Trang chủ    ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TẬP TRUNG    QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận trúng tuyển đại học chính quy tập trung năm 2017 diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận trúng tuyển đại học chính quy tập trung năm 2017 diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

 

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

 

 

                                  Số: 2376 /QĐ-HVBCTT-ĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


    

       

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận trúng tuyển đại học chính quy tập trung năm 2017

diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

 

 


CHỦ TỊCH HĐTS ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

 

Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 508/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 07/02/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy ngày 05/7/2017;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận trúng tuyển vào các ngành/chuyên ngành của Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho 67 thí sinh được tuyển thẳng do đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp trung học; 24 thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia không sử dụng quyền tuyển thẳng,đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển (có Danh sách kèm theo).

Điều 2. Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học bằng cách nộp bản chính phiếu báo kết quả thi THPT năm 2017 và bản chính giấy chứng nhận đoạt giải trước 17h00 ngày 20/7/2017. Sau 17h00 ngày 20/7/2017, thí sinh không xác nhận nhập học sẽ không được nhập học.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và những thí sinh có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Học viện CTQG HCM;

- Ban Giám đốc Học viện;

- Lưu: VT, ĐT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

              (đã ký)

 

        PGS, TS. Lưu Văn An

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TẬP TRUNG NĂM 2017 (DIỆN TUYỂN THẲNG)

(Kèm theo Quyết định số 2376 /QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 12/7/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

TT

HỌ TÊN

GIỚI TÍNH

NGÀY SINH

NGÀNH

ĐĂNG KÝ

MÔN ĐẠT GIẢI

LOẠI GIẢI

SỞ GDĐT TỈNH

NGÀNH

TRÚNG TUYỂN

 
 

1

Đặng Hồ Vân Linh

Nữ

18/9/1999

Báo chí

Ngữ văn

Nhì

Bắc Giang

Báo chí

 

2

Nguyễn Thị Hương

Nữ

19/9/1999

Báo chí

Ngữ văn

Nhì

Bắc Giang

Báo chí

 

3

Nguyễn Bảo Ngọc

Nữ

1/6/1999

Báo chí

Ngữ văn

Nhì

Bắc Giang

Báo chí

 

4

Lương Minh Anh

Nữ

11/5/1999

Báo chí

Ngữ văn

Ba

Bắc Giang

Báo chí

 

5

Nguyễn Thị Huệ

Nữ

21/12/1999

Báo chí

Ngữ văn

Nhì

Bắc Giang

Báo chí

 

6

Tạ Thị Thu Uyên

Nữ

18/9/1999

Báo chí

Ngữ văn

Ba

Bắc Giang

Báo chí

 

7

Nguyễn Ngọc Tú Anh

Nữ

15/2/1999

Báo chí

Ngữ văn

Ba

Bắc Giang

Báo chí

 

8

Đinh Phương Ngọc

Nữ

19/1/1999

Báo chí

Ngữ văn

Nhì

Điện Biên

Báo chí

 

9

Hà Hoàng Nhật Linh

Nữ

20/9/1999

Báo chí

Ngữ văn

Ba

Điện Biên

Báo chí

 

10

Nguyễn Thị Phương Anh

Nữ

26/7/1999

Lịch sử

Lịch sử

Ba

Điện Biên

Lịch sử

 

11

Lê Phương Dung

Nữ

14/8/1999

Báo chí

Ngữ văn

Ba

Hà Nam

Báo chí

 

12

Mai Ngọc Ánh

Nữ

28/8/1999

Báo chí

Ngữ văn

Ba

Hà Nam

Báo chí

 

13

Đặng Thanh Hương

Nữ

17/3/1999

Báo chí

Ngữ văn

Ba

Hà Nội

Báo chí

 

14

Trần Thị Thanh Huế

Nữ

18/11/1999

Báo chí

Ngữ văn

Nhì

Hà Nội

Báo chí

 

15

Vũ Hồng Nhật Linh

Nữ

25/10/1999

Báo chí

Ngữ văn

Ba

Hà Nội

Báo chí

 

16

Nguyễn Bằng Ân Quang

Nam

17/5/1999

Lịch sử

Lịch sử

Nhì

Hà Nội

Lịch sử

 

17

Nguyễn Diệu Linh

Nữ

29/6/1999

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh

Ba

Hà Nội

Ngôn ngữ Anh

 

18

Phạm Thị Linh Chi

Nữ

13/6/1999

Báo chí

Ngữ văn

Nhì

Hà Tĩnh

Báo chí

 

19

Hồ Thị Thảo Nguyên

Nữ

11/8/1999

Báo chí

Ngữ văn

Ba

Hà Tĩnh

Báo chí

 

20

Phan Thị Giang Thanh

Nữ

03/8/1999

Báo chí

Ngữ văn

Ba

Hà Tĩnh

Báo chí

 

21

Ngô Thị Hải Yến

Nữ

28/12/1999

Báo chí

Ngữ văn

Ba

Hà Tĩnh

Báo chí

 

22

Phạm Mai Hương

Nữ

16/5/1999

Báo chí

Ngữ văn

Ba

Hải Dương

Báo chí

 

23

Đặng Thế Sơn

Nam

24/4/1999

Quan hệ công chúng

Tiếng Anh

Ba

Hải Dương

Quan hệ công chúng

 

24

Nguyễn Thị Hiền Thảo

Nữ

28/7/1999

Báo chí

Ngữ văn

Ba

Hải Phòng

Báo chí

 

25

Phan Thị Tú Quỳnh

Nữ

26/4/1999

Báo chí

Ngữ văn

Ba

Hải Phòng

Báo chí

 

26

Hoàng Hà Phương

Nữ

25/10/1999

Báo chí

Ngữ văn

Ba

Hải Phòng

Báo chí

 

27

Nguyễn Thị Thái Hà

Nữ

8/6/1999

Báo chí

Ngữ văn

Ba

Hải Phòng

Báo chí

 

28

Đỗ Minh Phương

Nữ

25/10/1999

Báo chí

Ngữ văn

Nhì

Hải Phòng

Báo chí

 

29

Bùi Thị Phương Linh

Nữ

6/11/1999

Báo chí

Ngữ văn

Ba

Hải Phòng

Báo chí

 

30

Nguyễn Thị Diệu Linh

Nữ

17/9/1999

Báo chí

Ngữ văn

Nhì

Hải Phòng

Báo chí

 

31

Đào Ngọc Diễm Liên

Nữ

03/8/1999

Báo chí

Ngữ văn

Ba

Hải Phòng

Báo chí

 

32

Nguyễn Phương Linh

Nữ

30/10/1999

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Lịch sử

Ba

Hải Phòng

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

 

33

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Nữ

01/3/1999

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Lịch sử

Ba

Hải Phòng

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

 

34

Đỗ Vũ Kỳ Anh

Nam

23/9/1999

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Lịch sử

Ba

Hải Phòng

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

 

35

Nguyễn Thị Hoàng Yến

Nữ

23/2/1999

Báo chí

Ngữ văn

Ba

Hòa Bình

Báo chí

 

36

Chu Thị Bích Ngọc

Nữ

17/4/1999

Báo chí

Ngữ văn

Ba

Hòa Bình

Báo chí

 

37

Ninh Phương Nga

Nữ

07/11/1999

Báo chí

Ngữ văn

Ba

Hòa Bình

Báo chí

 

38

Lê Cẩm Tú

Nữ

28/11/1999

Báo chí

Ngữ văn

Ba

Hòa Bình

Báo chí

 

39

Trần Lê Vy

Nữ

18/5/1999

Báo chí

Ngữ văn

Ba

Hòa Bình

Báo chí

 

40

Phạm Thị Hiền

Nữ

23/1/1999

Lịch sử

Lịch sử

Nhì

Hòa Bình

Lịch sử

 

41

Hà Thùy Linh

Nữ

9/6/1999

Lịch sử

Lịch sử

Ba

Hòa Bình

Lịch sử

 

42

Đỗ Hải Sơn

Nam

26/9/1999

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Lịch sử

Ba

Hòa Bình

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

 

43

Nguyễn Thị Hà

Nữ

16/5/1999

Báo chí

Ngữ văn

Ba

Hưng Yên

Báo chí

 

44

Nguyễn Trần Tấn Hiệp

Nam

13/2/1999

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Lịch sử

Ba

Hưng Yên

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

 

45

Nguyễn Phương Nga

Nữ

10/4/1999

Báo chí

Ngữ văn

Ba

Lào Cai

Báo chí

 

46

Trần Thu Giang

Nữ

18/1/1999

Báo chí

Ngữ văn

Nhì

Nam Định

Báo chí

 

47

Vũ Thị Thu Hương

Nữ

07/08/1999

Báo chí

Ngữ văn

Nhì

Nam Định

Báo chí

 

48

Hoàng Thị Thảo

Nữ

22/4/1999

Báo chí

Ngữ văn

Ba

Nam Định

Báo chí

 

49

Vũ Thị Hải Yến

Nữ

29/10/1999

Báo chí

Ngữ văn

Ba

Nam Định

Báo chí

 

50

Trần Minh Tiến

Nam

31/8/1999

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Lịch sử

Ba

Nam Định

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

 

51

Hồ Ngân Hạnh

Nữ

11/7/1999

Báo chí

Ngữ văn

Nhì

Nghệ An

Báo chí

 

52

Phan Quỳnh Nga

Nữ

26/3/1999

Quan hệ quốc tế chất lượng cao

Tiếng Anh

Nhì

Nghệ An

Quan hệ quốc tế chất lượng cao

 

53

Phạm Thị Thùy Linh

Nữ

26/6/1999

Báo chí

Ngữ văn

Nhì

Quảng Bình

Báo chí

 

54

Lương Diệu Hương

Nữ

01/01/1999

Báo chí

Ngữ văn

Nhì

Quảng Bình

Báo chí

 

55

Phạm Ngọc Thùy Dung

Nữ

11/5/1999

Báo chí

Ngữ văn

Nhì

Quảng Bình

Báo chí

 

56

Trương Thu Giang

Nữ

28/10/1999

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Lịch sử

Ba

Quảng Nam

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

 

57

Phạm Bảo Thư

Nữ

03/8/1999

Báo chí

Ngữ văn

Ba

Quảng Ninh

Báo chí

 

58

Tạ Khánh Linh

Nữ

26/8/1999

Báo chí

Ngữ văn

Ba

Tuyên Quang

Báo chí

 

59

Đỗ Thị Lan Nhi

Nữ

13/3/1999

Báo chí

Ngữ văn

Ba

Tuyên Quang

Báo chí

 

60

Lê Hà Uyên

Nữ

06/3/1999

Lịch sử

Lịch sử

Nhì

Tuyên Quang

Lịch sử

 

61

Phạm Thị Chinh

Nữ

30/01/1999

Báo chí

Ngữ văn

Ba

Vĩnh Phúc

Báo chí

 

62

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Nữ

23/8/1999

Báo chí

Ngữ văn

Ba

Vĩnh Phúc

Báo chí

 

63

Lê Hoài Anh

Nữ

10/01/1999

Quan hệ công chúng

Khoa học xã hộivà hành vi

Ba

Vĩnh Phúc

Quan hệ công chúng

 
64 Văn Thị Ngọc Ánh Nữ 19/10/1999 Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước Lịch sử Ba Thanh Hóa Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước  
65 Nguyễn Huyền Trang Nữ 16/09/1999 Báo chí Ngữ văn Ba Thanh Hóa Báo chí  
66 Phí Thị Hà Trang Nữ 19/10/1999 Báo chí Ngữ văn Ba Thái Bình Báo chí  
67 Dương Thị Công Lương Nữ 11/10/1999 Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước Lịch sử Ba Ninh Bình Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước  

 

                                                 Danh sách gồm 67 thí sinh./.                                                                                         

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

 

 

                                       DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TẬP TRUNG NĂM 2017

                                  DIỆN ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

                              (Kèm theo Quyết định số 2376 /QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 12/7/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

TT

HỌ TÊN

GIỚI TÍNH

NGÀY SINH

MÔN ĐẠT GIẢI

LOẠI GIẢI

SỞ GDĐT TỈNH

NGÀNH TRÚNG TUYỂN

 
 

1

Dương Thu Hương

Nữ

12/7/1999

Lịch sử

Ba

Bắc Giang

Báo chí

 

2

Nguyễn Thị Hạnh

Nữ

2/2/1999

Ngữ văn

Ba

Bắc Giang

Quan hệ công chúng chất lượng cao

 

3

Phạm Khánh Linh

Nữ

2/9/1999

Lịch sử

Ba

Bắc Giang

Báo chí

 

4

Chu Đức Anh

Nam

2/5/1999

Tiếng Anh

Nhì

Bắc Ninh

Quan hệ quốc tế chất lượng cao

 

5

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Nữ

19/1/1999

Lịch sử

Ba

Bắc Ninh

Báo chí

 

6

Ngô Thị Hoa Lê

Nữ

3/11/1999

Ngữ văn

Ba

Bắc Ninh

Quan hệ công chúng chất lượng cao

 

7

Lưu Thu Hương

Nữ

22/11/1999

Lịch sử

Nhì

Hà Nội

Quan hệ công chúng chất lượng cao

 

8

Nguyễn Lê Phương Anh

Nữ

29/11/1999

Lịch sử

Nhì

Hà Nội

Quan hệ công chúng chất lượng cao

 

9

Trần Thị Thu Trang

Nữ

6/6/1999

Địa lý

Nhì

Hà Nội

Quan hệ công chúng

 

10

Nguyễn Hà Trang

Nữ

30/3/1999

Địa lý

Nhất

Hà Tĩnh

Báo chí

 

11

Nguyễn Thị Ngọc Khánh

Nữ

9/4/1999

Địa lý

Ba

Hà Tĩnh

Quản lý kinh tế

 

12

Trịnh Thị Linh Chi

Nữ

9/6/1999

Ngữ văn

Ba

Hải Dương

Quan hệ công chúng

 

13

Phạm Sỹ Hoàng

Nam

5/3/1999

Địa lý

Nhì

Hải Dương

Quan hệ công chúng

 

14

Đặng Việt Anh

Nam

10/5/1999

Địa lý

Nhì

Hải Dương

Quản lý kinh tế

 

15

Hoàng Phi Hùng

Nam

28/4/1999

Địa lý

Ba

Hải Dương

Quan hệ công chúng

 

16

Trương Mỹ Hoa

Nữ

22/3/1999

Địa lý

Nhì

Hải Phòng

Kinh tế chính trị

 

17

Vũ Thị Hải Yến

Nữ

29/10/1999

Ngữ văn

Ba

Nam Định

Quan hệ công chúng

 

18

Đào Mạnh Hùng

Nam

12/4/1999

KHKT

Nhì

Phú Thọ

Báo chí

 

19

Vũ Ngọc Lan

Nữ

7/12/1999

KHKT

Ba

Phú Thọ

Báo chí

 

20

Lương Diệu Hương

Nữ

1/1/1999

Ngữ văn

Nhì

Quảng Bình

Quan hệ quốc tế

 

21

Phạm Ngọc Thùy Dung

Nữ

11/5/1999

Ngữ văn

Nhì

Quảng Bình

Quan hệ công chúng chất lượng cao

 

22

Đặng Thị Trà My

Nữ

1/10/1999

Ngữ văn

Ba

Thanh Hóa

Quan hệ công chúng

 

23

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Nữ

2/10/1999

Lịch sử

Nhì

Vĩnh Phúc

Quảng cáo

 
24 Đỗ Thị Hồng Lý Nữ 13/03/1999 Địa lý Nhì Ninh Bình

Báo chí

 
25 Nguyễn Lan Hương Nữ 12/03/1999 Lịch sử Nhất Lạng Sơn

Quan hệ công chúng

 

 

                                                                                                                   Danh sách gồm 25 thí sinh./.                                                                             
CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ