Trang chủ    Thông báo điểm trúng tuyển các chuyên ngành xét tuyển nguyện vọng bổ sung đại học chính quy đợt 1 năm 2016

Thông báo điểm trúng tuyển các chuyên ngành xét tuyển nguyện vọng bổ sung đại học chính quy đợt 1 năm 2016

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

Số: 2800/TB-HVBCTT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

    

        Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2016

 

THÔNG BÁO

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG NĂM 2016

 

Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điểm trúng tuyển vào các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy nguyện vọng bổ sung năm 2016 như sau:

-Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1.0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0.5 (nửa điểm).

- Điểm trúng tuyển diện học sinh phổ thông ở khu vực 3 như sau:

TT

TÊN NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

ĐIỂM CHUẨN

  Triết học Mác-Lênin

524

VTD

18

VTA

17,5

VTS

17,5

2

  Chủ nghĩa xã hội khoa học

525

VTD

18,75

VTA

17,5

VTS

17.5

3

  Kinh tế chính trị

526

VTD

18

VTA

17,5

VTS

18

4

  Quản lý kinh tế

527

VTD

18,5

VTA

18,5

VTS

18,5

5

  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

D220310

VST

19,75

VSA

19,75

VSD

21,25

6

  Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

D310202

VTD

18,5

VTA

18

VTS

18

7

  Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

530

VTD

17,5

VTA

17,5

VTS

17,5

8

  Quản lý xã hội

532

VTD

17,5

VTA

17,5

VTS

17,5

9

  Văn hóa phát triển

535

VTD

17,5

VTA

17,5

VTS

17,5

10

  Chính sách công

536

VTD

17,5

VTA

17,5

VTS

17,5

11

  Khoa học quản lý nhà nước

537

VTD

17,5

VTA

17,5

VTS

17,5

12

  Xuất bản

D320401

VTD

18,5

VTA

18,5

VTS

18,5

13

  Xã hội học

D310301

VTD

17,5

VTA

17,5

VTS

17,5

14

  Công tác xã hội

D760101

VTD

17,5

VTA

17,5

VTS

17,5

15

  Quan hệ quốc tế

D310206

AVD

28

AVT

28

AVS

28

16

  Quan hệ công chúng

D360708

AVD

28

AVT

28

AVS

28

17

  Quảng cáo

D320110

AVT

28

AVD

28

AVS

28

18

  Ngôn ngữ Anh

D220201

AVD

28

AVT

28

AVS

28

 

Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Học viện CTQGHCM;

- Ban Giám đốc Học viện;

- Website Học viện;

- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

 

 

               (Đã ký)

 

                 PGS, TS. Trương Ngọc Nam

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ