Trang chủ    Thông báo Tiêu chí phụ xét tuyển đại học chính quy năm 2017

Thông báo Tiêu chí phụ xét tuyển đại học chính quy năm 2017

      HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

  HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Số:           /HVBCTT-ĐT

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

        Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO

Tiêu chí phụ xét tuyển đại học chính quy năm 2017

 

Thực hiện Công văn số 2801/BGDĐT-GDĐH ngày 30/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc hướng dẫn triển khai công tác xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm năm 2017, Quyết định 2355/QĐ-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Vụ Giáo dục đại học qua hộp thư điện tử, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tiêu chí phụ xét tuyển đại học chính quy năm 2017 trong trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau cuối danh sách theo thứ tự ưu tiên sau:

1. Đối với ngành Báo chí

- Ưu tiên thí sinh có điểm thi Năng khiếu báo chí/Năng khiếu Ảnh báo chí/Năng khiếu Quay phim truyền hình cao hơn;

- Ưu tiên thí sinh có kết quả thi THPTQG môn Văn cao hơn.

2. Đối với các ngành: Triết học (chuyên ngành Triết học Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học), ngành Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế chính trị, Quản lý kinh tế, Kinh tế và Quản lý - chất lượng cao), ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, ngành Chính trị học (chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa, Chính trị phát triển, Quản lý xã hội, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Văn hóa phát triển, Chính sách công, Khoa học Quản lý nhà nước), ngành Xuất bản (chuyên ngành Biên tập xuất bản), ngành Xã hội học, ngành Công tác xã hội: Ưu tiên thí sinh có kết quả thi THPTQG môn Toán cao hơn.

3. Đối với các ngành có môn chính nhân hệ số, xét tuyển theo thang điểm 30:ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngành Quan hệ quốc tế (chuyên ngành Thông tin đối ngoại, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu -chất lượng cao), ngành Quan hệ công chúng (chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp, chuyên ngành Truyền thông marketing - chất lượng cao), ngành Quảng cáo, ngành Ngôn ngữ Anh: ưu tiên thí sinh có tổng điểm gốc 3 môn chưa nhân hệ số, chưa cộng điểm ưu tiên, chưa cộng điểm khuyến khích, chưa làm tròn cao hơn./.

Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Ban Giám đốc Học viện;

- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

PGS, TS. Trương Ngọc Nam

 

 

 

 

 

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ