13/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 14/9; 15/9/2019

16/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 13/9; sáng 16/9/2019

B6.104

Tuyên truyền

Ngành khác

20/9/2019

 

6. Ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội

 

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Thảo luận/thực hành

Phòng học

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Lý thuyết chung về quản lý xã hội

3                

Cả ngày 03/8; 04/8/2019

05/8-06/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 05/8;

sáng 06/8/2019

B6.202

Nhà nước & Pháp luật

Ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

12/8/2019

2. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

4        

07/8-09/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 10/8; 11/8/2019

12/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 08/8; 09/8/2019

B6.202

Nhà nước & Pháp luật

Ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

17/8/2019

3. Khoa học quản lý

3                  

13/8-16/8/2019

Cả ngày 17/8/2019

Cả ngày 15/8; sáng 16/8/2019

B6.202

Nhà nước & Pháp luật

Ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

22/8/2019

4. Quản lý hành chính nhà nước

3         

Cả ngày 18/8/2019

19/8-22/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 21/8; Sáng 22/8/2019

B6.202

Nhà nước & Pháp luật

Ngành gần,

ngành khác

26/8/2019

5. Quản lý nguồn nhân lực xã hội

3                  

23/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 24/8; 25/8/2019

26/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 23/8; sáng 26/8/2019

B6.202

Nhà nước & Pháp luật

Ngành gần,

ngành khác

03/9/2019

6. Giao tiếp trong quản lý

3          

27/8-30/8/2019 (buổi tối)

03/9-04/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 03/9; sáng 04/9/2019

B6.202

Nhà nước & Pháp luật

Ngành gần,

ngành khác

08/9/2019

7. Quản lý xã hội về khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường

3                 

05-06/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 07/9; 08/9/2019

Cả ngày 05/9;

sáng 06/9/2019

B6.202

Nhà nước & Pháp luật

Ngành khác

14/9/2019

8. Soạn thảo văn bản trong quản lý

3          

09/9-13/9/2019 (buổi tối)

Sáng 14/9/2019

Chiều 14/9;

Cả ngày15/9/2019

B6.202

Nhà nước & Pháp luật

Ngành khác

20/9/2019

 

7.  Ngành Chính trị học chuyên ngành Chính trị phát triển

 

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Thảo luận/thực hành

Phòng học

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Quyền lực chính trị

3                 

Cả ngày 03/8; 04/8/2019

05/8-06/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 05/8;

sáng 06/8/2019

B6.104

Chính trị học

Ngành phù hợp, ngành gần nhóm 1, 2

11/8/2019

2. Nguyên lý công tác tư tưởng

3        

07/8-09/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 10/8; sáng11/8/2019

Cả ngày 08/8;

sáng 09/8/2019

B6.104

Tuyên truyền

Ngành phù hợp, ngành gần nhóm 1, 2

16/8/2019

3. Lịch sử tư tưởng chính trị

3                  

Chiều 11/8/2019

12/8-16/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 15/8;

 sáng 16/8/2019

B6.203

Chính trị học

Ngành phù hợp, ngành gần nhóm 1, 2

20/8/2019

4. Chính trị học phát triển

3          

Cả ngày 17/8; 18/8/2019

19/8-20/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 19/8;

sáng 20/8/2019

B6.203

Chính trị học

Ngành gần nhóm 1, 2

24/8/2019

5. Thể chế chính trị thế giới đương đại

3

21/8-23/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 24/8; sáng 25/8/2019

Cả ngày 26/8;

sáng 27/8/2019

B6.203

Chính trị học

Ngành gần nhóm 1, 2

30/8/2019

6. Khoa học chính sách công

3

Chiều 25/8/2019

26/8-30/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 29/8; sáng 30/8/2019

B6.203

Chính trị học

Ngành gần nhóm 1, 2

07/9/2019

7. Chính trị học Việt Nam

3

03/9-06/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 07/9/2019

Cả ngày 05/9; sáng 06/9/2019

B6.203

Chính trị học

Ngành gần nhóm 2

12/9/2019

8. Hệ thống chính trị với quản lý xã hội

3

Cả ngày 08/9/2019

09/9-12/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 11/9; sáng 12/9/2019

B6.203

Chính trị học

Ngành gần nhóm 2

17/9/2019

                                                                                                       

8. Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quản lý hoạt động đối ngoại

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Thảo luận/thực hành

Phòng học

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Quan hệ quốc tế

3                 

Cả ngày 03/8; 04/8/2019

05/8-06/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 05/8;

sáng 06/8/2019

B6.204

Quan hệ quốc tế

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

11/8/2019

2. Lịch sử quan hệ quốc tế

3        

07/8-09/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 10/8; sáng 11/8/2019

Cả ngày 08/8;

sáng 09/8/2019

B6.204

Quan hệ quốc tế

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

16/8/2019

3. Thông tin đối ngoại Việt Nam

3                  

Chiều 11/8/2019

12/8-16/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 15/8;

 sáng 16/8/2019

B6.204

Quan hệ quốc tế

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

20/8/2019

4. Lý luận báo chí quốc tế

3          

Cả ngày 17/8; 18/8/2019

19/8-20/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 19/8;

sáng 20/8/2019

B6.204

Quan hệ quốc tế

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

24/8/2019

5. Địa chính trị thế giới

3

21/8-23/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 24/8; sáng 25/8/2019

Cả ngày 26/8;

sáng 27/8/2019

B6.204

Quan hệ quốc tế

Ngành gần, ngành khác

28/8/2019

6. Giao tiếp và đàm phán quốc tế

3

Chiều 25/8/2019

26/8-30/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 29/8; sáng 30/8/2019

B6.204

Quan hệ quốc tế

Ngành gần, ngành khác

03/9/2019

7. Nghệ thuật phát ngôn đối ngoại

3

03/9-06/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 07/9/2019

Cả ngày 05/9; sáng 06/9/2019

B6.204

Quan hệ quốc tế

Ngành gần, ngành khác

10/9/2019

8. Lịch sử ngoại giao và chính sách đối ngoại Việt Nam

3

Cả ngày 08/9/2019

09/9-12/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 11/9; sáng 12/9/2019

B6.204

Quan hệ quốc tế

Ngành khác

15/9/2019

9. Chính sách đối ngoại một số nước trên thế giới

3

13/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 14/9; 15/9/2019

16/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 13/9; sáng 16/9/2019

B6.204

Quan hệ quốc tế

Ngành khác

20/9/2019

10. Cơ sở truyền thông quốc tế

3

17/9-20/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 21/9/2019

Cả ngày 19/9;

sáng 20/9/2019

B6.204

Quan hệ quốc tế

Ngành khác

25/9/2019

 

9. Ngành Kinh tế chính trị

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Thảo luận/thực hành

Phòng học

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Tác phẩm kinh điển về kinh tế chính trị tư bản chủ nghĩa

3                 

Cả ngày 03/8; 04/8/2019

05/8-06/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 05/8;

sáng 06/8/2019

B5.201

Kinh tế

Ngành phù hợp, ngành gần nhóm 1, 2

10/8/2019

2. Tác phẩm kinh điển về kinh tế chính trị thời kỳ quá độ

2       

07/8-09/8/2019 (buổi tối)

Sáng 10/8/2019

Cả ngày 09/8/2019

B5.201

Kinh tế

Ngành phù hợp, ngành gần nhóm 1, 2

14/8/2019

3.Lịch sử học thuyết kinh tế

3                  

Chiều 10/8; cả ngày 11/8/2019

12/8-14/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 13/8;

 sáng 14/8/2019

B5.201

Kinh tế

Ngành phù hợp, ngành gần nhóm 1, 2

18/8/2019

4. Kinh tế chính trị Mác - Lênin thời kỳ tư bản chủ nghĩa

3          

15/8-16/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 17/8; 18/8/2019

Cả ngày 19/8;

Sáng 20/8/2019

B5.201

Kinh tế

Ngành gần nhóm 1, 2

23/8/2019

5. Kinh tế chính trị thời kỳ quá độ ở Việt Nam

3

19/8-23/8/2019 (buổi tối)

Sáng 24/8/2019

Cả ngày 22/8; sáng 23/8/2019

B5.201

Kinh tế

Ngành gần nhóm 1, 2

28/8/2019

6. Kinh tế phát triển

2

Chiều 24/8; cả ngày 25/8/2019

26/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 26/8/2019

B5.201

Kinh tế

Ngành gần nhóm 1, 2

03/9/2019

7. Kinh tế học

3

27/8-30/8/2019 (buổi tối)

03/9-04/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 03/9; sáng 04/9/2019

B5.201

Kinh tế

Ngành gần nhóm 1, 2

08/9/2019

8. Kinh tế tài nguyên và môi trường

2

05/9-06/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 07/9/2019

Cả ngày 06/9/2019

B5.201

Kinh tế

Ngành gần nhóm 2

12/9/2019

9. Kinh tế công cộng

2

Cả ngày 08/9/2019

09/9-10/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 11/9/2019

B5.201

Kinh tế

Ngành gần nhóm 2

16/9/2019

10. Quản lý kinh tế

2

11/9-13/9//2019 (buổi tối)

Sáng 14/9/2019

Cả ngày 15/9/2019

B5.201

Kinh tế

Ngành gần nhóm 2

20/9/2019

 

10. Ngành Triết học

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Thảo luận/thực hành

Phòng học

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Lịch sử Triết học

3                 

Cả ngày 03-04/8/2019

05/8-06/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 05/8;

sáng 06/8/2019

B5.104

Triết học

Ngành phù hợp, ngành gần nhóm 1, 2

10/8/2019

2. Lịch sử Triết học Mác-Lênin

2       

07/8-09/8/2019 (buổi tối)

Sáng 10/8/2019

Cả ngày 09/8/2019

B5.104

Triết học

Ngành phù hợp, ngành gần nhóm 1, 2

14/8/2019

3. Chuyên đề chủ nghĩa duy vật biện chứng

3                  

Chiều 10/8; cả ngày 11/8/2019

12/8-14/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 13/8;

 sáng 14/8/2019

B5.104

Triết học

Ngành phù hợp, ngành gần nhóm 1, 2

18/8/2019

4. Chuyên đề chủ nghĩa duy vật lịch sử

2          

15/8-16/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 17/8/2019

Cả ngày 16/8/2019

B5.104

Triết học

Ngành phù hợp, ngành gần nhóm 1, 2

22/8/2019

5. Lịch sử Triết học Việt Nam

2

Cả ngày 18/8/2019

19/8-20/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 21/8/2019

B5.104

Triết học

Ngành gần nhóm 1, 2

26/8/2019

6. Triết học và khoa học tự nhiên

2

21/8-23/8/2019 (buổi tối)

Sáng 24/8/2019

Cả ngày 23/8/2019

B5.104

Triết học

Ngành gần nhóm 1, 2

30/8/2019

7. Logic học

3

Chiều 24/8; cả ngày 25/8/2019

26/8-28/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 27/8; sáng 28/8/2019

B5.104

Triết học

Ngành gần nhóm 1, 2

04/9/2019

8. Đạo đức học

2

29/8-30/8/2019 (buổi tối)

03/9-04/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 04/9/2019

B5.104

Triết học

Ngành gần nhóm 1, 2

08/9/2019

9. Triết học ngoài mác-xít hiện đại

3

05/9-06/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 07/9; 08/9/2019

Cả ngày 05/9; sáng 06/9/2019

B5.104

Triết học

Ngành gần nhóm 2

14/9/2019

10. Tôn giáo học

3

09/9-13/9/2019 (buổi tối)

Sáng 14/9/2019

Cả ngày 12/9; sáng 13/9/2019

B5.104

Triết học

Ngành gần nhóm 2

18/9/2019

11. Mỹ học

3

Chiều 14/9; cả ngày 15/9/2019

16/9-18/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 17/9; sáng 18/9/2019

B5.104

Triết học

Ngành gần nhóm 2

22/9/2019

 

11. Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Thảo luận/thực hành

Phòng học

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa

3                 

Cả ngày 03/8-04/8/2019

05/8-06/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 05/8;

sáng 06/8/2019

B5.103

CNXHKH

Ngành phù hợp,

ngành gần

10/8/2019

2. Lịch sử Triết học Mác-Lênin

2     

07/8-09/8/2019 (buổi tối)

Sáng 10/8/2019

Cả ngày 09/8/2019

B5.104

Triết học

Ngành phù hợp,

ngành gần

14/8/2019

3. Lịch sử tư tưởng Việt Nam

3          

Chiều 10/8; cả ngày 11/8/2019

12/8-14/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 13/8;

 sáng 14/8/2019

B5.103

CNXHKH

Ngành phù hợp,

ngành gần

18/8/2019

4. Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

2                  

15/8-16/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 17/8/2019

Cả ngày 16/8/2019

 

B5.103

CNXHKH

Ngành phù hợp,

ngành gần

24/8/2019

5. Các tác phẩm tiêu biểu của C.Mác, Ph.Ănghen và V.I.Lênin về CNXH khoa học

4

Cả ngày 18/8/2019

19/8-23/8/2019 (buổi tối)

Sáng 24/8/2019

Cả ngày 22/8; 23/8/2019

B5.103

CNXHKH

Ngành gần

28/8/2019

6. Học thuyết về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

3

Chiều 24/8; cả ngày 25/8/2019

26/8-28/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 27/8; sáng 28/8/2019

B5.103

CNXHKH

Ngành gần

06/9/2019

7. Phê phán các trào lưu phi Mác-xít

3

29/8-30/8/2019 (buổi tối)

03/9-06/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 05/9; sáng 06/9/2019

B5.103

CNXHKH

Ngành gần

10/9/2019

 

12. Ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Thảo luận/thực hành

Phòng học

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Cuộc vận động thành lập ĐCSVN (1920-1930)

2                 

Cả ngày 03/8; 04/8/2019

Cả ngày 05/8/2019

B5.102

LSĐ

Ngành phù hợp,

 ngành gần

08/8/2019

2. Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)

2

05/8-08/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 09/8/2019

B5.102

LSĐ

Ngành phù hợp,

ngành gần

12/8/2019

3. Đảng lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975)

2

Cả ngày 10/8; 11/8/2019

Cả ngày 12/8/2019

B5.102

LSĐ

Ngành phù hợp,

ngành gần

16/8/2019

4. Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên CNXH (1975-1986)

2

12/8-15/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 16/8/2019

B5.102

LSĐ

Ngành phù hợp,

ngành gần

20/8/2019

5. Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986 đến nay

2

Cả ngày 17/8; 18/8/2019

Cả ngày 19/8/2019

B5.102

LSĐ

Ngành phù hợp,

 ngành gần

24/8/2019

6. Lịch sử Việt Nam

3

19/8-23/8/2019 (buổi tối)

Sáng 24/8/2019

Cả ngày 22/8; sáng 23/8/2019

B5.102

LSĐ

Ngành gần

28/8/2019

7. Lịch sử thế giới

3

Chiều 24/8; cả ngày 25/8/2019

26/8-28/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 27/8; sáng 28/8/2019

B5.102

LSĐ

Ngành gần

03/9/2019

8. Phương pháp luận sử học

2

29/8-30/8/2019 (buổi tối)

03/9-04/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 04/9/2019

B5.102

LSĐ

Ngành gần

08/9/2019

9. Dân tộc học

2

05/9-06/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 07/9/2019

Cả ngày 08/9/2019

B5.102

LSĐ

Ngành gần

11/9/2019

 

13. Ngành Hồ Chí Minh học

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Thảo luận/thực hành

Phòng học

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Tiểu sử , nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

3                 

Cả ngày 03/8; 04/8/2019

05/8-06/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 05/8; sáng 06/8/2019

B5.101

TTHCM

Ngành phù hợp, ngành gần nhóm 1, 2

12/8/2019

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và CNXH

4       

07/8-09/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 10/8; 11/8/2019

12/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 08/8; 09/8/2019

B5.101

TTHCM

Ngành phù hợp, ngành gần nhóm 1, 2

17/8/2019

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh  về Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam

3                  

13/8-16/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 17/8/2019

Cả ngày 15/8; sáng 16/8/2019

B5.101

TTHCM

Ngành gần nhóm 1, 2

22/8/2019

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế

3

Cả ngày 18/8/2019

19/8-22/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 21/8; sáng 22/8/2019

B5.101

TTHCM

Ngành gần nhóm 1, 2

28/8/2019

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức con người

4

23/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 24/8; 25/8/2019

26/8-28/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 27/8; 28/8/2019

B5.101

TTHCM

Ngành gần nhóm 1, 2

06/9/2019

6. Tác phẩm Hồ Chí Minh

3

29/8-30/8/2019 (buổi tối)

03/9-06/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 05/9; sáng 06/9/2019

B5.101

TTHCM

Ngành gần nhóm 2

11/9/2019

 

14. Ngành Xã hội học

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Thảo luận/thực hành

Phòng học

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Thiết kế nghiên cứu

2                  

Cả ngày 03/8; 04/8/2019

Cả ngày 05/8/2019

B5.204

XHH

Ngành phù hợp,

ngành gần

08/8/2019

2. Lịch sử xã hội học

2       

05/8-08/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 08/8/2019

B5.204

XHH

Ngành phù hợp,

ngành gần

12/8/2019

3. Xã hội học về cơ cấu xã hội

2                  

Cả ngày 10/8; 11/8/2019

Cả ngày 09/8/2019

B5.204

XHH

Ngành phù hợp,

ngành gần

16/8/2019

4. Xã hội học nông thôn-đô thị

4          

12/8-16/82019 (buổi tối)

Cả ngày 17/8; sáng 18/8/2019

Cả ngày 15/8; 16/8/2019

B5.204

XHH

Ngành phù hợp,

ngành gần

20/8/2019

5. Phương pháp nghiên cứu xã hội học

6

Chiều 18/8/2019

19/8-23/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 24/8; 25/8/2019

26/8-27/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 21/8; 22/8; 23/8/2019

B5.204

XHH

Ngành gần

03/9/2019

6. Xã hội học gia đình

2

28/8-30/8/2019 (buổi tối)

03/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 03/9/2019

B5.204

XHH

Ngành gần

07/9/2019

7. Xã hội học truyền thông đại chúng

2

04/9-06/9/2019 (buổi tối)

Sáng 07/9/2019

Cả ngày 08/9/2019

B5.204

XHH

Ngành gần

11/9/2019

 

15. Ngành Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản, Quản lý xuất bản

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Thảo luận/thực hành

Phòng học

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Cơ sở lý luận xuất bản

3

Cả ngày 03/8; 04/8/2019

05/8-06/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 05/8; sáng 06/8/2019

B5.203

Xuất bản

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

14/8/2019

2. Tổ chức và biên tập bản thảo

5

07/8-09/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 10/8; 11/8/2019

12/8-14/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 12/8; 13/8; sáng 14/8/2019

B5.203

Xuất bản

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

18/8/2019

3. Quản lý nhà nước về xuất bản

2

15/8-16/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 17/8/2019

Cả ngày 16/8/2019

B5.203

Xuất bản

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

24/8/2019

4. Biên tập ngôn ngữ văn bản

4

Cả ngày 18/8/2019

19/8-23/8/2019 (buổi tối)

Sáng 24/8/2019

Cả ngày 22/8; 23/8/2019

B5.203

Xuất bản

Ngành gần, ngành khác

28/8/2019

5. Trình bày và minh họa xuất bản phẩm

2

Chiều 24/8; cả ngày 25/8/2019

26/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 26/8/2019

B5.203

Xuất bản

Ngành gần, ngành khác

03/9/2019

6. Lịch sử xuất bản phẩm

2

27/8-30/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 30/8/2019

B5.203

Xuất bản

Ngành gần, ngành khác

07/9/2019

7. Biên tập xuất bản điện tử

3

03/9-06/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 07/9/2019

Cả ngày 05/9; sáng 06/9/2019

B5.203

Xuất bản

Ngành gần, ngành khác

12/9/2019

8. Nghiên cứu nhu cầu và thị trường  xuất bản phẩm

3

Cả ngày 08/9/2019

09/9-12/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 11/9; sáng 12/9/2019

B5.203

Xuất bản

Ngành khác

16/9/2019

9. Soạn thảo và biên tập văn bản hành chính

3

13/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 14/9; 15/9/2019

16/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 13/9; sáng 16/9/2019

B5.203

Xuất bản

Ngành khác

21/9/2019

10. Quản trị kinh doanh xuất bản

3

17/9-20/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 21/9/2019

Cả ngày 19/9; sáng 20/9/2019

B5.203

Xuất bản

Ngành khác

25/9/2019

 

16. Ngành Quan hệ công chúng

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Thảo luận/thực hành

Phòng học

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Nhâp môn PR

3

Cả ngày 03/8; 04/8/2019

05/8-06/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 05/8; sáng 06/8/2019

B5.201

QHCC

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

11/8/2019

2. Nhập môn Quảng cáo

3

07/8-09/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 10/8; sáng 11/8/2019

Cả ngày 12/8; sáng 13/8/2019

B5.201

QHCC

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

16/8/2019

3. Nhập môn Marketing

3

Chiều 11/8/2019

12/8-16/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 15/8; sáng 16/8/2019

B5.201

QHCC

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

21/8/2019

4. Ngôn ngữ truyền thông

2

Cả ngày 17/8; 18/8/2019

Cả ngày 19/8/2019

B5.201

QHCC

Ngành gần, ngành khác

26/8/2019

5. Hành vi khách hàng

2

19/8-22/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 23/8/2019

B5.201

QHCC

Ngành gần, ngành khác

03/9/2019

6. Lý thuyết truyền thông

3

23/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 24/8; 25/8/2019

26/8/2019 (buổi tối)

Cả ngày 26/8; sáng 27/8/2019

B6.101

Báo chí

Ngành gần, ngành khác

08/9/2019

7. Các phương tiện truyền thông

3

27/8-30/8/2019 (buổi tối)

03/9-04/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 03/9; sáng 04/9/2019

B5.201

QHCC

Ngành gần, ngành khác

12/9/2019

8. Quản trị thương hiệu

3

05/9-06/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 07/9; 08/9/2019

Cả ngày 05/9; sáng 06/9/2019

B5.201

QHCC

Ngành khác

16/9/2019

9. Kinh tế truyền thông

3

09/9-13/9/2019 (buổi tối)

Sáng 14/9/2019

Cả ngày 12/9; sáng 13/9/2019

B5.201

QHCC

Ngành khác

20/9/2019

10. Truyền thông tiếp thị tích hợp IMC

3

Chiều 14/9; cả ngày 15/9

16/9-18/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 17/9; sáng 18/9/2019

B5.201

QHCC

Ngành khác

24/9/2019

11. Nghiên cứu và đánh giá quan hệ công chúng

2

19/9-20/9/2019 (buổi tối)

Cả ngày 21/9/2019

Cả ngày 20/9/2019

B5.201

QHCC

Ngành khác

28/9/2019

 

Ghi chú:

- Thời gian học bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ Thạc sĩ quy định cho mỗi tín chỉ là 15 tiết, mỗi ngày học 10 tiết, mỗi buổi tối học 5 tiết;

- Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, buổi tối từ 17h30 đến 21h30; 

- Người học phải tham dự tối thiểu 75% số tiết trên lớp theo quy định của môn học và đóng học phí đầy đủ trước khi nộp tiểu luận kết thúc môn học;

- Thời gian ôn thi tuyển sinh từ ngày 08/10 đến ngày 13/10/2019 (Lịch ôn thi sẽ thông báo trên Website Học viện);

- Thời gian thi tuyển sinh được tổ chức vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật 26 và 27/10/2019 (Lịch thi sẽ thông báo trên Website Học viện hoặc trang tuyensinhajc.edu.vn);

- Ban Quản lý Đào tạo phối hợp với các Khoa đào tạo để tổ chức và thực hiện theo đúng nội dung Thông báo này;

Mọi thông tin liên quan đến Lịch học bổ sung kiến thức, liên hệ Ban Quản lý Đào tạo. Điện thoại: 04.37546.963 (số máy lẻ 306); Di động: 0968 645 468 (đ/c Tạ Như Sơn) hoặc 0912 613 584 (đ/c Hoàng Anh Thao).

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Học viện (để báo cáo),

- Các Khoa tuyển sinh thạc sĩ đợt 2,

- Văn phòng Học viện,

- Ban Thanh tra,

- Phòng Quản trị và Quản lý ký túc xá,

- Ban Kế hoạch-Tài chính,

- Website Học viện,

- Lưu VT, ĐT.

 GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Trương Ngọc Nam

 

 

 

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ