Trang chủ    Thông báo điểm trúng tuyển các chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2016

Thông báo điểm trúng tuyển các chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2016

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Số: 2535/TB-HVBCTT

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


        Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2016

 

THÔNG BÁO

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2016

 

Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điểm trúng tuyển vào các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2016 như sau:

-Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1.0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0.5 (nửa điểm).

- Điểm trúng tuyển diện học sinh phổ thông ở khu vực 3 như sau:

 

TT

TÊN NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH

Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm chuẩn

 
 

1

Triết học Mác-Lênin

524

VTD

19,0

 

VTA

17,5

 

VTS

17,5

 

2

Chủ nghĩa xã hội khoa học

525

VTD

18,0

 

VTA

17,5

 

VTS

17.5

 

3

Kinh tế chính trị

526

VTD

21,0

 

VTA

19,0

 

VTS

19,5

 

4

Quản lý kinh tế

527

VTD

22,75

 

VTA

21,25

 

VTS

21,25

 

5

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

D220310

VST

18,5

 

VSA

18,5

 

VSD

23,5

 

6

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

D310202

VTD

21,25

 

VTA

20,5

 

VTS

20,0

 

7

Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

530

VTD

20,0

 

VTA

18,5

 

VTS

19.0

 

8

Chính trị phát triển

531

VTD

19,5

 

VTA

18,5

 

VTS

19,0

 

9

Quản lý xã hội

532

VTD

21,0

 

VTA

20,5

 

VTS

20,25

 

10

Tư tưởng Hồ Chí Minh

533

VTD

18,5

 

VTA

17,5

 

VTS

17,5

 

11

Văn hóa phát triển

535

VTD

20,5

 

VTA

19,5

 

VTS

19,5

 

12

Chính sách công

536

VTD

19,75

 

VTA

19,0

 

VTS

19,0

 

13

Khoa học quản lý nhà nước

537

VTD

21,0

 

VTA

19,75

 

VTS

20,0

 

14

Xuất bản

D320401

VTD

22,75

 

VTA

22,0

 

VTS

22,0

 

15

Xã hội học

D310301

VTD

22,0

 

VTA

20,75

 

VTS

20,5

 

16

Công tác xã hội

D760101

VTD

22,0

 

VTA

22,0

 

VTS

21,5

 

17

Quan hệ quốc tế

610

AVD

29,5

 

AVT

29,25

 

AVS

29,25

 

18

Quan hệ công chúng

D360708

AVD

30,5

 

AVT

30,0

 

AVS

30,5

 

19

Quảng cáo

D320110

AVT

28,5

 

AVD

28,5

 

AVS

28,5

 

20

Ngôn ngữ Anh

D220201

AVD

29,0

 

AVT

29,5

 

AVS

29,0

 

 

21

 

 

Báo chí

 

 

602

 

VNKS

21,5

 

VNKA

19,5

 

VNKT

21,0

 

22

Quay phim truyền hình

 

606

VNKS

19,0

 

VNKA

19,0

 

VNKT

19,0

 

 

23

 

 

Ảnh báo chí

 

 

607

 

VNKS

20,0

 

VNKA

19,0

 

VNKT

20,0

 

 

 

Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Học viện CTQGHCM;

- Ban Giám đốc Học viện;

- Website Học viện;

- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

 

 

               (Đã ký)

 

        PGS, TS. Trương Ngọc Nam

 

 

 

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ