Trang chủ    Thông báo mức điểm nhận hồ sơ, nộp chứng chỉ quốc tế xét tuyển đại học chính quy theo phương thức xét điểm thi THPT quốc gia năm 2017

Thông báo mức điểm nhận hồ sơ, nộp chứng chỉ quốc tế xét tuyển đại học chính quy theo phương thức xét điểm thi THPT quốc gia năm 2017

      HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

  HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 
   

Số: 2374/TB-HVBCTT-ĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


        Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO
Mức điểm nhận hồ sơ, nộp chứng chỉ quốc tế xét tuyển đại học chính quy
theo phương thức xét điểm thi THPT quốc gia năm 2017

 

Căn cứ Công văn 603/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 17/2/2017 Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017;

Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 12/7/2017,

Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc xét tuyển đại học chính quy căn cứ kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 cụ thể như sau: 

1.  Điều kiện đăng ký xét tuyển:

Thí sinh cần thỏa mãn các điều kiện sau:

- Tính đến thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

- Thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2017.

- Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm Trung học phổ thông đạt 6,0 trở lên;

- Hạnh kiểm từng năm học trong 3 năm Trung học phổ thông xếp loại Khá trở lên;

Thí sinh chịu trách nhiệm về điều kiện nộp hồ sơ (học lực, hạnh kiểm) theo quy định của Học viện. Trong trường hợp thí sinh đạt điểm xét tuyển nhưng không đáp ứng yêu cầu về điều kiện nộp hồ sơ, Học viện không công nhận trúng tuyển.

2. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển:

Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đối với thí sinh không thuộc đối tượng ưu tiên, khu vực 3 cụ thể như sau:


 

 

TT

Ngành học

Mã ngành

Mã chuyên ngành

Mức điểm

1

Báo chí

 

 

18,0

2

Triết học, chuyên ngành Triết học Mác - Lênin

 

524

16,0

3

Triết học, chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

 

525

16,0

4

Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế chính trị

 

526

16,0

6

Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế

 

527

16,5

7

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

52310202

 

16,0

8

Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa

 

530

16,0

9

Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển

 

531

16,0

10

Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội

 

532

16,0

11

Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

533

16,0

12

Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển

 

535

16,0

13

Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công

 

536

16,0

14

Chính trị học, chuyên ngành Khoa học Quản lý nhà nước

 

537

16,0

15

Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản

52320401

 

16,5

16

Xã hội học

52310301

 

16,0

17

Công tác xã hội

52760101

 

16,5

18

Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao)

 

528

17,0

19

Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

52220310

 

24,0

20

Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế

 

612

25,0

21

Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp

 

615

25,0

22

Quảng cáo

52320110

 

25,0

23

Ngôn ngữ Anh

52220201

 

24,0

24

Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao)

 

614

26,0

25

Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao)

 

616

26,0

 

Lưu ý:

- Ngành Lịch sử: Môn Lịch sử tính hệ số 2.

- Ngành Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh: môn Tiếng Anh tính hệ số 2.

3. Nộp chứng chỉ quốc tế để xác định điểm xét tuyển môn Tiếng Anh

Thí sinh sử dụng kết quả miễn thi THPT quốc gia năm 2017 môn Tiếng Anh để xét tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền cần nộp chứng chỉ về Học viện trước 17h00 ngày 25/7/2017.

Chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu

Đơn vị cấp chứng chỉ

- TOEFL ITP 450 điểm

- TOEFL iBT 45 điểm

- Educational Testing Service (ETS)

- IELTS 4.0 điểm

- British Council (BC)

- International Development Program (IDP)

 

Thí sinh nộp chứng chỉ tiếng Anh trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh về địa chỉ: Phòng Tuyển sinh và Quản lý chương trình, Ban Quản lý Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0243 754 6966 (máy lẻ 306)./.

 

Nơi nhận:

- Học viện CTQG HCM;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Ban Giám đốc Học viện;

- Website Học viện;

- Lưu: VT, ĐT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

PGS, TS. Lưu Văn An

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ