Trang chủ    Thông báo phúc khảo thi Năng khiếu báo chí

Thông báo phúc khảo thi Năng khiếu báo chí

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số: 2375/TB-HVBCTT-ĐT

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc nhận đơn phúc khảo thi Năng khiếu báo chí

tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

 

Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy 2017 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc phúc khảo kết quả thi môn Năng khiếu báo chí tuyển sinh đại học chính quy ngành Báo chí năm 2017, như sau:

1.       Thời gian nhận đơn: Từ ngày 14/7/2017 đến hết ngày 24/7/2017 (trong giờ hành chính);

2.       Địa điểm nhận đơn:Phòng Tuyển sinh và Quản lý chương trình, Ban Quản lý Đào tạo, tầng 3 nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.(đơn phúc khảo theo mẫu đăng tải trên Website Học viện Báo chí và Tuyên truyền tại đây);

3.       Lệ phí phúc khảo: 60.000đ/môn

Kết quả phúc khảo được thông báo trên Website Học viện vào ngày 26/7/2017            

Số điện thoại liên lạc: 02437546963 (máy lẻ 306, 307)./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Học viện;

- Website Học viện;

- Lưu: VT, ĐT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

 

PGS, TS. Lưu Văn An

 

 

 

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ