Trang chủ    QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN DIỆN TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN ĐẠT GIẢI QUỐC GIA VÀ DỰ BỊ DÂN TỘC

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN DIỆN TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN ĐẠT GIẢI QUỐC GIA VÀ DỰ BỊ DÂN TỘC

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

*

                                   Số 3078-QĐ/HVBCTT-ĐT

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

    

        Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận trúng tuyển đại học chính quy tập trung năm 2019

diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và dự bị đại học dân tộc

-----

Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 796/BGDĐT-GDĐH ngày 06/3/2019 về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 905/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 15/02/2019 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019;

Căn cứ Quy định số 1590-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 27/3/2019 về xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2019 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy ngày 05/7/2019;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh,

 

GIÁM ĐỐC, CHỦ TỊCH HĐTS ĐHCQ NĂM 2019 QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận trúng tuyển vào các ngành/chuyên ngành của Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho 47 thí sinh được tuyển thẳng do đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp trung học phổ thông; 13 thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia không sử dụng quyền tuyển thẳng,đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển; 14 thí sinh dự bị đại học dân tộc (có Danh sách kèm theo).

Điều 2. - Thí sinh diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển xác nhận nhập học bằng cách nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2019 và bản chính Giấy chứng nhận đoạt giải trước 17h00 ngày 23/7/2019. Sau thời hạn trên, thí sinh không xác nhận nhập học coi như từ chối nhập học.

-Thí sinh dự bị đại học dân tộc nhập học theo thời hạn ghi trên Giấy báo nhập học.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và những thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo,

- Học viện CTQG HCM,

- Ban Giám đốc Học viện,

- Các Sở GD&ĐT,

- Các trường DBĐHDT,

- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HĐTS

 

           (Đã ký)

 

              Trương Ngọc Nam

 

THÍ SINH XEM DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN DIỆN TUYỂN THẲNG TẠI ĐÂY

THÍ SINH XEM DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN DIỆN ƯU TIÊN XÉT TUYỂN TẠI ĐÂY

THÍ SINH XEM DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN DIỆN DỰ BỊ DÂN TỘC TẠI ĐÂY

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ