Trang chủ    QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2018 ĐỐI VỚI THÍ SINH XÉT TUYỂN HỌC BẠ (có danh sách kèm theo)

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2018 ĐỐI VỚI THÍ SINH XÉT TUYỂN HỌC BẠ (có danh sách kèm theo)

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

                  Số:  3158/QĐ-HVBCTT-ĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

    

        Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận trúng tuyển đại học chính quy tập trung năm 2018

diện xét tuyển học bạ đối với học sinh trường chuyên/năng khiếu

 

 

CHỦ TỊCH HĐTS ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

 

Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 899/BGDĐT-GDĐH ngày 09/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp  nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018,

Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 23/01/2018 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018;

Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2018 số 1269/ĐA-HVBCTT-ĐT ngày 19/3/2018 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Thông báo số 3157/TB-HVBCTT-ĐT ngày 15/7/2018 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Điểm trúng tuyển và thủ tục xác nhận nhập học đại học chính quy tập trung năm 2018 diện xét tuyển học bạ;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận trúng tuyển vào các ngành/chuyên ngành của Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho 250 thí sinh là học sinh trường chuyên/năng khiếu có kết quả xếp loại học lực Giỏi, hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học  THPT, đạt điểm xét tuyển (có Danh sách kèm theo).

Điều 2. Thí sinh xác nhận nhập học bằng cách nộp bản chính phiếu báo kết quả thi THPT năm 2018 trước 17h00 ngày 25/7/2018. Sau thời hạn trên, thí sinh không xác nhận nhập học coi như từ chối nhập học.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và những thí sinh có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Học viện CTQG HCM;

- Ban Giám đốc Học viện;

- Lưu: VT, ĐT.

                GIÁM ĐỐC

 

                                 (đã ký)

 

PGS, TS. Trương Ngọc Nam

 

Download File:

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ