Trang chủ    ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TẬP TRUNG    THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2017 - 2018

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2017 - 2018

  HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

      HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

   Số:1248/TB-HVBCTT-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

    Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình

 

 

Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Quy định đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 3307/QĐ-HVBCTT ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền,

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo cho sinh viên có nhu cầu đăng ký học cùng lúc hai chương trình năm học 2017 - 2018 để khi tốt nghiệp được cấp hai văn bằng, cụ thể như sau:

1. Đối tượng, điều kiện đăng ký:

1.1. Đối tượng: sinh viên hệ Đại học chính quy đang học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

1.2. Điều kiện đăng ký học cùng lúc hai chương trình:

- Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ 2 phải khác với ngành đào tạo chính ở chương trình thứ nhất.

- Sinh viên chỉ được đăng ký 1 chương trình thứ 2 (không được thay đổi chương trình đã đăng ký).

- Sinh viên khóa 34, khóa 35, khóa 36 không thuộc diện xếp hạng học lực yếu (điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 2,00, nhưng chưa rơi vào trường hợp bị buộc thôi học).

- Sinh viên không đang trong thời gian bị kỷ luật từ mức cảnh cáo cấp khoa và các tổ chức tương đương khoa trở lên.

- Trong quá trình sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, nếu điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 2,00 thì phải dừng học thêm chương trình thứ 2 ở học kỳ tiếp theo.

- Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc 2 chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất. Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được bảo lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất.

- Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ 2 nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất.

1.3. Sinh viên đăng ký học chương trình hai là ngành Ngôn ngữ Anh:

Ngoài các điều kiện chung được quy định tại khoản 1.2, mục 1 của Thông báo này, sinh viên phải có trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng choViệt Nam hoặc tương đương, trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ, do các đơn vị cấp chứng chỉ được quy định dưới đây:

TT

Ngoại ngữ

Chứng chỉ đạt yêu cầu

tối thiểu

Đơn vị cấp chứng chỉ

1

Tiếng Anh

IELTS

4.5

- British Council (BC)

- International Development Program (IDP)

TOEIC

450

- British Council (BC)

- Educational Testing Service (ETS)

- International Development Program (IDP)

- IIG

Cambridge Exam

PET

BEC

Preliminary

BULATS

40

CEFR

B1

- Học viện Báo chí và Tuyên truyền

         

2. Thủ tục và thời gian đăng ký

2.1. Hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký học cùng lúc 2 chương trình (theo mẫu).

- Bảng kê các môn học của chương trình chính và chương trình hai (theo mẫu).

Chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành tại Học viện được đăng tải trên Website:https://tuyensinhajc.edu.vn/gioi-thieu/chuong-trinh-dao-tao.html

- Bảng điểm kết quả học tập của chương trình thứ nhất (có xác nhận của Ban Quản lý Đào tạo).

2.2. Thời gian, địa điểm đăng ký:

Phát hành và nhận hồ sơ từ ngày 10/4/2017 đến hết ngày 10/5/2017 tại: Phòng Tuyển sinh và Quản lý chương trình, Ban Quản lý Đào tạo, tầng 3 nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

3. Thông báo kết quả xét tuyển

Kết quả xét tuyển được thông báo trên Website: https://tuyensinhajc.edu.vnvào ngày 15/5/2017.

4. Lệ phí, học phí

- Lệ phí xét tuyển: 300.000đ/hồ sơ.

- Học phí của các học phần trong chương trình thứ 2 không thấp hơn học phí của chương trình đào tạo thứ nhất. Nhà trường sẽ có thông báo mức học phí của chương trình thứ 2 cho từng năm học. Sinh viên không được miễn giảm học phí của chương trình 2./.

                                                                                                                                                                                                                        GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                 

- Học viện CTQG HCM;

- Ban Giám đốc HV;

- Các đơn vị;                                                                                             

- Các lớp ĐH chính quy;

- Lưu VT, ĐT.

                                                                                                                                                                                                           PGS, TS. Trương Ngọc Nam

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ