Trang chủ    QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC DIỆN XÉT HỌC BẠ (CÓ DANH SÁCH KÈM THEO)

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC DIỆN XÉT HỌC BẠ (CÓ DANH SÁCH KÈM THEO)

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

*

                                Số 3077-QĐ/HVBCTT-ĐT

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 


    

    Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận trúng tuyển đại học chính quy tập trung

năm 2019 diện xét học bạ đối với học sinh

trường THPT chuyên/năng khiếu, trường THPT công lập

-----

Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Căn cứ Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 796/BGDĐT-GDĐH ngày 06/3/2019 về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 905/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 15/02/2019 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019;

Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2019 số 1326 -ĐA/HVBCTT-ĐT  được Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phê duyệt ngày 15/3/2019;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh,

 

GIÁM ĐỐC, CHỦ TỊCH HĐTS ĐHCQ NĂM 2019 QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận trúng tuyển vào các ngành/chuyên ngành của Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho 438 thí sinh là học sinh trường THPT chuyên/năng khiếu, trường THPT công lập có kết quả xếp loại học lực Giỏi, hạnh kiểm Tốt trong 3 năm học  THPT, đạt điểm xét tuyển (có Danh sách kèm theo).

Điều 2. Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học bằng cách nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2019 trước 17h00 ngày 23/7/2019 (thí sinh ở xa tính theo dấu bưu điện). Sau thời hạn trên, thí sinh không xác nhận nhập học coi như từ chối nhập học.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý Đào tạo, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và những thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo,

- Học viện CTQG HCM,

- Ban Giám đốc Học viện,

- Website Học viện,

- Lưu VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC, CHỦ TỊCH HĐTS

 

          (Đã ký)

 

 

          Trương Ngọc Nam

 

THÍ SINH XEM DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN DIỆN XÉT HỌC BẠ NĂM 2019 TẠI ĐÂY

CÁC TIN KHÁC


    Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ