Trang chủ    SAU ĐẠI HỌC    Thông báo lịch học bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Thông báo lịch học bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

*

                                               Số 677-TB/HVBCTT-ĐT

               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

          

                                           Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

 

THÔNG BÁO

LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC DỰ THI TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2019

 

 

1. Ngành Báo chí học, chuyên ngành Báo chí và chuyên ngành Quản lý báo chí truyền thông

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Thảo luận/thực hành

Phòng học

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Cơ sở lý luận báo chí

3

Cả ngày 23/2; 24/2/2019

25/2 - 26/2/2019 (buổi tối)

Cả ngày 26/2;

sáng 27/2/2019

B6.101

Báo chí

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

03/3/2019

2. Pháp luật và đạo đức báo chí truyền thông

3

27/2-01/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 02/3; sáng 03/3/2019

Cả ngày 04/3;

sáng 05/3/2019

B6.101

PT-TH

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

08/3/2019

3. Lao động nhà báo

3

Chiều 03/3/2019

4/3-8/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 7/3;

 sáng 8/3/2019

B6.101

Báo chí

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

12/3/2019

4. Tác phẩm báo Phát thanh- truyền hình

2

Cả ngày 09/3; 10/3/2019

Cả ngày 11/3/2019

B6.101

PT-TH

Ngành gần,

ngành khác

16/3/2019

5. Tác phẩm báo Mạng điện tử

2

11/3-14/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 15/3/2019

B6.101

PT-TH

Ngành gần,

ngành khác

20/3/2019

6. Lý thuyết truyền thông

3

15/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 16/3; 17/3/2019 18/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 18/3; sáng 19/3/2019

B6.101

Báo chí

Ngành gần,

ngành khác

24/3/2019

7. Tác phẩm báo in

5

19/3-22/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 23/3; 24/3/2019

25/3-26/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 25/3; 26/3/2016;

sáng 27/3/2019

B6.101

Báo chí

Ngành gần,

ngành khác

30/3/2019

8. Công chúng báo chí truyền thông

3

27/3-29/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 30/3; sáng 31/3/2019

Cả ngày 01/4; sáng 02/4/2019

B6.101

Báo chí

Ngành khác

05/4/2019

9. Ảnh báo chí

3

Chiều 31/3/2019

01/4-05/4/219 (buổi tối)

Cả ngày 6/4; sáng 7/4/2019

B6.101

Báo chí

Ngành khác

08/4/2019

2. Ngành Báo chí học, chuyên ngành Phát thanh - Truyền hình và chuyên ngành Quản lý phát thanh, truyền hình và báo mạng điện tử

 

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Thảo luận/thực hành

Phòng học

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Cơ sở lý luận báo chí

3

Cả ngày 23/2; 24/2/2019

25/2 - 26/2/2019 (buổi tối)

Cả ngày 26/2;

sáng 27/2/2019

B6.101

Báo chí

Ngành phù hợp ngành gần, ngành khác

03/3/2019

2. Pháp luật và đạo đức báo chí truyền thông

3

27/2-01/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 02/3; sáng 03/3/2019

Cả ngày 04/3;

sáng 05/3/2019

B6.101

PT-TH

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

08/3/2019

3. Lao động nhà báo

3

Chiều 03/3/2019

4/3-8/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 7/3;

 sáng 8/3/2019

B6.101

Báo chí

Ngành gần,

ngành khác

12/3/2019

4. Tác phẩm báo Phát thanh- truyền hình

2

Cả ngày 09/3; 10/3/2019

Cả ngày 11/3/2019

B6.101

PT-TH

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

16/3/2019

5. Tác phẩm báo Mạng điện tử

2

11/3-14/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 15/3/2019

B6.101

PT-TH

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

20/3/2019

6. Tổ chức sản xuất chương trình phát thanh

3

15/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 16/3; 17/3/2019 18/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 18/3;

 sáng 19/3/2019

B6.102

PT-TH

Ngành gần,

ngành khác

24/3/2019

7. Tổ chức sản xuất chương trình truyền hình

4

19/3-22/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 23/3; 24/3/2019

Cả ngày 21/3; 22/3/2019

B6.102

PT-TH

Ngành gần,

ngành khác

30/3/2019

8. Truyền thông xã hội và mạng xã hội

3

25/3-29/3/2019 (buổi tối)

Sáng 30/3/2019

Cả ngày 01/4;

sáng 2/4/2019

B6.102

PT-TH

Ngành khác

05/4/2019

9. Ngôn ngữ báo chí

3

Chiều 30/3;

cả ngày 31/3/2019

01/4-03/4/2019 (buổi tối)

Cả ngày 4/4;

sáng 5/4/2019

B6.102

PT-TH

Ngành khác

08/4/2019

 

3. Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

 

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Thảo luận/thực hành

Phòng học

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Xây dựng Đảng về chính trị và tư tưởng

3

Cả ngày 23/2; 24/2/2019

25/2 - 26/2/2019 (buổi tối)

Cả ngày 26/2;

sáng 27/2/2019

B6.103

Xây dựng Đảng

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

3/3/2019

2. Xây dựng Đảng về tổ chức và đạo đức

3

27/2-01/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 02/3; sáng 03/3/2019

Cả ngày 04/3;

sáng 05/3/2019

B6.103

Xây dựng Đảng

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

8/3/2019

3. Lý luận hành chính nhà nước

3

Chiều 03/3/2019

4/3-8/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 7/3;

 sáng 8/3/2019

B6.103

Xây dựng Đảng

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

12/3/2019

4. Quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trọng yếu

3

Cả ngày 09/3; 10/3/2019

11/3-12/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 13/3;

sáng 14/3/2019

B6.103

Xây dựng Đảng

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

17/3/2019

5. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và các lĩnh vực trọng yếu

3

13/3-15/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 16/3; sáng 17/3/2019

Cả ngày 18/3;

sáng 19/3/2019

B6.103

Xây dựng Đảng

Ngành gần,

 ngành khác

20/3/2019

6. Công tác dân vận của Đảng

2

Chiều 17/3/2019

18/3-20/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 21/3/2019

B6.103

Xây dựng Đảng

Ngành gần,

ngành khác

24/3/2019

7. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

3

21/3-22/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 23/3; 24/3/2019

Cả ngày 21/3;

sáng 22/3/2019

B6.103

Xây dựng Đảng

Ngành gần,

 ngành khác

30/3/2019

8. Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng

3

25/3-29/3/2019 (buổi tối)

Sáng 30/3/2019

Cả ngày 01/4;

sáng 2/4/2018

B6.103

Xây dựng Đảng

Ngành khác

05/4/2019

9. Lịch sử xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

4

Chiều 30/3; cả ngày 31/3/2019

01/4-05/4/2019 (buổi tối)

Cả ngày 04/4; 05/4/2019

B6.103

Xây dựng Đảng

Ngành khác

09/4/2019

10. Khoa học lãnh đạo và quản lý

3

Cả ngày 06/4; 07/4/2019

08/4-09/4/2019 (buổi tối)

Cả ngày 10/4;

sáng 11/4/2019

B6.103

Xây dựng Đảng

Ngành khác

12/4/2019

 

4. Ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

 

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Thảo luận/thực hành

Phòng học

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Quyền lực chính trị

3

Cả ngày 23/2; 24/2/2019

25/2 -  26/2/2019 (buổi tối)

Cả ngày 26/2;

sáng 27/2/2019

B6.104

Chính trị học

Ngành phù hợp,

ngành gần, ngành khác

03/3/2019

2. Nguyên lý công tác tư tưởng

3

27/2-01/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 02/3; sáng 03/3/2019

Cả ngày 04/3;

sáng 05/3/2019

B6.104

Tuyên truyền

Ngành phù hợp,

 ngành gần, ngành khác

08/3/2019

3. Nghệ thuật phát biểu miệng

3

Chiều 03/3/2019

4/3-8/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 7/3;

 sáng 8/3/2019

B6.104

Tuyên truyền

Ngành phù hợp,

 ngành gần, ngành khác

12/3/2019

4.Nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị

3

Cả ngày 9/3; 10/3/2019

11/3-12/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 12/3;

Sáng 13/3/2019

B6.104

Tuyên truyền

Ngành gần, ngành khác

17/3/2019

5. Tuyên truyền – cổ động

3

13/3-15/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 16/3; sáng 17/3/2019

Cả ngày 18/3; sáng 19/3/2019

B6.104

Tuyên truyền

Ngành gần, ngành khác

22/3/2019

6. Lãnh đạo, quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa

3

Chiều 17/3/2019

18/3-22/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 21/3; sáng 22/3/2019

B6.104

Tuyên truyền

Ngành gần, ngành khác

26/3/2019

7. Tổ chức và hoạt động của ban tuyên giáo

3

Cả ngày 23/3; 24/3/2019

25/3-26/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 26/3; sáng 27/3/2019

B6.104

Tuyên truyền

Ngành khác

31/3/2019

8. Truyền thông và vận động

3

27/3-29/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 30/3; sáng 31/3/2019

Cả ngày 01/4; sáng 02/4

B6.104

Tuyên truyền

Ngành khác

05/4/2019

9. Dư luận xã hội

3

Chiều 31/3/2019

01/4-05/4/2019 (buổi tối)

Cả ngày 04/4; sáng 05/4/2019

B6.104

Tuyên truyền

Ngành khác

09/4/2019

10. Xử lý tình huống công tác tư tưởng

3

Cả ngày 06/4; 07/4/2019

08/4-09/4/2019 (buổi tối)

Sáng 09/4;

 Cả ngày 10/4

B6.104

Tuyên truyền

Ngành khác

12/4/2019

 

5. Ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý văn hóa, giáo dục và khoa học

 

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Thảo luận/thực hành

Phòng học

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Quyền lực chính trị

3   

Cả ngày 23/2; 24/2/2019

25/2 - 26/2/2019 (buổi tối)

Cả ngày 26/2;

sáng 27/2/2019

B6.104

Chính trị học

Ngành phù hợp,

ngành gần, ngành khác

03/3/2019

2. Nguyên lý công tác tư tưởng

3  

27/2-01/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 02/3; sáng 03/3/2019

Cả ngày 04/3;

sáng 05/3/2019

B6.104

Tuyên truyền

Ngành phù hợp,

ngành gần, ngành khác

08/3/2019

3. Nghệ thuật phát biểu miệng

3

Chiều 03/3/2019

4/3-8/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 7/3;

 sáng 8/3/2019

B6.104

Tuyên truyền

Ngành phù hợp,

ngành gần, ngành khác

12/3/2019

4. Lý luận văn hóa

3  

Cả ngày 9/3; 10/3/2019

11/3-12/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 12/3;

Sáng 13/3/2019

B6.201

Tuyên truyền

Ngành gần,

ngành khác

17/3/2019

5. Quản lý nhà nước về văn hóa

3  

13/3-15/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 16/3; sáng 17/3/2019

Cả ngày 18/3; sáng 19/3/2019

B6.201

Tuyên truyền

Ngành gần,

ngành khác

22/3/2019

6. Lãnh đạo, quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

3

Chiều 17/3/2019

18/3-22/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 21/3; sáng 22/3/2019

B6.104

Tuyên truyền

Ngành khác

26/3/2019

7. Lãnh đạo, quản lý giáo dục, khoa học công nghệ và môi trường

3

Cả ngày 23/3; 24/3/2019

25/3-26/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 26/3; sáng 27/3/2019

B6.201

Tuyên truyền

Ngành gần,

 ngành khác

31/3/2019

8. Giao lưu tiếp biến văn hóa

3   

27/3-29/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 30/3; sáng 31/3/2019

Cả ngày 01/4; sáng 02/4/2019

B6.201

Tuyên truyền

Ngành khác

05/4/2019

9. Dư luận xã hội

3

Chiều 31/3/2019

01/4-05/4/2019 (buổi tối)

Cả ngày 04/4; sáng 05/4/2019

B6.104

Tuyên truyền

Ngành khác

09/4/2019

 

6. Ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội

 

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Thảo luận/thực hành

Phòng học

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Lý thuyết chung về quản lý xã hội

3  

Cả ngày 23/2; 24/2/2019

25/3-26/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 26/2; sáng 27/3/2019

B6.202

Nhà nước & Pháp luật

Ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

04/3/2019

2. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

4   

27/2-01/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 02/3; 03/3/2019

04/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 04/3; 05/3/2019

B6.202

Nhà nước & Pháp luật

Ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

09/3/2019

3. Khoa học quản lý

3  

05/3-08/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 09/3/2019

Cả ngày 11/3; sáng 12/3/2019

B6.202

Nhà nước & Pháp luật

Ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

14/3/2019

4. Quản lý hành chính nhà nước

3   

Cả ngày 10/3/2019

11/3-14/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 14/3; Sáng 15/3/2019

B6.202

Nhà nước & Pháp luật

Ngành gần, ngành khác

18/3/2019

5. Quản lý nguồn nhân lực xã hội

3    

15/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 16/3; 17/3/2019

18/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 18/3; sáng 19/3/2019

B6.202

Nhà nước & Pháp luật

Ngành gần, ngành khác

23/3/2019

6. Giao tiếp trong quản lý

3   

19/3-22/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 23/3/2019

Cả ngày 25/3; sáng 26/3/2019

B6.202

Nhà nước & Pháp luật

Ngành gần, ngành khác

28/3/2019

7. Quản lý xã hội về khoa hoc, công nghệ, tài nguyên và môi trường

3    

Cả ngày 24/3/2019

25/3-28/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 28/3;

sáng 29/3/2019

B6.202

Nhà nước & Pháp luật

Ngành khác

31/3/2019

8. Soạn thảo văn bản trong quản lý

3    

29/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 30/3; 31/3/2019

01/4/2019 (buổi tối)

Cả ngày 01/4;

sáng 02/4/2019

B6.202

Nhà nước & Pháp luật

Ngành khác

05/4/2019

 

7.  Ngành Chính trị học chuyên ngành Chính trị phát triển

 

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Thảo luận/thực hành

Phòng học

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Quyền lực chính trị

3   

Cả ngày 23/2; 24/2/2019

25/2 - 26/2/2019 (buổi tối)

Cả ngày 26/2;

sáng 27/2/2019

B6.104

Chính trị học

Ngành phù hợp, ngành gần nhóm 1,2

03/3/2019

2. Nguyên lý công tác tư tưởng

27/2-01/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 02/3; sáng 03/3/2019

Cả ngày 04/3;

sáng 05/3/2019

B6.104

Tuyên truyền

Ngành phù hợp, ngành gần nhóm 1,2

08/3/2019

3. Lịch sử tư tưởng chính trị

Chiều 03/3/2019

4/3-8/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 7/3;

 sáng 8/3/2019

B6.203

Chính trị học

Ngành phù hợp, ngành gần nhóm 1,2

12/3/2019

4. Chính trị học phát triển

Cả ngày 9/3; 10/3/2019

11/3-12/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 12/3;

Sáng 13/3/2019

B6.203

Chính trị học

Ngành gần nhóm 1,2

17/3/2019

5. Thể chế chính trị thế giới đương đại

3

13/3-15/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 16/3; sáng 17/3/2019

Cả ngày 18/3; sáng 19/3/2019

B6.203

Chính trị học

Ngành gần nhóm 1,2

22/3/2019

6. Khoa học chính sách công

3

Chiều 17/3/2019

18/3-22/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 21/3; sáng 22/3/2019

B6.203

Chính trị học

Ngành gần nhóm 1,2

26/3/2019

7. Chính trị học Việt Nam

3

Cả ngày 23/3; 24/3/2019

25/3-26/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 26/3; sáng 27/3/2019

B6.203

Chính trị học

Ngành gần nhóm 2

31/3/2019

8. Hệ thống chính trị với quản lý xã hội

3

27/3-29/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 30/3; sáng 31/3/2019

Cả ngày 01/4; sáng 02/4/2019

B6.203

Chính trị học

Ngành gần nhóm 2

05/4/2019

                                                                                                        

8. Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quản lý hoạt động đối ngoại

Môn học

Số TC

Lý thuyết

Thảo luận/thực hành

Phòng học

Khoa GD

Đối tượng

Nộp tiểu luận

1. Quan hệ quốc tế

     3            

Cả ngày 23/2; 24/2/2019

25/2 - 26/2/2019 (buổi tối)

Cả ngày 26/2;

sáng 27/2/2019

B6.204

Quan hệ quốc tế

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

03/3/2019

2. Lịch sử quan hệ quốc tế

   3     

27/2-01/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 02/3; sáng 03/3/2019

Cả ngày 04/3;

sáng 05/3/2019

B6.204

Quan hệ quốc tế

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

08/3/2019

3. Thông tin đối ngoại Việt Nam

                          3       

Chiều 03/3/2019

4/3-8/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 7/3;

 sáng 8/3/2019

B6.204

Quan hệ quốc tế

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

12/3/2019

4. Lý luận báo chí quốc tế

3  

Cả ngày 9/3; 10/3/2019

11/3-12/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 12/3;

Sáng 13/3/2019

B6.204

Quan hệ quốc tế

Ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác

17/3/2019

5. Địa chính trị thế giới

3

13/3-15/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 16/3; sáng 17/3/2019

Cả ngày 18/3; sáng 19/3/2019

B6.204

Quan hệ quốc tế

Ngành gần, ngành khác

22/3/2019

6. Giao tiếp và đàm phán quốc tế

3

Chiều 17/3/2019

18/3-22/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 21/3; sáng 22/3/2019

B6.204

Quan hệ quốc tế

Ngành gần, ngành khác

26/3/2019

7. Nghệ thuật phát ngôn đối ngoại

3

Cả ngày 23/3; 24/3/2019

25/3-26/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 26/3; sáng 27/3/2019

B6.204

Quan hệ quốc tế

Ngành gần, ngành khác

31/3/2019

8. Lịch sử ngoại giao và chính sách đối ngoại Việt Nam

3

27/3-29/3/2019 (buổi tối)

Cả ngày 30/3; sáng 31/3/2019

Cả ngày 01/4; sáng 02/4/2019

B6.204

Quan hệ quốc tế

Ngành khác

05/4/2019

9. Chính sách đối ngoại một số nước trên thế giới

3

Chiều 31/3/2019

01/4-05/4/2019 (buổi tối)

Cả ngày 04/4; sáng 05/4/2019

B6.204

Quan hệ quốc tế

Ngành khác

9/4/2019

10. Cơ sở truyền thông quốc tế

3

Cả ngày 6/4; 7/4/2019

8/4-9/4/2019 (buổi tối)

Cả ngày 8/4; sáng 09/4/2019

B6.204

Quan hệ quốc tế

Ngành khác

12/4/2019

 

Ghi chú:

- Thời gian học bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ Thạc sĩ quy định cho mỗi tín chỉ là 15 tiết, mỗi ngày học 10 tiết, mỗi buổi tối học 5 tiết;

- Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, buổi tối từ 17h30 đến 21h30; 

- Người học phải tham dự tối thiểu 75% số tiết trên lớp theo quy định của môn học và đóng học phí đầy đủ trước khi nộp tiểu luận kết thúc môn học;

- Thời gian ôn thi tuyển sinh từ ngày 15/4 đến ngày 21/4/2019 (Lịch ôn thi sẽ thông báo trên Website Học viện);

- Thời gian thi tuyển sinh được tổ chức vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật  27 và 28/4/2019 (Lịch thi sẽ thông báo trên Website Học viện hoặc trang tuyensinhajc.edu.vn);

- Ban Quản lý Đào tạo phối hợp với các Khoa đào tạo để tổ chức và thực hiện theo đúng nội dung Thông báo này;

Mọi thông tin liên quan đến Lịch học bổ sung kiến thức, liên hệ Ban Quản lý Đào tạo. Điện thoại: 04.37546.963 (số máy lẻ 306); Di động: 0968 645 468 (đ/c Tạ Như Sơn) hoặc 0912 613 584 (đ/c Hoàng Anh Thao).

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Học viện (để báo cáo),

- Các Khoa tuyển sinh thạc sĩ đợt 1,

- Văn phòng Học viện,

- Phòng Thanh tra,

- Phòng Quản trị và Quản lý ký túc xá,

- Ban Kế hoạch-Tài chính,

- Website Học viện,

- Lưu VT, ĐT.

K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Lưu Văn An

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ